Chương 19 – Phẩm Pháp-sư Công-đức – The Benefits of the Teacher of the Law – Song ngữ

English: Burton Watson

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Compile: Lotus group

 

At that time the Buddha said to the bodhisattva and mahasattva Constant Exertion: ‘If good men or good women accept and uphold this Lotus Sutra, if they read it, recite it, explain and preach it, or transcribe it, such persons will obtain eight hundred eye benefits, twelve hundred ear benefits, eight hundred nose benefits, twelve hundred tongue benefits, eight hundred body benefits, and twelve hundred mind benefits. With these benefits they will be able to adorn their six sense organs, making all of them pure.

 1. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Thường-Tinh-Tấn đại Bồ-Tát rằng: Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn thọ trì kinh Pháp-Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ được tám trăm công đức nơi mắt, một nghìn hai trăm công đức nơi tai, tám trăm công đức nơi mũi, một nghìn hai trăm công đức nơi lưỡi, tám trăm công đức nơi thân, một nghìn hai trăm công đức nơi ý, dùng những công đức này trang nghiêm sáu căn đều được thanh tịnh.

 

“These good men and good women, with the pure physical eyes they received from their parents at birth, will view all that exists in the inner and our parts of thousand-million-fold world, its mountains, forests, rivers and seas, down as far as the Avichi hell and up to this Summit of Being. And in the midst they will see all the living beings, and also see and understand all the causes and conditions created by their deeds and the births that await them as result and recompense for those deeds.”

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

 1. Thiện-nam-tử và thiện-nữ-nhơn đó, nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sanh ra, thấy khắp cõi tam-thiên đại-thiên, trong ngoài có những núi, rừng, sông, biển, dưới đến địa ngục A-tỳ, trên đến cõi trời Hữu-Đảnh, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sanh ra thảy đều thấy biết. Khi đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

If in the midst of the great assembly
someone with a fearless mind
preaches this Lotus Sutra,
listen to the benefits he will receive!
Such a person gains eight hundred
benefits of superior eyes.
As a result of these adornments
his eyes become extremely pure.

 Dùng tâm không sợ sệt
Nói kinh Pháp-Hoa này
Ông nghe công đức đó
Người đó được tám trăm
Công đức thù thắng nhãn
Do dùng đây trang nghiêm
Mắt kia rất thanh tịnh.


With the eyes received that birth from his parents
he will view all the three thousand worlds,
their inner and outer parts, their Mount Meru,
their Sumeru, the Iron Encircling Mountains
and all the other mountains and forests,
the waters of their great seas, rivers and streams,
down as far as the Avichi hell,
up to the Summit of Being heaven.
And he will see all the living beings
in their midst.
Though he has not yet gained heavenly eyes,
the power of his physical eyes will be such as this.

Mắt thịt cha mẹ sanh
Thấy cả cõi tam thiên
Trong ngoài núi Di-lâu
Núi Tu-di, Thiết-vi
Và các núi rừng khác
Biển lớn nước sông ngòi
Dưới đến ngục A-tỳ
Trên đến trời Hữu-Đảnh
Chúng sanh ở trong đó
Tất cả đều thấy rõ
Dầu chưa được thiên nhãn
Sức nhục nhãn như thế.

 

“Moreover, Constant Exertion, if good men or good women accept and uphold this sutra, if they read it, recite it, explain and preach it, or transcribe it, they will gain twelve hundred ear benefits with which to purify their ears so they can hear all the different varieties of words and sounds in the thousand-millionfold world, down as far as the Avichi hell, up to the Summit of Being, have been in its inner and our parts.

 1. Lại nữa, Thường-Tinh-Tấn! Nếu có người thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn, thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc biên chép, hoặc giải nói, được một nghìn hai trăm nhĩ công đức, dùng tai thanh tịnh đó, nghe khắp cõi tam thiên, dưới đến địa-ngục vô gián, trên đến trời Hữu-Đảnh, trong ngoài các thứ lời lẽ giọng tiếng.

 

Elephant sounds, horse sounds, ox sounds, carriage sounds, weeping sounds, lamenting sounds, conch sounds, drum sounds, bell sounds, chime sounds, sounds of laughter, sounds of speaking, men’s voices, women’s voices, boys’ voices, girls’ voices, the voice that is not the Law, bitter voices, merry voices, voices of common mortals, voices of sages, happy voices, unhappy voices, voices of heavenly beings, dragon voices, yaksha voices, gandharva voices, asura voices, garuda voices, kimnara voices, mahoraga voices, the sound of fire, the sound of water, the sound of wind, voices of hell dwellers, voices of beasts, voices of hungry spirits, monks’ voices, nuns’ voices, voices of voice hearers, voices of pratyekabuddhas, voices of bodhisattvas and voices of Buddhas.

Tiếng voi, tiếng ngựa,tiếng xe, tiếng trâu, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng ốc; tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng đồng-tử, tiếng đồng-nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng ưa, tiếng chẳng đáng ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng Dạ xoa, tiếng Càn thát bà, tiếng A tu la, tiếng Ca lâu la, tiếng Khẩn na la, tiếng Ma hầu na dà, tiếng lưả, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa-ngục, tiếng súc sanh, tiếng ngạ quỷ, tiếng Tỳ-kheo, tiếng Tỳ-kheo-ni, tiếng Thanh-văn, tiếng Bích-chi-Phật, tiếng Bồ-Tát, tiếng Phật.

 

 In a word, although the person has not yet gained heavenly ears, with the pure and ordinary ears that he received at birth from his parents he will be able to hear and understand all the voices that exist in the inner and outer parts of thousand-millionfold world. And though in this manner he can distinguish all the various kinds of sounds and voices, this will not impair his hearing faculty.”

Nói tóm đó, trong cõi tam-thiên đại-thiên, tất cã trong ngoài các thứ tiếng, dầu chưa được thiên nhĩ dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh thảy đều nghe biết, phân biệt các tiếng tăm như thế, mà chẳng hư nhĩ căn.

 

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

Lúc đó, đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

With the ears received at birth from one’s parents,
pure and without stain or defilement,
with these ordinary ears one can hear
the sounds of the three thousand worlds,
elephant, horse, carriage, ox sounds,
bell, chime, conch, drum sounds,
lute and harp sounds,
pipe and flute sounds;
the sound of pure and beautiful singing
one can hear without becoming attached to it.

 1. Tai cha mẹ sanh ra
  Trong sạch không đục nhơ
  Dù tai này thường nghe
  Cả tiếng cõi tam thiên
  Tiếng voi, ngựa, trâu, xe
  Tiếng chung linh loa cổ
  Tiếng cầm, sắc, không hầu
  Tiếng ống tiêu, ống dịch
  Tiếng ca hay thanh tịnh
  Nghe đó mà chẳng ham.


The countless varieties of human voices –
one can hear and understand all these.
Again one can hear the voices of heavenly beings,
subtle and wonderful song sounds,
and one can hear men and women’s voices,
the voices of young boys and young girls.
In the midst of hills, rivers and steep valleys
the voice of the kalavinka,
the jivakajivaka and other birds-
all these sounds he will hear.

Tiếng vô số giống người
Nghe đều hiểu rõ được
Lại nghe tiếng các trời
Tiếng ca rất nhiệm mầu
Và nghe tiếng trai, gái,
Tiếng đồng-tử, đồng-nữ
Trong núi sông hang hiểm
Tiếng Ca-lăng-tần-dà
Cộng-mạng các chim thảy
Đều nghe tiếng của nó.


From the tormented multitudes of hell
the sounds of various kinds of suffering and distress,
sounds of hungry spirits driven by famine and thirst
as they search for food and drink,
of the asuras
who live on the shores of the great sea
when they talk among themselves
or emit loud cries.
Thus he who preaches the Law
can dwell safely among all these,
hearing these many voices from afar
without ever impairing his faculties of hearing.

Địa ngục các đau đớn
Các thứ tiếng độc khổ
Ngạ quỷ đói khát bức
Tiếng tìm cầu uống ăn
Các hàng A-tu-la
Ở nơi bên biển lớn
Lúc cùng nhau nói năng
Vang ra tiếng tăm lớn
Như thế người nói pháp
An trụ ở trong đây
Xa nghe các tiếng đó
Mà chẳng hư nhĩ căn


In the worlds of the ten directions
when beasts and birds call to another
this person who preaches the Law
hears them all from where he is.
In the Brahma heaven and above,
the Light Sound Heaven, All Pure heaven,
and up to the Summit of Being heaven,
the sounds of the voices talking there –
the teacher of the Law, dwelling here,
can hear them all.

Trong cõi nước mười phương
Cầm thú kêu hô nhau
Người nói kinh Pháp-Hoa
Ở đây đều nghe đó
Trên các trời Phạm-Thế
Quang-Âm cùng Biến-Tịnh
Nhẫn đến trời Hữu-Đảnh
Tiếng tăm của kia nói
Pháp-sư ở nơi đây
Thảy đều được nghe đó.


All the multitude of monks
and all the nuns,
whether they are reading or reciting the scriptures
or preaching them for the sake of others –
the teacher of the Law dwells here,
can hear them all.
And when there are bodhisattvas
who read and recite the sutra teachings
or preach them for the sake of others
or select passage and explain their meaning,
the sounds of their voices –
he can hear them all.

Tất cả chúng Tỳ-kheo
Và các Tỳ-kheo-ni
Hoặc đọc tụng kinh điển,
Hoặc vì người khác nói
Pháp-sư ở nơi đây
Thảy đều được nghe đó.
Lại có các Bồ-Tát
Đọc tụng nơi kinh pháp
Hoặc vì người khác nói
Soạn tập giải nghĩa kinh
Các tiếng tăm như thế
Thảy đều được nghe đó.


When the Buddhas, great sages and venerable ones,
teach and convert living beings,
in the midst of the great assembly
expounding and preaching the subtle and wonderful Law,
one who upholds the Lotus Sutra
can hear them all.
All the sounds in the inner and outer parts
of the thousand-million-fold world,
down to the Avichi hell,
up to the Summit of Being heaven –
he can hear all these sounds
and never impair his faculties of hearing.
Because the faculties of his ears or so keen
he can distinguish and understand all the sounds.
One who upholds the Lotus Sutra,
though he has not yet gained heavenly ears,
can do this simply through the ears he was born with –
such are the benefits he gains.

Các Phật đấng Đại-Thánh
Giáo hóa hàng chúng sanh
Ở trong các đại hội
Diễn nói pháp nhiệm mầu
Người trì Pháp-Hoa nầy
Thảy đều được nghe đó.
Cõi tam-thiên đại-thiên
Các tiếng tăm trong ngoài
Dưới đến ngục A-tỳ (3)
Trên đến trời Hữu-Đảnh (4)
Đều nghe tiếng tăm kia
Mà chẳng hư nhĩ căn
Vì tai kia sáng lẹ
Đều hay phân biệt biết
Người trì kinh Pháp-Hoa
Dầu chưa được thiên nhĩ
Chỉ dùng tai sanh ra
Công đức đã như thế.

 

“Moreover, Constant Exertion, if good men or good women accept and uphold this sutra, if they read it, recite it, explain and preach it, or transcribe it, they will succeed in gaining eight hundred nose benefits with which to purify their faculty of smell so they can detect all the different fragrances from top to bottom and in the inner and our parts of a thousand-million-fold world, the fragrance of sumana flowers, jatika flowers, mallika flowers, champaka flowers, patala flowers, red lotus flowers, blue lotus flowers, white lotus flowers, the fragrance of flowering trees, fruit trees, sandalwood, aloes, tamalapatra and tagara, as well as incense blended from thousand, ten thousand ingredients, powdered incense, pellet incense or paste incense. One who upholds this sutra while dwelling here, will be able to distinguish all these.

 1. Lại nữa, Thường-Tinh-Tấn! Nếu có thiệân-nam-tử, thiện-nữ-nhơn, thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, trọn nên tám trăm tỷ công đức, dùng tỹ căn thanh tịnh đó, ngửi khắp cõi tam-thiên đại-thiên, trên dưới trong ngoài các thứ mùi : Mùi hoa tu-mạn-na, mùi hoa xa-đề, mùi hoa mạt-lợi, mùi hoa chiêm-bặc, mùi hoa ba-la-la, mùi hoa sen đỏ, mùi hoa sen xanh, mùi hoa sen trắng, mùi cây có hoa, mùi cây có trái, mùi chiên-đàn, mùi trầm-thủy, mùi đa-ma-la-bạt, mùi đa-da-la, đến trăm nghìn thứ hòa lộn, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hương xoa, người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt.

 

“Moreover he will be able to distinguish and identify the odors of living beings, of elephants, horses, oxen, sheep and so forth, the odor of a man, a woman, a boy child, a girl child, and odors of plants, trees, thickets and forests. Whether they are near or far off, he will be able to detect all these odors and distinguish one from the other without error.

Và lại rõ biết mùi chúng sanh : Mùi voi, mùi ngựa, mùi dê, trâu v.v.. mùi trai, mùi gái, mùi đồng-nữ và mùi cỏ cây lùm rừng, hoặc gần, hoặc xa, bao nhiêu thứ mùi có ra, thảy đều được ngữi rõ biết chẳng nhầm.

 

“One who upholds this sutra, though he dwells right here, will also be able to detect orders of the various heavens in the sky above. The scent of a parijataka and kovidara trees, of mandarava flowers, great mandarava flowers, great manjushaka flowers, sandalwood, aloes, various kinds of powdered incense, and incense made of an assortment of flowers – of heavenly scents from which they are derived or blended, there are none that he cannot detect and identify.

Người trì kinh này dầu ở nơi đây cũng ngửi mùi trên các cõi trời : Mùi cây ba- lợi-chất-đa-la, cây câu-bệ-đa-la, cùng mùi hoa mạn-đà-la, hoa đại-mạn-đa-la, hoa mạn-thù-sa, hoa đại-mạn-thù-sa, mùi gỗ chiên-đàn, trầm-thuỷ các thứ hương bột, mùi các hoa đẹp. Các thứ hương trời như thế hòa hợp thoảng ra mùi thơm đều ngửi biết.

 

“He will also be able to detect the scent of the bodies of heavenly beings. The scent when Shakra Devanam Indra is in his superb palace amusing himself and satisfying the five desires, or the scent when he is in the Hall of the Wonderful Law preaching the Law for the heavenly beings of Trayastrimsha, or the scent when he is wondering at leisure in his gardens, as well as the scent of the bodies of the other male and female heavenly beings – all these he will be able to detect from a far.

 Lại ngửi mùi nơi thân của các vị trời : Mùi của Thích-Đề-Hoàn-Nhơn lúc ở trên thắng điện, năm món dục vui chơi, hoặc mùi lúc ở trên Diệu-Pháp-Đường vì các vị trời Đao-Lợi nói pháp, hoặc mùi lúc dạo chơi trong vườn, cùng mùi nơi thân xác của các vị trời nam nữ khác, thảy đều xa ngửi biết. Xoay vần như thế nhẫn đến trời Phạm-Thế, trên đến mùi nơi thân các vị trời Hữu-Đảnh cũng đều ngửi biết.

 

“He will thus be able to extend his awareness up to the Brahma heaven and even higher to the Summit of Being heaven, detecting the scent of all bodies of the heavenly beings, who also detect the incense burned by the heavenly beings. Moreover the scent of the voice-hearer’s, of pratyekabuddhas, of bodhisattvas and of the bodies of the Buddhas – all these he will detect from afar and will know where these beings are. And although he can detect all these scents, his faculty of smell will not be impaired or disordered. If he should wish to distinguish one scent from another and describe it for someone else, he will be able to recall it without error.”

Và ngửi mùi hương của các vị trời đốt và mùi Thanh-văn, mùi Bích-chi-Phật, mùi Bồ-Tát, mùi nơi thân các đức Phật, cũng đều xa ngửi biết chỗ ở của đó. Dầu ngửi biết hương ấy, nhưng nơi tỹ căn không hư không sai, nếu muốn phân biệt vì người khác nói, nghi nhớ không nhầm.

 

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

Lúc đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

The purity of such person’s nose will be such
that throughout this world
he will be able to detect and identify
all manner of odors, fragrant or foul,
sumana and jatika flowers,
tamalapatra and sandalwood,
the scent of aloes and cassia,
the scent of various flowers and fruits.
And he will know the scent of living beings,
the scent of men and women.

 1. Người đó mũi thanh tịnh
  Ở trong thế giới này
  Hoặc vật thơm hoặc hôi
  Các thứ đều ngửi biết.
  Tu-mạn-na, xa-đề
  Đa-ma-la, chiên-đàn
  Trầm-thủy và mùi quế
  Mùi các thứ hoa trái
  Và mùi các chúng sanh :
  Mùi nam-tử, nữ-nhơn


Though this preacher of the Law dwells far off,
he will detect the scents and know where the persons are.
Wheel-turning kings of great authority,
Lesser wheel turners and their sons,
their ministers and palace attendants –
he will detect their scent and know where they are.
Precious treasures adorning the body,
treasure storehouses in the earth,
jewel ladies of wheel-turning kings –
he will detect their scent where they are.
Ornaments to adorn the bodies of persons,
clothing and necklaces,
all kinds of paste incense –
by detecting these he will know who the wearers are.

Người nói pháp ở xa
Ngửi mùi biết chỗ nào.
Đại-Thế Chuyển-luân-vương
Tiểu-chuyển-luân và con
Bầy tôi, các cung nhân
Ngửi mùi biết chỗ nào.
Trân bảo đeo nơi thân
Cùng tạng báu trong đất
Bảo-nữ của Luân-vương
Ngửi hương biết chỗ nào.
Mọi người đồ nghiêm thân
Y phục và chuỗi ngọc
Các thứ hương xoa thân
Ngửi mùi biết thân kia.


When heavenly beings walk or sit,
amuse themselves or carry out magical transformations,”
the upholder of the Lotus
by detecting their scent can know all this.
Blossoms and fruits of various trees,
and aroma of butter oil –
the upholder of the sutra, dwelling here,
knows where all these are.
Deep in the mountains, in steep places
where blossoms of the sandalwood tree unfold,
living beings are in their midst –
by detecting the scent he can know all this.
Living beings in the Iron Encircling Mountains,
in the great seas or in the ground –
the upholder of this sutra detects their scent
and knows were all of them are.

Các trời hoặc đi, ngồi
Dạo chơi và thần biến
Người trì Pháp-Hoa này
Ngửi mùi đều biết được.
Các cây hoa trái hột
Và mùi thơm dầu tô
Người trì kinh ở đây
Đều biết ở chỗ nào.
Các núi, chỗ sâu hiểm
Cây chiên-đàn nở hoa
Chúng sanh ở trong đó
Ngửi mùi đều biết được.
Núi Thiết-vi, biển lớn
Các chúng sanh trong đất
Người trì kinh ngửi mùi
Đều biết đó ở đâu


When male and female asuras
and their retinues of followers
fight with one another or amuse themselves,
he detects the scent and knows all this.
On the broad plains, in narrow places,
lions, elephants, tigers, wolves,
buffaloes and water buffaloes –
by detecting their scent he knows were they are.
When a woman is pregnant
and no one can determine if the child is male or female,
if it will lack normal faculties or be inhuman,
by detecting the scent he can know all this.

Trai gái A-tu-la
Và quyến thuộc của chúng
Lúc đánh cãi, dạo chơi
Ngửi hương đều biết được.
Đồng trống, chỗ hiểm trở
Sư tử, voi, hùm, sói
Bò rừng, trâu nước thảy
Ngửi hương biết chỗ ở.
Nếu có người nghén chửa
Chưa rõ trai hay gái
Không căn và phi nhơn
Ngửi mùi đều biết được.


And through this power to detect scents
he knows when a woman will be successful or not,
if the pregnancy will be successful or not,
if she will be delivered safely of a healthy child.
Through his power of detect scents
he knows the thoughts of men and women,
if their minds are stained by desire, stupidity or anger,
and he knows if they are practicing good.
Hoards of goods that are stored in the earth,
gold, silver and precious treasures,
things heaped in bronze vessels –
by detecting the scent he can tell where they all are.

Do vì sức ngửi mùi
Biết người mới nghén chửa
Thành tựu hay chẳng thành
An vui đẻ con phước
Do vì sức ngửi mùi
Biết tâm niệm trai, gái
Lòng nhiễm dục ngu, hờn
Cũng biết người tu hành
Các phục tàng trong đất
Vàng, bạc, các trân bảo
Đồ đồng chỗ đựng chứa
Nghe nói đều biết được


Various kinds of necklaces
whose value cannot be appraised –
by the scent he knows if they are precious or worthless,
where they came from and where they are now.
Flowers in the heavens above,
mandaravas, manjushakas,
parijataka trees –
detecting their scent, he knows all these.
The palaces in the heavens above
in their separate grades of upper, intermediate, and lower,
adorned with numerous jeweled flowers –
detecting their scent, he knowo them all.

Các thứ chuỗi ngọc báu
Không ai biết giá mấy
Ngửi mùi biết mắc rẻ
Chỗ sản xuất ở đâu.
Các thứ hoa trên trời
Mạn-đà, mạn-thù-sa
Cây Ba-lợi-chất-đa
Ngửi mùi đều biết được.
Các cung điện trên trời
Thượng, trung, hạ sai khác
Các hoa báu trang nghiêm
Ngửi hương đều biết được.


The heavenly gardens and groves, the superb mansions,
the observatories, the Hall of the Wonderful Law,
and those taking pleasure in their midst –
detecting their scent, he knows them all.
When heavenly beings listen to the Law
or indulge the five desires,
coming and going, walking, sitting, lying down –
detecting their scent, he knows them all.
The robes worn by heavenly women
when, adorned with lovely flowers and perfumes,
they whirl and circle in enjoyment –
detecting their scent, he knows them all.

 Thắng điện vườn rừng trời
Các nhà Diệu-Pháp-Đường
Ở trong đó vui chơi
Ngửi mùi đều biết được.
Các trời hoặc nghe pháp
Hoặc lúc hưởng ngũ dục
Lại, qua, đi, ngồi, nằm
Ngửi mùi đều biết được.
Thiên nữ mặc y phục
Hoa hương tốt trang nghiêm
Lúc quanh khắp dạo chơi
Ngửi mùi đều biết được.


Thus extending his awareness
upward to the Brahma heaven,
by detecting their scent, he knows all those
who enter meditation or emerge from meditation.
In the Light Sound and All Pure heavens
and up to the Summit of Being,
those born for the first time, those who have departed –
detecting their scent, he knows them all.
The multitude of monks
diligent at all times with regard to the Law,
whether sitting or walking around
or reading a reciting the sutra teachings,
sometimes under the forest trees
concentrating their energies, sitting in meditation –
the upholder of the sutra detects their scent
and knows were all of them are.

Lần lượt lên như thế
Nhẫn đến trời Phạm-Thế
Nhập thiền cùng xuất thiền
Ngửi mùi đều biết được.
Trời Quang-
Âm, Biến-Tịnh (5)
Nhẫn đến nơi Hữu-Đảnh
Mới sanh và lui chết
Ngửi hương đều biết được.
Các hàng Ty-kheo chúng
Nơi pháp thường tinh tấn
Hoặc ngồi hoặc kinh hành
Và đọc tụng kinh điển
Hoặc ở dưới rừng cây
Chuyên ròng mà ngồi thiền
Người trì kinh ngửi mùi
Đều biết ở tại đâu.


Bodhisattvas firm and unbending in will,
sitting in meditation or reading the sutras
or preaching the Law for others –
by detecting their scent he knows them all.
The World-Honored Ones, present in all quarters,
revered and respected by all,
pitying the multitude, preaching the Law –
by detecting their scent he knows them all.
Living beings who in the Buddhas presence
hear the sutra and all rejoice,
who practice as the Law prescribes –
by detecting their scent he knows them all.
Though he has not yet acquired the nose possessed
by a bodhisattva of the Law of no outflows,
the upholder of the sutra before then
will acquire a nose with the marks described here.

Bồ-Tát chí bền chắc
Ngồi thiền hoặc đọc tụng
Hoặc vì người nói pháp
Ngửi mùi đều biết được.
Nơi nơi chỗ Thế-Tôn
Được mọi người cung kính
Thương chúng mà nói pháp
Ngửi mùi đều biết được.
Chúng sanh ở trước Phật
Nghe kinh đều mừng vui
Đúng pháp mà tu hành
Ngửi mùi đều biết được.
Dầu chưa được vô lậu
Pháp-sanh-tỹ Bồ-Tát
Mà người trì kinh đây
Trước được tướng mũi này.

 

“Moreover, Constant Exertion, if good men or good women except and uphold this sutra, if they read it, recite it, explain and preach it, or transcribe it, they will gain twelve hundred tongue benefits.

 1. Lại nữa Thường-Tinh-Tấn! Nếu có thiện-nam-tử, cùng thiện-nữ-nhơn thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, được một nghìn hai trăm thiệt công đức.

 

Whether something is good tasting or vile, whether it is flavorful or not, and even things that are bitter or astringent, when encountered by the faculties of this person’s tongue will be a changed into superb flavors as fine as the sweet dew of heaven, and there will be none that are not pleasing.

Những món hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở và các vật đắng chát, ở trên lưỡi của người đó, đều biến thành vị ngon như vị cam-lồ trên trời không món nào là chẳng ngon.

 

“If with these faculties of the tongue he undertakes to expound and preaching in the midst of the great assembly, he will produce a deep and wonderful voice capable of penetrating the mind and causing all who hear it to rejoice and delight.

Nếu được thiệt căn đó ở trong đại chúng nói pháp có chỗ diễn ra tiếng sâu mầu có thể vào tâm chúng, đều làm cho vui mừng sướng thích.

 

When the men and women of heaven, Shakra, Brahma and other heavenly beings, hear the sound of this deep and wonderful voice expounding and preaching, advancing and argument point by point, they will all gather to listen. Dragons and dragon daughters, yakshas and yaksha daughters, gandharvas and gandharva daughters, asuras and asura daughters, garudas and garuda daughters, kimnaras and kimnara daughters, mahoragas and mahoraga daughters will all gather close around its possessor in order to listen the Law, and will revere him and offer alms.

Lại các vị thiên-tử, thiên-nữ, các trời Thích, Phạm, nghe tiếng tăm thâm diệu này diễn nói ngôn luân thứ đệ, thảy đều đến nghe. Và các hàng Long, Long- nữ, Da-xoa, Da-xoa nữ, Càn-thát-bà, Càn-thát-ba nữ, A-tu-la, A-tu-la nữ, Ca-lầu-la, Ca-lầu-la nữ, Khẩn-na-la, Khẩn-na-la nữ, Ma-hầu-la-dà, Ma-hầu-la-da nữ, vì để nghe pháp mà đều gần gũi cung kính cúng dường.

 

Monks, nuns, laymen, laywomen, monarchs, princes, ministers and their retinues, petty wheel-turning kings and great wheel-turning kings with their seven treasures and thousand sons and inner and outer retinues will ascend their palaces and all come to listen to the Law.

Và Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-ba-tắc, Ưu-ba-di, Quốc-vương, Vương-tử, quần thần, quyến thuộc, tiểu Chuyển-luân-vương, đại Chuyển-luân-vương, bảy báu, nghìn người con, cùng quyến thuộc trong ngoài, ngồi cung điện đồng đến nghe pháp.

 

“Because this bodhisattva is so skilled of preaching the Law, the Brahmans, householders and people throughout the country will for the remainder of their lives follow and wait on him and offer him alms. Voice-hearers, pratyekabuddhas, bodhisattvas and Buddhas will constantly delight to see him. Wherever this person is, the Buddhas will all face in that direction when they preach the Law, and he will be able to accept and uphold all the doctrines of the Buddha. And in addition he will be able to emit the deep and wonderful sound of the Law.”

Vì vị Bồ-Tát này khéo nói pháp, nên hàng Ba-la-môn, cư-sĩ, nhân dân trong nước trọn đời theo hầu cúng dường. Lại các Thanh-văn, Bích-chi-Phật, Bồ-Tát các đức Phật thường ưa thấy người đó, người đó ở chỗ nào, các đức Phật đều xoay về phiá đó nói pháp, người đó đều hay thọ trì tất cả Phật Pháp, lại có thể nói ra tiếng pháp sâu mầu.

 

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

 Khi đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

The faculties of this person’s tongue will be so pure
that he will never experience any bad tastes,
but all that he eats
will become like sweet dew.
With his deep, pure and wonderful voice
he will preach the Law in the great assembly,
employing causes, conditions and similes
to lead and guide the minds of living beings.

All who hear him will rejoice
and offer him their finest alms.

 1. Người đó lưỡi thanh tịnh
  Trọn không thọ vị xấu
  Người đó ăn uống chi
  Đều biến thành cam-lồ.
  Dùng tiếng hay thâm tịnh
  Ở trong chúng nói pháp
  Đem các nhân duyên dụ
  Dẫn dắt lòng chúng sanh
  Người nghe đều vui mừng
  Bày đồ cúng dường tốt.


Heavenly beings, dragons, yakshas,
as well as asuras and others
will all approach him with reverent minds
and together come to hear the Law.
If this preacher of the Law
wishes to use his wonderful voice
to fill the three thousand worlds
he can do so at will.
Wheel-turning kings great and small
and their thousand sons and retinues
will press their palms together with reverent minds
and constantly come to hear and accept the Law.

Các trời, rồng, Dạ-xoa
Cùng A-tu-la thảy
Đều dùng lòng cung kính
Mà đồng đến nghe pháp
Người nói kinh pháp đó
Nếu muốn dùng tiếng mầu
Khắp cùng cõi Tam-thiên
Tuỳ ý liền được đến.
Đại, Tiểu Chuyển-luân-vương
Và nghìn con quyến thuộc
Chấp tay lòng cung kính
Thường đến nghe thọ pháp,


Heavenly beings, dragons, yakshas,
rakshasas and pishachas
likewise with rejoicing minds
will constantly delight in coming to bring alms.
The heavenly king Brahma, the devil king,
the deities Freedom and Great Freedom,
all the multitude of heavenly beings
will constantly come to where he is.
The Buddhas and their disciples,
hearing the sound of him teaching the Law,
will keep him constantly in their thoughts and guard him
and at times show themselves for his sake.

Các trời, rồng, Dạ-xoa
La-sát, Tỳ-xá-xà
Cũng dùng lòng vui mừng
Thường ưa đến cúng dường,
Phạm-thiên-vương, Ma-vương,
Tự-tại, Đại-tự-tại
Các chúng trời như thế
Thường đến chỗ người đó.
Các Phật cùng đệ tử
Nghe người nói tiếng pháp
Thương nhớ giữ gìn cho
Hoặc lúc vì hiện thân.

 

“Moreover, Constant Exertion, if good men or good women except and uphold this sutra, if they read it, recite it, explain and preach it, or transcribe it, they will gain eight hundred body benefits. They will acquire pure bodies, like pure lapis lazuli, such as living beings delight to see. Because of the purity of their bodies, when the living beings of the thousand-millionfold world are born or die, when they are born in upper or lower regions, in fair or ugly circumstances, in good places or bad, they will all be reflected [in these bodies].

 1. Lại nữa, Thường-Tinh-Tấn! Nếu có thiện-nam-tử cùng thiện-nữ-nhơn thọ trì, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép được tám trăm thân công đức, được thân thanh tịnh như lưu ly sạch chúng sanh ưa thấy. Vì thân đó trong sạch nên chúng sanh trong cõi tam-thiên đại-thiên, lúc sanh lúc chết, trên dưới, tốt xấu, sanh chỗ lành, chỗ dữ v.v.. đều hiện rõ trong đó.

 

The mountain kings of Iron Encircling Mountains, the Great Iron Encircling Mountains, Mount Meru and Mahameru, as well as living beings in their midst, will all be reflected therein. Down to the Avichi hell, upward to the Summit of Being, all the regions and their living beings will be reflected therein. Voice-hearers, pratyekabuddhas, bodhisattvas, Buddhas preaching the Law – the forms and shapes of these will be reflected in their bodies.”

Và núi Thiết-vi, núi Đại-thiết-vi, núi Di-lâu, núi Đại-di-lâu..v.v.. các núi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiện rõ trong thân, dưới đến địa ngục A-tỳ, trên đến trời Hữu-Đảnh cảnh vật cùng chúng sanh đều hiện rõ trong thân. Hoặc là Thanh- văn, Duyên-giác, Bồ-Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện sắc tượng ở trong thân.

 

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

If one upholds the Lotus Sutra
his body will be very pure,
like pure lapis lazuli –
living beings will all delight to see it.
And it will be like a pure bright mirror
in which forms and shapes are all reflected.
The bodhisattva in his pure body
will see all that is in the world;
he alone will see brightly
what is not visible to others.
Within the three thousand worlds
all the mass of burgeoning creatures,
heavenly and human beings, asuras,
hell dwellers, spirits, beasts –
their forms and shapes in this way
will all be reflected in his body.

 1. Nếu người trì Pháp-Hoa
  Thân thể rất thanh tịnh
  Như lưu ly sạch kia
  Chúng sanh đều ưa thấy.
  Lại như gương sáng sạch
  Đều thấy các sắc tượng
  Bồ-Tát nơi tịnh thân
  Thấy cả vật trong đời
  Chỉ riêng mình thấy rõ
  Người khác không thấy được,
  Trong cõi nước tam-thiên
  Tất cả các chúng sanh
  Trời, người, A-tu-la
  Địa-ngục, quỷ, súc-sanh
  Các sắc tượng như thế
  Đều hiện rõ trong thân.


The palaces of the various heavens
upward to the Summit of Being,
the Iron Encircling Mountains,
the mountains Meru and Mahameru,
the great seas and other waters –
all will be reflected in his body.
The Buddhas and voice-hearers,
Buddha sons and bodhisattvas,
whether alone or in the assembly
preaching the Law – all will be reflected.
Though this person has not yet acquired
the wonderful body of Dharma nature, free of outflows,
because the purity of his ordinary body
all things we reflected in it.

Cung điện của các trời
Nhẫn đến trời Hữu-Đảnh
Núi Thiết-vi, Di-lâu
Núi Ma-ha Di-lâu
Các biển nước lớn thảy
Đều hiện ở trong thân.
Các Phật cùng Thanh-văn
Phật tử Bồ-Tát thảy
Hoặc riêng, hoặc tại chúng
Nói pháp thảy đều hiện.
Dầu chưa được diệu thân
Pháp tánh sạch các lậu
Dùng thân thanh tịnh thường
Tất cả hiện trong đó.

 

“Moreover, Constant Exertion, if good men or good women except and uphold this sutra after the Thus Come One has entered extinction, if they read it, recite it, explain and preach it, or transcribe it, they will acquire twelve hundred mind benefits.

 1. Lại nữa Thường-Tinh-Tấn! Sau khi Đức Như-Lai diệt độ, nếu có người thiện-nam-tử cùng thiện-nữ-nhơn thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thời được một nghìn hai trăm ý công đức.

 

Because of purity of their mental faculties, when they hear no more than one verse or one phrase [of the sutra], they will master immeasurable and boundless numbers of principles. And once having understood these principles, they will be able to expound and preach on the single phrase or a single verse for a month, for four months, or for a whole year, and the doctrines that they preach during that time will conform to the gist of the principles and will never be contrary to true reality.

Dùng ý căn thanh tịnh đó nhẫn đến nghe một kệ, một câu, suốt thấu vô lượng, vô biên nghĩa, hiểu nghĩa đó rồi, có thể diễn nói một câu, một kệ đến một tháng, bốn tháng nhẫn đến một năm. Các pháp nói ra tùy nghĩa thú kia đều thật tướng chẳng trái nhau.

 

“If they should expound some text of the secular world or speak on matters of government or those relating to wealth and livelihood, they will in all cases conform to the correct Law. With regard to the living beings in the six realms of existence of a thousand-million-fold world, they will understand how the minds of those living beings work, how they move, what idle theories they entertain.

Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống v.v. .. đều thuận chánh pháp. Sáu đường chúng sanh trong cõi tam-thiên đại-thiên, lòng nghĩ, tưởng, lòng động tác, lòng hý luận, thảy đều biết đó.

 

“Thus although they have not yet acquired the wisdom of no outflows, the purity of their minds will be a such that the thought of these persons, their calculations and surmises and the words they speak, will in all cases represent the Law of the Buddha, never departing from the truth, and also conform with what was preached in the sutras of former Buddhas.”

Dầu chưa được trí huệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh như thế, người đó có suy nghĩ, tính lường, nói năng những chi thời đều là Phật pháp cả, không có gì là chẳng chân thật, cũng là lời trong kinh của các Phật thuở trước nói.

 

At that time the World-Honored One, wishing to the state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghiã trên mà nói kệ rằng:

 

The minds of these persons will be pure,
bright, keen, without stain or defilement.
And with these wonderful mental faculties
they will understand the superior, intermediate and
inferior Law.
Hearing no more than one verse,
they will master immeasurable principles
and able to preach them step by step in accordance with
the Law
for a month, four months, or a year.

 1. Ý người đó thanh tịnh
  Sáng lanh không đục nhơ
  Dùng ý căn tốt đó
  Biết pháp : Thượng, trung, hạ
  Nhẫn đến nghe một kệ
  Thông đạt vô lượng nghĩa
  Thứ đệ nói đúng pháp
  Tháng, bốn tháng, đến năm.


All the living beings
in the inner and our parts of this world,
heavenly beings, Dragons, humans,
yakshas, spirits,
those in the six realms of existence
and all the various thoughts they have –
upholders of Lotus Sutra as their reward
will know all these in an instant!
The countless Buddhas of the ten directions,
adorned with the marks of a hundred blessings,
for the sake of living beings preach the Law,
and such persons, hearing it, will be able to accept and
uphold it.

Trong ngoài của cõi này
Tất cả các chúng sanh
Hoặc trời rồng và người
Dạ-xoa, quỉ, thần thảy
Kia ở trong sáu đường
Nghĩ tưởng bao nhiêu đều
Phước báo trì Pháp-Hoa
Đồng thời thảy đều biết.
Vô số Phật mười phương
Trăm phước tướng trang nghiêm
Vì chúng sanh nói pháp
Đều nghe hay thọ trì.


They will ponder immeasurable principles,
preach the Law in an immeasurable number of ways,
yet from start to finish never forget or make a mistake,
because they are upholders of the Lotus Sutra.
They will understand the characteristics of all phenomena,
accord with principles, recognizing their proper order,
be masters of names and words,
and expound and preach things as they understand them.
What these persons preach
is in all cases the Law of former Buddhas,
and because they expound this Law
they have no fear before the assembly.
Such as a purity of the mental faculties
of these upholders of the Lotus Sutra.
Though they have not yet obtained freedom from outflows
before that they will manifest the marks described here.
While these persons uphold this sutra
they will dwell safely on rare ground,
by all living beings
delighted in, loved and respected,
able to employ a thousand, ten thousand varieties
of apt and skillful words
to make distinctions, expound and preach –
because they uphold the Lotus Sutra.

Suy gẫm vô lượng nghĩa
Nói pháp cũng vô lượng
Sau trước chẳng quên lộn
Bởi thọ trì Pháp-Hoa
Trọn biết các pháp tướng
Theo nghĩa rõ thứ đệ.
Suốt danh tự ngữ ngôn
Như chỗ biết diễn nói.
Người đó có nói ra
Là pháp của Phật trước
Vì diễn nói pháp này
Ở trong chúng không sợ.
Người trì kinh Pháp-Hoa
Ý căn tịnh như thế
Dầu chưa được vô lậu
Trước có tướng dường ấy.
Người đó trì kinh này
An trụ bậc hy hữu
Được tất cả chúng sanh
Vui mừng mà mến kính.
Hay dùng nghìn muôn ức
Lời lẽ rất hay khéo
Phân biệt mà nói pháp
Bởi trì kinh Pháp-Hoa

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://thuvienhoasen.org/p16a595/19-pham-phap-su-cong-duc
 2. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap19.html