Chương 5: Hy Sinh Quả Cảm – The heroic sacrifice – Song ngữ

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness

Mở Rộng Cửa Tâm Mình

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

 

Chương 5: Tạo Dựng Hạnh Phúc – Creating happiness

The heroic sacrifice Hy Sinh Quả Cảm

 

When I was a schoolteacher, my attention was drawn to the student in my class of thirty who came bottom in the end-of-year exams. I could see that he was depressed as a result of his performance, so I took him aside.

Lúc đi dạy tôi để ý một em bé “đội sổ” đứng thứ ba mươi trong lớp có ba mươi học sinh – trong kỳ thi cuối năm. Biết em thất vọng vì học lực kém cỏi của mình tôi kéo em ra riêng và khuyên giải:

 

I said to him: ‘Someone has to come thirtieth in a class of thirty. This year, it happens to be you who has made the heroic sacrifice, so that none of your friends have to suffer the ignominy of being bottom of the class. You are so kind, so compassionate. You deserve a medal.’

“Phải có một em đứng hàng thứ ba mươi trong lớp ba mươi học sinh. Năm nay em quả cảm hy sinh nên không có em nào khác chịu cái nhục “đội sổ”. Em rất tốt, có lòng trắc ẩn. Em đáng được huy chương!”

 

We both knew that what I was saying was ridiculous, but he grinned. He didn’t take it as such an end-of-the-world event any more.

He did much better the next year, when it was someone else’s turn to make the heroic sacrifice.

Hai chúng tôi hiểu rằng điều đó nói rất lố bịch, nhưng em cười toe toét. Em không xem đó là chuyện-tận-cùng của thế giới nữa.

Năm sau em học khá nhiều hơn và môt em khác thay phiên làm việc hy sinh quả cảm: “đội sổ”.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a882/chuong-5-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://www.trophiesplusmedals.co.uk/novelty-emoji-you-deserve-a-medal-trophy-11cm-4-3-8
  4. http://www.zenthinking.net/blog/the-transcendent-beauty-in-realizing-this-too-shall-pass