Chương 17 – Phẩm Phân Biệt Công Đức – Distinction of Benefits – Song ngữ

English: Burton Watson

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Compile: Lotus group

 

At that time, when the great assembly heard the Buddha describe how his life span lasted such a very long number of kalpas, immeasurable, boundless asamkhayas of living beings gained a great many rich benefits.

 1. – Lúc bấy giờ, trong đại-hội nghe Phật nói thọ-mệnh, kiếp số dài lâu như thế, vô-lượng, vô-biên, vô-số chúng-sinh được lợi-ích lớn.

 

At that time the World-Honored One said to the bodhisattva and mahasattva Maitreya: “Ajita, when I described how the life span of the Thus Come One lasts for such an exceedingly long time, living beings numerous as the sands of six hundred and eighty ten thousands, millions, nayutas of Ganges attained the truth of birthlessness. And bodhisattvas and mahasattvas a thousand times more in number gained the dharani teaching that allows them to retain all that they hear. And bodhisattvas and mahasattvas numerous as the dust particles of entire world gained the eloquence that allows them to speak pleasingly and without hindrance. And bodhisattvas and mahasattvas numerous as the dust particles of entire world gained dharanis that allow them to retain hundreds, thousands, then thousands, millions, immeasurable repetitions of the teachings. And bodhisattvas and mahasattvas numerous as the dust particles of a thousand-millionfold world were able to turn the unregressing wheel of a Law.

Khi đó, đức Thế-Tôn bảo ngài Di-Lặc đại Bồ-tát: “A-Dật-Đa! Lúc ta nói đức Như-Lai thọ-mệnh dài lâu như thế, có sáu trăm tám muôn ức na-do tha hằng-hà-sa chúng-sinh được “Vô-sinh pháp-nhẫn”.(13)Lại có đại Bồ-tát nghìn lần gấp bội được môn “văn-trì-đà-la-ni”(14). Lại có một thế-giới vi-trần số đại Bồ-tát được “Nhạo-thuyết vô-ngại biện-tài”(15). Lại có một thế-giới vi-trần số đại Bồ-tát được trăm nghìn muôn ức vô-lượng môn “Triền đà-la-ni”. Lại có tam-thiên dại-thiên thế-giới vi-trần số đại Bồ-tát chuyển được “Pháp-luân bất-thối”.

 

And bodhisattvas and mahasattvas numerous as dust particles of two thousand middle sized lands were able to turn the pure wheel of a Law. And bodhisattvas and mahasattvas numerous as the dust particles of a thousand small lands gained assurance that they would attain anuttara-samyak-sambodhi after eight rebirths. And bodhisattvas and mahasattvas numerous as a dust particles of four four-continent worlds gained assurance that they would attain anuttara-samyak-sambodhi after four rebirths. And bodhisattvas and mahasattvas numerous as the dust particles of three four-continent worlds gained assurance that they would attain anuttara-samyak-sambodhi after two rebirths.

Lại có nhị-thiên trung-quốc-độ vi-trần số đại Bồ-tát chuyển được “Pháp-luân thanh-tịnh”. Lại có Thiểu-thiên quốc-độ vi-trần số đại Bồ-tát tám đời sẽ được vô-thượng chính-đẳng chính-giác. Lại có bốn Tứ-thiên-hạ (16) vi-trần số đại Bồ-tát bốn đời sẽ được chính-đẳng chính-giác. Lại có ba tứ-thiên-hạ vi-trần số đại Bồ-tát ba đời sẽ được vô-thượng chính-đẳng chính-giác.

 

And bodhisattvas and mahasattvas numerous as a dust particles of four four-continent worlds gained assurance that they would attain anuttara-samyak-sambodhi after four rebirths. And bodhisattvas and mahasattvas numerous as the dust particles of three four-continent worlds gained assurance that they would attain anuttara-samyak-sambodhi after two rebirths.

Lại có hai tứ-thiên-hạ vi-trần số đại Bồ-tát hai đời sẽ được vô-thượng chính-đẳng chính-giác. Lại có ba tứ-thiên-hạ vi-trần số đại Bồ-tát ba đời sẽ được vô-thượng chính-đẳng chính-giác.

 

And bodhisattvas and mahasattvas numerous as the dust particles of two four-continent worlds gained assurance that they will attain anuttara-samyak-sambodhi after two rebirths. And bodhisattvas and mahasattvas numerous as the dust particles of one four-continent world gained assurance that they would attain anuttara-samyak-sambodhi after one rebirth. And living beings numerous as the dust particles of eight worlds were all moved to set their minds upon anuttara-samyak-sambodhi.

Lại có hai tứ-thiên-hạ vi-trần số đại Bồ-tát hai đời sẽ được vô-thượng chính-đẳng chính-giác. Lại có một tứ-thiên-hạ vi-trần số đại Bồ-tát một đời sẽ được vô-thượng chính-đẳng chính-giác. Lại có tám thế-giới vi-trần số chúng-sinh đều phát tâm vô-thượng chính-đẳng chính-giác.”

 

When the Buddha announced that these bodhisattvas and mahasattvas had gained the great benefits of the Law, from the midst of the air mandarava flowers and great mandarava flowers rained down, scattering over the immeasurable hundreds, thousands, ten thousands, millions of Buddhas who were seated on lion seats under jeweled trees, and also scattering over Shakyamuni Buddha, and over Many Treasures Thus Come One who long ago entered extinction, both of whom were seated on lion seats in the tower of seven treasures. They also scattered over all the great bodhisattvas and the four kinds of believers.

 1. – Lúc đức Phật nói các vị đại Bồ-tát đó được pháp-lợi, (17) trên giữa hư-không, rưới hoa Mạn-đà-la, hoa ma-ha mạn-đà-la để rải vô-lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư-tử dưới gốc cây báu, và rải đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật cùng đức Đa-Bửu Phật ngồi trên tòa sư-tử trong tháp bảy báu: cùng rải tất cả các đại Bồ-tát và bốn-bộ-chúng.

 

In addition, finely powdered sandalwood and aloes rained down, and in the midst of the air heavenly drums sounded of their own accord, wonderful notes deep and far-reaching. And a thousand varieties of heavenly robes rained down, draped with various necklaces, pearl necklaces, mani jewel necklaces, necklaces of wish-granting jewels, spreading everywhere in nine directions. In jewel-encrusted censers priceless incenses burned, their fragrance of their own accord permeating everywhere as an offering to the great assembly. Above each one of the Buddhas there appeared bodhisattvas holding banners and canopies, in rows reaching up to the Brahma heaven. These bodhisattvas employed their wonderful voices in singing immeasurable hymns of praise to the Buddhas. At that time the bodhisattva Maitreya rose from his seat, bared his right shoulder and, pressing his palms together and facing the Buddha, spoke in verse form, saying:

Lại rưới bột gỗ chiên-đàn, trầm-thủy hương v.v. . . trong hư-không, trốn trời tự kêu tiếng hay sâu-xa.Lại rải nghìn thứ thiên-y, thòng các chuỗi ngọc chân-châu, chuỗi châu ma-ni, chuỗi châu như-ý khắp cả chín phương, các lò hương báu đốt hương vô-giá, tự-nhiên khắp đến cúng dường đại-chúng. Trên mỗi đức Phật có các vị Bồ-tát nắm cầm phan-lọng, thứ-đệ mà lên đến trời Phạm-thiên. Các vị Bồ-tát đó dùng tiếng tăm hay, ca vô-lượng bài tụng ngợi-khen các đức Phật.Khi ấy ngài Di-Lặc Bồ-tát từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng về phía Phật mà nói kệ rằng:

 

The Buddha preaches a rarely encountered Law,
one never heard from past times.
The World-Honored One possesses great powers
and his life span cannot be measured.
The countless sons of the Buddha,
hearing the World-Honored One make distinctions
and describe the benefits of the Law they will gain,
find their whole bodies filled with joy.
Some abide in this stage of no regression,
some have acquired dharanis,
some can speak pleasingly and without hindrance
or retain ten thousand, a million repetitions of the teachings.
Some bodhisattvas numerous as the dust particles
of a thousand major worlds
are all able to turn
the unregressing wheel of the Law.
Some Bodhisattvas numerous as the dust particles
of a thousand intermediate worlds
are all able to turn
the pure wheel of the Law.
And some bodhisattvas numerous as the dust particles
of a thousand minor worlds
are assured that after eight more rebirths
they will be able to complete the Buddha way.

 1. – Phật nói pháp ít có
  Từ xưa chưa từng nghe
  Thế-Tôn có sức lớn
  Thọ-mệnh chẳng thể lường.
  Vô-số các Phật-tử
  Nghe Thế-Tôn phân-biệt
  Nói được pháp-lợi đó
  Vui mừng đầy khắp thân
  Hoặc trụ bậc bất-thối
  Hoặc được đà-la-ni
  Hoặc vô-ngại nhạo-thuyết
  Muôn ức triên tổng-trì.
  Hoặc có cõi đại-thiên
  Số vi-trần Bồ-tát
  Mỗi vị đều nói được
  Pháp-luân bất-thối-chuyển.
  Hoặc có trung-thiên-giới
  Số vi-trần Bồ-tát
  Mỗi vị đều có thể
  Chuyển-pháp-luân thanh-tịnh.
  Lại có tiểu-thiên-giới
  Số vi-trần Bồ-tát
  Còn dư lại tám đời
  Sẽ được thành Phật-đạo.


Some bodhisattvas numerous as the dust particles
of four, three, two times
the four continents
after a corresponding number of rebirths will become Buddhas;
some bodhisattvas numerous as the dust particles
of one set of the four continents
after one more rebirth
will attain comprehensive wisdom.
Thus when living beings
hear of the great length of the Buddha’s life,
they gain pure fruits and rewards
that are immeasurable and free of outflows.
Again living beings numerous as the dust particles
of eight worlds,
hearing the Buddha describe his life span,
all set their minds on the unsurpassed way.

Lại có bốn, ba, hai
Tứ-thiên-hạ như thế
Số vi-trần Bồ-tát
Theo số đời thành Phật.
Hoặc một tứ-thiên-hạ
Số vi-trần Bồ-tát
Còn dư có một đời
Sẽ thành nhất-thiết-trí.
Hàng chúng-sinh như thế
Nghe Phật thọ dài lâu
Được vô-lượng quả-báo
Vô-lậu rất thanh-tịnh.
Lại có tám thế-giới
Số vi-trần chúng-sinh
Nghe Phật nói thọ-mệnh
Đều phát tâm vô-thượng


The World-Honored One preaches a Law
that is immeasurable and cannot be fathomed,
and those who benefit from it are many,
as boundless as the open air.
Heavenly mandarava flowers
and great mandarava flowers rain down;
Shakyas and Brahmas like Ganges sands.
Arrive from countless Buddha lands.
Sandalwood and aloes
in the jumble of fine powder rain down;
like birds flying down from the sky
they scatter as an offering over the Buddhas.
In the midst of the air heavenly drums
of their own accord emit wonderful sounds;
heavenly robes by the thousand, ten thousand, million
come whirling and fluttering down;
wonderful jewel-encrusted censers
burn priceless incense
which of his own accord permeates everywhere,
an offering to all the World-Honored Ones.
The multitude of great bodhisattvas
hold banners and canopies adorned with the seven treasures,
ten thousand, a million in kind, lofty, wonderful,
in rows reaching up to the Brahma heaven.
Before each one of the Buddhas
hang jeweled streamers and superlative banners,
while in thousands, ten thousands of verses
the praises of the Thus Come One are sung.
All these many things
have never been known in the past.
Hearing that the Buddha’s life is immeasurable,
all beings are filled with joy.
The Buddha’s name is heard in ten directions,
widely benefiting living beings,
and all are endowed with good roots
to help them set their minds on the unsurpassed way.

 1. – Thế-Tôn nói vô-lượng
  Bất-khả tư-nghì pháp
  Nhiều được có lợi-ích
  Như hư-không vô-biên
  Rưới hoa thiên mạn-đà
  Hoa ma-ha mạn-đà
  Thích, Phạm như hằng-sa
  Vô-số cõi Phật đến
  Rưới chiên-đàn trầm thủy
  Lăng-xăng loạn sa xuống
  Như chiêm bay liệng xuống
  Rải cúng các đức Phật.
  Trống trời trong hư-không
  Tự-nhiên vang tiếng mầu,
  Áo trời nghìn muôn thứ
  Xoay-chuyển mà rơi xuống
  Các lò hương đẹp báu
  Đốt hương quý vô-giá
  Tự-nhiên đều cùng khắp
  Cúng dường các Thế-Tôn.
  Chúng đại Bồ-tát kia
  Cầm phan-lọng bảy báu
  Cao đẹp muôn ức thứ
  Thứ lớp đến Phạm-Thiên.
  Trước mỗi mỗi đức Phật
  Tràng báu treo phan tốt
  Cũng dùng nghìn muôn kệ
  Ca vịnh các Như-Lai
  Như thế các món việc
  Từ xưa chưa từng có
  Nghe Phật thọ vô-lượng
  Tất cả đều vui-nừng
  Phật tiếng đồn mười-phương
  Rộng lợi ích chúng-sinh
  Tất cả đủ căn-lành
  Để trợ tâm vô-thượng.

 

At that time the Buddha said to the bodhisattva in mahasattva Maitreya: “Ajita, if there are living beings who, on hearing that the life span of the Buddha is of such long duration, are able to believe and understand it even for a moment, the benefits they gain thereby will be without limit or measure. Suppose there are good men or good women who, for the sake of anuttara-samyak-sambodhi, over a period of eight hundred thousand million nayutas of kalpas practice the five paramitas – the paramitas of dana (almsgiving), shila (keeping of the precepts), kshanti (forbearance), virya (assiduousness) and dhyana (meditation), the paramita of prajna being omitted – the benefits they obtain will now measure up to even a hundred part, the thousandth part, a hundred, thousand, ten thousand, millionth part of the benefits mentioned previously. Indeed, it is beyond the power of calculation, simile or parable to convey the comparison. For good men who have gained such benefits as those [mentioned previously] to fall back without reaching the goal of anuttara-samyak-sambodhi is utterly unimaginable.”

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

 1. – Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Di-Lặc đại Bồ-tát rằng: “A-Dật-Đa! Có chúng-sinh nào nghe đức Phật thọ mệnh dài lâu như thế, nhẫn đến có thể sinh một niệm tín giải, được công-đức không hạn lượng được. Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nử-nhơn, vì đạo vô-thượng chính-đẳng chính-giác, trong tám muôn ức na-do-tha kiếp tu năm pháp ba-la-mật: bố-thí ba-la-mật, trì-giới ba-la-mật, nhẫn-nhục ba-la-mật, tinh-tấn ba-la-mật, thiền-định ba-la-mật, trừ trí-tuệ ba-la-mật, đem công-đức này sánh vớI công-đức tín-giải trước, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần chẳng kịp một, nhẫn đến tính đếm, thí-dụ, không thể biết được. Nếu thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn có công-đức như thế mà thối-thất nơi vô-thượng chính-đẳng chính-giác, thời quyết không có lẽ đó.Khi ấy, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

If someone seeking the Buddha wisdom
for a period of eight hundred thousand million
nayutas of kalpas
should practice the five paramitas,
during all those kalpas
distributing alms to the Buddhas
and to the pratyekabuddhas and disciples
and the multitude of bodhisattvas,
rare delicacies of food and drink,
fine garments and articles of bedding,
or building religious retreats of sandalwood
adorned with gardens and grows
if he should distribute alms
of many varieties, all refined and wonderful,
and do this for the entire number of kalpas
to express his devotion to the Buddha away;

 1. – Nếu người cầu tuệ Phật.
  Trong tám nươi muôn ức
  Na-do-tha kiếp số
  Tu năm ba-la-mật
  Ở trong các kiếp đó
  Bố-thí cúng dường Phật
  Và Duyên-giác đệ-tử
  Cùng các chúng Bồ-tát,
  Đồ uống ăn báu lạ
  Thượng phục và đồ nằm
  Chiên-đàn dựng tinh-xá
  Dùng vườn rừng trang-nghiêm
  Bố-thí như thế thảy
  Các món đều vi-diệu
  Hết các kiếp số này
  Để hồi-hướng Phật đạo,


and if moreover he should keep the precepts,
in purity and without omission or outflow,
seeking the unsurpassed way,
praised by the Buddhas;
and if he should practice forbearance,
remaining in a posture of submission and gentleness,
even when various evils are visited on him,
not allowing his mind to be roused or swayed;
when others, convinced they have gained the Law,
harbor thoughts of overbearing arrogance
and he is treated with contempt and vexed by them,
if he can still endure it with patience;
and if he is diligent and assiduous,
ever firm in intent and thought,
for immeasurable millions of kalpas
single-minded, and never lax or neglectful,
for countless kalpas
dwelling in a deserted and quiet place;
and if he practices sitting and walking exercises,
banishing drowsiness, constantly regulating his mind,
and as a result of such actions
is able to produce states of meditation,
for eighty million ten thousand kalpas
remaining calm, his mind never deranged;
and if he holds to the blessings of this single-mindedness
and with it seeks the unsurpassed way,
saying, “I will gain comprehensive wisdom
and exhaust all the states of meditation!”
If this person for a hundred, a thousand,
ten thousand, a million kalpas
should carry out these meritorious practices
as I have described above,
still those good men and women
who hear me describe my life span
and believe it for even a moment
win blessings that surpass those of such a person.

Nếu lại gìn cấm giớI
Thanh-tịnh không thiếu sót
Cầu nơi đạo vô-thượng
Được các Phật khen ngợI
Nếu lại tu nhẫn-nhục
Trụ nơi chỗ điều-nhu
Dầu các ác đến hại
Tâm đó chẳng khuynh-động
Các người có được pháp
Cưu lòng tăng-thượng-mạn
Bị bọn này khinh não
Như thế đều nhẫn được
Hoặc lại siêng tinh-tấn
Chí-niệm thường bền vững
Trong vô-lượng ức kiếp
Một lòng chẳng trể thôi.
Lại trong vô-số kiếp
Trụ nơi chỗ vắng-vẻ
Hoặc ngồi hoặc kinh-hành
Trừ ngủ thường nhiếp-tâm
Do các nhân-duyên đó
Hay sinh các thiền định,
Tám mươi ức muôn kiếp
An-trụ tâm chẳng loạn
Đem phước thiền-định đó
Nguyện cầu đạo vô-thượng
Ta được nhất-thiết-trí
Tận ngằn các thiền định
Người đó trong trăm nghìn
Muôn ức kiếp số lâu
Tu các công-đức này
Như trên đã nói rõ.
Có thiện-nam, tín-nữ.
Nghe ta nói thọ-mệnh
Nhẫn đến một niềm tin
Phước đâ hơn phước kia


If a person is completely free
of all doubt and regret,
if in the depths of this mind he believes for one instant,
his blessings will be such as this.
These bodhisattvas
who have practiced the way for immeasurable kalpas
when they hear me describe my life span
are able to believe and accept what I say.
These persons will
gratefully accept this sutra, saying,
“Our wish is that in future ages
we may use our long lives to save living beings.
Just as today the World-Honored One,
king of the Shakyas,
roars like a lion in the place of practice,
preaching the Law without fear,
so may we too in ages to come,
honored and revered by all,
when we sit in the place of practice
describe our life span in the same manner.”
If there are those profound in mind,
pure, honest and upright,
who, hearing much, can retain it all,
who follow principle in understanding the Buddha’s words,
then persons such as this
will have no doubts [about my lives span].

Nếu lại gìn cấm giớI
Thanh-tịnh không thiếu sót
Cầu nơi đạo vô-thượng
Được các Phật khen ngợI
Nếu lại tu nhẫn-nhục
Trụ nơi chỗ điều-nhu
Dầu các ác đến hại
Tâm đó chẳng khuynh-động
Các người có được pháp
Cưu lòng tăng-thượng-mạn
Bị bọn này khinh não
Như thế đều nhẫn được
Hoặc lại siêng tinh-tấn
Chí-niệm thường bền vững
Trong vô-lượng ức kiếp
Một lòng chẳng trể thôi.
Lại trong vô-số kiếp
Trụ nơi chỗ vắng-vẻ
Hoặc ngồi hoặc kinh-hành
Trừ ngủ thường nhiếp-tâm
Do các nhân-duyên đó
Hay sinh các thiền định,
Tám mươi ức muôn kiếp
An-trụ tâm chẳng loạn
Đem phước thiền-định đó
Nguyện cầu đạo vô-thượng
Ta được nhất-thiết-trí
Tận ngằn các thiền định
Người đó trong trăm nghìn
uôn ức kiếp số lâu
Tu các công-đức này
Như trên đã nói rõ.
Có thiện-nam, tín-nữ.
Nghe ta nói thọ-mệnh
Nhẫn đến một niềm tin
Phước đâ hơn phước kia

Nơi đây không có nghi.

 

“Furthermore, Ajita, if there is someone who, hearing of the long duration of the Buddha’s life span, can understand the import of such words, the benefits that such a person acquires will be without limit or measure, able to awaken in him unsurpassed wisdom of the Thus Come One. How much more so, then, if far and wide a person listens to this sutra or cause others to listen to it, embraces it himself or causes others to embrace it, copies it himself or cause others to copy it, or presents flowers, incense, necklaces, streamers, banners, silken canopies, fragrant oil or lamps of butter oil as offerings to the sutra rolls. The benefits of such a person will be immeasurable, boundless, able to inspire in him to wisdom that embraces all species.

 1. – Lại A-Dật-Đa! Nếu có người nghe nói đức Phật thọ-mệnh dài lâu, hiểu ý-thú của lời nói đó, người này được công-đức không có hạn-lượng, có thể sinh-tuệ vô-thượng của Như-Lai. Huống là người rộng nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương, chuỗi ngọc, tràng-phan, lọng nhiễu, dầu thơm, đèn nến cúng-dường quyển kinh, công-đức của người này vô-lượng vô-biên có thể sinh nhất-thiết chủng-trí.

 

“Ajita, if good men and good women, hearing me describe the great length of my life span, in the depths of their mind believe and understand, then they will see the Buddha constantly abiding on Mount Gridhrakuta, with the great bodhisattvas and multitude of voice-hearers surrounding him, preaching the Law.

A-Dật-Đa! Nếu thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân nghe ta nói thọ-mệnh dài lâu sinh lòng tin hiểu chắc, thời chính là thấy đức Phật thường ở núi Kỳ-Xà-Quật, cùng chúng Bồ-tát lớn và hàng Thanh-văn vây quanh nói pháp.

 

They will also see this saha world, its ground of lapis lazuli level and well ordered, the Jambunada gold bordering its eight highways, the rows of Jeweled trees, the terraces, towers and observatories all made of jewels, and all the multitude of bodhisattvas who live in their midst. If there are those who are able to see such things, you should known that it is a mark of their deep faith and understanding.

Lại thấy cõi Ta-bà này đất bằng lưu-ly ngang liền bằng phẳng, dây vàng Diêm-phù-đàn để ngăn tám nẻo đường, cây báu bày hàng, các đài lầu nhà thảy đều các thú báu hợp thành, chúng Bồ-tát đều ở trong đó. Nếu có người tưởng quán được như thế, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc.

 

“Again, if after the Thus Come One has entered extinction there are those who hear this sutra and do not slander or speak ill of it but have already shown deep faith and understanding. How much more in the case of persons who read, recite and embrace this sutra! Such persons are in effect receiving the Thus Come One on the crown of their heads.

Và lại sau đức Như-Lai diệt-độ, nếu có người nghe kinh này mà không chê bai, sinh lòng tùy-hỷ phải biết đó đã là tướng tin hiểu sâu chắc, huống là người đọc, tụng, thụ-trì kinh này, người này thời là kẻ đầu đội đức Như-Lai.

 

“Ajita, these good men and good women need not for my sake erect towers and temples or build monks quarters or make the four kinds of offerings to the community of monks. Why? Because these good men and good women, in receiving, embracing, reading and reciting this sutra, have already erected towers, constructed monks quarters, and given alms to the community of monks. It should be considered that they have erected towers adorned with the seven treasures for the relics of the Buddha, broad at the base and tapering at the top, reaching to the Brahma heaven, hung with banners, canopies, and a multitude of jeweled bells, with flowers, incense, necklaces, powdered incense, paste incense, incense for burning, many kinds of drums, musical instruments, pipes, harps, and various types of dances and diversions, and with wonderful voices that sing and intone hymns of praise. It is as though they have already offered alms for immeasurable thousands, ten thousands, millions of kalpas.

A-Dật-Đa! Thiện-nam-tử cùng thiện-nữ-nhân đó chẳng cần lại vì ta mà dựng chùa tháp, và cất Tăng-phường dùng bốn sự cúng-dường để cúng-dường chúng Tăng. Vì sao? Vì thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân đó thụ-trì, đọc tụng kinh điển này thời là đã dựng tháp tạo lập Tăng-phường cúng-dường chúng tăng, thời là đem xá-lợi của Phật dựng tháp bảy báu cao rộng nhỏ lần lên đến trời Phạm-Thiên, treo các phan lọng và các linh báu, hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương-xoa, hương đốt, các trống, kỹ nhạc, ống tiêu, ống địch, không-hầu các thứ múa chơi, dùng tiếng giọng tốt ca ngâm khen-ngợi, thời là ở trong vô-lượng nghìn muôn ức kiếp đã làm việc cúng-dường đó rồi.

 

“Ajita, if after I have entered extinction there are those who hear this sutra and can accept and uphold it, copy it themselves or cause others to copy it, then it may be considered that they have already erected monks quarters, or used red sandalwood to construct thirty-two halls, as tall as eight tala trees, lofty, spacious and beautifully adorned to accommodate hundreds and thousands of monks. Gardens, groves, pools, lakes, exercise grounds, caves for meditation, clothing, food, drink, beds, matting, medicines, and all kinds of utensils for comfort fill them, and these monks quarters and halls number in the hundreds, thousands, ten thousands, millions, and indeed are immeasurable in number. All these are presented before me as alms for me in the community of monks.

A-Dật-Đa! Nếu sau khi ta diệt-độ, nghe kinh điển này, có người hay thụ-trì, hoặc tự chép hoặc bảo người chép, đó là dựng lập Tăng-phường, dùng gỗ chiên-đàn đỏ làm các cung-điện nhà cửa ba mươi hai sở, cao bằng tám cây đa-la, cao rộng nghiêm đẹp, trăm nghìn Tỷ-khiêu ở nơi trong đó. Vườn, rừng, ao tắm, chỗ kinh-hành, hang ngồi thiền, y-phục đồ uống ăn, giường nệm, thuốc thang tất cả đồ vui dẫy-đầy trong đó, Tăng-phường có ngần ấy trăm nghìn muôn ức nhà gác như thế, số đó nhiều vô-lượng, dùng để hiện tiền cúng-dường nơi ta và Tỷ-khiêu tăng.

 

“So I say, if after the Thus Come One enters extinction there are those who accept, uphold, read and recite the sutra or preach it to others, who copy it themselves or cause others to copy it, or who offer alms to the sutra rolls, then they need not erect towers or temples or build monks quarters or offer alms to the community of monks. And how much more is this true for those who are able to embrace this sutra and at the same time dispense alms, keep the precepts, practice forbearance, and display diligence, single-mindedness and wisdom! Their virtue will be uppermost, immeasurable and boundless.

Cho nên ta nói: Sau khi Như-Lai diệt-độ nếu có người thụ-trì, đọc tụng, vì người khác nói. Hoặc mình chép hoặc bảo người chép, cúng-dường kinh quyển thời chẳng cần lại dựng chùa tháp và tạo lập Tăng-phường cúng-dường chúng Tăng. Huống lại có người hay thụ-trì kinh này mà gồm tu-hành bố-thí, trì-giới, nhẫn-nhục tinh-tấn, nhất-tâm, trí-tuệ, công-đức của người đây rất thù-thắng vô-lượng vô-biên.

 

As the open sky, east, west, north and south, in the four intermediate directions and up and down, is immeasurable and boundless. The blessings of such persons will be as immeasurable and boundless as this, and such persons will quickly attain the wisdom embraces all species.

“If a person reads, recites, accepts and upholds this sutra or preaches it to others; if he copies it himself or causes others to copy it; and if he can erect towers, build monks quarters, offer alms and praise to the community of voice-hearers; if he can employ hundreds, thousands, ten thousands, millions of modes of praise to praise the merits of the bodhisattvas.

Thí như hư-không, đông, tây, nam, bắc, bốn phía trên, dưới vô-lượng vô-biên, công-đức của người đó cũng lại như thế vô-lượng vô-biên mau đến bậc nhất-thiết chủng-trí. Nếu có người đọc tụng thụ-trì kinh này vì người khác nói, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, lại có thể dựng tháp cùng tạo lập Tăng-phường cúng-dường khen-ngợi chúng Thanh-văn-tăng, cũng dùng trăm nghìn muôn pháp ngợi-khen mà ngợi-khen công-đức của Bồ-tát.

 

And if for the sake of others he employs various causes and conditions and accords with principle in explaining and preaching this Lotus Sutra; and if he can observe the precepts with purity, keep company with those who are gentle and peaceful, be forbearing and without anger, firm in intent and thoughts, constantly prizing the practice of sitting and meditation, attaining various states of profound meditation, diligent and courageous, mastering all the good doctrines, keen in faculties and wisdom, good at answering difficult questions.

Lại vì người khác dùng các món nhân-duyên theo nghĩa giải nói kinh Pháp-Hoa này, lại có thể thanh-tịnh trì-giới cùng người nhu-hòa mà chung cùng ở, nhẫn-nhục không sân, chí niệm bền vững, thường quý ngồi thiền được các món định sâu, tinh-tấn mạnh-mẽ nhiếp các pháp lành, căn lành trí-sáng, giỏi gạn hỏi đáp.

 

Ajita, if after I have entered extinction there are good men and good women who accept, uphold, read and recite this sutra and have good merits such as these, you should know that they have already proceeded to the place of practice and are drawing near to anuttara-samyak-sambodhi as they sit beneath the tree of the way.

A-Dật-Đa! Nếu sau khi ta diệt-độ các thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân thụ-trì, đọc tụng kinh điển này lại có các công-đức lành như thế, phải biết người đó đã đến đạo-tràng gần vô-thượng chính-đẳng chính-giác ngồi dưới gốc đạo-thụ.

 

Ajita, wherever these good men and good women sit or stand or circle in exercise, there one should erect a tower, and all heavenly and human beings should offer alms to it as they would to the tower of the Buddha.”

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

A-Dật-Đa! Chỗ của thiện-nam-tử cùng thiện-nữ-nhân đó hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, trong đó bèn nên xây tháp, tất cả trời người đều phải cúng-dường như tháp của Phật.Khi ấy, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

If after I have entered extinction
a person who can honor and uphold this sutra,
his blessings will be immeasurable,
as I have described above.
It is as though he had supplied
all manner of alms,
erecting a tower for the Buddha’s relics
adorned with the seven treasures
and with a central pole very tall and wide
that tapers gradually as it reaches the Brahma heaven.

 1. – Sau khi ta diệt độ
  Hay phụng trì kinh này
  Người đó phúc vô-lượng
  Như trên đã nói rõ.
  Đó thời là đầy-đủ
  Tất cả các cúng-dường
  Dùng xá-lợi xây tháp
  Bảy báu để trang-nghiêm.
  Chùa-chiền rất cao rộng
  Nhỏ lần đến Phạm-thiên


Jeweled bells by the thousands, ten thousand, million,
move in the wind, emitting a wonderful sound.
And for immeasurable kalpas
he offers alms to this tower,
flowers, incense, various kinds of necklaces,
heavenly robes and assorted musical instruments,
and burns fragrant oil and lamps of butter oil
that constantly light up the area around.
In the evil age of the Latter Day of the Law

Linh báu nghìn muôn ức
Gió động vang tiếng mầu,
Lại trong vô-lượng kiếp
Mà cúng-dường tháp đó
Hoa hương, các chuỗi ngọc
Thiên-y, các kỹ-nhạc
Thắp đèn dầu nến thơm
Quanh khắp thường soi sáng,
Lúc đời ác mạt-pháp

 

if there is someone who can uphold this sutra,
it will be as though he supplied all alms
ascribed above.

If someone can uphold this sutra,
it will be as though in the presence of the Buddha
he should use ox-head sandalwood
to build monks quarters as an offering,
or thirty-two halls
as high as eight tala trees,
or supply all kinds
of superior foods and wonderful clothes and bedding,
residences for assemblies of hundreds, thousands,
gardens, groves, pools and lakes,
exercise grounds and caves for meditation,
all with various kinds of fine adornments.

Người hay trì kinh này
Thời là đã đầy đủ
Các cúng-dường như trên.
Nếu hay trì kinh này
Thời như Phật hiện-tại
Dùng ngưu-đầu chiên-đàn
Dựng Tăng-phường cúng-dường
Nhà ba mươi hai sở
Cao tám cây Đa-la
Đồ ngon y-phục tốt
Giường nằm đều đầy đủ.
Trăm nghìn chúng nương ở
Vườn rừng các ao tắm
Chỗ kinh-hành, ngồi thiền


If someone with a believing and understanding mind
accepts, upholds, reads, recites and copies this sutra
or causes others to copy it
or offers alms to the sutra rolls,
scattering flowers, and incense and powdered incense
or constantly burning fragrant oil
extracted from sumana, champaka
or atimuktaka flowers,
if he offers alms such as these
he will gain immeasurable merits,
boundless as the open air,
and his blessings will also be like this.
How much more so if one upholds this sutra
and at the same time dispense alms, keeps the precepts,
is forbearing, delights in meditation,
and never gives way to anger or evil speaking.

Các món đều nghiêm tốt.
Nếu có lòng tín hiểu
Thụ-trì, đọc tụng biên
Nếu lại bảo người biên
Và cúng-dường kinh quyển.
Rải hoa hương, hương bột
Dùng tu-mạn, chiêm-bặc
A-đề, mục-đa-dà
Ướp dầu thường đốt đó
Người cúng-dường như thế
Được công-đức vô-lượng
Như hư-không vô-biên
Phước đó cũng như thế.
Huống lại trì kinh này
Gồm bố-thí trì-giới,
Nhẫn-nhục ưa thiền-định
Chẳng sân, chẳng ác khẩu


If one displays reverence toward memorial towers,
humbles himself before monks,
gives a wide berth to an arrogant mind,
constantly ponders upon wisdom
and is never angry when asked difficult questions
but responds compliantly with an explanation –
if one can carry out such practices,
his merits will be beyond measure.

If you see a teacher of the Law
who has cultivated virtues such as these,
you should scatter heavenly flowers over him,
clothe his body in heavenly robes,
bow your head before his feet in salutation,
and in your mind imagine you see the Buddha.
You should also think to yourself:
before long he will proceed to the place of practice
and attain a state of no outflows and no action,
bringing wide benefits to heavenly and human beings!
In the place where such a person resides,
where he walks, sits or lies down,
or recites even one verse of scripture,
there you should erect a tower
adorned in a fitting and wonderful manner
and offer alms of various kinds to it.
When a son of the Buddha dwells in such places
the Buddha will accept and utilize them,
and constantly in their midst
will walk, sit or lie down.

Cung-kính nơi tháp miếu
Khiêm-hạ các Tỷ-khiêu
Xa lìa tâm tự cao
Thường nghĩ suy trí-tuệ,
Có gạn hỏi chẳng sân
Tùy-thuận vì giải nói
Nếu làm được hạnh đó
Công-đức chẳng lường được.
Nếu thấy Pháp-sư này
Nên công-đức như thế
Phải dùng hoa trời rải
Áo trời trùm thân kia
Đầu mặt tiếp chân lạy
Sinh lòng tưởng như Phật,
Lại nên nghĩ thế này:
Chẳng lâu đến đạo-thụ
Được vô-lậu vô-vi
Rộng lợi các người trời
Chỗ trụ chỉ của kia
Kinh-hành hoặc ngồi nằm
Nhẫn đến nói một kệ
Trong đây nên xây tháp
Trang-nghiêm cho tốt đẹp
Các món đem cúng-dường,
Phật-tử ở chỗ này
Thời là Phật thụ dụng
Thường ở nơi trong đó
Kinh-hành và ngồi nằm.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://thuvienhoasen.org/p16a592/17-pham-phan-biet-cong-duc
 2. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap17.html