Chương 26 – Phẩm Đà-la-ni – Dharani – Song ngữ

English: Burton Watson

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Compile: Lotus group

At that time the Bodhisattva Medicine king rose from his seat, bared his right shoulder, pressed his palms together and, facing the Buddha, spoke to him, saying: “World-Honored One, if there are good men or good women who can accept and uphold the Lotus Sutra, if they read and recite it, penetrate its meaning, or copy the sutra scrolls, how much merit will they gain?”

  1. Lúc bấy giờ, ngài Dược-Vương Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trệch áo bày vai hữu chấp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: ” Thế-Tôn! Nếu có Thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn hay thọ trì được kinh Pháp-Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, được bao nhiêu phước đức?”

 

The Buddha said to Medicine King, “If there are good men or good women who offer alms to Buddhas equal in number to the sands of eight hundred ten thousand million nayutas of Ganges, what is your opinion? The merit they gain will surely be great, will it not?”

“Very great, World-Honored One.”

Phật bảo ngài Dược-Vương: “Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn cúng dường tám trăm muôn ức na-do-tha hằng-hà-sa các đức Phật. Ý ông nghĩ sao? Người đó được phước đức có nhiều chăng?”

Thưa Thế-Tôn! Rất nhiều.

 

The Buddha said, “If there are good men or good women who, with regard to this sutra, can accept and uphold even one four-line verse, if they read and recite it, understand the principle and practice it as the sutra directs, the benefits will be very many.”

At that time Bodhisattva Medicine King said to the Buddha, “World-Honored One, I will now give to those who preach the Law dharani spells, which will guard and protect them.” Then he pronounced these spells:

  1. Phật nói: “Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hànhthì công đức rất nhiều”. Lúc đó, ngài Dược-Vương Bồ-Tát bạch Phật rằng: “Thế-Tôn! Con nay sẽ cho người nói kinh Pháp-Hoa chú Đà-la-ni để giữ-gìn đó”. Liền nói chú rằng:

 

anye manye mane mamane chitte harite shame shamitavi
shante mukte muktatame same avashame sama same kshaye
akshaye akshine shante shame dharani alokabhashe-
pratyavekshani nivshte abhyantaranivishte atyantaparishuddhi
ukkule mukkule arade parade shukakashi asamasame
buddhavilokite dharmaparikshite samghanirghoshani
bhayabhayashodhani mantre mantrakshayate rute
rutakaushalye akshaye akshayavanataya abalo amanyanataya.

” An nhĩ, mạn nhĩ, ma nễ, ma ma nễ, chỉ lệ, già lê đệ, xa mế, xa lý đa vĩ, chuyên đế, mục đế mục đa lý, ta lý, a vĩ ta lý, tang lý, ta lý xoa dệ, a xoa duệ, a kỳ nhị chuyên đế xa lý, đà la ni, a lư dà bà ta kî đá tỳ xoa nhị, nễ tỳ thế, a tiện đa la nễ lý thế, a đàn dá ba lệ thâu địa, âu cứu lệ, mâu cứu lệ, a la lệ, ba la lệ, thủ ca sai, a tam ma tam lý, Phật đà tỳ kiết lợi diệt đế đạt ma ba lợi sai đế, tăng già niết cù sa nễ bà xá bà xá thâu địa, mạn đá lã, mạn đá lã xoa dạ đa, bưu lâu đá, bưu lâu đá kiêu xá lược, ác xoa lã, ác xoa dã đa dã, a bà lư, a ma nhã na đa dạ”.

 

“World-Honored One, these dharanis, these supernatural spells, are pronounced by Buddhas equal in number to the sands of sixty-two million Ganges. If anyone should assault or injure these teachers of the Law, then he will have assaulted and injured these Buddhas!”

Thế-Tôn! Thần chú Đà-la-ni này là của sáu mươi hai ức hằng-hà-sa các đức Phật nói. Nếu có người xâm hủy vị Pháp-sư này, thì là xâm hủy các đức Phật rồi.

 

At that time Shakyamuni Buddha praised Bodhisattva Medicine King, saying, “Excellent, excellent, Medicine King! You keep these teachers of the Law in your compassionate thoughts, shield and guard them, and for that reason you pronounce these dharanis. They will bring great benefit to living beings.”

Lúc đó, đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật khen Dược-Vương Bồ-Tát rằng: “Hay thay! Hay thay! Dược-Vương! Ông thương xót muốn ủng hộ vị Pháp-sư đó, nên nói chú Đà-la-ni này, được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sanh”.

 

At that time Bodhisattva Brave Donor said to the Buddha, “World-Honored One, I too will pronounce dharanis to shield and guard those who read, recite, accept, and uphold the Lotus Sutra. If a teacher of the Law acquires these dharanis, then although yakshas, rakshasas, putanas, krityas, kumbhandas or hungry spirits should spy out his shortcomings and try to take advantage of them, they will be unable to do so.” Then in the presence of the Buddha he pronounced these spells:

  1. Lúc bấy giờ, ngài Dõng-Thí Bồ-Tát bạch Phật rằng: “Thế-Tôn! Con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp-Hoa mà nói chú Đà-la-ni. Nếu vị Pháp-sư đó được chú Đà-la-ni này, hoặc Dạ-xoa, La-sát hoặc Phú-đan-na hoặc Cát-giá, hoặc Cưu-bàn-trà, hoặc Ngạ-quỷ v.v… rình tìm chỗ dở của Pháp-sư không thể được tiện lợi”. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng:

 

jvale mahajvale ukke mukke ade adavati nritye nrityavati ittini
vittini chittini nrityani nrityakati

“Toa lệ, ma ha toa lệ, úc chỉ, mục chỉ, a lệ, a la bà đệ, niết lệ đệ, niết lệ đa bà đệ, y trí nỉ, vi trí nỉ, chỉ trí nỉ, niết lệ trì nỉ, niết lê trì bà để”.

 

“World-Honored One, these dharanis, these supernatural spells, are pronounced by Buddhas equal in number to the sands of the Ganges, and all of them respond with joy. If anyone should assault or injure these teachers of the Law, then he will have assaulted and injured these Buddhas!”

Thế-Tôn! Thần chú Đà-la-ni này của hằng-hà-sa các đức Phật nói, cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm hủy vị Pháp-sư này thì là xâm hủy các đức Phật đó rồi.

 

At that time the heavenly king Vaishravana, protector of the world, said to the Buddha, “World-Honored One, I too think compassionately of living beings and shield and guard these teachers of the Law, and therefore I pronounce these dharanis: Then he pronounced these spells:

atte natte nunatte anada nade kunadi”.

  1. Bấy giờ, Tỳ-sa-môn Thiên-vương, vì trời hộ đời bạch Phật rằng: “Thế-Tôn! Con cũng vì thương tưởng chúng sanh ủng hộ vị Pháp-sư đó mà nói Đà-la-ni này. Liền nói chú rằng: A-lê, na-lê, nâu na lê, a na lư, na lý, câu na-lý”.

 

“World-Honored One, with these supernatural spells I shield and guard the teachers of the Law. And I will also shield and guard those who uphold this sutra, making certain that they suffer no decline or harm within the area of a hundred yojanas.”

Thế-Tôn! Dùng thần chú này ủng hộ Pháp-sư, con cũng tự phải ủng hộ người trì kinh này, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai hoạn.

 

At that time heavenly king Upholder of the Nation, who was in the assembly along with a host of thousands, ten thousands, millions of nayutas of gandharvas who surrounded him and paid him reverence, advanced to the place where the Buddha was, pressed his palms together and said to the Buddha: “World-Honored One, I too will employ dharanis, supernatural spells, to shield and guard those who uphold the Lotus Sutra.” Then he pronounced these spells:

“agane gane gauri gandhari chandali matangi janguly vrusani
agashti”.

  1. Bấy giờ Trì-Quốc Thiên-Vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ức na-do-tha chúng Càn-thát-bà cung kính vây quanh đến trước chỗ Phật, chấp tay bạch Phật rằng: “Thế-Tôn! Con cũng dùng thần chú Đà-la-ni ủng hộ người trì kinh Pháp-Hoa”. Liền nói chú rằng:  “A dà nễ, dà nễ, cù lợi, càn đà lợi, chiên đà lợi, ma đắng kỳ, thường cầu lợi, phù lâu sa nỉ, át để”.

 

“World-Honored One, these dharanis, these supernatural spells, are pronounced by forty-two million Buddhas. If anyone should assault or injure these teachers of the Law, then he will have assaulted and injured these Buddhas!”

Thế-Tôn! Thần chú Đà-la-ni này là của bốn mươi hai ức các đức Phật nói, nếu có người xâm hủy vị Pháp-sư này thì là xâm hủy các đức Phật đó rồi.

 

At that time there were daughters of rakshasa demons, the first named Lamba, the second named Vilamba, the third named Crooked Teeth, the fourth named Flowery Teeth, the fifth named Black Teeth, the sixth named Much Hair, the seventh named Insatiable, the eighth named Necklace Bearer, the ninth named Kunti, and the tenth named Stealer of the Vital Spirit of All Living Beings. These ten rakshasa daughters, along with the Mother of Devil Children, her offspring, and her attendants, all proceeded to the place where the Buddha was and spoke to the Buddha in unison, saying, “World-Honored One, we too wish to shield and guard those who read, recite, accept, and uphold the Lotus Sutra and spare them from decline or harm. If anyone should spy out the shortcomings of these teachers of the Law and try to take advantage of them, we will make it impossible for him to do so.” Then in the presence of the Buddha they pronounce these spells:

“itime itime itime atime itime nime nime nime nime nime ruhe
ruhe ruhe ruhe stahe stahe stahe stuhe shuhe.”

  1. Bấy giờ có những La-sát nữ: một, tên Lam-bà; hai, tên Tỳ-lam-bà; ba, tên Khúc-xỉ; bốn, tên Hoa-xỉ; năm, tên Hắc-xỉ; sáu, tên Đa-phát; bảy, tên Vô-yếm-túc; tám, tên Trì-anh-lạc; chín, tên Cao-đế; mười, tên Đoạt-nhứt-thiết chúng-sanh tinh-khí. Mười vị La-sát-nữ đó cùng với quỷ Tử-mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng: ” Thế-Tôn! Chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọï trì kinh Pháp-Hoa, trừ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của Pháp-sư, thì làm cho chẳng được tiện lợi”. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng: ” Y đề lý, y đề dẫn, y đề lý, a đề lý, y đề lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, lâu hê, lâu hê, lâu hê, lâu hê, đa hê, đa hê, đa hê, đâu hê, nâu hê”.

 

“Though they climb upon our very heads, they will never trouble the teachers of the Law! Whether it be a yaksha, or a pakshasa, or a hungry spirit, or a putana, or a kritya, or a vetada, or a skanda 8, or an umaraka, or an apasmaraka, or a yaksha kritya, or a human kritya, or a fever, a one day, a two day, a three day, or a four day, or up to a seven day or a constant fever, whether it be in a man’s form, in a woman’s form, in young boy’s form, in young girl’s form, though it be only in a dream, it will never trouble them!”

Thà trèo lên đầu chúng con, chớ đừng não hại Pháp-sư, hoặc Dạ-xoa, hoặc La-sát, hoặc Ngạ-quỷ hoặc Phú-đan-na, hoặc Cát-giá hoặc Tỳ-đà-la, hoặc Kiền-đà hoặc Ô-ma-lặc-đà, hoặc A-bạt-ma-la, hoặc Dạ-xoa cát-giá, hoặc Nhân-cát-giá, hoặc quỷ làm bệnh nóng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng luôn, hoặc hình trai, hoặc hình gái, hoặc hình đồng-nam, hoặc hình đồng-nữ, nhẫn đến trong chiêm bao cũng lại chớ não hại”.

 

Then in the presence of the Buddha they spoke in verse form, saying:

Liền ở nơi trước Phật mà nói kệ rằng:

 

If there are those who fail to heed our spells
and trouble and disrupt the preachers of the Law,
their heads will split into seven pieces
like the branches of the arjaka tree.
Their crime will be like that of one who kills father and mother,
or one who presses out oil,
or cheats others with measures and scales,
or, like Devadatta, disrupts the Order of monks.
Anyone who commits a crime against these teachers of the Law
will bring on himself guilt such as this!”

Nếu chẳng thuận chú ta
Não loạn người nói pháp
Đầu vỡ làm bảy phần
Như nhánh cây A-lê
Như tội giết cha mẹ
Cũng như họa ép dầu (15)
Cân lường khi dối người
Tội Điều-Đạt phá Tăng
Kẻ phạm Pháp-Sư đây
Sẽ mắc họa như thế.

 

After the rakshasa daughters had spoken these verses, they said to the Buddha, “World-Honored One, we will use our own bodies to shield and guard those who accept, uphold, read, recite, and practice this sutra. We will see that they gain peace and tranquility, freeing them from decline and harm and nulling the effect of all poison herbs.”

Những La-sát-nữ nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng: ” Thế-Tôn! Chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọï trì đọc tụng tu hành kinh này, làm cho được an ổn, lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc”.

 

The Buddha said to the rakshasa daughters, “Excellent, excellent! If you can shield and guard those who accept and uphold the mere name of the Lotus Sutra, your merit will be immeasurable. How much more so if you shield and guard those who accept and uphold it in its entirety, who offer alms to the sutra scrolls, flowers, incense, necklaces, powdered incense, paste incense, incense for burning, banners, canopies, music, who burn various kinds of lamps, lamps of butter oil, oil lamps, lamps of various fragrant oils, lamps of sumana flower oil, and lamps of utpala flower oil, and who in this manner offer hundreds and thousands of varieties of alms?

  1. Phật bảo các La-sát-nữ: “Hay thay! Hay thay! Các người chỉ có thể ủng hộ người thọï trì tên kinh Pháp-Hoa phước chẳng thể lường được rồi, huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ cúng dường qưyển kinh, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, phan, lọng, kỹ nhạc, thắp các thứ đèn: Đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu hoa tô-na-ma, đèn dầu hoa chiêm-bặc, đèn dầu hoa bà-sư-ca, đèn dầu hoa ưu-bát-la, nghìn trăm thứ cúng dường như thế.

 

Kunti, you and your attendants should shield and guard the teachers of the Law such as these!”

Cao-Đế! Các người cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ những Pháp-sư như thế”.

 

When [the Buddha] preached this Dharani chapter, sixty-eight thousand persons gained the truth of birthlessness.

Lúc nói phẩm “Đà-la-ni” này, có sáu muôn tám nghìn người được vô-sanh pháp-nhẫn.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://thuvienhoasen.org/p16a603/26-pham-da-la-ni
  2. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap26.html