Chương 13 – Phẩm Trì – Admonition to Embrace the Sutra – Song ngữ

English: Burton Watson

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Compile: Lotus group

 

At that time the Bodhisattva and mahasattva Medicine King, along with the bodhisattva and mahasattva Great Joy of Preaching and twenty thousand bodhisattva followers who were accompanying them, all in the presence of the Buddha took this vow, saying: “We beg the World-Honored One to have no further worry. After the Buddha has entered extinction we will honor, embrace, read, recite and preach this sutra. Living beings in the evil age to come will have fewer and fewer good roots. Many will be overbearingly arrogant and greedy for offerings and other forms of gain, increasing the roots that are not good and moving farther away than ever from emancipation. But although it will be difficult to teach and convert them, we will summon up the power of great patience and will read and recite this sutra, embrace, preach, and copy it, offering it many kinds of alms and never begrudging our bodies or lives.

 1. Lúc bấy giờ, ngài Dược-Vương đại Bồ-Tát và ngài Đại-Nhạo-Thuyết Bồ-Tát Ma-ha-tát cùng chung với quyến-thuộc hai muôn vị Bồ-Tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: “Cúi mong đức Thế-Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này, đời ác sau, chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng-thượng mạn tham lợi dưỡng cúng-dường, thêm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát, dầu khó có thể giáo hóa, chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn đọc tụng kinh này, thọ-trì giải nói biên chép, dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng”

 

At that time in the assembly there were five hundred arhats who received a prophecy of enlightenment. They said to the Buddha, “World-Honored One, we too make a vow. In lands other than this one we will broadly preach this sutra.”

 1. Lúc đó, trong chúng có năm trăm vị A-la-hán đã được thọ ký đồng bạch Phật rằng : “Thế-Tôn! Chúng con cũng tự thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này”.

 

Also there were eight thousand persons, some still learning, others with nothing more to learn, who received a prophecy of enlightenment. They rose from their seats, pressed their palms together and, turning toward the Buddha, made this vow: “World-Honored One, we too in other lands will broadly preach this sutra. Why? Because in this saha world the people are given to corruption and evil, beset by overbearing arrogance, shallow in blessings, irascible, muddled, fawning and devious, and their hearts are not sincere.” At that time the Buddha maternal aunt, the nun Mahaprajapati, and the six thousand nuns who accompanied her, some still learning, others with nothing more to learn, rose from their seats, pressed their palms together with a single mind and gazed up at the face of the honored one, their eyes never leaving him for an instant.

 1. Lại có bậc học và vô học tám nghìn người đã được thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chấp tay hướng về phía Phật nói lời thệ rằng : “Thế-Tôn! Chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? -Vì người trong nước Ta-bà nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng-thượng-mạn, công đức cạn mỏng, giận hờn, tà vạy tâm không chơn thật”. Khi đó, dì của Phật là Đại-Ái-Đạo Tỳ-kheo-ni cùng chung với bậc “học” và “vô học” Tỳ-kheo-ni sáu nghìn người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chấp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mắt chẳng tạm rời.

 

At that time the World-Honored One said to Gautami 3, “Why do you look at the Thus Come One in that perplexed manner? In your heart are you perhaps worrying that I have failed to mention your name among those of received a prophecy of the attainment of anuttara-samyak-sambodhi?

Bấy giờ, Thế-Tôn bảo Kiều-Đàm-Di : “Cớ chi có sắc buồn mà nhìn Như-Lai, tâm ngươi toan không cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi, để thọ ký thành vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác ư?

 

 But Gautami, I earlier made a general statement saying that all the voice-hearers had received such a prophecy. Now if you would like to know the prophecy for you, I will say that in ages to come, amid the Law of sixty-eight thousands of millions of Buddhas, you will be a great teacher of Law, and the six thousand nuns, some still learning, some already sufficiently learned, will accompany you as teachers of the Law. In this manner you will bit by bit fulfill the way of the bodhisattva until you are able to become a Buddha with the name Gladly Seen by All Living Beings Thus Come One, worthy of offerings, of right and universal knowledge, perfect clarity and conduct, well gone, understanding the world, unexcelled worthy, trainer of people, teacher of heavenly and human beings, Buddha, World-Honored One.

Kiều-Đàm-Di! Ta trước tổng nói tất cả Thanh-văn đều đã được thọ-ký , nay ngươi muốn biết thọ ký đó, đời tương lai sau ngươi sẽ ở trong pháp hội của sáu muôn tám nghìn ức đức Phật làm vị đại Pháp-Sư và sáu nghìn vị “học” “vô-học” Tỳ-kheo-ni đều làm Pháp-sư. Ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ-Tát như thế sẽ được thành Phật hiệu là Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Hỷ-Kiến Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-Thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-Nhân-Sư, Phật Thế-Tôn.

 

Gautami, this Gladly Seen by All Living Beings Buddha will confer a prophecy upon the six thousand bodhisattvas, to be passed from one to another, that they will attain anuttara-samyak-sambodhi.”

Kiều-Đàm-Di! Đức Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Hỷ-Kiến Phật đó và sáu nghìn Bồ-Tát tuần tự thọ ký được đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

 

At that time the mother of Rahula, the nun Yashodhara, thought to herself, the World-Honored One in his bestowal of prophecies has failed to mention my name alone!

Bấy giờ, mẹ của La-Hầu-La là bà Gia-Du-Đà-La Tỳ-kheo-ni nghĩ rằng : “Thế-Tôn ở nơi trong hội thọ ký riêng chẳng nói đến tên tôi”.

 

The Buddha said to Yashodhara, “In future ages, amid the Law of hundreds, thousands, ten thousands, millions of Buddhas, you will practice the deeds of a bodhisattva, will be a great teacher of the Law, and will gradually fulfill the Buddha way. Then in a good land you will become a Buddha named Endowed with a Thousand Ten Thousand Glowing Marks Thus Come One, worthy of offerings, of right and universal knowledge, perfect clarity and conduct, well gone, understanding the world, unexcelled worthy, trainer of people, teacher of heavenly and human beings, Buddha, World-Honored One. The life span of this Buddha will be immeasurable asamkhya kalpas.”

Phật bảo bà Gia-Du-Đà-La : “Ngươi ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ức đức Phật, tu hạnh Bồ-Tát, làm vị đại Pháp-sư, lần lần đầy đủ Phật đạo ở trong cõi Thiện-Quốc sẽ được thành Phật hiệu là Cụ-Túc Thiên-Vạn Quang-Tướng Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-Nhân-Sư, Phật Thế-Tôn. Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp.

 

At that time the nun Mahaprajapati, the nun Yashodhara, and their followers were all filled with great joy, having gained what they had never had before. Immediately in the presence of the Buddha they spoke in verse form, saying:

 Lúc đó bà Đại-Ái-Đạo Tỳ-kheo-ni và bà Gia-Du-Đà-La Tỳ-kheo-ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng được việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kệ rằng:

 

World-Honored One, leader and teacher,
you bring tranquility to heavenly and human beings.
We have heard these prophecies
and our minds are peaceful and satisfied.

 Đấng Thế-Tôn Đạo-Sư
Làm an ổn trời người
Chúng con nghe thọ ký
Lòng an vui đầy đủ.

 

The nuns, having recited these verses, said to the Buddha, “World-Honored One, we too will be able to go to lands in other regions and broadly propagate this sutra.

Các vị Tỳ-kheo-ni nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng : “Chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác rộng tuyên nói kinh này”.

 

At that time the World-Honored One looked at the eight hundred thousand million nayutas of bodhisattvas and mahasattvas. These bodhisattvas had all reached the level of avivartika, turned the unregressing wheel of the Law, and had gained dharanis. They rose from their seats, advanced before the Buddha and, pressing their palms together with a single mind, thought to themselves, if the World-Honored One should order us to embrace and preach this sutra, we would do as the Buddha instructed and broadly propagate this Law.

 1. Bấy giờ, đức Thế-Tôn nhìn tám mươi muôn ức na-do-tha vị đại Bồ-Tát, các vị Bồ-Tát đó đều là bậc bất-thối-chuyển, chuyển-pháp-luân bất-thối được các pháp tổng-trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật một lòng chấp tay mà nghĩ rằng : “Nếu đức Thế-Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này, thời chúng ta sẽ như là Phật dạy rộng tuyên nói pháp này”.

 

 And then they thought to themselves, But the Buddha now is silent and gives us no such order. What shall we do?

Các vị đó lại nghĩ : “Nay đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo, chúng ta phải làm thế nào?”

 

At that time the bodhisattvas, respectfully complying with the Buddha’s will and at the same time wishing to fulfill their own original vows, proceeded in the presence of the Buddha to roar the Lion’s roar and to make a vow, saying: “World-Honored One, after the Thus Come One has entered extinction we will travel here and there, back and forth through the worlds in the ten directions so as to enable living beings to copy this sutra, receive, embrace, read and recite it, understand and preach its principles, practice it in accordance with the Law, and properly keep it in their thoughts. All this will be done through the Buddha’s power and authority. We beg that the World-Honored One, though in another region, will look on from afar and guard and protect us.

 Lúc đó, các vị Bồ-Tát kính thuận ý của Phật, và muốn tự thỏa mãn bổn nguyện, bèn ở trước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thệ rằng : “Thế-Tôn, sau khi Như-Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới hay khiến chúng sanh biên chép kinh này, thọ trì, đọc tụng, giải nói nghĩa lý, nghĩ nhớ chơn chánh, đúng như pháp mà tu hành, như thế đều là sức oai thần của Phật. Cúi mong đức Thế-Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho”.

 

At that time the bodhisattvas joined their voices together and spoke in verse form, saying:

 Tức thời các vị Bồ-Tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng:

 

We beg you not to worry.
After the Buddha has passed into extinction,
in an age of fear and evil
we will preach far and wide.
There will be many ignorant people
who will curse and speak ill of us
and will attack us with swords and staves,
but we will endure all these things.
In that evil age there will be monks
with perverse wisdom and hearts that are fawning and crooked
who will suppose they have attained what they have not attained,
being proud and boastful in heart.
Or there will be forest-dwelling monks
wearing clothing of patched rags and living in retirement,
who will claim they are practicing the true way,
despising and looking down on all humankind.
Greedy for profit and support,
they will preach the law to white-robed laymen
and will be respected and revered by the world
as though they were arhats who possess the six
transcendental powers.

 1. Cúi mong Phật chớ lo
  Sau khi Phật diệt độ
  Trong đời ác ghê sợ
  Chúng con sẽ rộng nói.
  Có những người vô trí
  Lời ác mắng rủa thảy
  Và dao gậy đánh đập
  Chúng con đều phải nhẫn.
  Tý-kheo trong đời ác
  Trí tà lòng dua vạy
  Chưa được nói đã được
  Lòng ngã mạn dẫy đầy,
  Hoặc người mặc áo nạp
  Lặng lẽ ở chỗ vắng
  Tự nói tu chơn đạo
  Khinh rẻ trong nhân gian
  Vì ham ưa danh lợi
  Nói pháp cho bạch-y
  Được người đời cung kính
  Như lục thông La-hán


These men with evil in their hearts,
constantly thinking of worldly affairs,
will borrow the name of forest-dwelling monks
and take delight in proclaiming our faults,
saying things like this:
“These monks are greedy
for profit and support
and therefore they preach non-Buddhist doctrines
and fabricate their own scriptures
to delude the people of the world.
Because they hope to gain fame and renown thereby
they make distinctions when preaching this sutra.”
Because in the midst of the great assembly
they constantly try to defame us,
they will address the rulers, high ministers,
Brahmans and householders,
as well as other monks,
slandering and speaking evil of us,
saying, “These are men of perverted views
who preach non-Buddhist doctrines!”
But because we revere the Buddha
we will bear all these evils.
Though they treat us with contempt, saying,
“You are all no doubt Buddhas!”
All such words of arrogance and contempt
we will endure and accept.
In a muddied kalpa, in an evil age
there will be many things to fear.
Evil demons will take possession of others
and through them curse, revile and heap shame on us.
But we, reverently trusting in the Buddha,
will put on the armor of perseverance.
In order to preach this sutra
we will bear these difficult things.
We care nothing for our bodies or lives
but are anxious only for the unsurpassed way.
In ages to come we will protect and uphold
what the Buddha has entrusted to us.
This the World-Honored One must know.
The evil monks of that muddied age,
failing to understand the Buddha’s expedient means,
how he preaches the Law in accordance with what is appropriate,
will confront us with foul language and angry frowns;
again and again we will be banished
to a place far removed from towers and temples.
All these various evils,
because they keep in mind the Buddha’s orders,
we will endure.
If in the settlements and towns
of those who seek the Law,
we will go to wherever they are
and preach the Law entrusted by the Buddha.
We will be envoys of the World-Honored One,
facing the assembly without fear.
We will preach the law with skill,
for we desire the Buddha to rest in tranquility.
In the presence of the World-Honored One
and of the Buddhas who have gathered from the ten directions
to proclaim this vow.
The Buddha must know what is in our hearts.


Người đó ôm lòng ác
Thường nghĩ việc thế-tục
Giả danh “A-luyện-nhã”
Ưa nói lỗi chúng con
Mà nói như thế này
Các bọn Tỳ-kheo này
Vì lòng tham lợi dưỡng
Nói luận nghĩa ngoại đạo
Tự làm kinh điển đó
Dối lầm người trong đời
Vì muốn cầu danh tiếng
Mà giải nói kinh đó
Thường ở trong đại chúng
Vì muốn phá chúng con
Đến Quốc-vương, quan lớn
Bà-la-môn, cư-sĩ
Và chúng Tỳ-kheo khác
Chê bai nói xấu con
Đó là người tà kiến
Nói luận nghĩa ngoại đạo
Chúng con vì kính Phật
Đều nhẫn các ác đó
Bị người đó khinh rằng
Các ngươi đều là Phật
Lời khinh mạn dường ấy
Đều sẽ nhẫn thọ đó.
Trong đời ác kiếp trược
Nhiều các sự sợ sệt
Quỷ dữ nhập thân kia
Mắng rủa hủy nhục con
Chúng con kính tin Phật
Sẽ mặc giáp nhẫn nhục
Vì để nói kinh này
Nên nhẫn các việc khó,
Con chẳng mến thân mạng
Chỉ tiếc đạo vô thượng.
Chúng con ở đời sau
Hộ trì lời Phật dặn
Thế-Tôn tự nên biết
Tỳ-kheo đời ác trược
Chẳng biết Phật phương tiện
Tùy cơ nghi nói pháp
Chau mày nói lời ác
Luôn luôn bị xua đuổi
Xa rời nơi chùa tháp
Các điều ác như thế
Nhớ lời Phật dặn bảo
Đều sẽ nhẫn việc đó
Các thành ấp xóm làng
Kia có người cầu pháp
Con đều đến chỗ đó
Nói pháp của Phật dặn.
Con là sứ của Phật
Ở trong chúng không sợ
Con sẽ khéo nói pháp
Xin Phật an lòng ở
Con ở trước Thế-Tôn
Mười phương Phật đến nhóm
Phát lời thệ như thế
Phật tự rõ lòng con.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap13.html
 2. http://thuvienhoasen.org/p16a587/13-pham-tri