Chương 4: Sân Hận – Anger – Song ngữ

English: Ajahn Brahm

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi

Compile: Lotus group

 

Chương 4: Sân Hận Và Tha Thứ – Anger and Forgiveness

28. Anger – Sân Hận

 

Anger is not a clever response. Wise people are happy, and happy people don’t get angry. Firstly, anger is irrational.

Sân hận không là một phản ứng khôn ngoan. Người khôn ngoan sống hạnh phúc và người sống hạnh phúc không sân hận. Sân hận thoạt tiên không thể được gọi là hợp lý.

 

One day when our monastery vehicle pulled up at a red traffic light alongside another car, I noticed that the driver of the other vehicle was ranting at the lights: ‘You damn traffic lights! You knew I had an important appointment. You knew I was running late. And you let that other car through just ahead of me, you swine! And this is not the first time either…’

Một hôm lúc xe của tự viện đến đèn đỏ dừng lại, tôi nghe anh tài xế bên cạnh rủa, “Cái đèn đỏ mắc dịch này, mầy không biết tao có hẹn gấp và đang trễ hẹn sao? Mà mầy để cho các xe khác qua trước tao, đồ heo! Và đây không phải là lần đầu tiên…”

 

He was blaming the traffic lights, as if they had much choice. He thought the traffic lights hurt him on purpose: ‘Ah-hah! Here he comes. I know he’s late. I’ll just let this other car through first and then … Red! Stop! Got ’im!’ The traffic lights might appear malicious, but they’re just being traffic lights, that’s all. What do you expect from traffic lights?

Anh oán hờn cái đèn lưu thông tưởng chừng như nó có quyền quyết định. Anh nghĩ cái đèn này muốn gây khó dễ cho anh. “À há, anh ấy đây rồi. Ta biết ảnh bị trễ hẹn. Ta sẽ cho xe khác qua trước và rồi a lê… Đỏ! Dừng lại! Ta “chơi” được mi rồi!” Đèn lưu thông có thể ác, nhưng nó chỉ là đèn lưu thông. Bạn muốn nó phải làm gì nào?

 

I imagined him reaching home late and his wife ranting at him, ‘You damn husband! You knew we had an important appointment. You knew not to be late. And you saw to other business ahead of me, you swine! And this is not the first time either …’

Tôi tưởng tượng anh về nhà trễ và bị vợ la, “Anh, thằng chồng khốn khiếp! Anh biết chúng ta có cái hẹn quan trọng. Anh biết chúng ta trễ hẹn. Mà anh đi lo cho người ta trước tui, đồ con heo! Và đây không phải là lần đầu tiên…”

 

She was blaming her husband, as if he had much choice. She thought her husband hurt her on purpose: ‘Ah-hah! I’ve got an appointment with my wife. I’ll be late. I’ll just see to this other person first. Late! Got ’er.’ Husbands might appear malicious, but they’re just being husbands, that’s all. What do you expect from husbands?

The characters in this story may be changed to suit most occasions of anger.

Chị oán hờn anh tuồng như anh ấy có quyền quyết định. Chị tưởng chồng chị muốn gây khó khăn cho chị, “À há! Ta có hẹn với vợ ta. Ta sẽ trễ hẹn chơi. Ta phải lo cho người khác trước đã. Trễ! Ta cho bà biết tay”. Người chồng có thể có ác ý, nhưng anh ấy chỉ là người chồng. Bạn trông mong gì nơi các ông chồng nè?

Lời lẽ trong câu chuyện trên có thể nên được chuyển đổi để thích hợp hơn với các tình huống sân hận.

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a881/chuong-4-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://www.boldsky.com/relationship/marriage-and-beyond/2016/why-do-indian-couples-fight-099766.html