Chương 14 – Phẩm An-lạc Hạnh – Peaceful Practices – Song ngữ

English: Burton Watson

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Compile: Lotus group

 

At that time Manjushri, Dharma prince, bodhisattva and mahasattva, said to the Buddha: “World-Honored One, these bodhisattvas undertake something that is very difficult. Because they revere and obey the Buddha, they have taken a great vow that in the evil age hereafter they will guard, uphold, read, recite and preach this Lotus Sutra. World-Honored One, in the evil age hereafter, how should these bodhisattvas, mahasattvas go about preaching this sutra?”

1.- Lúc bấy giờ, ngài Văn-Thù-Sư-Lợi Đại Bồ-tát bạch Phật rằng: “Thế-Tôn! Các vị Bồ-tát này rất là ít có, vì kính thuận Phật nên phát thệ-nguyện lớn: ở nơi đời ác sau, hộ-trì đọc nói kinh Pháp-Hoa này”.Thế-Tôn! Các vị đại Bồ-tát ở đời ác sau, thế nào mà có thể nói kinh này?”

 

The Buddha said to Manjushri: “If these bodhisattvas and mahasattvas in the evil age hereafter wish to preach this sutra they should abide by four rules.

Phật bảo ngài Văn-Thù-Sư-Lợi: “nếu vị Bồ-tát ở đời ác sau muốn nói kinh này, phải an-trụ trong bốn pháp:

 

First they should abide by the practices and associations proper for bodhisattvas so that they can expound this sutra for the sake of living beings. Manjushri, what do I mean by the practices of a bodhisattva or mahasattva? If a bodhisattva or mahasattva takes his stand on perseverance, is gentle and compliant, never violent, and never alarmed in mind; and if with regard to phenomena he takes no action but observes the true entiry of phenomena without acting or making any distinction, then this one might call the practices of a bodhisattva and mahasattva.

2.- Một, an-trụ nơi “hành xứ” và nơi “thân-cận-xứ” của Bồ-tát, thời có thể vì chúng sinh mà diễn nói kinh này. Văn-Thù-Sư-Lợi! Thế nào gọi là chỗ “Hành-xứ” của đại Bồ-tát? Nếu vị đại Bồ-tát an trụ trong nhẫn-nhục hòa-dịu khéo thuận mà không vụt-chạc lòng cũng chẳng kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân-biệt mà quán tưởng như thực của các pháp (1) cũng chẳng vin theo, chẳng phân-biệt, đó gọi là chỗ “hành-xứ” của Bồ-tát.

 

“As for the associations proper for them, bodhisattvas and mahasattvas should not associate closely with rulers, princes, high ministers or heads of offices. They should not associate closely with non-Buddhists, Brahmans or Jains, or with those who compose works of secular literature or books extolling the heretics, nor should they be closely associated with Lokayatas or anti-Lokayatas 4. They should not be closely associated with hazardous amusement, boxing or wrestling, or with actors or others engaging in various kinds of illusionary entertainment, or with the chandalas, persons engaging in raising pigs, engaged in raising pigs, sheep, chickens or dogs, or those who engage in hunting or fishing or other evil activities. Thế nào gọi là chỗ “thân-cận” của đại Bồ-tát? – Vị đại Bồ-tát chẳng gần-gũi quốc-vương, vương-tử, đại-thần, quan-trưởng, chẳng gần-gũi các ngoại-đạo phạm-chí, ni-kiền-tử (2), v.v. . . và chẳng gần những kẻ viết sách thế tục ca ngâm; sách ngoại-đạo cùng với phái “lộ-già-da-đà” phái “nghịch-lộ-già-da-đà” (3), cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung-hiểm đâm nhau, đánh nhau, và bọn na-la (4) v.v. . . bày các cuộc chơi biến-hiện.Lại chẳng gần-gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, săn-bắn chài lưới, hạng người sống với nghề ác.

 

If such persons at times come to one, then one may preach the Law for them, but one should expect nothing from it. Again one should not associate with monks, nuns, laymen or laywomen who seek to become voice-hearers, nor should one question or visit them. One should not stay with them in the same room, or in the place where one exercises, or in the lecture hall. One should not join them in their activities. If at times they come to one, one should preach the Law in accordance with what is appropriate, but should expect nothing from it.

Những người như thế hoặc có lúc lại đến thời Bồ-tát vì nói pháp không có lòng mong cầu. Lại chẳng gần-gũi những Tỷ-khiêu, Tỷ-khiêu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hạng người cầu quả Thanh-Văn, hoặc ở trong phòng, hoặc chỗ kinh-hành, hoặc ở trong giảng-đường chẳng cùng ở chung, hoặc có lúc những người đó lại đến, Bồ-tát theo cơ-nghi nói pháp không lòng mong cầu.

 

“Manjushri, the bodhisattva or mahasattva should not, when preaching the Law to women, do so in a manner that could arouse thoughts of desire in them, nor should he delight in seeing them. If he enters the house of another person, he should not engage in talk with the young girls, unmarried women or widows. Nor should he go near the five types of unmanly men or have any close dealings with them 5. He should not enter another person’s house alone. If for some reason it is imperative to enter alone, he should concentrate his full mind on thoughts of the Buddha. If he should preach the Law for a woman, he should not bear his teeth in laughter or let his chest become exposed. He should not have any intimate dealings with her even for the sake of the Law, much less for any other purpose. He should not delight in nurturing underage disciples, shramaneras or children, and should not delight in sharing the same teacher with them. He should constantly take pleasure in sitting in meditation, being in quiet surroundings and learning to still his mind. Manjushri, these are what I call the things he should first of all associate himself with.

Văn-Thù-Sư-Lợi! Lại vị đại Bồ-tát chẳng nên ở nơi thân người nữ cho là Tướng có thể sinh tư-tưởng dục nhiễm mà vì nói pháp, cũng chẳng ưa thấy. Nếu vào nhà người chẳng cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái hóa, v.v. . . chung nói chuyện, cũng lại chẳng gần năm giống người bất-nam (5) để làm thân hậu.Chẳng riêng mình vào nhà người, nếu lúc có nhân-duyên cần riêng mình vào thời chuyên một lòng niệm Phật.Nếu vì người nữ nói pháp thời chẳng hở răng cười, chẳng bày hông, ngực, nhẫn đến vì pháp mà còn chẳng thân-hậu, huống lại là việc khác.Chẳng ưa nuôi đệ-tử Sa-di ít tuổi và các trẻ nhỏ, cũng chẳng ưa cùng chúng nó đồng một thầy. Thường ưa ngồi thuyền ở chỗ vắng tu nhiếp tâm mình.Văn-Thù-Sư-Lợi! Đó gọi là “chỗ thân-cận” ban đầu.

 

“Next, the bodhisattva or mahasattva should view all phenomena as empty, that being their true entity. They do not turn upside down, do not move, do not regress, do not revolve. They are like empty space, without innate nature, beyond the reach of all words. They are not born, do not emerge, do not arise. They are without name, without form, without true being. They are without volume, without limits, without hindrance, without barriers. It is only through causes and conditions that they exist, and come to be taken upside down, to be born. Therefore I say that one should constantly delight in viewing the form of phenomena as this. This is what I call the second thing that the bodhisattva or mahasattva should associate himself with.” At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

3.- Lại nữa, vị đại Bồ-tát quán sát “Nhất-thiết, pháp không như thật tướng” chẳng điên-đảo, chẳng động, chẳng thối, chẳng chuyển, như hư-không, không có thật-tính, tất cả lời nói phô dứt, chẳng sinh, chẳng xuất, chẳng khởi, không danh, không tướng, thực không chỗ có, không lường, không ngằn, không ngại, không chướng, chỉ do nhân-duyên mà có, từ điên-đảo mà sinh cho nên nói, thường ưa quán-sát pháp-tướng như thế đó gọi là “chỗ thân-cận” thứ hai của vị Đại Bồ-tát.Lúc đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

If there are bodhisattvas
who in the evil age hereafter
wish with fearless hearts
to preach this sutra,
these are the places they should enter
and the persons they should closely associate with.
At all times shun rulers
and the princes of kingdoms,
high ministers, heads of offices,
those engaged in hazardous amusements
as well as chandalas,
non-Buddhists and Brahmans.
One should not associate
with persons of overbearing arrogance
or those who stubbornly adhere to the Lesser Vehicle
and are learned in its three storehouses.
Monks who violate the precepts,
arhats who are so in name only,
nuns who are fond
of jesting and laughter,
or women lay believers
who are profoundly attached to the five desires
or who seek immediate entry into extinction –
all these one should not associate with.

4.- Nếu có vị Bồ-tát
Ở trong đời ác sau
Lòng không hề sợ-sệt
Muốn nói kinh pháp này
Nên trụ vào “hành-xứ”
Và trụ “thân-cận-xứ”.
Thường xa rời quốc-vương
Và con của quốc-vương
Quan đại-thần, quan lớn
Kẻ chơi việc hung-hiểm
Cùng bọn chiên-đà-la (6)
Hàng ngoại đạo phạm-chí
Cùng chẳng ưa gần-gũi
Hạng người Tăng-thượng-mạn
Hàng học giả tham chấp
Kinh, luật, luận tiểu-thừa
Những Tỷ-khiêu phá giới
Danh tự A-la-hán
Và những Tỷ-khiêu-ni
Ưa thích chơi giỡn cười
Các vị Ưu-bà-di
Tham mê năm món dục
Cầu hiện-tại diệt-độ
Đều chớ có gần-gũi.


If there are persons
who come with good hearts
to the place of the bodhisattva
in order to hear the Buddha way,
then the bodhisattva
with a fearless heart
but without harboring expectations
should preach the Law for them.
But widows and unmarried women
and the different kinds of unmanly men –
all these he should not associate with
or treat with intimacy.
Also he must not associate with
slaughterers or flesh-carvers,
those who hunt animals or catch fish,
or kill to do harm for profit.
Those who peddle meat for a living
or display women and sell their favors –
all persons such as this
one should never associate with.
Those engaged in hazardous sports,
wrestling, or other kinds of amusements,
women of lascivious nature –
never associate with any of these.
Never go alone into an enclosed place
to preach the Law to a woman.
When you preach the Law,
let there be no jesting or laughter.
When you enter a village to beg for food,
take another monk with you;
if there is no other monk around,
with a single mind concentrate on the Buddha.

Nếu những hạng người đó
Dùng tâm tốt mà đến
Tại chỗ của Bồ-tát
Để vì nghe Phật-đạo
Bồ-tát thời nên dùng
Lòng không chút sợ-sệt
Chẳng có niệm mong cầu
Mà vì chúng nói pháp.
Những gái hóa, gái trinh
Và các kẻ bất-nam
Đều chớ có gần gũi
Để cùng làm thân-hậu.
Cũng chớ nên gần-gũi
Kẻ đồ-tể cắt thái
Săn bắn và chài lưới
Vì lợi mà giết hại
Bán thịt để tự sống
Buôn bán sắc gái đẹp
Những người như thế đó
Đều chớ có gần-gũi.
Các cuộc chơi giỡn dữ
Hung-hiễm đâm đánh nhau
Và nhưng dâm nữ thảy
Trọn chớ có gần-gũi.
Chớ nên riêng chỗ khuất
Vì người nữ nói pháp
Nếu lúc vì nói pháp
Chẳng được chơi giỡn cười
Khi vào xóm khất thực
Phải dắt một Tỷ-khiêu
Nếu không có Tỷ-khiêu
Phải một lòng niệm Phật


These are what I call
proper practices and associations.
By being careful about these two,
one can preach in a peaceful manner.
One should not speak in terms of
superior medial or inferior doctrines,
of doctrines of the conditioned or unconditioned,
or the real or the not real.
Again one should not make distinctions
by saying “This is a man,” “This is a woman.”
Do not try to apprehend phenomena,
to understand or to see them.
These are what I call
the practices of the bodhisattva.
All phenomena
are empty, without being,
without any constant abiding,
without arising or extinction.
This I call the position
the wise person associates himself with.
From upside-down-ness come distinctions,
that phenomena exist, do not exist,
are real, or not real,
are born, are not born.
Place yourself in quiet surroundings,
learn to still your mind,
remain tranquil, and moving,
like Mount Sumeru.
Look upon all phenomena
as having no existence,
like empty space,
as without firmness or hardness,
not born, not emerging,
not moving, and regressing,
constantly abiding in a single form –
this I call the place to draw near to.
If after I have entered extinction
there are monks
who take up these practices
and these associations,
then when they preach this sutra
they will be free of quailing and timidity.
If a bodhisattva will at times
enter a quiet room
and with the correct mental attitude
will view phenomena according to the doctrine,
and then, rising from his meditation,
will for the sake of the ruler,
the princes, ministers and people,
the Brahmans and others,
unfold, propagate, expound
and preach this sutra,
then his mind will be tranquil,
free of quailing and timidity.
Manjushri,
these I call the first set of rules
for the bodhisattva to abide by
to enable him in later ages
to preach the Lotus Sutra.

Đây thời gọi tên là
“Hành-xứ” “thân-cận-xứ”.
Dùng hai xứ trên đây
Có thể an-lạc nói.
Lại cũng chẳng vịn theo
Pháp thượng, trung và hạ
Hữu-vi hay vô-vi
Thực cùng pháp chẳng thực
Cũng chẳng có phân-biệt
Là nam là nữ thảy
Lại chẳng được các pháp
Chẳng biết cũng chẳng thấy
Đây thời gọi tên là
“Hành-xứ” của Bồ-tát.
Tất cả các món pháp
Đều không, chẳng chổ có
Không có chút thường-trụ
Vẫn cũng không khởi diệt
Đây gọi là “thân-cận”
Chỗ người trí hằng nương.
Chớ đảo-điên phân-biệt
Các pháp có hoặc không
Là thực, chẳng phải thực
Là sinh chẳng phải sinh,
Ở an nơi vắng-vẻ
Sửa trao nhiếp tâm mình
An-trụ chẳng lai độn
Như thể núi Tu-Di
Quán-sát tất cả pháp
Thảy đều không thực có
Dường như khỏang hư-không
Không có chúc bền chắc.
Chẳng sinh cũng chẳng xuất
Chẳng động cũng chẳng thối
Thường-trụ một tướng-thể
Đó gọi là “cận-xứ”.
Nếu có vị Tỷ-khiêu
Sau khi ta diệt độ
Vào được “hành-xứ” đó
Thời lúc nói kinh này
Không có lòng e sợ
Vị Bồ-tát có lúc
Vào nơi nhà tịnh-thất
Lòng nghĩ nhớ chân chính
Theo đúng nghĩa quán pháp.
Từ trong thuyền-định dậy
Vì các bậc Quốc-vương
Vương-tử và quan, dân
Hàng Bà-la-môn thảy
Mà khai-hóa diễn-bày
Rộng nói kinh điển này
Tâm vị đó an-ổn
Không có chút khiếp-nhược.
Văn-Thù-Sư-Lợi này!
Đó gọi là Bồ-tát
An-trụ trong sơ-pháp
Có thể ở đời sau
Diễn nói kinh Pháp-Hoa.

 

“Furthermore, Manjushri, after the Thus Come One has passed into extinction, in the Latter Day of the Law, if one wishes to preach this sutra, you should abide by these peaceful practices. When he opens his mouth to expound or when he reads the sutra, he should not delight in speaking of the faults of other people or scriptures. He should not display contempt for other teachers of the Law or speak of other people’s tastes or shortcomings. With regard to the voice-hearers he should not refer to them by name and describe their faults, or name them and praise their good points. Also he should not allow his mind to become filled with resentment or hatred. Because he is good at cultivating this kind of peaceful mind, his listeners will not oppose his ideas. If he is asked difficult questions, he should not reply in terms of the Law of a Lesser Vehicle. He should explain things solely in terms of the Great Vehicle so that people will be able to acquire wisdom embracing all species.”

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

5.- Lại Văn-Thù Sư-Lợi! Sau khi đức Như-Lai diệt-độ, ở trong đời mạt-pháp muốn nói kinh này, phải trụ nơi hạnh an-lạc, hoặc miệng tuyên nói hoặc lúc đọc kinh đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển; chẳng khinh mạn các pháp sư khác, chẳng nói việc hay dở, tốt xấu của người khác. Ở nơi hàng Thanh-văn cũng chẳng kêu tên nói lỗi quấy của người đó, cũng chẳng kêu tên khen-ngợi điều tốt của người đó.Lại cũng chẳng sinh lòng oán hiềm, vì khéo tu lòng an-lạc như thế, nên những người nghe pháp không trái ý. Có chỗ gạn hỏi, chẳng dùng pháp tiểu-thừa đáp, chỉ dùng pháp đại-thừa mà vì đó giải nói làm cho được bậc “Nhất-thiết chủng-trí.”Khi ấy, Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

The bodhisattva should at all times delight
in preaching the Law in a tranquil manner.
On pure and clean ground
he should spread his sitting mat,
anoint his body with oil,
wash away dust and impurities,
put on a new clean robe
and make himself both inwardly and outwardly pure.
Seating himself comfortably in the Dharma seat,
he should preach the Law in accordance with questions.
If there are monks
or nuns,
men lay believers,
women lay believers,
rulers and princes,
officials, gentlemen and common people,
with a mild expression he should preach for them
the subtle and wonderful doctrines.
If there are difficult questions
he should answer them in accordance with the doctrines,
employing causes and conditions, similes and parables
to expound and make distinctions,
and through these expedient means
cause all listeners to aspire to enlightenment,
to increase their benefits little by little
and enter the Buddha way.
He should put aside all ideas of laziness,
all thought of negligence or ease,
remove himself from cares and worries
and with a compassionate mind preach the Law.
Day and night constantly he should expound
the teachings of the unsurpassed way,
employing causes and conditions,
immeasurable similes and parables
to instruct living beings
and cause them all to be joyful.
Clothing and bedding,
food, drink, medicine –
with regard to such things
he should have no expectations
but with a single mind concentrate
upon the reasons for preaching the Law,
desiring to complete the Buddha way
and to cause those in the assembly to do likewise.
That will bring great gain to them,
an offering of peace.
After I have passed into extinction
if there are monks
who are able to expound
this Lotus Sutra of the Wonderful Law
their minds will be free of the jealousy and anger,
of all worry and hindrance.
No one will trouble them,
curse or revile them.
They will know no fear,
no attacks by sword or staff,
nor will they ever be banished,
because they abide in patience.
Wise persons will be good
at cultivating their minds like this
and be able to abide in peace
as I have described above.
The blessings of such persons
are beyond calculation, simile or parable;
thousands, ten thousands, millions of kalpas
would not suffice to describe them.

6.- Vị Bồ-Tát thường ưa
An-ổn nói kinh pháp
Ở nơi chổ thanh-tịnh
Mà sắp đặt sàng tòa
Dùng hương dầu xoa thân
Tắm gội các bụi dơ
Mặc y mới sạch-sẽ
Trong ngoài đều sạch thơm
Ngồi an nơi pháp-tòa
Theo chổ hỏi vì nói.
Nếu có vị Tỷ-khiêu
Cùng với Tỷ-khiêu-ni
Các hàng Ưu-bà-tắc
Và hàng Uu-bà-di
Quốc-vương và vương-tử,
Các quan cùng sĩ-dân
Dùng pháp nghĩa nhiệm-mầu
Vui-vẻ vì họ nói
Nếu có người gạn hỏi
Theo đúng nghĩa mà đáp
Nhân-duyên hoặc thí-dụ
Giải-bày phân-biệt nói
Dùng trí phương-tiện này
Đều khiến kia phát tâm
Lần lần thêm đông nhiều
Vào ở trong Phật-đạo.
Trừ lòng lười biếng trễ
Cùng với tưởng giải-đãi
Xa rời các ưu-não
Tâm từ lành nói pháp
Ngày đêm thường tuyên nói
Giáo-pháp vô-thượng đạo
Dùng các việc nhân-duyên
Vô-lượng món thí-dụ
Mở bày dạy chúng-sinh
Đều khiến chúng vui mừng
Y-phục cùng đồ nằm
Đồ ăn uống thuốc thang
Mà ở nơi trong đó
Không có chỗ mong cầu
Chỉ chuyên một lòng nhớ
Nhân-duyên nói kinh pháp
Nguyện ta thành Phật-đạo
Khiến mọi người cũng vậy
Đó là lợi lành lớn
Là an-vui cúng dàng
Sau khi ta diệt-độ
Nếu có vị Tỷ-khiêu
Có thể diễn nói được
Kinh Diệu-Pháp-Hoa này
Lòng không chút ghen hờn
Không các não chướng-ngại
Cũng lại không ưu-sầu
Và cùng mắng nhiếc thảy
Lại cũng không sợ-sệt
Không dao gậy đánh đập
Cũng không xua-đuổi ra
Vì an-trụ nhẫn vậy
Người trí khéo tu-tập
Tâm mình được dường ấy
Thời hay trụ an-lạc
Như ta nói ở trên
Công-đức của người đó
Trong nghìn muôn ức kiếp
Tính kể hay thí-dụ
Nói chẳng thể hết được.

 

“Also, Manjushri, if a bodhisattva or mahasattva in the latter age hereafter, when the Law is about to parish, should accept and embrace, read and recite this sutra, he must not harbor a mind marked by jealousy, fawning or deceit. And he must not be contemptuous of or revile those who study the Buddha way or seek out their shortcomings. If there are monks, nuns, laymen, or laywomen who seek to become voice-hearers, seek to become pratyekabuddhas, or seek the bodhisattva way, one must not trouble them by causing them to have doubts or regrets, by saying to them, ‘You are far removed from the way and in the end will never be able to attain wisdom embracing all species.

7.- Lại Văn-Thù-Sư-Lợi! Vị đại Bồ-tát ở đời rốt sau lúc pháp gần diệt mà thụ-trì đọc-tụng kinh-điển này, chớ ôm lòng ghen-ghét dua-dối, cũng chớ khinh mắng người học Phật đạo, vạch tìm chỗ hay dở của kia. Nếu hàng Tỷ-khiêu, Tỷ-khiêu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hoặc cầu Thanh-Văn, hoặc cầu Duyên-giác, hoặc cầu Bồ-tát đạo, đều không được làm não đó, khiến cho kia sinh lòng nghi-hối mà nói với người rằng: “Các người cách đạo rất xa, trọn không thể được bậc nhất-thiết chủng-trí.

 

Why? Because you are self-indulgent and willful people who are negligent of the way!’ Also one should never engage in frivolous debate over the various doctrines or dispute or wrangle over them. With regard to all living beings one should think of them with great compassion. With regard to the Thus Come Ones, think of them as kindly fathers; with regard to the bodhisattvas, think of them as great teachers. Toward the great bodhisattvas of the ten directions at all times maintain a serious mind, paying them due reverence and obeisance. To all living beings preach the Law and in an equitable manner. Because a person is heedful of the Law, that does not mean one should vary the amount of preaching. Even to those who show a profound love for the Law one should not on that account preach at greater length.

Vì sao? “Vì các người là kẻ buông-lung, biếng trễ đói với đạo”. Lại cũng chẳng nên hí-luận các pháp có chỗ giành cãi. Phải ở nơi tất cả chúng-sinh, khởi tưởng đại-bi, đói với các đức Như-Lai sinh tưởng như cha lành, đối với các Bồ-tát, tưởng là bậc đại-sư, với các Đại Bồ-tát ở mười-phương phải thâm tâm lễ lạy, với tất-cả chúng-sinh đều bình- đẳng nói pháp. Vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, nhẫn đến người ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều.

 

“Manjushri, if among these bodhisattvas and mahasattvas there are those who in the latter age hereafter, when the Law is about to perish, succeed in carrying out this third set of peaceful practices, then when they preach this Law they will be free from anxiety and confusion, and will find good fellow students to read and recite this sutra with. They will attract a large assembly of persons who come to listen and assent. After they have listened, they will embrace; after they have embraced, they will recite; after they have recited, they will preach; and after they have preached, they will copy, or will cause others to copy, and will present offerings to the sutra rolls, treating them with reverence, respect and praise.”

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

Văn-Thù-Sư-Lợi! Vị đại Bồ-tát ở đời rốt sau lúc pháp muốn diệt nếu thành tựu được hạnh an-lạc thứ ba đây, thời lúc nói pháp này không ai có thể não loạn được bạn đồng học tốt chung cùng đọc tụng kinh này, cũng được đại-chúng thường đến nghe thụ. Nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chép, hoặc bảo người chép, cúng-dàng kinh quyển cung-kính tôn trọng ngợi khen.Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

If you wish to preach this sutra,
you must set aside jealousy, hatred, arrogance,
a mind that is fawning, deceitful, false,
and constantly practice honest and upright conduct.
Do not look with contempt on others
or hold frivolous debates on the doctrine.
Do not cause others to have doubts or regrets
by saying, “You will never become a Buddha!”
When a son of the Buddha preaches the Law
he is at all times gentle and full of forbearance,
having pity and compassion on all,
never giving way to a negligent or a slothful mind.
The great bodhisattvas of the ten directions
out of pity for the multitude carry out the way.
One should strive to respect and read and revere them,
saying, “These are great teachers!”
Regarding the Buddhas, the World-Honored Ones,
learn to think of them as unsurpassed fathers.
Wipe out the mind of pride and arrogance
and preach the Law without hindrance.
Such is the third set of rules;
wise persons should guard and obey them.
If with a single mind they observe these peaceful practices,
they will be respected by immeasurable multitudes.

8.- Nếu muốn nói kinh này
Phải bỏ lòng ghen hờn
Ngạo dua-dối tà-ngụy
Thường tu hạnh chất trực
Chẳng nên khinh miệt người
Cũng chẳng hí-luận pháp
Chẳng khiến kia nghi-hối
Rằng ngươi chẳng thành Phật,
Phật-tử đó nói pháp
Thường nhu-hòa hay nhẫn
Từ-bi với tất cả
Chúng-sinh lòng biếng trễ
Bồ-tát lớn mười-phương
Thương chúng nên hành đạo
Phải sinh lòng cung-kính
Đó là Đại-sư ta,
Với các Phật Thế-Tôn
Tưởng là cha vô-thượng,
Phá nơi lòng kiêu-mạn
Nói pháp không chướng-ngại
Pháp thứ ba như thế
Người trí phải giữ-gìn
Một lòng an-lạc hạnh
Vô-lượng chúng cung-kính.

 

“Manjushri, if among these bodhisattvas and mahasattvas there are those who in the age hereafter, when the Law is about to perish, accept and embrace the Lotus Sutra, toward the believers who are still in the household or those who have left the household they should cultivate a mind of great compassion, and toward those who are not bodhisattvas they should also cultivate a mind of great compassion, and should think to themselves: These persons have made a great error. Though the Thus Come One as an expedient means preaches the Law in accordance with what is appropriate, they do not listen, do not know, do not realize, do not inquire, do not believe, do not understand. But although these persons do not inquire about, do not believe and do not understand this sutra, when I have attained anuttara-samyak-sambodhi, wherever I happen to be, I will employ my transcendental powers and the power of wisdom to draw them to me to cause them to abide in this Law.

9.- Lại Văn-Thù-Sư-Lợi! Các vị đại Bồ-tát ở đời rốt sau lúc pháp gần diệt có vị nào trì kinh Pháp-Hoa này ở trong hàng người tại-gia, xuất-gia sinh lòng từ lớn, ở trong hạng người chẳng phải Bồ-tát sinh lòng bi lớn, phải nghĩ thế này: những người như thế thời là mất lợi lớn. Đức Như-Lai phương-tiện tùy-nghi nói pháp chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng hỏi. Người đó dầu chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này, lúc ta được vô-thượng chính-đẳng chíng-giác, người đó tùy ở chỗ nào, ta dùng sức thần-thông, sức trí-tuệ dẫn dắt đó khiến được trụ trong pháp này.

 

“Manjushri after the Thus Come One has entered extinction, if among these bodhisattvas and mahasattvas there are those who will succeed in carrying out this fourth set of rules, then when they preach the Law they will commit no error. Monks, nuns, laymen, laywomen, and rulers, princes, great ministers, common people, Brahmans and householders will constantly offer them alms and will revere, respect and praise them. The heavenly beings in the sky, in order to listen to the Law, will constantly follow and attend them. If they are in a settlement or town or in a quiet and deserted place or a forest and people come and want to ask them difficult questions, the heavenly beings day and night will for the sake of the Law constantly guard and protect them and will cause all the listeners to rejoice. Why? Because this sutra is protected by the supernatural powers of all the Buddhas of the past, future, and present.

Văn-Thù-Sư-Lợi! Vị đại Bồ-tát đó ở sau lúc Như-Lai diệt-độ nếu thành-tựu được pháp thứ tư này thời lúc nói pháp này không có lầm-lỗi, thường được hàng Tỷ-khiêu, Tỷ-khiêu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, quốc-vương, vương-tử, đại-thần nhân-dân bà-la-môn, cư-sĩ thảy cúng-dàng cung-kính tôn-trọng ngợi-khen, hàng chư thiên ở trên hư-không vì nghe pháp cũng thường theo hầu. Nếu ở trong xóm làng thành ấp, rừng cây vắng-vẻ, có người đến muốn gạn hỏi, hàng chư thiên ngày đêm thường vì pháp mà vệ hộ đó, có thể khiến người nghe đều được vui mừng.Vì sao? Vì kinh này được sức thần của tất cả các đức Phật thuở quá-khứ, vị-lai, hiện-tại giữ-gìn vậy.

 

“Manjushri, as for this Lotus Sutra, throughout immeasurable numbers of lands one cannot even hear its name, much less be able to see it, accept and embrace, read and recite it.

Văn-Thù-Sư-Lợi! Kinh Pháp-Hoa này ở trong vô-lượng cõi nước, nhẫn đến danh-tự còn chẳng nghe được, hà-huống là được thấy thụ-trì đọc tụng.

 

Manjushri, suppose, for example, that there is a powerful wheel-turning sage king who wants to use his might to subdue other countries, but the petty rulers will not heed his commands. At that time the wheel-turning king calls up his various troops and sets out to attack. If the king sees any of his fighting forces who have won distinction in battle, he is greatly delighted and immediately rewards the persons in accordance with their merits, handing out fields, houses, settlements and towns, or robes and personal adornments, or perhaps giving out various precious objects such as gold, silver, lapis lazuli, seashell, agate, coral or amber, or elephants, horses, carriages, men and women servants, and people. Only the bright jewel that is in his topknot he does not give away. Why? Because this one jewel exists only on the top of the King’s head, and if he were to give it away, his followers would be certain to express great consternation and alarm.

Văn-Thù-Sư-Lợi! Thí như vua Chuyển-luân-thánh-vương (10) sức lực mạnh-mẽ muốn dùng uy-thế hàng phục các nước, mà các vua nhỏ chẳng thuận mệnh-lệnh, bấy giờ Chuyển-luân-thánh-vương đem các đạo binh ra đánh dẹp, vua thấy binh chúng những người đánh giặc có công, liền rất vui mừng theo công mà thưởng ban. Hoặc ban cho ruộng, nhà, xóm, làng, thành, ấp, hoặc ban cho đồ y-phục trang-nghiêm nơi thân, hoặc cho các món trân-bảo, vàng, bạc, lưu-ly, xa-cừ, mã-nảo, san-hô, hổ-phách, voi, ngựa, xe, cộ, tôi-tớ, nhân-dân, chỉ viên minh-châu trong buối tóc chẳng đem cho đó.Vì sao? Vì riêng trên đỉnh vua có một viên châu này, nếu đem cho đó thời các quyến-thuộc của vua ắt rất kinh lạ.

 

“Manjushri, the Thus Come One is like this. He uses the power of meditation and wisdom to win Dharma lands and become king of the threefold world. But the devil kings are unwilling to obey and submit. The worthy and sage military leaders of the Thus Come One engage them in battle, and when any of the Buddha’s soldiers achieve distinction, the Buddha is delighted in heart and in the midst of the four kinds of believers he preaches various sutras, causing their hearts to be joyful. He presents them with meditations, emancipations, roots and powers that are free of outflows, and other treasures of the Law. He also presents them with the city of nirvana, telling them that they have attained extinction, guiding their minds and causing them all to rejoice. But he does not preach the Lotus Sutra to them.

Văn-Thù-Sư-Lợi! Như-Lai cũng như thế, dùng sức thuyền-định trí-tuệ được cõi nước pháp, giáo-hóa trong ba cõi mà ma-vương chẳng khứng thuận-phục, các tướng hiền thánh của Như-Lai cùng ma đánh nhau. Những người có công lòng cũng vui mừng, ở trong hàng chúng vì nói các kinh khiến tâm kia vui thích, ban cho các pháp thuyền-định, giải-thoát, vô-lậu căn-lực. Và lại ban cho thành Niết-Bàn, bảo rằng được diệt-độ để dẫn dắt lòng chúng làm cho đều được vui mừng, mà chẳng vì đó nói kinh Pháp-Hoa này.

 

“Manjushri, when the wheel-turning king sees someone among his soldiers who has gained truly great distinction, he is so delighted in heart that he takes the unbelievably fine jewel that has been in his topknot for so long and has never been recklessly given away, and now gives it to this man. And the Thus Come One does the same. In the threefold world he acts as the great Dharma king. He uses the Law to teach and convert all living beings, watches his worthy and sage armies as they battle with the devils of the five components, the devils of earthly desires, and the death devil. And when they have won great distinction and merit, wiping out the three poisons, emerging from the threefold world, and destroying the nets of the devils, at that time the Thus Come One is filled with great joy. This Lotus Sutra is capable of causing all living beings to attain comprehensive wisdom. It will face much hostility in the world and be difficult to believe. It has not been practiced before, but now I preach it.

Văn-Thù-Sư-Lợi! Như vua Chuyển-Luân thấy các binh chúng những người có công lớn, đem viên minh-châu khó tin từ lâu ở trong buối tóc chẳng vọng cho người, mà nay cho đó.Đức Như-Lai cũng lại như thế, làm vị đại Pháp-vương trong ba cõi, đem pháp mầu giáo-hóa tất cả chúng-sinh. Thấy quân hiền-thánh cùng ma ngũ-ấm, ma phiền-não (7), ma chết, đánh nhau có công lớn, diệt ba độc, khỏi ba cõi, phá lưới ma. Lúc ấy Như-Lai cũng rất vui mừng, kinh Pháp-hoa này có thể khiến chúng-sinh đến bậc “nhấ-thiết-trí” là pháp mà tất cả thế gian nhiều oán-ghét, khó tin, trước chưa từng nói mà nay nói đó.

 

“Manjushri, this Lotus Sutra is foremost among all that is preached by the Thus Come One. Among all that is preached it is the most profound. And it is given at the very last, the way that profound ruler did when he took the bright jewel he had guarded for so long and finally gave it away.

Văn-Thù-Sư-Lợi! Kinh Pháp-Hoa này là lời nói bậc nhất của Như-Lai, ở trong các lời nói thời là rất sâu, rốt sau mới ban cho, như vua sức mạnh kia lâu gìn viên minh-châu mà nay mới cho đó.

 

“Manjushri this Lotus Sutra is the secret storehouse of the Buddhas, the Thus Come Ones. Among the sutras, it holds the highest place. Through the long night I have guarded and protected it and have never recklessly propagated it. But today for the first time I expound it for your sake.”

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoken in verse form, saying:

Văn-Thù-Sư-Lợi! Kinh Pháp-Hoa này là tạng bí-mật của các đức Phật Như-Lai, ở trong các kinh thời là bậc trên hết, lâu ngày giữ-gìn chẳng vọng tuyên nói, mới ở ngày nay cùng với các ông mà bày nói đó.Lúc đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

Constantly practice perseverance,
have pity on all beings,
and do your best to expound and preach
the sutra praised by the Buddha.
In the latter age hereafter
those who embrace this sutra should,
without regard to persons in the household, persons who have
left it,
or persons who are not bodhisattvas,
cultivate pity and compassion,
saying, “If they do not listen to
and do not believe this sutra
they will be committing a great error.

 1. Thường tu-hành nhẫn-nhục
  Thương xót tất cả chúng
  Mới có thể diễn nói
  Kinh của Phật khen ngợi.
  Đời mạt-thế về sau
  Người thụ-trì kinh này
  Với tại-gia, xuất-gia
  Và chẳng phải Bồ-tát,
  Nên sinh lòng từ-bi
  Những người đó chẳng nghe
  Chẳng tin kinh pháp này
  Thời là mất lợi lớn
  Khi ta chứng Phật-đạo


If I gain the bodhisattva way
I will employ expedient means
and preach this Law for them,
causing them to abide in it.
Suppose there is a powerful
wheel-turning king.
His soldiers have won merit in battle
and he rewards them with various articles,
elephants, horses, carriages,
adornments for their person,
fields and houses,
settlements and towns,
or gives them clothing,
various kinds of precious objects,
men and women servants, wealth and goods,
delightedly bestowing all these.
But if there is someone brave and stalwart
who can carry out difficult deeds,
the king will remove the bright jewel from his topknot
and present it to the man.

Dùng các sức phương-tiện
Vì nói kinh pháp này
Làm cho trụ trong đó.
Thí như vua Chuyển-Luân
Thánh-vương có sức mạnh
Binh tướng đánh có công
Thưởng ban những đồ vật
Voi, ngựa và xe-cộ
Đồ trang-nghiêm nơi thân,
Và những ruộng cùng nhà
Xóm làng thành ấp thảy
Hoặc ban cho y-phục
Các món trân báu lạ
Tôi-tớ cùng của cải
Đều vui mừng ban cho,
Nếu có người mạnh-mẽ
Hay làm được việc khó
Vua mới mở buối tóc
Lấy minh-châu cho đó.


The Thus Come One is like this.
He acts as king of the doctrines,
possessing the great power of perseverance
and the precious storehouse of wisdom,
and with his great pity and compassion
he converts the age in accordance with the Law.
He sees all persons
as they undergo suffering and anxiety,
seeking to gain emancipation
battling with the devils,
and for the sake of the living beings
he preaches various doctrines,
employing great expedient means
and preaching these sutras.
And when he knows that living beings
have gained powers through them,
then at the very last for their sake
he preaches this Lotus Sutra,
like the king who unbinds his topknot
and gives away his bright jewel.
This sutra is to be honored
as highest among all sutras.
Constantly I guard and protect it,
and do not purposely reveal it.
But now the time is right
for me to preach it to you.

Đức Như-Lai cũng thế
Là vua trong các pháp
Nhẫn-nhục sức rất lớn
Tạng báu trí-tuệ sáng
Dùng lòng từ-bi lớn
Đúng như pháp độ-đời
Thấy tất cả mọi người
Chịu các điều khổ-não
Muốn cầu được giải-thoát
Cùng các ma đánh nhau
Phật vì chúng-sinh đó
Nói các món kinh pháp
Dùng sức phương-tiện lớn
Nói các kinh điển đó,
Đã biết loài chúng-sinh
Được sức mạnh kia rồi
Rốt sau mới vì chúng
Nói kinh Pháp-Hoa này
Như vua thánh mở tóc
Lấy minh-châu cho đó.
Kinh này là bậc tôn
Trên hết trong các kinh
Ta thường giữ-gìn luôn
Chẳng vọng vì mở bày
Nay chính đã phải lúc
Vì các ông mà nói.
Sau khi ta diệt-độ


After I have entered extinction
if someone seeks the Buddha way
and hopes to be able in tranquility
to expound this sutra,
then he should associate himself closely
with the four rules described.
Anyone who reads this sutra
will at all times be free of worry and anxiety;
likewise he will be without illness or pain,
his expression fresh and bright.
He will not be born in poverty or want,
in humble or ugly circumstances.
Living beings will delight to see him
and look up to him as a worthy sage.
The young sons of heavenly beings
will wait on him and serve him.

Người mong cầu Phật-đạo
Muốn được trụ an-ổn
Diễn nói kinh pháp này
Phải nên thường gần-gũi
Bốn pháp trên như thế.
Người đọc tụng kinh này
Thường không bị ưu-não
Lại không có bệnh đau
Nhan-sắc được trắng sạch
Chẳng sinh nhà bần-cùng
Dòng ti-tiện xấu-xa
Chúng-sinh thường ưa thấy.
Như ham-mộ hiền-thánh
Các đồng-tử cõi trời
Dùng làm kẻ sai khiến


Swords and staves will not touch him
and poison will have no power to harm him.
If people speak ill and revile him,
their mouths will be closed and stopped up.
He will stroll about without fear
like the lion king.
The brilliance of his wisdom
will be like the shining of the sun;
even in his dreams
he will see only wonderful things.
He will see the Thus Come Ones
seated in their lion seats
surrounded by multitudes of monks
and preaching the Law.
And he will see dragons, spirits,
asuras and others,
numerous as Ganges sands,
reverently pressing their palms together.
He will see himself there
and will preach the Law for them.
Again he will see Buddhas,
their bodies marked by a golden hue,
emitting immeasurable rays
that light up all things,
employing Brahma sounds
to expound the doctrines.
For the four kinds of believers
the Buddha will preach the unsurpassed Law,
and he will see himself among them
pressing his palms together and praising the Buddha.
He will hear the Law and delight
and will offer alms.
He will obtain dharanis
and proof of the wisdom without regression.
And when the Buddha knows that his mind
has entered deep into the Buddha way,
then he will give him a prophecy
that he will attain the highest, the correct enlightenment.

Dao gậy chẳng đến được
Độc dữ chẳng hại được
Nếu người muốn mắng-nhiếc
Miệng thời liền ngậm bít
Dạo đi không sợ-sệt
Dường như sư-tử vương
Trí-tuệ rất sáng-suốt
Như mặt trời chói sáng.
Nếu ở trong chiêm-bao
Chỉ thấy những việc tốt
Thấy các đức Như-Lai
Ngồi trên tòa sư-tử
Các hàng chúng tỷ-khiêu
Vây quanh nghe nói pháp.
Lại thấy các long-thần
Cùng A-tu-la thảy
Số như cát sông Hằng
Đều cung-kính chắp tay
Tự ngó thấy thân mình
Mà vì chúng nói pháp.
Lại thấy các đức Phật
Thân tướng thuần sắc vàng
Phóng vô-lượng hào-quang
Soi khắp đến tất cả
Dùng giọng tiếng phạm-âm
Mà diễn nói các pháp
Phật vì hàng tứ-chúng
Nói kinh pháp vô-thượng
Thấy thân mình ở trong
Chắp tay khen-ngợi Phật
Nghe pháp lòng vui mừng
Mà vì cúng-dàng Phật
Được pháp Đà-la-ni
Chứng bậc bất-thối-trí,
Phật biết tâm người đó
Đã sâu vào Phật-đạo
Liền vì thụ-ký cho
Sẽ thành tối chính-giác.


“You, good man,
in an age to come
will attain immeasurable wisdom,
the great way of the Buddha.
Your land will be adorned and pure,
incomparably broad and great,
with the four kinds of believers
who press their palms together and listen to the Law.
Again he will see himself
in the midst of mountains and forests
practicing the good Law,
understanding the true nature of all phenomena,
deeply entering meditation
and seeing the Buddhas of the ten directions.
Of Buddhas, their bodies of golden hue,
adorned with the marks of a hundred kinds of good fortune,
of listening to the Law and preaching it to the people –
such will be the good dreams he constantly dreams.
Again he will dream he is king of a country
but casts aside palaces and attendants
and the superb and wonderful objects of the five desires,
repairs to the place of practice
and under the bodhi tree
seats himself in a lion seat,
seeking the way, and after seven days
gains the wisdom of the Buddhas.
Having succeeded in the unsurpassed way,
he rises and turns the wheel of the Law,
preaching the Law for the four kinds of believers,
for thousands, ten thousands, millions of kalpas
preaching the wonderful Law free of outflows,
saving immeasurable living beings.
And afterward he will enter nirvana
like smoke coming to an end when a lamp goes out.
If in that evil age hereafter
someone preaches this foremost Law,
that person will gain great benefits,
blessings such as have been described above.

Thiện-nam-tử ngươi này!
Sẽ ở đời vị-lai
Chứng được vô-lượng trí
Nên đạo lớn của Phật,
Cõi nước rất nghiêm tịnh
Rộng lớn không đâu bằng
Cũng có hàng tứ-chúng
Chắp tay nghe nói pháp.
Lại thấy thân của mình
Ở trong rừng núi vắng
Tu-tập các pháp lành
Chứng thực-tướng các pháp
Sâu vào trong thuyền-định
Thấy các Phật mười-phương
Các Phật thân sắc vàng
Trăm phước tướng trang-nghiêm
Nghe pháp vì người nói
Thường có mộng tốt đó.
Lại mộng làm quốc-vương
Bỏ cung-điện quyến-thuộc
Và ngũ-dục thượng diệu
Đi đến nơi đạo-tràng
Ở dưới gốc Bồ-Đề
Mà ngồi tòa sư-tử
Cầu đạo quá bảy ngày
Được trí của các Phật
Thành đạo vô-thượng rồi
Dậy mà chuyển pháp-luân
Vì bốn-chúng nói pháp
Trải nghìn muôn ức kiếp
Nói pháp mầu vô-lậu
Độ vô-lượng chúng-sinh
Sau sẽ vào Niết-bàn
Như khói hết đèn tắt.
Nếu trong đời ác sau
Nói pháp bậc nhất này
Người đó được lợi lớn
Các công-đức như trên

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://thuvienhoasen.org/p16a589/14-pham-an-lac-hanh
 2. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap14.html