Chương 4: Dạ Xoa Nuốt Sân Hận – The anger-eating demon – Song ngữ

English: Ajahn Brahm

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi

Compile: Lotus group

 

Chương 4: Sân Hận Và Tha Thứ – Anger and Forgiveness

 31. The anger-eating demon – Dạ Xoa Nuốt Sân Hận

 

A problem with anger is that we enjoy being angry. There is an addictive and powerful pleasure associated with the expression of anger. And we don’t want to let go of what we enjoy. However, there is also a danger in anger, a consequence that outweighs any pleasure. If we only realized the fruit of anger, and remembered the connection, then we would be willing to let anger go.

Người ta thường hay giận hờn. Một chuyện lạ và cũng là một vấn đề đáng nói. Nhiều người còn “thích” hoặc “ham” giận hờn nữa là khác. Ai cũng biết cái gì được thích, được ham thì ít khi được buông bỏ. Tuy nhiên sân hận luôn luôn gây hậu quả tai hại hơn lợi lạc.

 

In a palace, in a realm a long time ago, a demon walked in while the King was away. The demon was so ugly, he smelled so bad and what he said was so disgusting that the guards and other palace workers froze in horror. This allowed the demon to stride right through the outer rooms, into the royal audience hall, and then sit himself on the King’s throne. Seeing the demon on the King’s throne, the guards and the others came to their senses.

‘Get out of here!’ they shouted. ‘You don’t belong there! If you don’t move your butt right now, we’ll carve it out with our swords!’

Thuở xưa, tại một vương quốc nọ có một dạ xoa đột nhập hoàng cung lúc nhà vua ngự ở phương xa. Dạ xoa có hình dạng dị kỳ, mùi hôi thúi nồng nặc và ăn nói kinh tởm. Quan quân và gia nhân rất khiếp sợ. Nó còn ngang nhiên đi lại trong cung đình. Có lần nó còn leo lên ngai vua ngồi. Phẫn nộ, quân ngự lâm quát lớn:

“Vô lễ, xuống ngay. Nếu không, gươm giáo đây sẽ chặt đứt đầu ngươi đó”

 

At these few angry words, the demon grew a few inches bigger, his face grew uglier, the smell got worse and his language became even more obscene.

Swords were brandished, daggers pulled out, threats made. At every angry word or angry deed, even at every angry thought, that demon grew an inch bigger, uglier in appearance, smellier and fouler in his language.

Theo lời dọa nạt ấy dạ xoa thêm cao lớn, hôi thúi và hồ đồ hơn. Thế là gươm giáo được tuốt trần, lời dọa nạt thêm dữ dội. Và, dạ xoa càng thêm kinh tởm hơn.

 

The confrontation had been going on for quite a while when the King returned. He saw on his own throne this gigantic demon. He had never seen anything so repulsively ugly before, not even in the movies. The stench coming from the demon would even make a maggot sick. And the language was more repugnant than anything you’d hear in the roughest of drunk-filled downtown bars on a Saturday night. The King was wise. That’s why he was King: he knew what to do.

‘Welcome,’ said the King warmly. ‘Welcome to my palace. Has anyone got you anything to drink yet? or to eat?’

Nhà vua hồi loan. Ngài thấy trên ngôi cửu ngũ một dạ xoa khổng lồ, có mùi hôi thúi khiến giòi cũng phải trốn chạy và nói năng cho đến bọn đầu trâu mặt ngựa cũng phải kiêng dè. Nhà vua là một hoàng đế sáng suốt (thế ông mới được tôn là hoàng đế): ngài biết phải đối trị thế nào. Ngài vồn vã nói:

“Cung nghinh Ngài đến hoàng cung. Quân bây, bày yến tiệc”

 

At those few kind gestures, the demon grew a few inches smaller, less ugly, less smelly and less offensive.

The palace personnel caught on very quickly. One asked the demon if he would like a cup of tea. ‘We have Darjeeling, English Breakfast or Earl Grey. Or do you prefer a nice Peppermint? It’s good for your health.’ Another phoned out for                                                                                                                                                        pizza, family size for such a big demon, while others made sandwiches: devilled-ham of course. One soldier gave the demon a foot massage, while another massaged the scales on his neck. ‘Mmmm! That was nice,’ thought the demon.

At every kind word, deed or thought the demon grew smaller and less ugly, smelly and offensive. Before the pizza boy arrived with his delivery, the demon had already shrunk to the size he was when he first sat on the throne. But they never stopped being kind. Soon the demon was so small that he could hardly be seen. Then after one more act of kindness he vanished completely away.

Mấy lời nhu hòa của hoàng đế khiến dạ xoa thu hình, bớt hôi và bớt kinh tởm. Thấy hiệu ứng nhãn tiền, quan quân và tỳ nữ đua nhau dùng ái ngữ phục vụ dạ xoa. Cử chỉ thân thiện và lễ độ của họ biến dạ xoa càng lúc càng nhỏ lại cho đến lúc không còn thấy đâu nữa.

 

We call such monsters ‘anger-eating demons’.(4)

Chúng ta gọi các quái vật như vậy là “dạ xoa nuốt sân hận” (chuyện được kể phỏng theo Tương Ưng Sakka số 22. Xem Kinh Xấu Xí, Phẩm III, Tương Ưng Sakka, S.i.237, Tương Ưng Bộ, HT. Thích Minh Châu dịch, 1993)

 

Your partner can sometimes be an ‘anger-eating demon’.

Get angry with them and they get worse—more ugly, more smelly and more offensive in their speech. The problem gets an inch bigger every time you are angry with them, even in thought. Perhaps you can see your mistake now and know what to do.

Bạn chúng ta đôi khi có thể biến thành “dạ xoa nuốt sân hận”. Phẫn nộ với họ, họ có thể trở thành dạ xoa khổng lồ, hôi hám cực độ và kinh tởm không ai bằng. Đã nhìn thấy được lỗi lầm (làm cho họ thêm xấu xí) chúng ta biết phải ứng xử như thế nào rồi, phải không các bạn?

 

Pain is another ‘anger-eating demon’. When we think with anger, ‘Pain! Get out of here! You don’t belong!’, it grows an inch bigger and worse in other ways. It is difficult to be kind to something so ugly and offensive as pain, but there will be times in our life when we have no other option. As in the story of my toothache on pages 44–45, when we welcome pain, truly, sincerely, it becomes smaller, less of a problem, and sometimes vanishes completely.

Đau khổ là một loại “dạ xoa nuốt sân hận” khác. Mỗi khi chúng ta phát khởi ý nghĩ, “Đau khổ, hãy ra khỏi ta. Ta không phải là sanh trú của ngươi,” nó sẽ lớn thêm một chút nữa. Tôi biết rằng không phải dễ nói lời thiện ngữ với khổ đau, nhưng có lúc chúng ta không còn lựa chọn nào khác hơn. Như lúc tôi đau răng (xem chuyện “Buông bỏ cái đau”, số 25) – đau cực độ, tôi thành thật mở cửa lòng mình để đón nhận cái đau, tôi không cảm thấy đau như trước nữa.

 

Some cancers are ‘anger-eating demons’, ugly and repugnant monsters sitting in our body, our ‘throne’. It is natural to say ‘Get out of here! You don’t belong!’ When all else fails, or maybe even earlier, perhaps we can say, ‘Welcome.’ Some feed on stress—that’s why they are ‘anger-eating demons. Those kinds of cancers respond well when the ‘King of the Palace’ courageously says: ‘Cancer, the door of my heart is fully open to you, whatever you do. Come in!’

Một số bệnh ung thư – nhất là loại ung thư do trầm cảm nuôi dưỡng – được xem như “dạ xoa nuốt sân hận”. Chúng lẩn trốn trong thân thể chúng ta, hay “ngồi cả trên ngai” của chúng ta nữa. Chữa trị để biểu nó “ra đi” là việc làm thông thường. Nhưng nếu được bệnh nhân cũng nên dùng ái ngữ nói rằng: “Cửa lòng tôi rộng mở xin mời, dầu tôi có thể nào cũng không sao.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a881/chuong-4-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://www.boldsky.com/relationship/marriage-and-beyond/2016/why-do-indian-couples-fight-099766.html
  4. https://m.facebook.com/buddhistteachings/photos/a.323911598307400/552196372145587/
  5. https://www.lionsroar.com/how-to-practice-feeding-your-demons/