Chương 18 – Phẩm Tùy-hỷ Công Đức – The Benefits of Joyful Acceptance – Song ngữ

English: Burton Watson

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Compile: Lotus group

At that time the bodhisattva and mahasattva Maitreya said to the Buddha: World-Honored One, if there are good men or good women who, hearing this Lotus Sutra, respond with joy, what amount of blessings do they acquire?” Then he spoke in verse, saying:

  1. Lúc bấy giờ, Ngài Di-Lặc Bồ-Tát bạch Phật rằng: Thế-Tôn! Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn nào nghe kinh Pháp-Hoa này mà tuỳ hỷ đó, được bao nhiêu phước đức? Liền nói kệ rằng:

 

After the World-Honored One has passed into extinction,
if those who hear this sutra
are able to respond with joy,

Sau khi Phật diệt độ
Có người nghe kinh nầy
Nếu hay tùy hỷ đó (1)


What a mount of blessings will they acquire? At that time the Buddha said to the bodhisattva Maitreya: “Ajita, after the Thus Come One has entered extinction, suppose there are monks, nuns, laymen, laywomen, or other persons of wisdom, whether old or young, who, hearing the sutra, respond with joy and, leaving the Dharma assembly, go to some other place, perhaps a monks quarters, a spot that is deserted and quiet, a city, a community, the settlement or a village, and there in accordance with what they have heard they put forth effort and preaching in expounding for the sake of their parents and relatives, their good friends and acquaintances. These persons, after hearing, respond with joy and they too set about spreading the teachings. One person, having heard, responds with joy and spreads the teachings, and the teachings in this way continue to be handed along from one to another until they reach a fiftieth person.

  1. Lại được bao nhiêu phước? Khi đó Phật bảo ngài Di-Lặc Bồ-Tát rằng: A-Dật-Đa! Sau khi Như-Lai diệt độ nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-ba-tắc, Ưu-bà-di và người trí khác, hoặc lớn, hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà vì cha mẹ tôn thân, thiện hữu tri thức tuỳ sức diễn nói. Các người đó nghe rồi tùy hỷ lại đi truyền dạy người khác nghe rồi cũng tuỳ hỷ truyền dạy, xoay vần như thế đến người thứ năm mươi.

 

“Ajita, the benefits received by this fiftieth good man or good woman who responds with joy I will now describe to you – he must listen carefully.

  1. A-Dật-Đa! Công đức tùy hỷ của thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn thứ năm mươi đó, ta nay nói, ông phải lóng nghe.

 

Imagine all the beings in the six paths of existence of four hundred ten thousand million asamkhya worlds, all the four kinds of living beings, those born from the egg, those born from the womb, those born from dampness, and those born by transformation, those with form, those without form, those with thought, those without thought, those who are not with thought, those who are not without thought, those without legs, those with two legs, four legs or many legs. And imagine that, among all of this vast number of living beings, a person should come who is seeking blessings and, responding to their various desires, dispenses objects of amazement and playthings to all these living beings. Each one of these living beings is given gold, silver, lapis lazuli, sheashell, agate, coral, amber, and other wonderful and precious gems, as well as elephants, horses, carriages, and palaces and towers made of the seven treasures, enough to fill a whole Jambudvipa.

Nếu có trăm muôn ức vô số thế giới có sáu đường chúng sanh trong bốn loài sanh; noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hoá sanh, hoặc có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước tuỳ theo đồ ưa thích của chúng muốn diều cung cấp cho đó. Mỗi mỗi chúng sanh cho các trân bảo tốt: vàng, bạc, lưu ly, xa-cừ, mã-não, san-hô, hổ-phách đầy cả Diêm-phu-đề và voi, ngựa, xe cộ, bảy báu làm thành những cung điện lầu gác v.v…

 

This great dispenser of charity, having handed out gifts in this manner for a full eighty years, then thinks to himself: I have already doled out objects of amusement and playthings to these living beings, responding to various desires. But these living beings are now old and decrepit, their years over eighty, their hair white, their faces wrinkled, before long they will die. I now should employ the law of the Buddha to instruct and guide them. “Immediately he gathers all the living beings together and propagates the Law among them, teaching, benefiting and delighting them. In one moment all are able to attain the way of the srota-apanna, the way of the sakridagamin, the way of the anagamin, and the way of arhat, to exhaust all outflows and enter deeply into meditation. All attain freedom and become endowed with eight emancipations.

Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ tám mươi năm rồi mà nghĩ rằng : “Ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tuỳ theo ý muốn, những chúng sanh nầy đều già suy tuổi quá tám mươi, tóc bạc mặt nhăn gần chết chẳng lâu, ta phải dùng Phật Pháp mà dạy bảo diù dắt chúng”. Liền nhóm chúng sanh đó tuyên bày pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng. Đồng thời được đạo Tu-đa-hoàn, đạo Tư-đà-hàm, đạo A-na-hàm, đạo A-la-hán dứt hết cả hữu lậu, với những thiền định sâu đều được tự tại, đủ tám giải thoát.

 

Now what is your opinion? Are the benefits gained by this great dispenser of charity many are not?”

Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ đó được, có nhiều chăng?

 

Maitreya said to the Buddha: “World-Honored One, this man’s benefits are very many indeed, immeasurable and boundless. Even if this dispenser of charity had merely given all those playthings to living beings, his benefits would still be immeasurable. And how much more so when he has enabled them to attain the fruits of arhatship!”

Ngài Di-Lặc bạch Phật rằng: Thế-Tôn! “Công đức của người đó rất nhiều vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh công đức đã vô lượng rồi, huống làm cho đều được quả A-la-hán”.

 

The Buddhas said to Maitreya: “I will now state the matter clearly for you. This man gave all these objects of amusement to living beings in the six paths of existence of four hundred ten thousand million asamkhya worlds and also made it possible for them to attain the fruits of arhatship. But the benefits that he gains do not match the benefits of the fiftieth person who hears just one verse of the Lotus Sutra and responds with joy. They are not equal to one hundredth, one thousandth, one part in a hundred, thousand, ten thousand, a million. Indeed it is beyond the power of calculation, simile or parable to express the comparison.

Phật bảo ngài Di-Lặc: ” Ta nay rành rẽ nói cùng ông, người đó đem tất cả đồ vui thích thí cho sáu đường chúng sanh trong bốn trăm ức vô số thế giới lại khiến được quả A-la-hán, công đức của người đó chẳng được bằng công đức của người thứ năm mươi kia nghe một bài kệ kinh Pháp-Hoa mà tùy hỷ, trăm phần nghìn phần, muôn ức phần chẳng bằng một phần, nhẫn đến tính, đếm, thí dụ không thể biết được”.

 

“Ajita, the benefits gained by even the fiftieth person who hears the Lotus Sutra as it is handed along to him responds with joy. His blessings are greater by an immeasurable, boundless asamkhya number, and are in fact incomparable.

A-Dật-Đa! Người thứ năm mươi như thế, xoay vần nghe kinh Pháp-Hoa, công đức tuỳ hỷ còn vô lượng vô biên a-tăng-kỳ, huống là người tối sơ ở trong hội nghe kinh mà tuỳ hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên a-tăng-kỳ không thể sánh được.

4

“Moreover, Ajita, suppose a person for the sake of this sutra visits a monks quarters and, sitting or standing, even for a moment listens to it and accepts it. As a result of the benefits so obtained, when he is reborn in his next existence he will enjoy the finest, most superior and wonderful elephants, horses and carriages, and palanquins decked with rare treasures, and will mount up to the heavenly palaces. Or suppose there is a person who is sitting in the place where the Law is expounded, and when another person appears, the first person urges them to sit down and listen, or offers to share his seat and so persuades him to sit down. The benefits gained by this person will be such that when he is reborn he will be in a place where lord Shakra is seated, where the heavenly king Brahma is seated, or were a wheel-turning sage king is seated.

  1. A-Dật-Da! Nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường, hoặc ngồi, hoặc đứng, trong chốc lát nghe nhận, nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra được voi, ngựa, xe cộ, kiệu, cáng bằng trân bảo tốt đẹp bậc thượng và ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sau lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe, hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân được chỗ ngồi của Đế-Thích hoặc chỗ ngồi của Phạm-vương hoặc chỗ ngồi của Chuyển-luân-thánh-vương.

 

“Ajita, suppose there is a person who speaks to another person, saying, ‘There is a sutra called the Lotus. Let us go together and listen to it.’ And suppose, having been urged, the other person goes and even for an instant listens to the sutra. The benefits of the first person will be such that when he is reborn he will be born in the same place as dharani bodhisattvas. He will have keen faculties and wisdom. For a hundred, a thousand, ten thousand ages he will never be struck dumb. His mouth will not emit a foul odor. His tongue will never been afflicted, nor will his mouth be afflicted. His teeth will not be stained or black, nor will they be yellow or widely spaced, nor will they be missing or fall out or be at an angle or crooked. His lips will not droop down or curl back or be rough or chapped or afflicted with sores or misshapen or twisted or too thick or too big or black or discolored or unsightly in any way.

  1. A-Dật-Đa! Nếu lại có người nói với người khác rằng: ” Có kinh tên Pháp-Hoa nên cùng nhau qua nghe”. Liền nhận lời bảo nhẫn đến nghe trong giây lát, công đức của người đó, chuyển thân đặng với Đa-la-ni Bồ-Tát, sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí huệ, trăm nghìn muôn đời, trọn chẳng ngọng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bịnh, miệng cũng không bịnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng sếu gãy, môi chẳng trớt, cũng chẳng rút túm, chẳng thô rít, chẳng ghẻ mụt, cũng chẳng sứt hư, cũng chẳng cong vẹo, cũng dày chẳng lớn, cũng chẳng đen nám, không có các tướng đáng chê.

 

His nose will not be too broad or flat or crooked or too highly arched. His face will not be swarthy, nor will it be long and narrow, or sunken and distorted. He will not have a single unsightly feature. His lips, tongue and teeth will all be handsomely proportioned. His nose will be long and high, his face round and full, his eyebrows long and set high, his forehead broad, smooth, and well shaped, and he will be endowed with all the features proper to a human being. In each existence he is born into, he will see the Buddha, hear his Law, and have faith in his teachings.

Mũi chẳng xẹp giẹp, cũng chẳng cong gãy, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài cũng chẳng hóm gãy, không có tất cả tướng chẳng đáng ư, môi lưỡi răng nướu thảy điều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao mà dài, trán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, đời sanh ra thấy Phật, nghe pháp tin nhận lời dạy bảo.

 

“Ajita, just observe! The benefits gained merely by encouraging one person to go and listen to the Law are such as this! How much more, then, if one single-mindedly hears, preaches, reads, and recites the sutra and before the great assembly makes distinctions of the sake of people and practices it as the sutra instructs!”

A-Dật-Đa! Người hãy xem khuyên nơi một người khiến qua nghe pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe, nói, đọc, tụng, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà tu hành.

 

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

Khi đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

If someone in the Dharma assembly
is able to hear this sutra,
even just one verse,
and responding with joy, preaches it to others,
and in this way the teachings are handed along
till they a reach the fiftieth person,
the blessings gained by this last person
are such as I will now define.

Nếu người trong pháp hội
Được nghe kinh điển này
Nhẫn đến một bài kệ
Tùy hỷ vì người nói
Xoay vần lại như thế
Đến người thứ năm mươi
Người rốt sau được phước
Nay sẽ phân biệt đó.


Suppose there is a great dispenser of charity
who bestows goods on immeasurable multitudes,
doing this for a full eighty years,
responding to each person’s desires.
Seeing the signs of decrepitude and old age,
the white hair and wrinkled face,
the missing teeth, the withered form,
he thinks, “Their death is not far off;
I must now teach them
so they can gain the fruits of the way!”

Như có đại thí chủ
Cung cấp vô lượng chúng
Đầy đủ tám mươi năm
Tùy ý chúng ưa muốn
Thấy chúng: Tướng già suy
Tóc bạc và mặt nhăn
Răng thưa, thân khô gầy
Nghĩ họ sắp phải chết
Ta nay phải nên dạy
Cho chúng được đạo quả


Immediately for their sake he employs an expedient means,
preaching the true Law of nirvana:
“Nothing in this world is lasting or firm
but all are like bubbles, foam, heat shimmer.
Therefore all of you must quickly
learn to hate it and be gone!”
When the people here this Law,
all are able to become arhats

Liền vì phương tiện nói
Pháp Niết-bàn chân thật
Đời đều chẳng bền chắc
Như bọt bóng ánh nắng
Các ngươi đều nên phải
Mau sanh lòng nhàm lìa.
Các người nghe pháp đó
Đều được A-la-hán


endowed with the six transcendental powers,
the three understandings and eight emancipations.
But the fiftieth person
who hears one verse [of the Lotus sutra] and responds with joy
gains blessings that are far greater,
beyond description by simile or parable.
And if one who has had the teachings passed along to him
receives blessings that are immeasurable,
how much more so one who in the Dharma assembly
first hears the sutra and responds with joy.
Suppose someone encourages another person,
urging him to go and listen to the Lotus,
saying, “This sutra is profound and wonderful,
hard to encounter in a thousand, ten thousand kalpas!”

Đầy đủ sáu thần thông
Ba minh tám giải thoát.
Người năm mươi rốt sau
Nghe một kệ tùy hỷ
Người này phước hơn kia.
Không thể thí dụ được
Xoay vần nghe như thế.
Phúc đó còn vô lượng
Huống là trong pháp hội
Người tuỳ hỷ ban đầu.
Nếu có khuyên một người
Dắt đến nghe Pháp-Hoa
Rằng: Kinh nầy rất mầu
Nghìn muôn kiếp khó gặp

 

And suppose, as urged, the person goes to listen,
even though he listens for just a moment.
The blessings that the first person gets in reward

I will now describe in detail:
Age after age, no afflictions of the mouth,
no teeth missing, yellow or blackened,
lips that are not thick, curled or defective,
no fateful features,
a tongue not dry, black or too short;
nose high, long and straight,
forehead broad, smooth and well shaped,
face and eyes ball properly aligned and impressive,
the kind people delight to look at,
breath free of foul odor,
a fragrance of utpala flowers
constantly emitted by the mouth.
Suppose one goes to the monks quarters
expressly to listen the Lotus Sutra

Liền nhận lời qua nghe
Nhẫn đến nghe giây lát
Phước báo của người đó
Nay nên phân biệt nói.
Đời đời miệng không bệnh
Răng chẳng thưa, vàng, đen,
Môi chẳng dày teo thiếu
Không có tướng đáng chê.
Lưỡi chẳng khô đen ngắn
Mũi cao lớn mà ngay
Trán rộng và bằng phẳng
Mặt, mắt đều đoan nghiêm
Được người thấy ưa mến
Hơi miệng không hôi nhơ
Mùi thơm bông ưu-bát
Thường từ trong miệng ra.
Nếu cố đến tăng phường
Muốn nghe kinh Pháp-Hoa


and listens with joy for just a moment –
I will now describe his blessings.
In existences to come among heavenly and human beings
he will acquire wonderful elephants, horses, carriages,
palanquins adorned with rare jewels,
and will mount to the palaces of heaven.
If in the place where the law is expounded
one encourages someone to sit and hear the sutra,
the blessings he acquires will enable him
to gain the seat of Shakra, Brahma and the wheel-turner.
How much more so if one listens single-mindedly,
explains and expounds the meaning,
and practices the sutra as the sutra instructs –
that person’s blessings know no bounds!

Giây lát nghe vui mừng
Nay sẽ nói phước đó:
Sau sanh trong trời người
Được voi, xe, ngựa tốt
Kiệu, cáng bằng trân báu,
Cùng ở cung điện trời.
Nếu trong chỗ giảng pháp
Khuyên người ngồi nghe kinh
Nhân vì phước đó được
Tòa Thích, Phạm, Chuyển Luân
Huống là một lòng nghe
Giải nói nghĩa thú kinh
Đúng như pháp mà tu
Phước đó chẳng lường được.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap18.html
  2. http://thuvienhoasen.org/p16a594/18-pham-tuy-hy-cong-duc