Chương 27 – Phẩm Diệu-trang-nghiêm-vương Bổn-sự – The Former Deeds of King Wondrous Splendor – Song ngữ

English: Burton Watson

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Compile: Lotus group

 

At that time the Buddha addressed the great assembly, saying: “In an age long ago, an immeasurable, boundless, inconceivable number of asamkhya kalpas in the past, there was a Buddha named Cloud Thunder Sound Constellation King Flower Wisdom, tathagata, arhat, samyak-sambuddha. His land was named Light Bright Adornment and his kalpa was named Gladly Seen.

 1. Lúc bấy giờ, Phật bảo hàng đại chúng rằng: ” Về thuở xưa, cách đây vô -lượng vô biên bất-khả -tư-nghì a-tăng-kỳ kiếp, có đức Phật hiệu là Vân-Lôi-Âm Tú-Vương Hoa-Trí Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri. Nước đó tên Quang-Minh Trang-Nghiêm, kiếp tên Hỷ-Kiến”.

 

 In the midst of this Buddha’s Law there was a king named Wonderful Adornment. This king’s consort was named Pure Virtue, and he had two sons, one named Pure Storehouse and the other named Pure Eye. These two sons possessed great supernatural powers, merit, virtue, wisdom, and for a long time they had been practicing the way appropriate to a bodhisattva, carrying out the dana-paramita, shila-paramita, kshanti-paramita, virya-paramita, dhynana-paramita, pragna-paramita, the paramita of expedient means, pity, compassion, joy and indifference, as well as the thirty-seven aids to the way 9 . All of these they had thoroughly understood and mastered. In addition, they had gained the samadhis of the bodhisattva, namely, the pure samadhi; sun, star, and constellation samadhi; pure light samadhi; pure color samadhi; pure illumination samadhi; long adornment samadhi; and great dignity and virtue storehouse samadhi, and had thoroughly mastered all these samadhis.

Trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên Diệu-Trang-Nghiêm, phu nhân của vua tên Tịnh-Đức có hai người con, một tên Tịnh-Tạng, hai tên Tịnh-Nhãn. Hai người con đó có sức thần thông lớn, phước đức trí huệ, từ lâu tu tập đạo hạnh cuả Bồ-Tát, những là: Thí ba-la-mật, giới ba-la-mật, nhẫn-nhục ba-la-mật, tinh-tấn ba-la-mật, thiền ba-la-mật, trí-huệ ba-la-mật, phương-tiện ba-la-mật, từ-bi hỷ-xả nhẫn đến ba mươi bảy phẩm trợ đạo pháp thảy đều rành rẽ suốt-thấu. Lại được các môn tam-muội của Bồ-Tát: Nhựt-tinh-tú tam-muội, Tịnh-quang tam-muội, Tịnh-sắc tam-muội, Tịnh-chiếu-minh tam-muội, Trường-trang-nghiêm tam-muội, Đại-oai-đức-tạng tam-muội, ở nơi các môn tam-muội này cũng đều thấu suốt.

 

“At that time that Buddha, wishing to attract and guide King Wonderful Adornment, and because he thought with compassion of living beings, preached the Lotus Sutra.

 1. Lúc đó, đức Phật kia vì muốn dẫn dắt vua Diệu-Trang-Nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng sanh nên nói kinh Pháp-Hoa này.

 

The king’s two sons, Pure Storehouse and Pure Eye, went to where their mother was, pressed their palms and the nails of their ten fingers together, and said to her, ‘We beg our mother to go and visit the place where the Buddha Cloud Thunder Sound Constellation King Flower Wisdom is. We too will attend him, drawing near to the Buddha and offering alms and obeisance.

 Bấy-giờ, Tịnh-Tạng, Tịnh-Nhãn, hai người con đến chỗ của mẹ chấp tay thưa mẹ rằng: ” Mong mẹ đến nơi chỗ đức Phật Vân-Lôi-Âm Tú-Vương-Hoa-Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ lạy”.

 

 Why? Because this Buddha is preaching the Lotus Sutra in the midst of all the multitude of heavenly and human beings and it is right that we should listen and accept it.’

 Vì sao? Vì đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh Pháp-Hoa, nên phải nghe và tin nhận.

 

“The mother announced to her sons, ‘Your father puts his faith in non-Buddhist doctrines and is deeply attached to the Brahmanical Law. You should go to your father, tell him about this, and persuade him to go with you.’

Mẹ bảo con rằng: “Cha con tin theo ngoại đạo, rất ham pháp Bà-la-môn, các con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi”.

 

“Pure Storehouse and Pure Eye pressed their palms and ten fingernails together and said to their mother, ‘We are sons of the Dharma King, and yet we have been born into this family of heretical views!’

 Tịnh-Tạng, Tịnh-Nhãn chấp tay thưa mẹ: ” Chúng con là Pháp-vương-tử mà lại sanh vào nhà tà kiến này!”

 

“The mother said to her sons, ‘You are right to think with concern about your father. You should manifest some supernatural wonder for him. When he sees that, his mind will surely be cleansed and purified and he will permit us to go to where the Buddha is.’

 Mẹ bảo con rằng: “Các con nên thương tưởng cha các con, mà vì đó hiển phép thần thông biến hóa, nếu cha con được thấy lòng ắt thanh tịnh, hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật”.

 

The two sons, being concerned about their father, leaped up into the air to the height of seven tala trees and there performed various types of supernatural wonders, walking, standing, sitting, and lying down in midair; making water come out of the upper part of their bodies; making fire come out of the lower part of their bodies, making water come out of the lower part of their bodies; making fire come at of the upper part of their bodies; manifesting huge bodies that filled the sky and then making themselves small again; after becoming small, making themselves big again; disappearing in the midst of the sky and then suddenly appearing on the ground; sinking into the ground as though it were water; walking on the water as though it were land. They manifested these various types of supernatural wonders in order to cause the mind of their royal father to become pure and to make him believe and understand.

 1. Lúc ấy, hai người con thương cha nên bay lên hư không cao bằng bảy cây đa-la, hiện các món thần biến. Ở trong hư không đi, đứng, ngồi, nằm, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, ở trong hư không ẩn mất, bỗng nhiên hiện trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, hiện các món thần biến như thế làm cho vua cha lòng thanh tịnh tin hiểu.

 

“At that time when the father saw his sons displaying supernatural powers of this kind, his mind was filled with great delight, as he had never known before, and he pressed his palms together, faced his sons and said, “Who is your teacher? Whose disciples are you?’

 Bấy giờ, cha thấy con có sức thần như thế, lòng rất vui mừng được chưa từng có, chấp tay hướng về phía con mà nói rằng : ” Thầy các con là ai, con là đệ tử của ai?”

 

“The two sons replied, “Great king, the Buddha Cloud Thunder Sound Constellation King Flower Wisdom is at present sitting in the Dharma seat under the seven-jeweled bodhi tree and, amid the multitudes of heavenly and human beings of all the world, is broadly expounding the Lotus Sutra. This is our teacher and we are his disciples.’

 Hai người con thưa rằng : ” Đại-vương! Đức Vân-Lôi-Âm-Tú-Vương-Hoa-Trí Phật kia nay đương ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ-đề bằng bảy báu, ở trong tất cả chúng trời người thế-gian, rộng nói kinh Pháp-Hoa, đó là thầy chúng con, con là đệ-tử”.

 

“The father said to his sons: “I would like to go now and see your teacher, you can go with me.” With this the two sons descended from the air, proceeded to where their mother was, pressed their palms together and said to their mother: “Our royal father has now come to believe and understand, he is fully capable of conceiving a desire for anuttara-samyak-sambodhi. We have finished doing the Buddha’s work for the sake of our father. We beg that our mother will permit us to go to the place where the Buddha is, to leave the household life and to practice the way.”

 Cha nói với con rằng : “Ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi”. Khi đó hai người con từ trong hư không xuống, đến chỗ của mẹ chấp tay thưa mẹ rằng : ” Phụ-vương nay đã tin hiểu, có thể kham phát được tâm vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con, ở nơi chỗ đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo”.

 

“At that time the two sons, wishing to state their meaning once more, spoke in verse form, saying to their mother:

 Lúc đó, hai người con muốn tuyên lại ý mình nói kệ thưa mẹ:

 

We beg our mother to permit us
to leave the household and become shramanas.
The Buddhas are very hard to encounter;
we will follow this Buddha and learn from him.
Rare as is the udumbara flower,
rarer is it to encounter a Buddha,
and escaping from difficulties is also difficult–
we beg you to allow us to leave the household.

 Mong mẹ cho các con
Xuất-gia làm Sa-môn
Các Phật rất khó gặp
Chúng con theo Phật học
Như hoa Ưu-đàm-bát
Gặp Phật lại khó hơn
Khỏi các nạn cũng khó
Mong cho con xuất-gia.

 

“Their mother then said to them: “I will permit you to leave the household life. Why? Because the Buddha is difficult to encounter.”

 Mẹ liền bảo con rằng : ” Cho các con xuất gia. Vì sao? Vì Phật khó gặp vậy”.

 

“The two sons then addressed their father and mother, saying: ‘Excellent, father and mother! And we beg you in due time to go to the place where the Buddha Cloud Thunder Sound Constellation King Flower Wisdom is, attend him in person and offer alms.

 1. Bấy giờ, hai người con thưa cha mẹ rằng: Lành thay, cha mẹ! Xin liền qua đến chỗ đức Vân-Lôi-Âm-Tú-Vương-Hoa-Trí Phật để gần gũi cúng dường.

 

 Why? Because encountering the Buddha is as difficult as encountering the udumbara flower. Or as difficult as it is for a one-eyed turtle to encounter a floating log with a hole in it. We have been blessed with great good fortune from past existences and so have been born in an age where we can encounter the Buddha’s Law. For this reason our father and mother should permit us to leave household life.

 Vì sao? Vì Phật khó gặp được, như hoa Linh-Thoại, như rùa một mắt gặp bộng cây nổi (16) mà chúng ta do phước đời trước sâu dày, sanh đời này gặp Phật Pháp, xin cha mẹ nên cho chúng con được xuất gia.

 

Why? Because the Buddhas are difficult to encounter, and the proper time is also hard to come upon.’

 Vì sao? Vì các đức Phật khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có.

 

“At that time the eighty-four thousand persons in the women’s quarters of King Wonderful Adornment were all capable of accepting and upholding the Lotus Sutra. Bodhisattva Pure Eye had long ago mastered the Dharma flower samadhi, and Bodhisattva Pure Storehouse had already, some hundreds, thousands, ten thousands, millions of kalpas in the past, mastered the samadhi of the escape from the evil realms of existence. This was because he wished to make it possible for all living beings to escape the evil realms.

 1. Lúc đó nơi hậu cung của vua Diệu-Trang-Nghiêm có tám muôn bốn nghìn người thảy đều có thể kham thọï trì kinh Pháp-Hoa này. Tịnh-Nhãn Bồ-Tát từ lâu đã thông đạt nơi ” Pháp-Hoa tam-muội”. Tịnh-Tạng Bồ-Tát đã từ vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp, thông-đạt môn ” Ly-chư-ác-thú tam-muội”, vì muốn làm cho tất cả chúng sanh lìa các đường dữ (11) vậy.

 

The king’s consort had gained the samadhi of the Buddhas’ assembly and was capable of understanding the secret storehouse of the Buddhas. Her two sons, as already described, had employed the power of expedient means to improve and transform their father so that he could acquire a mind of faith and understanding and love and delight in the Buddha’s Law.

 Phu nhân của vua được môn ” Chư-Phật-Tập tam-muội”, hay biết được tạng pháp bí mật của các đức Phật. Hai người con dùng sức phương tiện khéo hóa độ vua cha như thế, khiến cho lòng cha tin hiểu ưa mến Phật Pháp.

 

“Thereupon King Wonderful Adornment, accompanied by his ranks of ministers and his attendants; his queen Pure Virtue and all the ladies-in-waiting and attendants of the women’s quarters; and the king’s two sons and their forty-two thousand attendants, all at the same time went to where the Buddha was. Arriving there, they bowed their heads to the ground in obeisance to his feet, circled around the Buddha three times, and then withdrew and stood to one side.

 1. Bấy giờ vua Diệu-Trang-Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc, Tịnh-Đức phu nhân cùng chung với thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung, hai người con của vua, cùng chung với bốn muôn hai nghìn người đồng một lúc đi qua chỗ Phật. Đến rồi đầu mặt lạy chân Phật, đi quanh Phật ba vòng, rồi đứng qua một phía.

 

“At that time that Buddha preached the Law for the sake of the king, instructing him and bringing him benefit and joy. The king was exceedingly delighted.

 Lúc đó đức Phật kia vì vua nói pháp, chỉ dạy làm cho được lợi ích vui mừng. Vua rất vui đẹp.

 

“At that time King Wonderful Adornment and his queen removed from their necks necklaces of pearls worth hundreds and thousands and scattered them over the Buddha. In midair the necklaces changed into a jeweled dais with four pillars. On the dais was a large jeweled couch spread with hundreds, thousands, ten thousands of heavenly robes. Seated cross-legged on them was a Buddha who emitted a brilliant light.

 Bấy giờ, vua Diệu-Trang-Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi trân châu giá trị trăm nghìn đeo nơi cổ, để rải trên đức Phật, chuỗi đó ở giữa hư không hóa thành đài báu bốn trụ, trong đài có giường báu lớn trải trăm nghìn muôn thiên y, trên đó có đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn.

 

“At that time King Wonderful Adornment thought to himself: The Buddha’s body is rare indeed, extraordinary in dignity and adornment, constituting a form of utmost subtlety and wonder!

 1. Lúc đó vua Diệu-Trang-Nghiêm nghĩ rằng: Thân Phật tốt đẹp riêng lạ ít có, thành tựu sắc thân vi diệu thứ nhất.

 

Then the Buddha Cloud Thunder Sound Constellation King Flower Wisdom spoke to the four kinds of believers, saying: “Do you see this King Wonderful Adornment who stands before me with his palms pressed together?”

 Bấy giờ, đức Vân-Lôi-Âm-Tú-Vương-Hoa-Trí Phật bảo bốn chúng rằng: “Các người thấy vua Diệu-Trang-Nghiêm chấp tay đứng trước ta đó chăng?”

 

In the midst of my Law this king will become a monk, diligently practicing the Law that aids the Buddha way. He will be able to become a Buddha. His name will be Sal Tree King, his land will be called Great Light, and his kalpa will be called Great Lofty King.

 Vị vua này ở trong pháp ta làm Tỳ-kheo siêng ròng tu tập các món trợ Phật đạo Pháp, sẽ được làm Phật hiệu Ta-La-Thọ-Vương, nước tên Đại-Quang, kiếp tên Đại-Cao-Vương.

 

This Buddha Sal Tree King will have an immeasurable multitude of bodhisattvas, as well as immeasurable voice-hearers. His land will be level and smooth. Such will be his benefits.’

 Đức Ta-La-Thọï-Vương Phật có vô lượng chúng Bồ-Tát và vô lượng Thanh-văn, nước đó bằng thẳng công đức như thế”.

 

“The king immediately turned his kingdom to his younger brother and he himself, along with his queen, his two sons, and all their attendants, in the midst of the Buddha’s Law renounced the household life to practice the way.

 1. Vua Diệu-Trang-Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhân hai người con và các quyến thuộc, ở trong Phật Pháp xuất gia tu hành đạo hạnh.

 

“After the king had left the household life, for the space of eighty-four thousand years he constantly applied himself with diligence, practicing the Lotus Sutra of the Wonderful Law. When his period had passed, he gained: “the samadhi of the adornment of all pure benefits.”

 Vua xuất gia rồi trong tám muôn bốn nghìn năm thường siêng tinh tấn tu hành kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa; qua sau lúc đây, được môn ” Nhứt-thiết-tịnh-công-đức-trang-nghiêm tam-muội”.

 

Rising into the air to the height of seven tala trees, he addressed the Buddha saying: ‘World-Honored One, these two sons of mine have carried out the Buddha’s work, employing transcendental powers and transformations to turn my mind away from heresies, enabling me to abide safely in the Buddha’s Law, and permitting me to see the World-Honored One. These two sons have been good friends to me. They wished to awaken the good roots from my past existences and to enrich and benefit me, and for that reason they were born into my household.’

 Liền bay lên hư không cao bảy cây đa-la mà bạch Phật rằng: ” ‘Thế-Tôn! Hai người con của con đây đã làm Phật sự dùng sức thần thông biến hóa, xoay tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật Pháp, được thấy Thế-Tôn. Hai người con này là thiện-tri-thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con nên đến sanh vào nhà con”.

 

“At that time the Buddha Cloud Thunder Sound Constellation King Flower Wisdom said to King Wonderful Adornment, ‘Just so, just so. It is as you have said. If good men and good women have planted good roots, and as a result in existence after existence have been able to gain good friends, then these good friends can do the Buddha’s work, teaching, benefiting, delighting, and enabling them to enter anuttara-samyak-sambodhi.

 Lúc đó đức Vân-Lôi-Âm-Tú-Vương-Hoa-Trí Phật bảo vua Diệu-Trang-Nghiêm rằng: ” Đúng thế! Đúng thế! Như lời ông nói, nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn nào trồng gốc lành thời đời đời được gặp thiện-tri-thức, vị thiện-tri-thức hay làm Phật sự, chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiến vào đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

 

Great king, you should understand that a good friend is the great cause and condition by which one is guided and led, and which enables one to see the Buddha and to conceive the desire for anuttara-samyak-sambodhi.

 Đại-vương nên biết! Vị thiện-tri-thức đó là nhân duyên lớn, giáo hóa dìu dắt làm cho được thấy Phật phát tâm vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

 

Great king, do you see these two sons? These two sons have already offered alms to Buddhas equal in number to the sands of sixty-five hundred, thousand, ten thousand, million nayutas of Ganges, have drawn near to them with reverence, and in the presence of those Buddhas have accepted and upheld the Lotus Sutra, thinking with compassion of living beings who embrace heretical views and causing them to abide in correct views.’

 Đại-vương! Ông thấy hai người con này chăng? Hai người con này đã từng cúng dường sáu mươi lăm trăm nghìn muôn ức na-do-tha hằng-hà-sa các đức Phật, gần gũi, cung kính, nơi chỗ các đức Phật thọï trì kinh Pháp-Hoa, thương tưởng những chúng sanh tà kiến làm cho trụ trong chánh-kiến”.

 

“King Wonderful Adornment then descended from midair and said to the Buddha, ‘World-Honored One, the Thus Come One is a very rare being! Because of his benefits and wisdom, the knob of flesh on the top of his head illuminates all with bright light. His eyes are long, broad, and dark blue in color. The tuft of hair in between his eyebrows, one of his features, is white as a crystal moon. His teeth are white, even, closely spaced, and constantly have a bright gleam. His lips are red and beautiful as the bimba fruit.’

 Diệu-Trang-Nghiêm-Vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng: ” Thế-Tôn! Như-Lai rất ít có do công đức trí huệ nên nhục kế trên đỉnh sáng suốt chói rỡ. Mắt Phật dài rộng mà sắc xanh biếc, tướng lông trắng chặn mày như ngọc kha-nguyệt, răng trắng bằng và khít thường có ánh sáng, môi sắc đỏ đẹp như trái tần-bà”.

 

“At that time King Wonderful Adornment, having praised the Buddha’s immeasurable hundreds, thousands, ten thousands, millions of benefits in this manner, in the presence of the Thus Come One single-mindedly pressed his palms together and addressed the Buddha once more, saying, ‘World-Honored One, such a thing as this has never been known before! The law of the Thus Come One is fully endowed with inconceivably subtle and wonderful benefits. Where his teachings and precepts are observed there will be tranquility and good feeling. From this day on I will no longer follow the whims of my own mind, nor will I give way to heretical views or to arrogance, anger, or other evil states of mind.’

 Lúc đó vua Diệu-Trang-Nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn ức công đức thế rồi, ở trước Như-Lai một lòng chấp tay lạy bạch Phật rằng : ” Thế-Tôn! Chưa từng có vậy! Pháp của Như-Lai đầy đủ trọn nên bất-khả tư-nghì công đức vi diệu dạy răn chỗ tu hành an ổn rất hay, con từ ngày nay chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình chẳng sanh những lòng ác: Kiêu mạn, giận hờn, tà kiến”.

 

“When he had spoken these words, he bowed to the Buddha and departed.”

Vua thưa lời đó rồi lạy Phật mà ra.

The Buddha said to the great assembly: “What is your opinion? Is this King Wonderful Adornment someone unknown to you? In fact he is none other than the present Bodhisattva Flower Virtue. And his queen Pure Virtue is Bodhisattva Light Shining Adornment Marks who is now in the Buddha’s presence. Out of pity and compassion for King Wonderful Adornment and his attendants, he was born in their midst. The king’s sons are the present bodhisattvas Medicine King and Medicine Superior.

 1. Phật bảo đại chúng : ” Ý các ông nghĩ sao? Vua Diệu-Trang-Nghiêm đâu phải người nào lạ, nay chính là Hoa-Đức Bồ-Tát, bà Tịnh-Đức phu nhân nay chính là Quang-Chiếu Trang-Nghiêm-Tướng Bồ-Tát hiện đang ở trước Phật, vì thương xót vua Diệu-Trang-Nghiêm và quyến thuộc nhà vua nên vị Bồ-Tát này sanh sống trong cung. Còn hai hoàng tử nay chính là Dược-Vương Bồ-Tát cùng Dược-Thượng Bồ-Tát”.

 

“These bodhisattvas Medicine King and Medicine Superior have already succeeded in acquiring great benefits such as these, and in the presence of immeasurable hundreds, thousands, ten thousands, millions of Buddhas have planted numerous roots of virtue and acquired inconceivably good benefits. If there are persons who are acquainted with the names of these two bodhisattvas, the heavenly and human beings of all the world will surely do obeisance to them.”

 Dược-Vương và Dược-Thượng Bồ-Tát này thành tựu các công đức lớn như thế, đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức, các đức Phật trồng các gốc công đức, thành tựu bất khả tư nghì những công đức lành. Nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ-Tát này thì tất cả trong đời, hàng trời, nhân dân cũng nên lễ lạy.

 

When the Buddha preached this chapter on the Former Affairs of King Wonderful Adornment, eighty-four thousand persons removed themselves from dust and defilement and with respect to the various phenomena attained the pure Dharma eye.

 Lúc đức Phật nói phẩm ” Diệu-Trang-Nghiêm-Vương Bổn-sự” này có tám muôn bốn nghìn người xa trần lụy, rời cấu nhiễm, ở trong các pháp chứng được pháp nhãn tịnh.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap27.html
 2. http://thuvienhoasen.org/p16a604/27-pham-dieu-trang-nghiem-vuong-bon-su