Chương 5: Lời Giảng Vô giá – Priceless teachings – Song ngữ

English: Ajahn Brahm

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi

Compile: Lotus group

 

Chương 5: Tạo Dựng Hạnh Phúc – Creating happiness – Song ngữ

39. Priceless teachings – Lời Giảng Vô giá

3 priceless things in life. Trust, loyalty and respect. - America's best  pics and videos

I was told that depression has spawned a multi-billion-dollar industry. That is really depressing! It doesn’t seem right to grow rich from other people’s suffering. In our austere tradition, the monks are not allowed to have money, and we never charge for the talks we give, for counselling, or for any other services.

Tôi nghe nói trầm cảm đang nuôi sống một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận – cả tỷ đô la hằng năm. Làm giàu trên sự khổ đau của người khác, thật đáng buồn! Truyền thống của tông chúng tôi không tính tiền cho bất cứ dịch vụ nào: thuyết giảng, ấn tống, cố vấn, khuyên lơn v.v…

 

An American woman rang up a fellow monk, a renowned teacher of meditation, to enquire about learning how to meditate.

‘I hear you teach meditation,’ she drawled over the phone.

‘Yes, madam, I do,’ he politely replied.

‘How much do you charge?’ she asked, getting to the point.

‘Nothing, madam.’

‘Then you can’t be any good!’ she replied, and she hung up the phone.

Hôm nọ có một bà người Mỹ điện thoại đến vị thiền sư nổi tiếng để xin học thiền. Bà lè nhè nói:

“Tôi có nghe nói sư dạy thiền…”

“Thưa bà có,” ông từ tốn đáp.

“Sư lấy bao nhiêu vậy?” Bà vào đề ngay.

“Không tốn tiền thưa bà.”

“Vậy chắc sư không khá!” Bà nói rồi gác ống.

 

I received a similar phone call a few years ago from a Polish–Australian woman:

‘Is there a talk at your center this evening?’ she enquired.

‘Yes, madam. It starts at 8.00 p.m.,’ I told her.

‘How much do you have to pay?’ she asked.

‘Nothing, madam, it’s free,’ I explained. Then there was a pause.

‘You haven’t understood me,’ she said forcefully.

‘How much money do I have to give you to listen to the talk?’

‘Madam, you don’t have to give any money, it’s free,’ I said, as soothingly as I could.

Tôi cũng nhận được một cú điện thoại tương tự từ một bà người Úc gốc Ba Lan hồi mấy năm trước:

“Nghe nói trung tâm sư có buổi nói chuyện vào tối nay?”

“Thưa bà đúng. Vào lúc 8:00 giờ tối,” tôi đáp

“Vé vô cửa là bao nhiêu, thưa sư?”

“Thưa vô cửa tự do,” tôi giải thích.

Một giây im lặng. đoạn tôi nghe bà gằng giọng:

“Sư không hiểu ý tôi. Tôi muốn hỏi tôi phải cúng bao nhiêu để được nghe sư thuyết pháp?”

“Thưa bà không cần cúng dường món tiền nào hết. Vào cửa tự do,” tôi cố ôn tồn.

 

‘Listen!’ she shouted at me down the line. ‘Dollars! Cents! How much must I cough up to get in?’

‘Madam, you don’t have to cough up anything. You just walk in. Sit at the back, and leave whenever you like. No one will ask you for your name or address, you won’t be handed any leaflets, and you won’t be asked for any donation at the door. It’s completely free.’

There was a long pause now.

“Nghe này!” Bà ta la lớn bên kia đầu dây, “Tiền đô la! Tiền cắc! Tôi phải móc ra bao nhiêu để trả tiền vô cửa?”

“Thưa bà không phải xuất đồng nào hết. Bà chỉ đến và cứ đi vô. Ngồi. Và ra đi lúc nào cũng được hết. Không ai có quyền hỏi quý danh hay địa chỉ của bà. Không ai được quyền quảng cáo bất cứ thứ gì. Cũng không ai yêu cầu bà cúng dường lúc bà vô hay ra cửa. hoàn toàn miễn phí.”

Im lặng và im lặng lâu hơn.

 

Then she asked, sincerely wanting to know, ‘Well, what do you guys get out of this then?’

‘Happiness, madam,’ I answered. ‘Happiness.’

These days, when anyone asks how much these teachings cost, I never say they are free. I say they are priceless.

Sau cùng bà hỏi gặng, thành thật muốn biết rõ hơn:

“Vậy thì các sư được gì khi thuyết pháp?”

“Hoan hỉ, thưa bà,” tôi đáp. “Hạnh phúc!”

Giờ đây khi có ai đó hỏi tới các buổi pháp thoại, tôi không trả lời: “Vào cửa tự do” nữa mà là “Vô giá”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a882/chuong-5-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://mymef.org/videos/featured/the-priceless-gift-of-teaching/