Chương 28 – Phẩm Phổ-hiền Bồ-tát Khuyến-phát – The Encouragement of Bodhisattva Universally Worthy – Song ngữ

English: Burton Watson

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Compile: Lotus group

  

At that time Bodhisattva Universal worthy, famed for his freely exercised transcendental powers, dignity and virtue, in company with great bodhisattvas in immeasurable, boundless, indescribable numbers, arrived from the east. The lands that he passed through one and all quaked and trembled, jeweled lotus flowers rained down, and immeasurable hundreds, thousands, ten thousands, millions of different kinds of music played.

  1. Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn, cùng vô lượng vô biên bất-khả-xưng-sổ chúng đại Bồ-Tát từ phương Đông mà đến; các nước đi ngang qua khắp đều rung động, rưới hoa sen báu, trổi vô-lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ-nhạc.

 

In addition, numberless heavenly beings, dragons yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mahoragas, human and nonhuman beings surrounded him in a great assembly, each displaying his dignity, virtue, and transcendental powers. When [Bodhisattva Universal Worthy] arrived in the midst of Mount Gridhrakuta in the saha world, he bowed his head to the ground in obeisance to Shakyamuni Buddha, circled around him to the right seven times, and said to the Buddha: “World-Honored One, when I was in the land of the Buddha King Above Jeweled Dignity and Virtue, from far away I heard the Lotus Sutra being preached in this saha world. In company with this multitude of immeasurable, boundless hundreds, thousands, ten thousands, millions of bodhisattvas I have come to listen to and accept it. I beg that the World-Honored One will preach it for us.”

Lại cùng vô số các đại chúng: Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, nhơn, phi-nhơn v.v… vây quanh, đều hiện sức oai đức thần thông đến cõi Ta-bà trong núi Kỳ-Xà-Quật, đầu mặt lạy đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật đi quanh bên hữu bảy vòng, bạch Phật rằng: ” Thế-Tôn! Con ở nơi nước của đức Bảo-Oai-Đức-Thượng-Vương Phật, xa nghe cõi Ta-bà này nói kinh Pháp-Hoa, nên cùng với vô-lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ-Tát đồng đến để nghe thọ, cúi mong đức Thế-Tôn nên vì chúng con nói đó”.

 

And good men and good women in the time after the Thus Come One has entered extinction–how will they be able to acquire this Lotus Sutra?

 Nếu Thiện-nam-tử thiện-nữ-nhơn sau khi Như-Lai diệt độ, thế nào mà có thể được kinh Pháp-Hoa này.

 

The Buddha said to Bodhisattva Universal Worthy: “If good men and good women will fulfill four conditions in the time after the Thus Come One has entered extinction, then they will be able to acquire this Lotus Sutra: First, they must be protected and kept in mind by the Buddhas; Second, they must plant the roots of virtue; Third, they must enter the stage where they are sure of reaching enlightenment; Fourth, they must conceive a determination to save all living beings.”

  1. Phật bảo Phổ-Hiền Bồ-Tát rằng : “Nếu Thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn thành tựu bốn pháp, thì sau khi Như-Lai diệt-độ sẽ được kinh Pháp-Hoa này : Một là được các đức Phật hộ-niệm; hai là trồng các gốc công-đức; ba là vào trong chánh-định; bốn là phát lòng cứu tất cả chúng-sanh”.

 

 If good men and good women fulfill these four conditions, then after the Thus Come One has entered extinction they will be certain to acquire this sutra.”

 Thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn thành tựu bốn pháp như thế, sau khi Như-Lai diệt-độ quyết được kinh này.

 

At that time Bodhisattva Universal Worthy said to the Buddha: “World-Honored One , in the evil and corrupt age of the last five-hundred-year period, if there is someone who accepts and upholds this sutra, I will guard and protect him, free him from decline and harm, see that he attains peace and tranquility, and make certain that no one can spy out and take advantage of his shortcomings, no devil, devil’s son, devil’s daughter, devil’s minion, or one possessed by the devil, no yaksha, rakshasa, kumdhanda, pishacha, kritya, putana, vetada, or other being that torments humans will be able to take advantage of him.

  1. Lúc đó ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát bạch Phật rằng : “Thế-Tôn! Năm trăm năm sau trong đời ác-trược nếu có người thọ trì kinh-điển này, con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ-hoạn làm cho được an-ổn, khiến không ai được tiện-lợi rình tìm làm hại; hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc Dạ-xoa, hoặc La-sát, hoặc Cưu-bàn-trà hoặc Tỳ-xá xà, hoặc Cát-giá, hoặc Phú-đan-na, hoặc Vi-đà-la v.v… những kẻ làm hại người đều chẳng được tiện-lợi.

 

“Whether that person is walking or standing, if he reads and recites this sutra, then at that time I will mount my six-tusked kingly white elephant and with my multitude of great bodhisattvas will proceed to where he is. I will manifest myself, offer alms, guard and protect him, and bring comfort to his mind. I will do this because I too want to offer alms to the Lotus Sutra.

 Người đó hoặc đi, hoặc đứng, đọc tụng kinh này, bấy giờ con cưỡi tượng-vương trắng sáu ngà cùng chúng đại Bồ-Tát, đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra, để cúng-dường thủ-hộ an-ủi tâm người đó, cũng để cúng-dường kinh Pháp-Hoa.

 

If when that person is seated he ponders this sutra, at that time too I will mount my kingly white elephant and manifest myself in his presence. If that person should forget a single phrase or verse of the Lotus Sutra, I will prompt him and join him in reading and reciting so that he will gain understanding.

 Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bấy giờ con lại cưỡi tượng-vương trắng hiện ra trước người đó, người đó nếu ở trong kinh Pháp-Hoa có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ dạy người đó chung cùng đọc tụng, làm cho thông thuộc.

 

At that time the person who accepts, upholds, reads and recites the Lotus Sutra will be able to see my body, will be filled with great joy, and will apply himself with greater diligence than ever. Because he has seen me, he will immediately acquire samadhis and dharanis. These are called the repetition dharani, the hundred, thousand, ten thousand, million repetition dharani, and the Dharma sound expedient dharani. He will acquire dharanis such as these.

 Bấy giờ, người thọ trì đọc tụng kinh Pháp-Hoa được thấy thân con, lòng rất vui mừng lại càng tinh-tấn, do thấy thân con nên liền được tam-muội và Đà-la-ni tên là “Triền-đà-la-ni”, “Pháp-âm-phương-tiện đà-la-ni”, được những môn Đà-la-ni như thế.

 

“World-Honored One, in that later time, in the evil and corrupt age of the last five-hundred-year period, if monks, nuns, laymen believers or laywomen believers who seek out, accept, uphold, read, recite, and transcribe this Lotus Sutra should wish to practice it, they should do so diligently and with a single mind for a period of twenty-one days. When the twenty-one days have been fulfilled, I will mount my six-tusked white elephant and, with immeasurable numbers of bodhisattvas surrounding me and with this body that all living beings delight to see, I will manifest myself in the presence of the person and preach the Law for him, bringing him instruction, benefit, and joy.

  1. Thế-Tôn! Nếu đời sau, sau năm trăm năm trong đời ác-trược, hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, người cầu tìm, người ththọ trì, người đọc tụng, người biên chép, mà muốn tu tập kinh Pháp-Hoa này, thời trong hai mươi mốt ngày, phải một lòng tinh-tấn, mãn hai mươi mốt ngày rồi, con sẽ cưỡi voi trắng sáu ngà, cùng vô-lượng Bồ-Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng-sanh ưa thấy, hiện nơi trước người đó để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi-ích vui mừng cũng lại cho chú Đà-la-ni.

 

 I will also give him dharani spells. And because he has acquired these spells, no nonhuman being will be able to injure him and he cannot be confused or lead astray by women. I too will personally guard him at all times. Therefore, World-Honored One, I hope you will permit me to pronounce these dharanis.” Then in the presence of the Buddha he pronounced these spells:

 Được chú Đà-la-ni này thì không có phi-nhơn nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn. Con cũng đích thân thường hộ người đó. Cúi mong đức Thế-Tôn nghe con nói chú Đà-la-ni này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng:

 

“adande dandapati dandavarte dandakushale dandasudhare
sudhare sudharapati buddhapashyane sarvadharani-avartani
sarvandhashyavartani su-avartani samghaparikshani
samghanarghatani asamge samgapagate tri-adhvasamgatulya-
arate-prapty savasamgasamatikrante sarvadharmasuparikshite
sarvasattvarutakaushalyanugate simhavikridite.”

“A đàn địa, đàn đà bà địa, đàn đà bà đế, đàn đà cưu xá lệ, đàn đà tu đà lệ, tu đà lệ, tu đà la bà để, Phật đà ba chiên nễ, tát bà đà la ni a bà đa ni, tát bà bà sa a bà đa ni, tu la bà đa ni, tăng già bà lý xoa ni, tăng già niết dà đà ni, a tăng kỳ, tăng già bà dà địa, đế lệ a nọa tăng già đâu lược, a la đế ba la đế, tát bà tăng già địa, tam ma địa dà lan địa, tát bà đạt mạ tu ba lợi sát đế, tát bà tát đỏa lâu đà kiêu xá lược, a nâu dà địa, tân a tỳ cát lợi địa đế”.

 

“World-Honored One, if any bodhisattva is able to hear these dharanis, he should understand that it is due to the transcendental powers of Universal Worthy.

 Thế-Tôn! Nếu có Bồ-Tát nào được nghe chú Đà-la-ni này, phải biết đó là sức thần thông của Phổ-Hiền.

 

If when the Lotus Sutra is propagated throughout Jambudvipa there are those who accept and uphold it, they should think to themselves: This is all due to the authority and supernatural power of Universal Worthy!

  1. Nếu kinh Pháp-Hoa lưu-hành trong Diêm-phù-đề có người thọ trì, thời nên nghĩ rằng: Đều là sức oai thần của Phổ-Hiền.

 

 If there are those who accept this sutra, memorize it correctly, understand its principles, and practice it as the sutra prescribes, these persons should know that they are carrying out the practices of Universal Worthy himself. In the presence of immeasurable, boundless members of Buddhas they will have planted good roots deep in the ground, and the hands of the Thus Come Ones will pat them on the head. If they do no more than copy the sutra, when their lives come to an end they will be reborn in the Trayastrimsha heaven.

 Nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hạnh Phổ-Hiền, ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật, sâu trồng gốc lành, được các Như-Lai, lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ in chép, người này mạng chung sẽ sanh lên trời Đao-Lợi.

 

At that time eighty-four thousand heavenly women, performing all kinds of music, will come to greet them. Such persons will put on crowns made of seven treasures amidst the ladies-in-waiting will amuse and enjoy themselves. How much more so, then. 

Bấy giờ, bốn muôn tám nghìn thiên nữ trổi các kỹ nhạc mà đến rước , người đó liền đội mũ bảy báu ở trong hàng thể nữ, vui chơi khoái lạc, huống là thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh, đúng như lời mà tu hành.

 

If they accept, uphold, read and recite the sutra, memorize it correctly, understand its principles, when the lives of these persons come to an end, they will be received into the hands of a thousand Buddhas, who will free them from all fear and keep them from falling into the evil paths of existence. Immediately they will proceed to the Tushita heaven, to the place of Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya possesses the thirty-two features and is surrounded by a multitude of great bodhisattvas. He has hundreds, thousands, ten thousands, millions of heavenly women attendants, and these persons will be reborn in their midst. Such will be the benefits and advantages they enjoy.

“Therefore persons of wisdom should single-mindedly copy the sutra themselves, or cause others to copy it, should accept, uphold, read, and recite it, memorize it correctly and practice it as the sutra prescribes.

 Nếu có người nào thọ trì, đọc tụng, giải nghĩa thú kinh, người đó khi mạng chung được nghìn đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ, liền lên cung trời Đâu-Suất, chỗ Di-Lặc Bồ-Tát mà sanh vào trong hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ, đức Di-Lặc Bồ-Tát có ba mươi hai tướng, chúng đại Bồ-Tát cùng nhau vây quanh. Có công đức lợi ích như thế cho nên người trí phải một lòng tự chép hoặc bảo người chép thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh đúng như lời mà tu hành.

 

“World-Honored One, I now therefore employ my transcendental powers to guard and protect this sutra. And after the Thus Come One had entered extinction, I will cause it to be widely propagated throughout Jambudvipa and will see that it never comes to an end.”

 Thế-Tôn! Con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sau khi Như-Lai diệt độ, làm cho rộng lưu bố trong Diêm-phù-đề khiến chẳng dứt mất.

 

At that time Shakyamuni Buddha spoke these words of praise: “Excellent, excellent, Universal Worthy! You are able to guard and assist this sutra and cause many living beings to gain peace and happiness and advantages. You have already acquired inconceivable benefits and profound great pity and compassion. Since long ages in the past you have shown a desire for anuttara-samyak-sambodhi, and have taken a vow to use your transcendental powers to guard and protect this sutra.

  1. Lúc bấy giờ, đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật khen rằng: ” Hay thay! Hay thay! Phổ-Hiền! Ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích, ông đã thành tựu bất-khả tư-nghì công đức, lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, mà có thể thực hành nguyện thần thông đó, để giữ gìn kinh này.

 

And I will employ my transcendental powers to guard and protect those who can accept and uphold the name of Bodhisattva Universal Worthy.

 Ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ-Hiền Bồ-Tát.

 

“Universal Worthy, if there are those who accept, uphold, read and recite this Lotus Sutra, memorize it correctly, practice and transcribe it, you should know that such persons have seen Shakyamuni Buddha. It is as though they heard his sutra from the Buddha’s mouth. You should know that such persons have offered alms to Shakyamuni Buddha you should know that such persons have been patted on the head by Shakyamuni Buddha. You should know that such persons have been covered in the robes of Shakyamuni Buddha. They will no longer be greedy for or attached to worldly pleasures, they will have no taste for the scriptures or jottings of the non-Buddhists. They will take no pleasure in associating this such people, or with those engaged in evil occupations such as butchers, raisers of pigs sheep, chickens or dogs, hunters, or those who offer women’s charms for sale. These persons will be honest and upright in mind and intent, correct in memory, and will possess the power of merit and virtue. They will not be troubled by the three poisons, nor will they be troubled by jealousy, self-importance, ill-founded conceit, or arrogance. These persons will have few desires, will be easily satisfied, and will know how to carry out the practices of Universal Worthy.

 Phổ-Hiền! Nếu có người thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh tu tập biên chép kinh Pháp-Hoa này, phải biết người đó thì là thấy đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này. Phải biết người đó cúng dường cho đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, phải biết người đó được Phật Ngài khen lành thay, phải biết người đó được Thích-Ca Mâu-Ni Phật lấy tay xoa đầu. Phải biết người ấy được đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, lấy y trùm cho. Người như thế chẳng còn ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thật có lòng nghĩ nhớ chơn chính có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tính ghen ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh Phổ-Hiền.

 

“Universal Worthy, after the Thus Come One has entered extinction, in the last five-hundred-year period, if you see someone who accepts, upholds reads, and recites the Lotus Sutra, you should think to yourself: Before long this person will proceed to the place of practice, conquer the devil hosts, and attain anuttara-samyak-sambodhi. He will turn the wheel of the Dharma, beat the Dharma drum, and sound the Dharma conch, and rain down the Dharma rain. He is worthy to sit in the lion seat of the Dharma, amid the great assembly of heavenly and human beings.

  1. Phổ-Hiền! Sau khi Như-Lai diệt độ, năm trăm năm sau, nếu có người nào thấy người thọï trì đọc tụng kinh Pháp-Hoa phải nghĩ rằng: Người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp tòa sư-tử trong đại chúng trời người.

 

“Universal Worthy, in later ages if there are those who accept, uphold, read, and recite this sutra, such persons will no longer be greedy for or attached to clothing, bedding, food and drink, or other necessities of daily life. Their wishes will not be in vain, and in this present existence they will gain the reward of good fortune.

 Phổ-Hiền! Nếu ở đời sau, có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng luống, cũng ở trong hiện đời được phước báo đó.

 

If there is anyone who disparages or makes light of them, saying, ‘You are mere idiots! It is useless to carry out these practices–in the end they will gain you nothing!, then as punishment for his offense that person will be born eyeless in existence after existence. But if there is anyone who offers alms to them and praises them, then in this present existence he will have manifest reward for it.

Nếu có người khinh chê đó rằng: ” Ông là người điên cuồng vậy, luống làm hạnh ấy trọn không được lợi-ích”. Tội báo như thế sẽ đời đời không mắt. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó, sẽ ở trong đời này được quả báo hiện tại.

 

“If anyone sees a person who accepts and upholds this sutra and tries to expose the faults or evils of that person, whether what he speaks is true or not, he will in his present existence be afflicted with white leprosy. If anyone disparages or laughs at that person, then in existence after existence he will have teeth that are missing or spaced far apart, ugly lips, a flat nose, hands and feet that are gnarled or deformed, and eyes that are squinty. His body will have a foul odor, with evil sores that run pus and blood, and he will suffer from water in the belly, shortness of breath, and other severe and malignant illnesses.

 Nếu lại thấy người thọï trì kinh này mà nói bày lỗi quấy của người đó, hoặc thực, hoặc chẳng thực, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch-lại (12). Nếu khinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nướu thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân-thể hôi dơ, ghẻ dữ máu mủ, bụng thũng hơi ngắn, bị các bệnh nặng dữ.

 

Therefore, Universal Worthy, if you see a person who accepts and upholds this sutra, you should rise and greet him from afar, showing him the same respect you would a Buddha.”

 Cho nên Phổ-Hiền! Nếu thấy người thọ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước, phải như kính Phật.

 

When this chapter on the Encouragements of the Bodhisattva Universal Worthy was preached, bodhisattvas immeasurable and boundless as Ganges sands acquired dharanis allowing them to memorize a hundred, a thousand, ten thousand, a million repetitions of the teachings, and bodhisattvas equal to the dust particles of the thousand-million-fold world perfected the way of Universal Worthy.

  1. Lúc Phật nói phẩm Phổ-Hiền Bồ-Tát khuyến phát này có hằng-hà-sa vô lượng vô biên Bồ-Tát được trăm nghìn muôn ức môn ” Triền-đà-la-ni”, tam-thiên đại-thiên thế giới vi trần số các đại Bồ-Tát, đủ đạo Phổ-Hiền.

 

When the Buddha preached this sutra, Universal Worthy and the other bodhisattvas, Shariputra and the other voice-hearers, along with the heavenly beings, dragons, humans and nonhuman beings–the entire membership of the great assembly were all filled with great joy. Accepting and upholding the words of the Buddha, they bowed in obeisance and departed.

 Lúc Phật nói kinh này, Phổ-Hiền v.v… các vị Bồ-Tát, Xá-Lợi-Phất v.v… các vị Thanh-văn và hàng trời, rồng, nhơn, phi-nhơn v.v… tất cả đại chúng đều rất vui thọï trì lời Phật làm lễ mà đi.

 

THÍCH NGHĨA

(1 ) Trên đầu đức Phật, thịt đùn cao lên như hình búi tóc, 1 tướng tốt trong 32 tướng tốt của thân Phật.
(2 ) Mỗi vị Phật đều có đủ 10 hiệu này, phải đủ 10 hiệu này mới phải là Phật:
1. Như-Lai: Toàn thể như như bất động, tùy duyên hóa độ mà đến trong muôn loài – đến trong muôn loài mà vẫn như như bất động.
2. Ứng-Cúng: Ruộng phước vô lượng vì lợi quần sanh nên đến thọ sự cúng dường của chín giới.
3. Chánh-Biến-Tri: Hiểu biết suốt thấu khắp tất cả pháp một cách chơn chánh đúng như thực.
4. Minh-Hạnh-Túc: Minh: trí huệ, Hạnh: công hạnh lợi mình lợi người. Trí huệ và công hạnh đều hoàn bị.
5. Thiện-Thệ: Khéo qua. Qua Niết-bàn nhưng vẫn thường độ sanh, nhưng vẫn không rời Niết-bàn.
6. Thế-Gian-Giải: Rành rẽ tất cả pháp của thế-gian và xuất-thế-gian.
7. Vô-Thượng-Sĩ: Đấng vô thượng, không còn ai trên.
8. Điều-Ngự-Trượng-Phu: Bậc trượng phu hay điều hòa hóa độ chúng sanh nhu hòa, và hay ngự phục hóa độ chúng sanh cang cường.
9. Thiên-Nhân-Sư: Thầy của tất cả trời, người v.v…
10. Phật: Đấng vô-thượng chánh đẳng chánh giác.


” Thế-Tôn” hiệu chung của 10 hiệu trên. Nếu được đủ 10 đức hiệu trên thời là bậc tôn quý của thế-gian và xuất-thế-gian.
(3 ) Kim-Cang: Một chất rất cứng rắn, không chi phá vỡ được.
(4 ) Hiệu chung của tất cả người xuất gia.
(5 ) Năm-Căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân.
(6 ) Người chủ, người dùng bùa chú thuốc độc để hại người khác.
(7 ) Ta thường gọi là mưa đá.
(8 ) Mặt trời trí huệ, ý nói trí huệ sáng chói như mặt trời.
(9 ) ” Lòng bi” là lòng muốn cứu chúng sanh khỏi khổ, răn trừ các độc, như sấm vang làm khiếp vía các ma mị.
” Ý TỪ” là muốn chúng sanh được hưởng các sự vui thỏa nên thường đem sự lợi lạc ban cho chúng sanh như mây rưới mưa đượm nhuần cỏ cây muôn vật.

(10) Lòng tham giận, ganh, v.v… làm phiền nhiễu bức rức khổ não thân tâm người như lửa đốt, Bồ-Tát nói pháp trừ những tánh xấu trên đó làm cho thân tâm người thư thái mát mẻ, như rưới nước cam lồ tắt lửa.
(11) Địa-ngục, ngã-quỷ, súc-sanh.
(12) Bệnh hủi (da tróc sần sùi, tóc mày đều rụng).
(13) Hội lớn rộng rất đông như biển không thể lường biết!
(14) 1) Thuyết-pháp chu, 2) Thí-dụ chu 3) Nhân-duyên chu. Phụ.- Bích-chi-Phật: có hai hạng:
1) Ra đời không gặp Phật, không gặp chánh pháp, nhân thấy sự biến
đổi trong đời như hoa héo lá khô, v.v… mà tự ngộ lý vô thường, dứt kiến-tư-hoặc, thoát ly sanh tử luân hồi, gọi là vị: Độc Giác.
2) Ra đời gặp Phật, gặp chánh pháp, tu pháp ” thập-nhị-nhân-duyên” (xem Phẩm ” Hoá-Thành-Dụ” thứ 7, quyển thứ ba), mà chứng ngộ vô sanh, thoát ly sanh tử luân hồi gọi là vị ” Duyên-Giác”, 2 bậc: Độc-Giác cùng Duyên-Giác, cứ quả vị thì ngang với quả A-la-hán.
(15) Người xứ Tây-Trúc ép dầu, trước giã nhỏ mè hay đậu v.v… ủ cho sanh trùng rồi sau mới ép. Ép dầu tức làsát hại nhiều trùng nên phải bị ương họa.
(16) Để ví dụ những việc lâu xa khó gặp khó được. Kinh nói: ” Như trong biển lớn có khúc cây bọng nổi trên mặt nước 100 năm một lần trôi qua, 100 năm một lần trôi lại; đáy biển có một con rùa đui, 100 năm một lần nổi lên mặt nước đón một bọng cây để chui vào. Biển rộng, cây 100 năm mới một lần trôi qua, rùa đã mù mà 100 năm mới nổi lên 1 lần, chực chui được vào bộng cây, khó lắm!’
(17) Tức là “Đà-la-ni”.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://thuvienhoasen.org/p16a605/28-pham-pho-hien-bo-tat-khuyen-phat
  2. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap28.html