Chương 24 – Phẩm Diệu-âm Bồ-tát – Bodhisattva Myozon – Song ngữ

English: Burton Watson

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Compile: Lotus group

At that time Shakyamuni Buddha emitted a beam of bright light from the knob of flesh [on top of his head], one of the features of a great man, and also emitted a beam of light from the tuft of white hair between his eyebrows, illuminating the Buddha worlds in the eastern direction equal in number to the sands of one hundred eighty thousand million nayutas of Ganges.

  1. Lúc bấy giờ, đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật từ nhục kế (1) tướng đại nhân phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặn mày, soi khắp tám trăm muôn ức na-do-tha hằng-hà-sa các cõi Phật ở phương Đông.

 

Beyond these numerous worlds was a world called Adorned with Pure Light. In this realm there was a Buddha named Pure Flower Constellation King Wisdom Thus Come One, worthy of offerings, of right and universal knowledge, perfect clarity and conduct, well gone, understanding the world, unexcelled worthy, trainer of people, teacher of heavenly and human beings, Buddha, World-Honored One. An immeasurably and boundlessly great multitude of bodhisattvas surrounded him and paid reverence, and for these he preached the Law.

Qua khỏi số đó có thế giới tên Tịnh-Quang Trang-Nghiêm. Nước đó có Phật hiệu: Tịnh-Hoa Tú-Vương-Trí Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-nhân-sư, Phật Thế-Tôn (2).  Được vô lượng vô biên đại chúng Bồ-Tát cung kính vây quanh, mà vì chúng nói pháp.

 

 The beam of bright light from the white tuft of Shakyamuni Buddha illuminated the whole land.

Ánh sáng lông trắng của đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật soi khắp cõi nước đó.

 

At that time in the land Adorned with Pure Light there was a bodhisattva named Wonderful Sound, who long ago had planted numerous roots of virtue, offering alms to and waiting upon immeasurable hundreds, thousands, ten thousands, millions of Buddhas. He had succeeded in acquiring all kinds of profound wisdom, gaining the samadhi of the wonderful banner mark, the Dharma flower samadhi, the pure virtue samadhi, the samadhi of the Constellation King’s sport, the condition-less samadhi, the seal of wisdom samadhi, the samadhi that allows one to understand the words of all living beings, the samadhi that gathers together all benefits, the pure samadhi, with the samadhi of the sport of transcendental powers, the wisdom torch samadhi, the adorned king samadhi, the pure light glow samadhi, the pure storehouse samadhi, the unshared samadhi, and the samadhi of the suns revolving. He has gained all these great samadhis equal in number to the sands of a hundred, a thousand, ten thousand, a million Ganges.

  1. Lúc đó, trong các nước Nhứt-Thiết-Tịnh-Quang trang nghiêm có một vị Bồ-tát tên là Diệu-Âm, từ lâu đã trồng các gốc công đức, cúng dường gần gũi vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật mà đều được trọn nên trí huệ rất sâu, được môn Diệu-tràng-tướng tam-muội, Pháp-hoa tam-muội, Tịnh-đức tam-muội, Tú-vương-hý tam-muội, Vô-duyên tam-muội, Trí-ấn tam-muội, Giải-nhứt-thiết chúng-sanh ngữ-ngôn tam-muội, Tập-nhứt-thiết công-đức tam-muội, Thanh-tịnh tam-muội, Thần-thông du-hý tam-muội, Huệ-cự tam-muội, Trang-nghiêm-vương tam-muội, Tịnh-quang-minh tam-muội, Tịnh-tạng tam-muội, Bất-cộng tam-muội, Nhựt-triền tam-muội, v.v.. được trăm nghìn muôn ức hằng-hà-sa các đại tam muội như thế.

 

When the light emitted by Shakyamuni Buddha illuminated his body, he immediately spoke to the Buddha Pure Flower Constellation King Wisdom, saying: “World-Honored One, I must journey to the saha world to do obeisance, wait on, and offer alms to Shakyamuni Buddha, and to see Bodhisattva Manjushri, Prince of the Dharma, Bodhisattva Medicine King, Bodhisattva Brave donor, Bodhisattva Constellation King Flower, Bodhisattva Superior Practices Intent, Bodhisattva Adorned King, and Bodhisattva Medicine Superior.”

Quang-Minh của đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật soi đến thân vị Bồ-Tát đó, liền bạch cùng đức Tịnh-Hoa Tú-Vương-Trí Phật rằng: “Thế Tôn! Con phải qua đến cõi Ta-bà để lễ lạy gần gũi cúng dường đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, cùng để ra mắt ngài Văn-Thù Sư-Lợi Pháp-Vương-Tử Bồ-Tát, Dược-Vương Bồ-Tát, Dõng-Thí Bồ-Tát, Tú-Vương-Hoa Bồ-Tát, Thượng-Hạnh-Ý Bồ-Tát, Trang-Nghiêm-Vương Bồ-Tát, Dược-Thượng Bồ-Tát”.

 

At that time the Buddha Pure Flower Constellation King Wisdom said to Bodhisattva Wonderful Sound: “You must not look with contempt on the land or come to think of it as a means and inferior. Good man, that saha world is uneven, high in places, low in others, and full of dirt, stones, mountains, foulness, and impurity. The Buddha is puny in stature and the numerous bodhisattvas are likewise small in form, whereas your body is forty-two thousand yojanas in height and mine is six million eight hundred thousand yojanas. Your body is foremost in shapeliness, with hundreds, thousands, ten thousands of blessings and a radiance that is particularly wonderful. Therefore when you journey there, you must not look with contempt on that land or come to think of the Buddha and bodhisattvas or the land itself as mean and inferior!”

Khi đó, đức Tịnh-Hoa Tú-Vương-Trí Phật bảo ngài Diệu-Âm Bồ-Tát: “Ông chớ có khinh nước Ta-bà sanh lòng tưởng là hạ liệt. Thiện-nam-tử! Cõi Ta-bà kia cao thấp không bằng, các núi đất đá đầy dẫy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ-Tát thân hình cũng nhỏ, mà thân của ông cao lớn đến bốn muôn hai nghìn do-tuần, thân của ta sáu trăm tám muôn do-tuần. Thân của ông tốt đẹp thứ nhất trăm nghìn muôn phước sáng rỡ đẹp lạ, cho nên ông qua chớ khinh nước kia hoặc ở nơi Phật, Bồ-Tát cùng cõi nước mà sanh lòng tưởng cho là hạ liệt”.

 

Bodhisattva Wonderful Sound said to the Buddha: “World-Honored One, my journey now to the saha world is in all respects due to the power of the Thus Come One, a sport carried out by the Thus Come One’s transcendental powers, an adornment to the Thus Come One’s blessings and wisdom.”

Ngài Diệu-Âm Bồ-Tát bạch với Phật đó rằng: “Thế-Tôn! Con nay qua cõi Ta-bà đều là do sức thần thông của Như-Lai, do thần thông du hý của Như-Lai, do công đức trí huệ trang nghiêm của Như-Lai”.

 

Thereupon the Bodhisattva Wonderful Sound, without raising from his seat or swaying his body, entered into the samadhi, and through the power of the samadhi, in a place not far removed from the Dharma seat on Mount Gridhrakuta, created a jeweled mass of eighty-four thousand lotus blossoms. Their stems were made of Jambunada gold, their leaves were of silver, their stamens of diamond, and their calyxes of kimshuka jewels.

  1. Lúc đó, Ngài Diệu-Âm Bồ-Tát, chẳng rời tòa, thân chẳng lay động mà vào trong tam muội, dùng sức tam muội ở nơi núi Kỳ-Xà-Quật cách pháp tòa chẳng bao xa hóa làm tám muôn bốn nghìn các hoa sen báu: Vàng Diêm-phù-đàn làm cọng, bạc làm cánh, kim-cang làm nhụy, chân-thúc-ca-bảo làm đài.

 

At that time the Dharma Prince Manjushri, spying the lotus flowers, spoke to the Buddha, saying: “World-Honored One, what causes have brought about the appearance of this auspicious sign? Here are many ten thousands of lotus blossoms, their stems made of Jambunada gold, their stamens of diamond and their calyxes of kimshuka jewels!”

 Bấy giờ, ngài Văn-Thù Sư-Lợi Pháp-vương-tử thấy hoa sen bèn bạch cùng Phật rằng: “Thế-Tôn! Đây do nhân duyên gì mà hiện điềm tốt này, có ngần ấy nghìn vạn hoa sen: Vàng Diêm-phù-đàn làm cọng, bạc làm cánh, kim-cang làm nhụy, chân-thúc-ca làm đài?”

 

At that time Shakyamuni Buddha said to Manjushri: “This bodhisattva and mahasattva Wonderful Sound wishes to leave the land of the Buddha Pure Flower Constellation King Wisdom and, surrounded by eighty-four thousand bodhisattvas, to come to this saha world to offer alms, wait on, and pay obeisance to me. He also wishes to offer alms to and hear the Lotus Sutra.”

Khi ấy đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật bảo ngài Văn-Thù Sư-Lợi rằng: “Đó là Diệu-Âm Đại Bồ-Tát từ cõi nước của đức Tịnh-HoaTú-Vương-Trí Phật muốn cùng tám muôn bốn nghìn Bồ-Tát vây quanh mà đến cõi Ta-bà này để cúng dường gần gũi lễ lạy nơi ta, cũng muốn cúng dường nghe kinh Pháp-Hoa”.

 

Manjushri said to the Buddha: “World-Honored One, what good roots has this bodhisattva planted, what benefits has he cultivated, that he can exercise such great transcendental powers as this? What samadhi does he carry out? I beg you to explain for us the name of this samadhi, for we too would look like to apply ourselves diligently to its practice. If we carry out this samadhi, then we will be able to observe the aspect and size of this bodhisattva and his bearing and conduct. We beg the World-Honored One to employ his transcendental powers to bring this bodhisattva here and enable us to see him!”

Ngài Văn-Thù Sư-Lợi bạch Phật rằng: “Thế-Tôn! Vị Bồ-Tát đó trồng gốc lành gì, tu công đức gì mà có được sức đại thần thông như thế? Tu tam-muội gì? Mong Phật vì chúng con nói danh tự của tam-muội đó. Chúng con cũng muốn siêng tu hành đó. Tu hành môn tam-muội này mới thấy được sắc tướng lớn nhỏ oai nghi tấn chỉ của vị Bồ-Tát đó. Cúi mong đức Thế-Tôn dùng sức thần thông khi vị Bồ-Tát đó đến khiến chúng con được thấy”.

 

At that time Shakyamuni Buddha said to Manjushri, “Many Treasures Thus Come One, who entered extinction so long ago, will manifest his form for you. Then the Buddha Many Treasures said to the bodhisattva [Wonderful Sound], “Come, good man. The Dharma Prince Manjushri wishes to see your body.”

Lúc ấy đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật bảo ngài Văn-Thù Sư-Lợi: “Đức Đa-Bảo Như-Lai đã diệt độ từ lâu, nay sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ-Tát đó”. Tức thời đức Đa-Bảo Phật bảo Bồ-Tát đó rằng: “Thiện-nam-tử đến đây! Văn-Thù Sư-Lợi Pháp-vương-tử muốn thấy thân của ông”.

 

With that, Bodhisattva Wonderful Sound vanished from his own land and, accompanied by eight-four thousand bodhisattvas, appeared here [in this saha world]. The lands that he passed through on his way quaked and trembled in six different ways, and in all of them seven jeweled lotus flowers rained down and instruments of hundreds and thousands of the musicians sounded of themselves without having been struck. This bodhisattva’s eyes were as big and broad as the leaves of the blue Lotus, and a hundred, thousand, ten thousand moons put together could not surpass the perfection of this face. His body was pure gold in color, adorned with immeasurable hundreds and thousands of blessings. His dignity and virtue were splendid, his light shone brightly, he was endowed with many special marks and as stalwart in body as Narayana.

  1. Bấy giờ, ngài Diệu-Âm Bồ-Tát nơi cõi nước kia ẩn mặt, cùng với tám muôn bốn nghìn Bồ-Tát đồng nhau qua cõi Ta-bà, ở các nước trải qua, sáu điệu vang động, thảy đều rưới hoa sen bằng bảy báu, trăm nghìn nhạc trời chẳng trổi tự kêu, mắt của vị Bồ-Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn. Giả sử hoà hợp trăm nghìn muôn mặt trăng, diện mạo của ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây, thân sắc vàng ròng vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm, oai đức rất thịnh, ánh sáng chói rực, các tướng đầy đủ như thân Na-La-Diên (3) bền chắc.

 

Taking his place on the dais made of seven treasures, he had risen up into the air until he was raised above the earth the height of seven tala trees. Then with a host of bodhisattvas surrounding him and paying reverence, he had journeyed to Mount Gridhrakuta in this saha world. When he arrived there he descended from the dais of seven of seven pressures. Bearing a necklace worth hundreds and thousands, he proceeded to the place where Shakyamuni Buddha was, bowed his head to the ground, made obeisance to the Buddha’s feet, and presented the necklace, addressing the Buddha in these words: “World-Honored One, the Buddha Pure Flower Constellation King Wisdom wishes to inquire about the World-Honored One. Are your illnesses few, are your worries few? Can you come and go easily and conveniently, can you move about in comfort? Are the four elements properly harmonized in you? Can you endure the worlds affairs? Are the living beings easy to the rescue? Are they not excessive in their greed, anger, stupidity, jealousy, stinginess, and arrogance? Are they not lacking in filial conduct toward their parents? Are they not disrespectful toward shramanas and given to heterodox views and other evil? Do they not fail to control their five emotions?

Ngài vào trong đài thất bảo bay lên hư không cách đất bằng bảy cây đa-la. Các chúng Bồ-Tát cung kính vây quanh mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật, ở cõi Ta-bà nầy, đến rồi xuống đài thất bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn, đem đến chỗ Thích-Ca Mâu-Ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật dâng chuỗi ngọc lên mà bạch Phật rằng: “Thế-Tôn! Đức Tịnh-Tú Hoa-Vương-Trí Phật hỏi thăm đức Thế-Tôn ít bịnh, ít khổ, đi đứng thơ thới, sở hành an vui chăng? Bốn đại đều hòa chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Không có người nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏn sẻn, kiêu mạn chăng? Không kẻ chẳng thảo cha mẹ, chẳng kính Sa-môn (4) tà kiến tâm chẳng lành, chẳng nhiếp năm tình (5) chăng?

 

World-Honored One, are the living beings able to conquer and overcome the enmity of the devils? Has Many Treasures Thus Come One, who entered extinction so long ago, come in his tower of seven treasures to listen to the Law? The Buddha also wishes to inquire about Many Treasures Thus Come One, whether he is tranquil and at ease, with few worries, patient and long abiding. World-Honored One, I would like to see the body of the Buddha Many Treasures. I beg the World-Honored One to allow me to see him!”

Thế-Tôn! Chúng sanh hàng phục được ma oán chăng? Đức Đa-Bảo Như-Lai diệt độ từ lâu ở trong tháp bảy báu có đến nghe pháp chăng? Lại hỏi thăm đức Đa-Bảo Như-Lai: An ổn, ít khổ, kham nhẫn ở lâu được chăng? Thế-Tôn! Nay con muốn thấy thân đức Đa-Bảo Phật, cúi mong Thế-Tôn chỉ bày cho con được thấy”.

 

At the time Shakyamuni Buddha said to Many Treasures Buddha, “This bodhisattva Wonderful Sound wishes to see you.”

 Lúc đó, đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật nói với Phật Đa-Bảo rằng: “Ông Diệu-Âm Bồ-Tát này muốn được ra mắt Phật”.

 

Then Many Treasures Buddha addressed Wonderful Sound, saying, “Excellent, excellent! You have come here in order to be able to offer alms to a Shakyamuni Buddha and to listen to the Lotus Sutra and see Manjushri and the others.”

Đức Đa-Bảo Phật liền nói với Diệu-Âm Bồ-Tát rằng: ” Hay thay! Hay thay! Ông có thể vì cúng dường đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật và nghe kinh Pháp-Hoa cùng ra mắt Văn-Thù Sư-Lợi v.v.. nên qua đến cõi này”.

 

At that time the Bodhisattva Flower Virtue said to the Buddha, “World-Honored One, this bodhisattva Wonderful Sound – what good roots has he planted, what benefits has he cultivated, that he possesses these supernatural powers?”

  1. Lúc bấy giờ, ngài Hoa-Đức Bồ-Tát bạch Phật rằng: ” Thế Tôn! Ngài Diệu-Âm Bồ-Tát trồng gốc lành gì, tu công đức gì, mà có sức thần thông như thế?”

 

The Buddha replied to Bodhisattva flower Virtual: “In ages past there was a Buddha named cloud Thunder Sound King, tathagata, arhats, samyak-sambuddha. His land was called Manifesting All Worlds and his kalpa was called Gladly Seen. For twelve thousand years the Bodhisattva Wonderful Sound employed a hundred thousand types of musical instruments to provide an offering to the Buddha Cloud Thunder Sound King, and e also presented to him eighty-four thousand alms bowls made of the seven treasures. In recompense for these actions he has now been born in the land of the Buddha Pure Flower Constellation King Wisdom and possesses these supernatural powers. “Flower Virtue, what is your opinion? The bodhisattva Wonderful Sound who at that time made musical offerings to the Buddha Cloud Thunder Sound King and presented him with jeweled vessels – was he someone unknown to you? In fact is none other than the bodhisattva and mahasattva Wonderful Sound who is here now!

 Đức Phật bảo ngài Hoa-Đức Bồ-Tát: ” Thuở quá khứ có Phật hiệu Vân-Lôi Âm-Vương Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, cõi nước tên là Hiện-Nhứt-Thiết-Thế-Gian, kiếp tên Hỷ-Kiến. Diệu-Âm Bồ-Tát ở trong một vạn hai nghìn năm, dùng mười muôn thứ kỹ nhạc cúng dường đức Vân-Lôi Âm-Vương Phật cùng dâng lên tám muôn bốn ngàn cái bát bảy báu. Do nhân duyên quả báo đó nay sanh tại nước của đức Tịnh-Hoa Tú-Vương-Trí Phật, có sức thần như thế. Hoa-Đức! Ý ông nghĩ sao? Thuở đó,nơi chỗ đức Vân-Lôi-Âm-Vương Phật, Diệu-Âm Bồ-Tát cúng dường kỹ nhạc cùng dâng bát báu lên đó, đâu phải người nào lạ, chính nay là Diệu-Âm đại Bồ-Tát đây.

 

“Flower Virtue, this bodhisattva Wonderful Sound has already made offerings to and waited on an immeasurable number of Buddhas. Long ago he planted the roots of virtue and encountered hundreds, thousands, ten thousands, millions of nayutas of Buddhist equal in number to the sands of the Ganges.

Hoa-Đức ! Diệu-Âm Bồ-Tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các đức Phật, từ lâu trồng gốc công đức, lại gặp hằng-hà-sa trăm nghìn muôn ức na-do-tha đức Phật”.

 

Flower Virtue, you see only the body of Bodhisattva Wonderful Sound which is here. But this bodhisattva manifests himself in various different bodies and preaches this sutra for the sake of living beings in various different places.

  1. Hoa-Đức! Ông chỉ thấy Diệu-Âm Bồ-Tát thân hình ở tại đây, mà Bồ-Tát đó hiện các thứ thân hình, nơi nơi vì hàng chúng sanh nói kinh điển này.

 

At times he appears as King Brahma, at times as Lord Shakra, at times as the heavenly Being Freedom, at times as a great general of heaven, at times as the heavenly King Vaishravana, at times as a wheel-turning sage king, at times as one of the petty kings, at times as rich man, at times as a householder, to times the chief minister, at times as a Brahman, at times as a monk, a nun, a layman believer, or laywomen believer, at times as the wife of a rich man or a householder, at times as a wife of a chief minister, a times as a wife of a Brahman, at times as a young boy or a young girl, at times as a heavenly being, a dragon, a yaksha, a gandharva, an asura, a garuda, a kimnara, a mahoraga, a human or a nonhuman being, so preaches this sutra.

 Hoặc hiện thân Phạm-Vương, hoặc hiện thân Đế-Thích, hoặc hiện thân Tự-Tại-Thiên, hoặc hiện thân Đại-Tự-Tại-Thiên, hoặc hiện thân Thiên-Đại Tướng-Quân, hoặc hiện thân Tỳ-sa-môn Thiên-Vương, hoặc hiện thân Chuyển-Luân-thánh-vương, hoặc hiện thân các Tiểu-vương, hoặc hiện thân Trưởng-giả, hoặc hiện thân Cư-sĩ, hoặc hiện thân Tể-quan, hoặc hiện thân Bà-la-môn, hoặc hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-ba-tắc, Ưu-bà-di, hoặc hiện thân phụ nữ cuả Tể-quan, hoặc hiện thân phụ nữ của Bà-la-môn, hoặc hiện thân đồng-nam đồng-nữ, hoặc hiện thân Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A- tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, nhơn cùng phi-nhơn v.v… mà nói kinh này.

 

The hell dwellers, hungry spirits, beasts, and the numerous others who are in difficult circumstances are thus are able to be saved. And for the sake of those who are in women’s quarters of the royal palace, he changes himself into a woman’s form and preaches this sutra.

Bao nhiêu địa-ngục, ngạ-quỷ, súc-sanh và các chổ nạn đều có thể cứu giúp, nhẫn đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh này.

 

“Flower Virtue, this bodhisattva Wonderful Sound can save and protect the various living beings of the saha world. This bodhisattva Wonderful Sound performs various transformations, manifesting himself in different forms in this saha land and preaches this sutra for the sake of living beings, and yet his transcendental powers, his transformations, and his Wisdom suffer no injury or diminution thereby. This bodhisattva employs various types of wisdom to illuminate the saha world, causing each one among all the living beings to acquire the appropriate understanding, and does the same in all the other worlds of the ten directions which are numerous as Ganges sands.

  1. Hoa-Đức ! Diệu-Âm Bồ-Tát này, hay cứu hộ các chúng sanh trong cõi Ta-bà, Diệu-Âm Bồ-Tát này biến hoá hiện các thân hình như thế ở tại cõi Ta-bà này vì chúng sanh mà nói kinh Pháp-Hoa ở nơi thần thông biến hóa không hề tổn giảm. Vị Bồ-Tát này dùng ngần ấy trí huệ sáng soi cõi Ta-bà, khiến tất cả chúng sanh đều được hiểu biết, ở trong hằng-hà-sa cõi nước trong mười phương cũng lại như thế.

 

“If the form of a voice-hearer is what is needed to bring salvation, he manifests himself in the form of a voice-hearer and proceeds to preach the Law.

Nếu chúng sanh đáng dùng thân Thanh-văn được độ thoát, liền hiện thân hình Thanh-văn mà vì đó nói pháp.

 

If the form of a pratyekabuddha will bring salvation, he manifests himself in the form of a pratyekabuddha and preaches the Law. If the form of a bodhisattva will bring salvation, he manifests a bodhisattva form and preaches the Law.

Đáng dùng thân hình Duyên-giác được độ thoát, liền hiện thân hình Duyên-giác mà vì đó nói pháp, đáng dùng thân hình Bồ-Tát được độ thoát, liền hiện thân hình Bồ-Tát mà vì đó nói pháp.

 

If the form of a Buddha will bring salvation, he immediately manifests a Buddha form and preaches the Law.

Đáng dùng thân hình Phật được độ thoát, liền hiện thân hình Phật mà vì đó nói pháp.

 

Thus he manifests himself in various different forms, depending upon what is appropriate for salvation. And if it is appropriate to enter extinction in order to bring salvation, he manifests himself as entering extinction.

 Theo chỗ đáng độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế, nhẫn đến đáng dùng diệt độ mà được độ thoát liền thị hiện diệt độ.

 

“Flower virtue, the bodhisattva mahasattvas Wonderful Sound has acquired great transcendental powers and the power of wisdom that enable him to do all this!”

Hoa-Đức ! Diệu-Âm đại Bồ-Tát trọn nên sức đại thần thông trí huệ, việc đó như thế.

 

At that time the bodhisattva Flower Virtue said to the Buddha, “World-Honored One, this bodhisattva Wonderful Sound as planted the roots of goodness very deeply. World-Honored One, samadhi does this bodhisattva dwell in, that he is able to carry out all these transformations and manifestations to save living beings?”

 Lúc đó ngài Hoa-Đức Bồ-Tát bạch cùng Phật rằng: “Thế Tôn! Ngài Diệu-Âm Bồ-Tát sâu trồng căn lành. Thế-Tôn! Bồ-Tát đó trụ tam-muội gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình độ thoát chúng sanh như thế?”

 

The Buddha said to Bodhisattva Flower Virtue, “Good man, this samadhi is called Manifesting All Kinds of bodies. The bodhisattva Wonderful Sound, dwelling in this samadhi, is able in this manner to enrich and benefit immeasurable living beings.”

Phật bảo ngài Hoa-Đức Bồ-Tát: “Thiện-nam-tử! Tam-muội đó tên là “Hiện-nhứt-thiết-sắc-thân”. Diệu-Âm Bồ-Tát trụ trong tam muội đó có thể giúp ích vô lượng chúng sanh như thế”.

 

When [the Buddha] preached this chapter on Bodhisattva Wonderful Sound, the eighty-four thousand persons who had come with bodhisattva Wonderful Sound all acquired the samadhi enabling them to manifest all kinds of bodies, and the immeasurable bodhisattvas in this saha world also acquired this samadhi and dharani.

  1. Lúc nói phẩm “Diệu-Âm Bồ-Tát” này những Bồ-Tát cùng đi chung với Diệu-Âm Bồ-Tát tám muôn bốn nghìn người đều được: “Hiện-nhứt-thiết-sắc-thân tam-muội”. Vô lượng Bồ-Tát trong cõi Ta-bà này cũng được tam-muội đó và Đà-la-ni.

 

At that time the bodhisattva and mahasattva Wonderful Sound, having finished offering alms to Shakyamuni Buddha and to the tower of Many Treasures Buddha, returned to his original land. The lands that he passed through on his way quaked and trembled in six different ways, jeweled lotus flowers rained down, and hundreds, thousands, ten thousands, millions of different kinds of music played. After he had arrived in his original land and was surrounded by his eighty-four thousand bodhisattvas, he proceeded to the place of the Buddha Pure Flower Constellation King Wisdom and addressed the Buddha saying: “World-Honored One, I have visited the saha world, enriched and benefited the living beings, saw Shakyamuni Buddha and the tower of Many Treasures Buddha, and offered obeisance and alms to them. I also saw bodhisattva Manjushri, prince of the Dharma, as well as Bodhisattva Medicine King, Bodhisattva Gaining Diligent Exertion Power, Bodhisattva Brave Donor, and others. And I made it possible for these eighty-four thousand bodhisattvas to gain the samadhi enabling them to manifest all kinds of bodies.”

Khi ngài Diệu-Âm đại Bồ-Tát cúng dường đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật và tháp của Đa-Bảo Phật xong rồi, trở về bổn độ, các nước đi trải qua đều sáu điệu vang động, rưới hoa sen báu, trổi trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc đã đến bổn quốc cùng tám muôn bốn nghìn Bồ-Tát vây quanh đến chỗ đức Tịnh-Hoa Tú-Vương Trí-Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Con đến cõi Ta-bà lợi ích chúng sanh, ra mắt đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật và ra mắt tháp đức Đa-Bảo Phật lễ lạy cúng dường, lại ra mắt Văn-Thù Sư-Lợi Pháp-Vương-Tử Bồ-Tát, Dược-Vương Bồ-Tát, Đắc-Cần Tinh-Tấn-Lực Bồ-Tát, Dõng-Thí Bồ-Tát, cũng làm cho tám muôn bốn nghìn vị Bồ-Tát này được “Hiện-nhứt-thiết-sắc-thân tam-muội”.

 

When [the Buddha] preached this chapter on the comings and goings of Bodhisattva Wonderful Sound, forty-two thousand sons of gods gained the truth of the birthless-ness of all phenomena, and Bodhisattva Flower Virtue gained the Dharma flower samadhi.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap24.html
  2. http://thuvienhoasen.org/p16a601/24-pham-dieu-am-bo-tat