Chương 6: Đổ thừa – Blaming others – Song ngữ

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness

Mở Rộng Cửa Tâm Mình

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

 

Chương 6: Critical Proplems And Their Compassionate Solution – Vấn Đề Nan Giải Và Giải Pháp Nhân Đạo

  1. Blaming others – Đổ thừa

 

When attempting to make important decisions you may choose to use the strategy suggested in the previous story. But you don’t have to follow this method. It’s your decision after all. So, if it doesn’t work, don’t blame me.

Lúc cần lấy quyết định quan trọng, bạn có thể dùng cách tôi nói trên. Nhưng bạn cũng có thể không cần làm vậy, vì quyết định là quyết định của bạn mà. Như vậy nếu cách tôi chỉ không có kết quả, xin đừng đổ thừa cho tôi nha.

 

A university student came to see one of our monks. She had an important exam the following day and wanted the monk to do some chanting for her, to bring her good luck. The monk kindly obliged, thinking it would give her confidence. It was all free of charge. She gave no donation.

Một sinh viên đén xin gặp một trong những vị sư chúng tôi. Cô muốn được sư tụng kinh may mắn hầu kỳ thi vào ngày mai thành đạt như ý. Nhà sư hoan hỷ giúp cô, nghĩ rằng làm vậy cô sẽ tự tin hơn. Dĩ nhiên là không có thù lao và cô không có cúng dường.

 

We never saw the young woman again. But I heard from her friends that she was going around saying that the monks in our temple were no good, that we didn’t know how to chant properly. She had failed her exam.

Chúng tôi không có dịp gặp lại cô, nhưng có nghe lời đồn cô bán rao rằng các sư chúng tôi vô dụng vì không biết cách tụng kinh nên cô thi rớt.

 

Her friends told me that she had failed because she had hardly done any study. She was a party girl. She had hoped that the monks would take care of the ‘less important’, academic part of university life.

Trong lúc ấy bạn cô nghĩ rằng cô rớt vì cô không chịu học, cô thích đi liên hoan hơn đi học. Và cô mong các sư lo giùm cô phần học.

 

It may seem satisfying to blame someone else when something goes wrong in our life, but blaming others rarely solves the problem.

Đổ thừa có thể trấn an, nhưng không giải quyết được gì.

 

A man had an itch on his bum. He scratched his head. The itch never went away.

Ngứa dưới đít mà gãi trên đầu,

 

That is how Ajahn Chah described blaming others, like having an itch on your bum and scratching your head.

Ngứa mãi ngứa hoài, còn lâu mới hết!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a883/chuong-6-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://thewanderingvegetable.com/how-to-stop-blaming-others/
  4. https://www.wellbeingcenter.co/article.php?Psychological-Reasons-For-Blaming-Others-How-To-Stop-It-780