Chương 23 – Phẩm Dược-vương Bồ-tát Bổn-sự – The Former Deeds of Bodhisattva Medicine King – Song ngữ

English: Burton Watson

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Compile: Lotus group

At that time bodhisattva Constellation King Flower spoke to the Buddha, saying: “World-Honored One, how does the bodhisattva Medicine King come and go in the saha world? World-Honored One, this bodhisattva Medicine King has carried out some hundreds, thousands, ten thousands, millions of nayutas of difficult practices, arduous practices.. Very well, World-Honored One, could I ask you to explain a little? The heavenly beings, dragons, gods, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mahrogas, human and nonhuman beings, and the bodhisattvas who have come from other lands and the multitude of voice-hearers, will all be delighted to hear you.”

 1. Lúc bấy giờ, ngài Tú-Vương-Hoa Bồ-Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Ngài Dược-Vương Bồ-Tát dạo đi nơi cõi Ta-bà như thế nào? Thế Tôn! Ngài Dược-Vương Bồ-Tát đó, có bao nhiêu nghìn muôn ức na-do-tha hạnh khổ khó làm? Hay thay Thế Tôn! Nguyện giải, nói cho một ít, các hàng trời, rồng, thần, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-đà, nhơn, cùng phi-nhơn v.v.. và các vị Bồ-Tát ở các nước khác đến cùng chúng Thanh-văn đây nghe đều vui mừng”.

 

At that time the Buddha addressed the bodhisattva Constellation King Flower, saying: “Many kalpas in the past, immeasurable as Ganges sands, there was a Buddha named Sun Moon Pure Bright Virtue Thus Come One , worthy of offerings, of right and universal knowledge, perfect clarity and conduct, well gone, understanding the world, unexcelled worthy, trainer of people, trainer of heavenly and human beings, Buddha, World-Honored One.

 1. Lúc đó, Phật bảo ngài Tú-Vương-Hoa Bồ-Tát: “Về thuở quá khứ vô lượng hằng-hà-sa kiếp trước, có Phật hiệu Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự-trượng-phu, Thiên-nhân sư, Phật Thế-Tôn.

 This Buddha had eighty million great bodhisattvas and mahasattvas and a multitude of great voice-hearers equal to the sands of seventy-two Ganges. This Buddha’s life span was forty-two thousand kalpas, and the life span of the bodhisattva’s was the same. In his land there were no women, hell dwellers, hungry spirits, beasts or asuras, and no kind of tribulation. The ground was as level as the palm of a hand, made of lapis lazuli and adorned with jeweled trees. Jeweled curtains covered it over, banners of jeweled flowers hung down, and jeweled urns an incense burners filled the land everywhere. There were daises made of the seven treasures, with a tree by each dais, the tree situated an arrow-shot length from the dais. These jeweled trees all had bodhisattvas and voice-hearers sitting under them, and each of the jeweled daises had hundreds of millions of heavenly beings playing on heavenly instruments and singing the praises of the Buddha as an offering.

Phật đó có tám mươi ức đại Bồ-Tát, bảy mươi hai hằng-hà-sa chúng đại Thanh-văn. Phật sống lâu bốn muôn hai nghìn kiếp, Bồ-Tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người nữ, điạ-ngục, nga-quỷ, súc-sanh, A tu la v.v… và với các khổ nạn. Đất bằng như bàn tay, chất lưu ly làm thành, cây báu trang nghiêm, màn báu trùm lên, thòng các phan báu đẹp, bình báu, lò hương khắp cùng cả nước, bảy món báu làm đài, một cây có một đài, cây đó cách đài đều một lằn tên. Các cây báu đó đều có Bồ-Tát, Thanh-văn ngồi ở dưới. Trên các đài báu đều có trăm ức chư thiên trổi kỹ nhạc trời, ca khen đức Phật để làm việc cúng dường.

 

“At the time, for the sake of the bodhisattva Gladly Seen by All Living Beings and the other numerous bodhisattvas and multitude of voice-hearers, the Buddha preached the Lotus Sutra.

 1. Bấy giờ, đức Phật đó vì ngài Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Hỷ-Kiến Bồ-Tát cùng chúng Bồ-Tát và chúng Thanh-văn nói kinh Pháp-Hoa.

 

This bodhisattva Gladly Seen by All Living Beings delighted in carrying out arduous practices. In the midst of the Law preached by the Buddha Sun Moon Pure Bright Virtue he applied himself diligently and traveled about here and there, single-mindedly seeking Buddhahood for a period of fully twelve thousand years. After that he was able to gain the samadhi in which one can manifest all physical forms.

Ngài Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Hỷ-Kiến Bồ-Tát đó ưa tu tập khổ hạnh, ở trong pháp hội của đức Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật, tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật, mãn một muôn hai nghìn năm được ” Hiện- nhứt-thiết-sắc-thân-tam-muộị”.

 

 Having gained this samadhi, his heart was filled with great joy and he thought to himself: My gaining the samadhi in which I can manifest al physical forms is due entirely to the fact that I heard the Lotus Sutra. I must now make an offering to the Buddha Sun Moon Pure Bright Virtue and to the Lotus Sutra!

 Được tam muội đó rồi lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng: “Ta được “Hiện- nhứt-thiết-sắc-thân-tam-muội” này đều là do sức được nghe kinh Pháp-Hoa, ta nay nên cúng dường Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật và kinh Pháp-Hoa”.

 

“Immediately he entered the samadhi and in the midst of the sky rained down mandarava flowers, great mandarava flowers, and finely ground, hard black particles of sandalwood; they filled the whole sky like clouds as they came raining down. He also rained down the incense of the sandalwood that grows by the southern seashore. Six taels of this incense is worth as much as the saha world. All these he used as an offering to the Buddha.

Tức thời nhập tam muội đó, ở giữa hư không rưới hoa mạn-đà-la, hoa ma-ha mạn-đa-la, cùng bột kiên-hắc chiên-đàn đầy trong hư không như mây mà rưới xuống. Lại rưới hương hải-thử-ngạn chiên-đàn, sáu thù (8) hương này giá trị cõi Ta-bà để cúng dường Phật.

 

“When he had finished making this offering, he rose from this samadhi and thought to himself: Though I have employed my supernatural powers to make this offering to the Buddha, it is not as good as making an offering of my own body”. Thereupon he swallowed various perfumes, sandalwood, kunduruka, turushka, prikka, aloes, and liquidambar gum, and he also drank the fragrant oil of champaka and other kinds of flowers, doing this for a period of fully twelve hundred years. Anointing his body with the fragrant oil, he appeared before the Buddha Sun Moon Pure Bright Virtue, wrapped his body in heavenly jeweled robes, poured fragrant oil over his head and, calling on his transcendental powers, set fire to his body.

 Cúng dường như thế đó rồi, từ tam-muội dậy mà tự nghĩ rằng: “Ta dầu dùng thần lực cúng dường nơi Phật, chẳng bằng dùng thân cúng dường”. Liền uống các chất thơm; chiên-đàn, huân-lục, đâu-lâu-bà, tất-lực-ca, trầm-thủy-giao-hương; lại uống dầu thơm các thứ bông chiên-bặc v.v.. mãn một nghìn hai trăm năm, rồi lấy dầu thơm xoa thân ở trước đức Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật dùng y báu cõi trời mà tự quấn thân, rưới các thứ dầu thơm, dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân.

 

The glow shown forth, illuminating worlds equal in number to the sands of eighty million Ganges. The Buddhas in these worlds simultaneously spoke out in praise, saying: ‘Excellent, excellent, good man! This is true diligence. This is what is called a true Dharma offering to the Thus Come One. Though one may use flowers, incense, necklaces, incense for burning, powdered incensed, paste incense, heavenly silken banners and canopies, along with the incense of the sandalwood that grows by the southern seashore, presenting offerings of all such things as these, he can never match this!

Ánh sáng khắp soi cả tám mươi ức hằng-hà-sa thế giới, các đức Phật trong đó đồng thời khen rằng: “Hay thay! Hay thay! Thiện-nam-tử! Đó là chân thật tinh tấn gọi là chân pháp cúng dường Như-Laị. Nếu dùng hoa hương chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan, lọng, bằng lụa cõi trời và hương hải-thử-ngạn chiên-đàn, dùng các món vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được.

 

 Though one may make donations of his realm and cities, his wife and children, he is no match for this! Good men, this is called the foremost donation of all. Among all donations, this is most highly prized, for one is offering the Dharma to the Thus Come One’, after they had spoken these words, they each fell silent. The body of the bodhisattva burned for twelve hundred years, and when that period of time had passed, it at last burned itself out.

Giả sử quốc thành thê tử bố thí cũng chẳng bằng. Thiện-nam-tử! Đó gọi là món thí thứ nhất, ở trong các món thí rất tôn rất thượng, bởi dùng pháp cúng dường các đức Như-Lai vậy”, các đức Phật nói lời đó rồi đều yên lặng. Thân của Bồ-Tát lửa cháy một nghìn hai trăm năm, qua sau lúc đó thân Bồ-Tát mới hết.

 

“After the bodhisattva Gladly Seen By All Living Beings had made this Dharma offering and his life had come to an end, he was reborn in the land of the Buddha Sun Moon Pure Bright Virtue, in the household of the King Pure Virtue. Sitting in cross-legged position, he was suddenly born by transformation, and at once for the benefit of his father he spoke in verse form, saying:

 1. Ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh Hỷ-Kiến Bồ-Tát, làm việc pháp cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung, lại sanh trong nước của Nhật-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật, ở nơi nhà vua Tịnh-Đức bỗng nhiên ngồi xếp bằng hoá sanh ra, liền vì vua cha mà nói kệ rằng:

 

Great king, you should now understand this.
Having walked about in a certain place,
I immediately gained the samadhi
that allows me to manifest all physical forms.
I have carried out my endeavors with great diligence
and cast aside the body that I loved.

Đại vương nay nên biết!
Tôi kinh hành chốn kia
Tức thời được nhứt thiết
Hiện chư thân tam-muội
Siêng tu rất tinh thân
Bỏ thân thể đáng yêu
Cúng dường đức Thế-Tôn
Để cầu huệ vô thượng.

 

“When he had recited this verse, he said to his father: ‘The Buddha Sun Moon Pure Bright Virtue is still present at this time. Previously I made an offering to this Buddha and gained a dharani that allows me to understand the words of all living beings. Moreover I have heard this Lotus Sutra with its eight hundred, thousand, ten thousand, millions of nayutas, kankaras, vivaras, and akshobhyas of verses6

 Nói kệ đó rồi thưa vua cha rằng: “Đức Nhật-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật nay vẫn hiện còn, tôi trước cúng dường Phật xong, đặng “Giải-nhứt-thiết chúng-sanh ngữ-ngôn đà-la-ni” lại nghe kinh Pháp-Hoa này tám trăm nghìn muôn ức na-do-tha, chân-ca-la, tần-bà-la, a-súc-bà (A) các bài kệ.

 

 Great king, I must now once more make on offering to this Buddha.

“Having said this, he seated himself on a dais made of the seven treasures, rose up into the air to the height of seven tala trees and, proceeding to the place where the Buddha was, bowed his head to the ground in observance to the Buddha’s feet, put the nails of his ten fingers together and spoken this verse in praise of the Buddha:

 Đại-Vương! Tôi nay lại nên cúng dường đức Phật đó”. Thưa xong, liền ngồi đài bảy báu, bay lên hư không, cao bằng bảy cây đa-la, qua đến chỗ Phật đầu quay mặt lạy chân, chấp tay nói kệ khen rằng:

 

The countenance so rare and wonderful,
its bright beams illuminating the ten directions!
At a previous time I made an offering.
And now once more I draw near.

Dung nhan rất đẹp lạ
Ánh sáng soi mười phương
Con vừa từng cúng dường
Nay lại về thân thấy.

 

“At the time, after the bodhisattva Gladly Seen by All Living Beings had spoken this verse, he said to the Buddha: ‘World-Honored One, is the World-Honored One still present in the world?’

 1. Lúc đó ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-Tát nói kệ xong và bạch Phật rằng: “Thế-Tôn! Đức Thế-Tôn vẫn còn ở đời ư?”

 

“At that time the Buddha Sun Moon Pure Bright Virtue said to the bodhisattva Gladly Seen by All Living Beings: ‘Good man, the time has come for my nirvana. The time has come for extinction. You may provide me with a comfortable couch, for tonight will be my parinirvana.’

Bấy giờ, đức Nhật-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật bảo ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-Tát rằng: “Thiện-nam-tử! Giờ ta nhập Niết-bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặp giường tòa. Ta trong đêm nay sẽ nhập Niết-bàn”.

 

“He also commanded the bodhisattva Gladly Seen by All Living Beings, saying: ‘Good man, I take this Law of the Buddha and entrust it to you. In addition, the bodhisattvas and great disciples, along with the Law of anuttara-samyak-sambodhi, and the thousand-millionfold seven-jeweled world, with its jeweled trees and jeweled daises and heavenly beings who wait on and attend them – all these I hand over to you.

Phật lại bảo ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-Tát rằng: “Thiện-nam-tử! Ta đem Phật pháp giao phó cho ông, và các Bồ-Tát đại đệ tử cùng pháp vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, cũng đem cõi thất bảo tam-thiên đại-thiên, các cây báu, đài báu và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều giao phó cho ông.

 

 I also entrust you the relics of my body that remain after I have passed into extinction. You must distribute them abroad and arrange for offerings to them far and wide. You should erect many thousands of towers [to house them].’

Sau khi ta diệt độ có bao nhiêu xá-lợi cũng phó chúc cho ông, nên làm lưu bố rộng bày các việc cúng dường, nên xây bao nhiêu nghìn tháp”.

 

“The Buddha Sun Moon Pure Bright Virtue, having given these commands to the bodhisattva Gladly Seen by Living Beings, that night, in the last watch of the night, entered Nirvana.

Đức Nhật-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật bảo ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-Tát như thế rồi, vào khoảng cuối đêm nhập Niết-bàn.

 

“At that time the bodhisattva Gladly Seen by All Living Beings, seeing the Buddha pass into extinction, was deeply grieved and distressed. Out of his great love and longing for the Buddha he at once prepared a pyre made of sandalwood from the seashore, and with this as an offering to the Buddha’s body, he cremated the body.

 1. Lúc đó, ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-Tát thấy Phật diệt độ buồn cảm sầu khổ, luyến mộ nơi Phật, liền dùng hải-thử-ngạn chiên-đàn làm giàn để cúng dường thân Phật mà thiêu đó.

 

 After the fire had burned out, he gathered up the relics, fashioned eighty-four thousand jeweled urns, and built eighty-four thousand towers, high as the three worlds, adorned with central poles, draped with banners and canopies and hung with a multitude of jeweled bells.

Sau khi lửa tắt, thâu lấy xá-lợi đựng trong tám muôn bốn nghìn bình báu, để xây tám muôn bốn nghìn tháp cao ba thế giới, chưng dọn trang nghiêm thòng các phan lọng treo các linh báu.

 

“At that time the bodhisattva Gladly Seen by All Living Beings once more thought to himself: ‘Though I have made these offerings, my mind is not yet satisfied. I must make some further offering to the relics.” Then he spoke to the other bodhisattvas and great disciples, and to the heavenly beings, dragons, yakshas, and all the members of the great assembly, saying: ‘You must give your undivided attention. I will now make an offering to the relics of the Buddha Sun Moon Pure Bright Virtue.” Having spoken these words, immediately in the presence of the eighty-four thousand towers he burned his arms, which were adorned with a hundred blessings, for a period of seventy-two thousand years as his offering. This caused the numberless multitudes who were seeking to become voice-hearers, along with an immeasurable asamkhya of persons, to conceive the desire for anuttara-samyak-sambodhi, and all of them were able to dwell in the samadhi where one can manifest all physical forms.

Bấy giờ ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-Tát lại tự nghĩ rằng: “Ta dầu làm việc cúng dường đó lòng còn chưa đủ, ta nay lại nên cúng dường xá-lợi”. Liền nói với các Bồ-Tát đại đệ tử và trời, rồng, Dạ-xoa v.v…, tất cả đại chúng rằng: “Các ông phải một lòng ghi nhớ, tôi nay cúng dường xá-lợi của đức Nhật-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật”. Nói xong liền ở trước tám muôn bốn nghìn tháp đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm, mãn bảy muôn hai nghìn năm để cúng dường. Khiến vô số chúng cầu Thanh-văn, vô lượng vô số người phát tâm vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, đều làm cho trụ trong “Hiện-nhứt-thiết-sắc-thân tam-muội”.

 

“At that time the bodhisattvas, heavenly and human beings, asuras and others, seeing that the bodhisattva had destroyed his arms, were alarmed and saddened and they said: ‘This bodhisattva Gladly Seen by All Living Beings is our teacher, instructing and converting us. Now he has burned his arms and his body is no longer whole!’

 Lúc đó, các Bồ-Tát, trời, người, A-tu-la v.v.., thấy ngài không có tay bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng: “Ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-Tát này là thầy chúng ta, giáo hoá chúng ta, mà nay đốt tay, thân chẳng đầy đủ.

 

At that time, in the midst of the great assembly, the bodhisattva Gladly Seen by All Living Beings made this vow, saying: ‘I have cast away both my arms. I’m certain to attain the golden body of a Buddha. If this is true and not false, then may my two arms become as they were before!’

“When he had finished pronouncing this vow, his arms reappeared of themselves as they had been before. This came about because the merits and wisdom of this bodhisattva were many-fold and profound.

Lúc ấy, Ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-Tát ở trong đại chúng lập lời thề rằng: “Tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật, nếu thật không dối, thời khiến hai tay tôi hoàn phục, như cũ”. Nói lời thề xong hai tay tự nhiên hoàn phục, đó là do phước đức trí huệ thuần hậu của Bồ tát cảm nên.

 

At that time the thousand-million-fold world shook and trembled in six different ways, heaven rained down jeweled flowers, and all the heavenly and human beings gained what they had never had before.”

 Đương lúc đó cõi tam-thiên đại-thiên thế giới sáu điệu vang động, trời rưới hoa báu, tất cả người, trời được việc chưa từng có.

 

The Buddha said to the bodhisattva Constellation King Flower: “What do you think? Is this bodhisattva Gladly Seen by All Living Beings someone unknown to you? He is in fact none other than the present bodhisattva Medicine King! He cast aside his body as an offering in this fashion immeasurable hundreds, thousands, ten thousands, millions of nayutas of times.

 1. Đức Phật bảo ngài Tú-Vương-Hoa Bồ-Tát: “Ý ông nghĩ sao? Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-Tát đâu phải người nào lạ, chính là Dược-Vương Bồ-Tát đó. Ông ấy bỏ thân số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức na-do-tha như thế.

 

“Constellation King Flower, if there are those have made up their minds and wish to gain anuttara-samyak-sambodhi, they would do well to burn a finger or one toe of their foot as an offering to the Buddha towers. It is better than offering one’s realm and cities, wife and children, or the mountains, forests, Rivers, and lakes in the ‘lands of thousand-million-fold world, or all their precious treasures.

Tú-Vương-Hoa! Nếu người phát tâm muốn đặng đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, có thể đốt một ngón tay nhẫn đến một ngón chân để cúng dường pháp của Phật, hơn đem quốc thành, thê tử và cõi tam-thiên đại-thiên: Núi, rừng, sông, ao, các vật trân báu mà cúng dường.

 

Even if a person were to fill the whole thousand-million-fold world with the seven treasures as an offering to the Buddha and the great bodhisattvas, pratyekabuddhas and arhats, the benefits gained by such a person cannot match those gained by accepting and upholding this Lotus Sutra, even just one four-line verse of it! The latter brings the most numerous blessings of all.

Nếu lại có người đem bảy thứ báu đầy cả cõi tam-thiên đại-thiên cúng dường nơi Phật, cùng đại Bồ-Tát, Duyên-giác và A-la-hán, công đức của người đó được, chẳng bằng người thọ trì kinh Pháp-Hoa này nhẫn đến một bài kệ bốn câu, phước của người này rất nhiều.

 

“Constellation King Flower, among all the rivers, streams, and other bodies of water, for example, the ocean is foremost. And this Lotus Sutra is likewise, being the most profound and greatest of the sutras preached by the Thus Come Ones.

 1. Tú-Vương-Hoa! Thí như trong các dòng nước: Sông, ngòi, kinh, rạch, thời biển là lớn nhất; kinh Pháp-Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh của đức Như-Lai nói rất là sâu lớn.

 

Again just as among the Dirt Mountains, Black Mountains, Small Iron Encircling Mountains, Great Iron Encircling mountains, Ten Treasure Mountains and all the other mountains, Mount Sumeru is foremost, so this Lotus Sutra is likewise. Among all the sutras, it holds the highest place.

Lại như trong các núi non: Thổ sơn, Hắc sơn, núi tiểu Thiết-vi, núi đại Thiết-vi cùng núi báu thời núi Diệu-Cao bậïc nhất, kinh Pháp-Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh rất lớn là bậc thượng.

 

And just as among all the stars and their like, the moon, a god’s son, is foremost, so this Lotus Sutra is likewise. For among all the thousands, ten thousands, millions of types a sutra teachings, it shines the brightest.

Lại như trong các ngôi sao, mặt trăng là bậc nhất, kinh Pháp-Hoa này cũng như thế, ở trong nghìn muôn ức các kinh pháp là sáng.

 

And just as the sun, a god’s son, con banish all darkness, so too this sutra is capable of destroying the darkness of all that is not good.

Lại như mặt trời hay trừ các chỗ tối tăm, kinh Pháp-Hoa này cũng như thế, hay phá tất cả sự tối bất tiện.

 

“As among the petty kings the wheel-turning sage king is foremost, so this sutra is the most honored among all the many sutras. As the lord Shakra is king among the thirty-three heavenly beings, so this sutra likewise is king among all the sutras.

Lại như trong các vua nhỏ, vua Chuyển-luân-thánh-vương rất là bậc nhất, kinh này cũng như thế, ở trong các kinh là bậc tôn kính hơn cả. Lại như Đế-Thích là vua trong ba mươi cõi trời (9) , kinh này cũng thế, là vua trong các kinh.

 

 And as the heavenly king, great Brahma, is the father of all living beings, so this sutra likewise is father of all sages, worthies, those still learning, those who have completed their learning, and those who set their minds on becoming bodhisattvas.

Lại như trời đại Phạm-thiên-vương là cha tất cả chúng sanh, kinh này cũng như thế, là cha tất cả hiền thánh: Bậc hữu-học, vô-học cùng hàng pháp lòng Bồ-đề.

 

And as among all the ordinary mortals, the srotaapanna, sakridagamin, anagamin, arhats and pratyekabuddhas are foremost, so this sutra likewise is foremost among all the sutra teachings preached by all the Thus Come Ones, preached by all the bodhisattvas, or preached by all the voice-hearers and pratyekabuddhas, and in the same way this sutra is foremost among all the sutra teachings.

 Lại như trong tất cả các phàm phu thời bậc Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-lai, Vô-sanh, Duyên-giác, (10) là bậc nhất, kinh này cũng như thế, tất cả Như-Lai nói, hoặc Bồ-Tát, hoặc Thanh-văn nói trong, các kinh pháp là bậc nhất hơn cả, có người thọ trì được kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sanh cũng là bậc nhất. Trong tất cả Thanh-văn cùng Duyên-giác, Bồ-Tát là bậc nhất, kinh này cũng lại thế trong tất cả các kinh pháp rất là bậc nhất.

 

As the Buddha is king of the doctrines, so likewise this sutra is king of the sutras.

 Như Phật là vua của các pháp, kinh này cũng thế là vua của các kinh.

 

“Constellation King Flower, this sutra can save all living beings. The sutra can cause all living beings to free themselves from suffering and anguish. The sutra can bring great benefits to living beings and fulfill their desires, as a clear pond can satisfy all those who are thirsty. It is like a fire to one who is cold, a robe to one who is naked, like a band of merchants finding a leader, the child finding its mother, someone finding a ship in which to cross the water, a sick man finding a doctor, someone in darkness finding a lamp, the poor finding riches, the people finding a ruler, a traveling merchant finding his way to the sea. It is like a torch that banishes darkness, Such is this Lotus Sutra. It can cause living beings to cast off all distress, all sickness and pain. It can unloose all the bonds of birth and death.

 1. Tú-Vương-Hoa! Kinh này có thể cứu tất cả chúng sanh, kinh này có thể làm cho tất cả chúng sanh xa rời các khổ não, kinh này có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, đầy mãn chỗ mong cầu của chúng như ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người khát nước, như kẻ lạnh được lửa, như kẻ trần truồng được y phục, như người buôn được chủ(11) , như con gặp mẹ, như qua sông gặp thuyền, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối được đèn, như nghèo gặp của báu, như dân gặp vua(12) , như khách buôn được biển(13) , như đuốc trừ tối. Kinh Pháp-Hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bệnh tật đau đớn, có thể mở sự trăn trói của tất cả sanh tử.

 

“If a person is able to hear this Lotus Sutra, if he copies it himself or causes others to copy it, the benefits he gains thereby will be such that even the Buddha wisdom could never finish calculating their extent. If one copies these sutra scrolls and uses flowers, incense, necklaces, incense for burning, powdered incense, paste incense, banners, canopies, robes, various kinds of lamps such as lamps of butter oil, oil lamps, lamps with various fragrant oils, lamps of champaka oil, or lamps of navamalika oil to make offerings to them, the benefits that he acquires will likewise be immeasurable.” Constellation King Flower, if there is a person who hears this chapter on the Former Affairs of the Bodhisattva Medicine King, he too will gain immeasurable and boundless benefits.

 1. Nếu người nghe được kinh Pháp-Hoa này, hoặc chép hoặc bảo người chép, được công đức, dùng trí huệ cuả Phật tính lường nhiều ít chẳng thể được ngằn mé đó. Nếu chép kinh sách này, dùng hoa, hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan, lọng, y phục, các thứ đèn: Đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu chiêm-bặc, đèn dầu tu-mạn-na, đèn dầu ba-la-la, đèn dầu bà-lợi-sư-ca, đèn dầu na-bà-ma-lợi đem cúng dường, công đức cũng là vô lượng. Tú-Vương-Hoa! Nếu có người nghe phẩm “Dược-Vương Bồ-Tát Bổn-Sự” này cũng được vô lượng vô biên công đức.

 

 If there is a woman hears this chapter of the Former Affairs of the Bodhisattva Medicine King and is able to accept and hold it, that will be her last appearance in a woman’s body and she will never be born in that form again.

Nếu có người nữ nghe phẩm “Dược-Vương Bồ-Tát Bổn-Sự” này mà có thể thọ trì, thời sau khi dứt báo thân đàn bà đó không còn thọ lại nữa.

 

“If in the last five hundred year period after the Thus Come One has entered extinction there a woman who hears this sutra and carries out its practices as this sutra directs, when her life here on earth comes to an end she will immediately go to the world of Peace and Delight where the Buddha Amitayus dwells surrounded by the assembly of great bodhisattvas and there will be born seated on a jeweled seat in the center of a lotus blossom.

 Sau khi Như-Lai diệt độ, năm trăm năm sau, nếu có người nữ nghe kinh điển này, đúng như lời mà tu hành, thời khi ở đây chết liền qua cõi An-Lạc, chỗ trụ xứ của đức A-Di-Đà-Phật (14) cùng chúng đại Bồ-Tát vây quanh, mà sanh trên tòa báu trong hoa sen.

 

 He 7 will no longer know the torments of greed, desire, anger, rage, stupidity or ignorance, or the torments brought about by arrogance, envy or other defilements. He will gain the bodhisattva’s transcendental powers and the truth of the birthlessness of all phenomena. Having gained this truth, his faculty of sight will be clear and pure, and with this clear pure faculty of sight he will see Buddhas and Thus Come Ones equal in number to the sands of Ìven hundred twelve thousand million nayutas of Ganges.

Chẳng còn bị lòng tham dục làm khổ cũng lại chẳng bị lòng giận dỗi, ngu si làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn ghen ghét các tánh nhơ làm khổ, được thần thông vô-sanh pháp-nhẫn của Bồ-Tát, được pháp-nhẫn đó thì nhãn căn thanh tịnh. Do nhãn căn thanh tịnh đó thấy bảy trăm muôn hai nghìn ức na-do-tha hằng-hà-sa các đức Phật Như-Lai.

 

“At that time Buddhas will join him praising them from afar, saying: ‘Excellent, excellent, good man! In the midst of the Law of Shakyamuni Buddha you have been able to accept, uphold, read, recite and ponder this sutra and to preach it for others. The good fortune you gain thereby is immeasurable and boundless. It cannot be burned by fire or washed away by water. Your benefits are such that a thousand Buddhas speaking altogether could never finish describing them. Now you have been able to destroy all devils and thieves, to annihilate the army of birth and death, and all others who bore you enmity or malice have likewise been wiped out.

Bấy giờ, các đức Phật đồng nói khen rằng: “Hay thay! Hay thay! Thiện-nam-tử! Ông có thể ở trong pháp hội của đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật mà thọ trì, đọc tụng, suy gẫm kinh này vì người khác nói, ông được công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt được, nước chẳng trôi được, công đức của ông, nghìn Phật nói chung cũng chẳng thể hết được. Ông nay có thể phá giặc ma, hoại quân sanh tử, các oán địch khác thảy đều trừ diệt.

 

“Good man, a hundred, a thousand Buddhas will employ their transcendental powers to join in guarding and protecting you. Among the heavenly and human beings of all the worlds, there will been no one like you. With the sole exception of the Thus Come One, there will be none among the voice-hearer, pratyekabuddhas or bodhisattvas whose wisdom and ability in meditation can equal yours!’

Thiện-nam-tử! Trăm nghìn các đức Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông, tất cả trời người trong đời không ai bằng ông. Chỉ trừ các đức Như-Lai, bao nhiêu thiền định trí huệ cuả các Thanh-văn, Duyên-giác, nhẫn đến Bồ-Tát không có ai bằng ông.

 

“Constellation King Flower, such will be the benefits and the power of wisdom successfully acquired by this bodhisattva.

Tú-Vương-Hoa! Vị Bồ-Tát đó thành tựu sức công đức trí huệ như thế.

 

“If there is a person who, hearing this chapter on the Former Affairs of the Bodhisattva Medicine King, is able to welcome it with joy and praise its excellence, then in this present existence this person’s mouth will constantly emit the fragrance of the blue lotus flower, and the pores of his body will constantly emit the fragrance of ox-head sandalwood. His benefits will be such as have been described above.

 1. Nếu có người nghe phẩm “Dược-Vương-Bồ-Tát Bổn-Sự” này mà có tùy hỷ khen ngợi, thì người đó trong thời hiện tại trong miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa sen xanh; trong lỗ chân lông nơi thân, thường thoảng ra mùi thơm ngưu-đầu chiên-đàn, được công đức như đã nói ở trên.

 

“For this reason, Constellation King Flower, I entrust this chapter on the Former Affairs of the Bodhisattva Medicine King to you. After I pass into extinction, in the last five hundred period you must spread it abroad widely throughout Jambudvipa and never allowed to be cut off, nor must you allow evil devils, the devils’ people, heavenly beings, dragons, yakshas or kumbhanda demons to seize the advantage!

Tú-Vương-Hoa! Vì thế ta đem phẩm “Dược-Vương Bồ-Tát Bổn-Sự” này chúc lũy cho ông. Năm trăm năm sau khi ta diệt độ phải tuyên nói lưu bố rộng truyền ở nơi cõi Diêm-Phù-đề, chớ để dứt mất. Chớ cho hàng ác ma, dân ma, các trời, rồng, Da-xoa, Cưu-bàn-trà, v..v.. phá khuấy đặng.

 

“Constellation King Flower, you must use your transcendental powers to guard and protect this sutra. Why? Because this sutra provides good medicine for the ills of the people of Jambudvipa. If a person who has an illness is able to hear this sutra, then his illness will be wiped out and he will know neither old age nor death.

Tú-Vương-Hoa! Ông phải dùng sức thần thông giữ gìn kinh nàî Vì sao? Vì kinh này là món lương dược của người bệnh trong cõi Diêm-phù-đề; nếu người có bịnh được nghe kinh này bệnh liền tiêu diệt, chẳng già, chẳng chết.

 

“Constellation King Flower, if you see someone who accepts an upholds this sutra, you must take blue lotus blossoms, heap them with powdered incense, and scatter them over him as an offering. And when you have scattered them, you should think to yourself: Before long this person will pick grasses, spread them as a seat in the place of practice, and conquer the armies of the devil. Then he will sound the conch of the Law, beat the drum of the great Law, and free all living beings from the sea of old age, sickness and death!

Tú-Vương-Hoa! Nếu ông thấy có người thọ trì kinh này, phải dùng hoa sen xanh đựng đầy hương hột rải trên người đó. Rải xong nghĩ rằng: “Người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ trải ngồi nơi đạo tràng, phá các quân ma, sẽ thổi ốc pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh, già, bệnh, chết.

 

“For this reason when those who seek the Buddha way see so someone who accepts and upholds this sutra, they should approach him with this kind of respect and reference.”

Cho nên người cầu Phật đạo thấy có người thọ trì kinh điển này, nên phải sanh lòng cung kính như thế.

 

When [the Buddha] preached this chapter on the Former Affairs of the Bodhisattva Medicine King, eighty-four thousand bodhisattvas gained the dharani that allows them to understand the words of all living beings.

 1. Lúc đức Phật nói phẩm “Dược-Vương Bồ-Tát Bổn-Sự” này, có tám muôn bốn nghìn Bồ-Tát được pháp “Giải nhứt-thiết chúng-sanh ngữ-ngôn đà-la-ni”.

 

Many Treasures Thus Come One in the midst of his treasure tower praised the bodhisattva Constellation King Flower, saying: “Excellent, excellent, Constellation King Flower. You succeeded in acquiring inconceivable benefits and thus were able to question Shakyamuni Buddha about this matter, profiting immeasurable numbers of living beings.”

Đức Đa-Bảo Như-Lai ỏ trong tháp báu khen ngài Tú-Vương-Hoa Bồ-Tát rằng: “Hay thay! Hay thay! Tú-Vương-Hoa! Ông thành tựu bất-khả tư-nghì công đức mới có thể hỏi đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật việc như thế, làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sanh”.

 

 

Thích nghĩa

1. Tuỳ hỷ: Vui theo, vui mừng ưng thuận tán thành.
2. 1) Loài từ trứng sanh ra như chim v.v…

2) Loài từ bào thai sanh ra như người v.v…

3) Loài từ ẩm ướt sanh ra như trùng, đom đóm v.v…

4) Loài từ biến hóa sanh ra như trời, địa-ngục v.v…
3. Vô-gián địa-ngục, người ở trong địa-ngục này một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống, bị khổ hình không có giây phút nào ngớt nghỉ nên gọi là Vô-gián.
4. Cõi trời cùng tột, cũng là chót của ba cõi.
5. Quang-âm-thiên là một trong ba từng trời nhị-thiền, cũng là từng thứ ba, Biến-tịch-thiên là một trong ba từng tam-thiền, cũng là từng thứ ba.
6. Thiện lành; Tịch vắng-bặt. Tức là môn thiền định vô lậu lớn.
7. Người thế tục ưa mặc y phục sắc trắng nên gọi là “bạch-y”.
8. Hai mươi bốn “thù” làm một lượng.
9. Trên chót núi Tu-di (Diệu-cao-sơn) bằng phẳng bốn phương có 32 cỏi trời, mỗi cõi đều có một vị Thiên-vương quản trị. Trung ương, có một cõi trời, ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn (Đế-Thích, ở trong đây, quyền quản lãnh cả 33 cõi trời, hợp lại là trời “Đao-Lợi”).
10. Người tu hành theo Phật Pháp phá 88 món “kiến-sở-đoạn-hoặc” thì rời phàm phu dự vào hàng Thánh nên gọi “Dự-Lưu”. Cõi dục có 9 phẩm “tư-hoặc”, cõi sắc có 36 phẩm “Tư-Hoặc”. Cõi vô sắc có 36 phẩm “tư-hoặc”. Cộng là 81 phẩm “tư-hoặc”. Sau khi phá hết 88 món “kiến-hoặc”, tu hành lần lần phá “tư-hoặc”. Trong 9 phẩm cõi dục, phá được 6 phẩm trước thì chứng bậc “tư-đà-hàm” (Nhất-Lai) nghĩa là còn một lần sanh xuống nhân gian. Phá cả 9 phẩm thì không còn sanh xuống nhân gian nữa nên gọi “Bất-Lai” (A-na-hàm). Phá cả 81 phẩm tư hoặc thì dứt haün sanh tử luân hồi nên gọi “Vô-Sanh” (A-La-Hán).
11. Thương-Chủ: Người dẫn đạo cho các con buôn.
12. Vua: Vị cai trị một nước, người đem sự an ninh cho dân chúng.
13. Xưa các người buôn châu báu thường ra biển tìm châu báu.
14. An-Lạc tức là nước Cực-Lạc ở Tây-phương, của đức Giáo-Chủ A-Di-Đà Phật.

1. Tên những con số lớn của xứ Ấn-Độ xưa. Từ nghìn muôn ức sắp lên. Như một Chân-ca-la: Một nghìn muôn ức.

Sự tích
Tụng kinh thoát nữ thân

Đời Tuỳ, huyện Đắc-Lăng, có ông Thôi-Ngạn-Võ niên hiệu Khai-Hoàng, làm quan Thứ-Sử châu Nguî. Một hôm, nhân đi thanh tra trong địa phận mình quản trị, đến một ấp nọ, bổng ngạc nhiên vừa sợ vừa mừng, bảo kẻ tùng giả rằng: “Ta xưa từng làm vợ người ở trong ấp này, nay vẫn biết nhà cũ”. Liền cỡi ngựa đi vào đường hẻm trong ấp, quanh quẹo đến một nhà, sai người gõ cửa. Oâng chủ nhà đó đã già chạy ra lạy chào.

Oâng Ngạn-Võ vào nhà, chỉ trên vách phía đông cách đất chừng năm sáu thước (thước Tàu) có chỗ lồi cao lên mà bảo chủ nhà rằng: “Chỗ trên cao đó là chỗmà ta xưa kia cất năm đôi thoa vàng, với bộ kinh Pháp-Hoa của ta đọc hàng ngày. Bộ kinh ấy cuối quyển bảy, lửa cháy xém mất chữ hết một tờ. Vì cớ đó nên hiện naymỗi khi ta tụng kinh Pháp-Hoa đến trang đó, thường quên lãng không ghi nhớ được”. Nói xong sai người đục chỗ vách đó ra, quả thật dược hộp đựïng kinh; thoa vàng cùng quyển thứ bảy cháy xém một tờ cuối quyển như lời nói trước.

Ông chủ nhà rơi nước mắt khóc rằng: “Thoa vàng và cùng kinh thật là vật của vợ tôi, ngày còn sanh tiền, vợ tôi thường đọc bộ kinh Pháp-Hoa này”.

Ông Ngạn-Võ lại nói: “Cây hòe trước sân kia ngày trước khi ta sắp đẻ, tự cởi đầu tóc mượn để vào bọng cây đó”. NÓi xong bảo người thử lại tìm, thật quả được tóc.

Chủ nhà thấy việc như thế, biết chính quan Thứ-sử hiện nay, là vợ của mình ngày trước tái sanh, vừa buồn vừa mừng.

Thôi-Ngạn-Võ để đồ vật vàng bạc lại, hậu cấp cho ông chủ nhà mà đi.
(Lai-Bộ-Thượng-Thơ Đường-Lâm biên)
“Trong phẩm “Dược-Vương Bồ-Tát Bổn-Sự” có nói: Nếu có người nữ nào nghe kinh này mà có thể thọ trì, thời sau khi bỏ báo thân đàn bà đó, không còn thọ lại nữa”. Chuyện của ông Thôi-Ngạn-Võ trên đây đủ chứng thật lời trong kinh. Làm cho chúng ta lại càng kính tin đức Như-Lai là đấng chơn thật ngữ.

Một người đàn bà vợ tên dân quê ở trong ấp cùng đọc kinh Pháp-Hoa mà đã sớm khỏi thân hèn khổ chuyển thành thân quan cao tước lớn, trong khi ấy người chồng vẫn còn là tên dân quê. Chồng lại rước vợ, nào biết đó là vợ cũ của mình ngày xưa.

Tên dân quê đó cùng một ít kẻ lân cận, khi người đàn bà đọc kinh Pháp-Hoa chết, hoặc giả lại có niệm nghĩ rằng: “Tụng kinh không phước, trái lại bị chết yểu. Niệm ngu si, lòng chê khinh ấy, khi gặp Thôi-Ngạn-Võ, như tuyết gặp nước sôi vậy.

Ôi ! Công đức bất-khả tư-nghì của kinh, cùng lý nhân quả nhiệm mầu, kẻ tâm vụng về, trí thức thô thiển có thể nào mà thấu đáo được. Tôi rất lo ngại cho hạng người bác nhân quả, huỷ báng kinh Đại-thừa và thiết tha mong sao những hạng người ấy không nên quá nông nổi.

Vì khổ báo của người huỷ báng kinh, đức Phật Thế-Tôn đấng vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác như thật ngữ đã có huyền ký rõ ràng.
(Xem đoạn cuối phẩm Thí-Dụ – quyển 2)

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap23.html
 2. http://thuvienhoasen.org/p16a599/23-pham-duoc-vuong-bo-tat-bon-su