Chương 6: Có vấn đề gì không? – Is there a problem? – Song ngữ

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness

Mở Rộng Cửa Tâm Mình

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

 

Chương 6: Critical Proplems And Their Compassionate Solution – Vấn Đề Nan Giải Và Giải Pháp Nhân Đạo

  1. Is there a problem? – Có vấn đề gì không?

 Blaise Pascal (1623–62) once said: ‘All the troubles of man come from his not knowing how to sit still.’

 

The French philosopher–mathematician Blaise Pascal (1623–62) once said: ‘All the troubles of man come from his not knowing how to sit still.’

I would add to this ‘… and not knowing when to sit still.’

Nhà bác vật toán học Blaise Pacal (1623 – 1662) có lần nói rằng «tất cả mọi vấn đề của con người xuất phát từ việc họ không biết ngồi yên.” Tôi (tác giả) xin thêm «… và không biết lúc nào phải ngồi yên.”

 

In 1967, Israel was at war with Egypt, Syria and Jordan. In the midst of what became known as the Six Day War, a reporter asked the former British Prime Minister, Harold Macmillan, what he thought about the problem in the Middle East.

Năm 1967 xảy ra trận “giặc sáu ngày” giữa Do Thái với Ai Cập, Syria và Jordan. Trong lúc giao tranh tiếp diễn dữ dội, thủ tướng Harold MacMillan của Anh quốc được phóng viên hỏi ông suy nghĩ thế nào về vấn đề Trung Đông. Không cần suy nghĩ ông trả lời ngay rằng: “Đâu có vấn đề gì ở Trung Đông”

 

Without hesitation, the then elder statesman answered, ‘There is no problem in the Middle East.’ The reporter was stunned. ‘What do you mean, “There is no problem in the Middle East”?’ the reporter demanded to know. ‘Don’t you know there’s a vicious war going on? Don’t you realize that as we are speaking, bombs are falling from the sky, tanks are blowing each other up, and soldiers are being sprayed with bullets? Many people are dead or wounded. What do you mean, “There is no problem in the Middle East”?’

“Ông nói sao? Trung Đông không có vấn đề gì à? Nhà báo kinh ngạc hỏi gặng lại, rồi trách nhẹ: “Ông không nghĩ đang có một trận giặc ác liệt đó sao? Ông không tin trong lúc chúng tôi đang phỏng vấn Thủ Tướng, bom rơi, xe tăng ào ạt tiến, vô số binh sĩ bị thương và chết sao? Thủ tướng bảo “Trung Đông không có vấn đề gì là thế nào?”

 

The experienced statesman patiently explained. ‘Sir, a problem is something with a solution. There is no solution to the Middle East. Therefore, it can’t be a problem.’

Thủ Tướng MacMilla, vị chánh khách đầy kinh nghiệm, ôn tồn đáp: “Vấn đề là cái gì có giải pháp. Không có giải pháp nào cho Trung Đông, do đó không thể nói là có vấn đề.”

 

How much time do we waste in our lives worrying about things that, at the time, have no solution, so aren’t a problem?

Chúng ta đã mất biết bao thời giờ để lo âu cho những sự việc không có giải đáp lúc chúng đang xảy ra!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a882/chuong-5-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://www.compressorsunlimited.com/blog/frost-on-your-compressor39s-head-is-there-a-problem
  4. https://www.meme-arsenal.com/en/create/meme/633958