Chương 3: Thuốc nha khoa siêu việt – Transcend-dental medication – Song ngữ

English: Ajahn Brahm

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi

Compile: Lotus group

 

Chương 3: Sợ Hãi Và Khổ Đau – Fear and Pain

26. Transcend-dental medication – Thuốc nha khoa siêu việt

          TM or how to transcend-dental medication

          TM (Transcendental Meditation được tạm dịch là Thiền tiên nghiệm)

          Hay Làm Sao Để Không Cần Thuốc Đau Răng

 

A member of our community has very bad teeth. He has needed to have many teeth pulled out, but he’d rather not have the anesthetic. Eventually, he found a dental surgeon in Perth who would extract his teeth without anesthetic. He has been there several times. He finds it no problem.

Một đệ tử của thiền viện có hàm răng rất tệ. Anh cần phải nhổ nhiều răng, nhưng anh muốn được gây mê. Sau cùng anh gặp một nha sĩ ở Perth có thể nhổ răng không cần thuốc mê hay thuốc tê. Anh đến với ông nhiều lần, và mọi việc đều suông sẻ.

 

Allowing a tooth to be extracted by a dentist without anesthetic might seem impressive enough, but this character went one better. He pulled out his own tooth without anesthetic saw him, outside the monastery workshop, holding a freshly pulled tooth smeared with his blood, in the claws of an ordinary pair of pliers. It was no problem: he cleaned the pliers of blood before he returned them to the workshop.

Nha sĩ nhổ răng không cần thuốc tê là một chuyện đáng nể rồi, vậy mà còn chưa chịu. Anh muốn tự nhổ răng mình. Một hôm chúng tôi thấy anh đứng trước cửa xưởng bảo quản của tự viện, dùng kềm tự nhổ răng, máu me tùm lum. Nhưng anh thản nhiên lau kềm trước khi trả lại xưởng.

 

I asked him how he had managed to do such a thing. What he said exemplifies why fear is the major ingredient of pain.

‘When I decided to pull out my own tooth—it was such a hassle going all the way to the dentist—it didn’t hurt. When I walked to the workshop, that didn’t hurt. When I picked up the pair of pliers, it didn’t hurt. When I held the tooth in the grip of the pliers, it still didn’t hurt. When I wiggled the pliers and pulled, it hurt then, but only for a couple of seconds. Once the tooth was out, it didn’t hurt much at all. It was only five seconds of pain, that’s all.’

Tôi hỏi sao anh gan vậy, anh đáp:

“Lúc tôi quyết định nhổ răng, tôi không thấy đau. Lúc tôi đi tới xưởng, tôi không thấy đau. Lúc tôi mượn kềm, tôi không thấy đau. Lúc tôi dùng kềm kẹp cái răng, tôi không thấy đau. Lúc tôi lật răng, tôi thấy đau nhưng chỉ trong vài giây. Lúc đem răng ra tôi không thấy đau chút nào hết. Tôi chỉ bị đau chừng năm giây, vậy đến nha sĩ làm gì cho tốn tiền và mất công đi!”

 

You, my reader, probably grimaced when you read this true story. Because of fear, you probably felt more pain than he did! If you tried the same feat, it would probably hurt terribly, even before you reached the workshop to get the pliers. Anticipation—fear—is the major ingredient of pain.

Khi đọc chuyện thật này chắc bạn không khỏi nhăn mày. Vì sợ có thể bạn đau hơn anh ấy nữa là khác! Nếu bạn thử làm như anh ấy bạn sẽ bị đau, đau trước khi bạn đi tới xưởng để mượn kềm. Tiên đoán – sợ hãi – là thành tố chánh của đau khổ vậy.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a879/chuong-2-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://tienvnguyen.net/p147a880/chuong-3-