Chương 12 – Phẩm Đề-bà-đạt-đa – Devadatta – Song ngữ

English: Burton Watson.

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh.

Compile: Lotus group.

 

At that time the Buddha addressed the bodhisattvas, the heavenly and human beings, and the four kinds of believers saying: “Immeasurable kalpas in the past, I sought the Lotus Sutra without ever flagging. During those many kalpas, I constantly appeared as the ruler of a kingdom who made a vow to seek the unsurpassed bodhi. His mind never wavered or turned aside, and in his desire to fulfill the six paramitas he diligently distributed alms, never stinting in heart, whether the gift was elephants or horses, the seven rare articles, countries, cities, wife, children, maidservants, or his own head, eyes, marrow and brain, his own flesh and limbs. He did not begrudge even his own being and life.

 1. Lúc bấy giờ, đức Phật bảo các vị Bồ-Tát và hàng trời, người, bốn chúng : “Ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh Pháp-hoa không có lười mỏi. Trong nhiều kiếp thường làm vị Quốc-vương phát nguyện cầu đạo vô thượng Bồ-đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật nên siêng làm việc bố thí lòng không lẫn tiếc, bố thí voi, ngựa, bảy báu, nước thành, vợ, con, tôi tớ, bạn bè, cho đến đầu, mắt, tủy, óc, thân, thịt, tay, chân, chẳng tiếc thân mạng.

 

At that period the human life span was immeasurably long. But for the sake of the Law this king abandoned his kingdom and throne, delegated the government to the crown prince, sounded drums and sent out proclamations, seeking the Law in four directions and saying, ‘Who can expound the Great Vehicle for me? To the end of my life I will be his provider and servant!’

Thuở đó, nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, vua vì mến pháp nên thôi bỏ ngôi vua, giao việc trị nước cho Thái-tử. Đánh trống ra lệnh cầu pháp khắp bốn phương: “Ai có thể vì ta nói pháp Đại-thừa, thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ.”

 

“At that time there was a seer who came to the king and said, “I have a Great Vehicle text called the Sutra of the Wonderful Law. If you will never disobey me, I will expound it for you.’

Khi ấy có vị tiên nhơn đến thưa cùng vua rằng: “Ta có pháp Đại-thừa tên là kinh “Diệu-Pháp Liên-Hoa”, nếu Đại-vương không trái ý ta, ta sẽ vì Đại-vương mà tuyên nói.”

 

“When the king heard these words of the seer, he danced for joy. At once he accompanied the seer, providing him with whatever he needed, picking fruit, drawing water, gathering firewood, setting out meals, even offering his own body as a couch and seat, never stinting in body or mind. He served the seer in this manner for a thousand years, all for the sake of the Law, working diligently acting as a provider and seeing to it that the seer lacked for nothing.”

Vua nghe lời vị tiên nhơn nói, vui mừng hớn-hở, liền đi theo vị tiên nhơn để cung cấp việc cần dùng: hoặc hái trái, gánh nước, hoặc lượm củi, nấu ăn cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không biết mỏi. Thuở đó theo phụng thờ vị tiên nhơn trải qua một nghìn năm, vì trọng pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ cho tiên nhơn không thiếu thốn.

 

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

 Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

I recall those departed kalpas of the past
when in order to seek the great Law,
though I was the ruler of a worldly kingdom,
I was not greedy to satisfy the five desires
but instead struck the bell, crying in four quarters,
“Who possesses the great Law?
If he will explain and preach it for me
I will be his slave and servant!”
At that time there was a seer named Asita
who came and announced to this great King,
“I have a subtle and wonderful Law,
rarely known in this world.
If you will undertake religious practice
I will expound it for you.”
When the king heard the seer’s words
his heart was filled with great joy.
Immediately he accompanied the seer,
providing him with whatever he needed,
gathering firewood, fruit and wild rice,
presenting them at appropriate times with respect and
reverence.
Because the wonderful Law was then his thoughts
he never flagged in body or mind.
For the sake of living beings everywhere
he diligently sought the great Law,
taking no heed for himself
or for the gratification of the five desires.
Therefore the ruler of a great kingdom
through diligent seeking was able to acquire this Law
and eventually to attain Buddhahood,
as I will now explain to you.

 1. Ta nhớ kiếp quá khứ
  Vì cầu pháp Đại-thừa
  Dầu làm vị Quốc vương
  Chẳng ham vui ngũ dục
  Đánh chuông rao bốn phương
  Ai có pháp Đại-thừa
  Nếu vì ta giải nói
  Thân sẽ làm tôi tớ.
  Giờ có tiên Trường-Thọ
  Đến thưa cùng Đại-vương
  Ta có pháp nhiệm mầu
  Trong đời ít có được
  Nếu có thể tu hành
  Ta sẽ vì ông nói.
  Khi vua nghe tiên nói
  Sanh lòng rất vui đẹp
  Liền đi theo tiên nhơn
  Cung cấp đồ cần dùng
  Lượm củi và rau trái
  Theo lời cung kính dâng
  Lòng ham pháp Đại-thừa
  Thân tâm không lười mỏi,
  Khắp vì các chúng sanh
  Siêng cầu pháp mầu lớn
  Cũng không vì thân mình
  Cùng với vui ngũ dục
  Nên dầu làm vua lớn
  Siêng cầu được pháp này
  Do đó được thành Phật
  Nay vẫn vì ông nói.

 

The Buddha said to his monks: “The king at that time was I myself, and this seer was the man who is now Devadatta. All because Devadatta was a good friend to me, I was able to become fully endowed with this six paramitas, pity, compassion, joy, and indifference, with the thirty-two features, the eighty characteristics, the purple-tinged golden color, the ten powers, the four kinds of fearlessness, the four methods of winning people, the eighteen unshared properties, and the transcendental powers and the power of the way. The fact that I have attained impartial and correct enlightenment and can save living beings on a broad scale is all due to Devadatta who was a good friend.”

 1. Phật bảo các Tỳ-kheo rằng: “Thuở ấy, vua đó thời chính thân ta, còn tiên nhơn đó nay chính là ông Đề-Bà-Đạt-Đa. Do nhờ ông thiện-tri-thức Đề-Bà-Đạt-Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật, từ-bi hỷ-xả, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi món đẹp, thân sắc vàng tía, mười trí lực, bốn món vô-sở-úy, bốn món nhiếp pháp, mười tám món bất cộng, thần thông đạo lực, thành bậc chánh-đẳng chánh-giác rộng độ chúng sanh, tất cả công đức đó đều là nhân thiện-tri-thức Đề-Bà-Đạt-Đa cả.

 

Then the Buddha said to the four kinds of believers: “Devadatta, after immeasurable kalpas have past, will attain Buddhahood. He will be called Heavenly King Thus Come One, worthy of offerings of right and universal knowledge, perfect parity and conduct, well gone, understanding the world, on itself worthy, trainer of people, teacher of heavenly and human beings, Buddha, World-Honored One. This world will be called Heavenly Way, and at the same time Heavenly King Buddha will abide in the world for twenty medium kalpas, broadly preaching the Wonderful Law for the sake of living beings. Living beings numerous as Ganges sands will attain the fruit of arhatship. Immeasurable numbers of living beings will conceive that desire to become pratyekabuddhas, living beings numerous as Ganges sands will conceive a desire for the unsurpassed way, will gain that truth of birthless-ness, and will never regress.

 1. Phật bảo hàng tứ chúng : “Qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề-Bà-Đạt-Đa sẽ được thành Phật hiệu là Thiên-Vương Như-Lai, Ứng-cúng, Chính-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-nhân-sư, Phật Thế-Tôn. Cõi nước đó tên là Thiên-Đạo, lúc Thiên-Vương Phật trụ ở đời hai mươi trung kiếp, rộng vì các chúng sanh mà nói pháp mầu, hằng-hà-sa chúng sanh được quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh phát tâm Duyên-giác, hằng-hà-sa chúng sanh phát tâm vô thượng đạo, được vô-sanh-nhẫn đến bậc Bất-thối-chuyển.

 

After Heavenly King Buddha enters parinirvana, his Correct Law will endure in the world for twenty medium kalpas. The relics from his whole body will be housed in a tower built of the seven treasures, sixty yojanas in height and forty yojanas in width and depth. All the heavenly and human beings will take assorted flowers, powdered incense, incense for burning, paste incense, clothing, necklaces, steamers and banners, jeweled canopies, music and songs of praise that offer them with obeisance to the wonderful seven- jeweled tower. Immeasurable numbers of living beings will attain the fruits of arhatship, numerous living beings will become enlightened as pratyekabuddhas, and unimaginable numbers of living beings will conceive a desire for bodhi and will in reach the level of no regression.”

Sau khi đức Thiên-Vương Phật nhập Niết-bàn, chánh-pháp trụ lại đời hai mươi trung kiếp, toàn thân xá-lợi dựng tháp bằng bảy báu, cao sáu mươi do-tuần. Các hàng trời nhân dân đều đem hoa đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lọng báu, kỹ nhạc, ca tụng để lễ lạy cúng dường tháp đẹp bằng bảy báu đó. Vô lượng chúng sanh được quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh ngộ Bích-chi Phật, bất-khả tư-nghì chúng sanh phát tâm Bồ-đề đến bậc Bất thối-chuyển”.

 

The Buddha said to the monks: “In future ages if there are good men or good women who, on hearing the Devadatta Chapter of the Lotus Sutra of the Wonderful Law, believe and revere it with pure hearts and harbor no doubts or perplexities, they will never fall into hell or the realm of hungry spirits or of beasts, but will be born in the presence of the Buddhas of the ten directions, and in the place where they are born they will constantly hear this sutra. If they are born among human or heavenly beings, they will enjoy exceedingly wonderful delights, and if they are born in the presence of the Buddha, they will be born by transformation from lotus flowers.”

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: “Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện-nam, người thiện-nữ nghe kinh Diệu-Pháp Liên-hoa phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa, sanh lòng trong sạch kính tin chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa-ngục, ngã-quỷ, súc-sinh, được sinh ở trước các đức Phật trong mười phương, chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh vào cõi nhân thiên thời hưởng sự vui thắng diệu, nếu sanh ở trước Phật thờì từ hoa sen hóa sanh”.

 

At that time there was a bodhisattva who was among the followers of Many Treasures World-Honored One from the lower region and whose name was Wisdom Accumulated. He said to Many Treasures Buddha, “Shall return to our homeland?” Shakyamuni Buddha said to Wisdom Accumulated, ‘good man, wait a little while. There is a bodhisattva named Manjushri here whom you should see. Debate and discuss the wonderful Law with him, and then you may return to your homeland.”

 1. Bấy giờ, ở hạ phương vị Bồ-Tát theo hầu đức Đa-Bảo Như-Lai tên là Trí-Tích bạch với đức Đa-Bảo-Phật nên trở về bổn quốc. Đức Thích -Ca Mâu-Ni Phật bảo Trí-Tích rằng: “Thiện-nam-tử! Chờ giây lát, cõi đây có Bồ-Tát tên Văn-Thù-Sư-Lợi có thể cùng ra mắt nhau luận nói pháp mầu rồi sẽ về bổn độ”.

 

At that time Manjushri was seated on a thousand-pedaled lotus blossom big as a carriage wheel, and the bodhisattvas who had come with them were also seated on jeweled lotus blossoms. Manjushri had emerged in a natural manner from the palace of the dragon king Sagara in the great ocean and was suspended in the air. Proceeding to Holy Eagle Peak, he descended from the lotus blossom and, having entered the presence of the Buddhas, bowed his head and paid obeisance to the feet of the two World-Honored Ones. When he had concluded these gestures of respect, he went to where Wisdom Accumulated was and exchanged greetings with him, and retired then retired and sat at one side.

Lúc đó, ngài Văn-Thù-Sư-Lợi ngồi hoa sen nghìn cánh lớn như bánh xe, các vị Bồ-Tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báu, từ nơi cung rồng Ta-Kiệt-La trong biển lớn tự nhiên vọt lên trụ trong hư không, đến núi Linh-Thứu, từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, làm lễ xong, qua chỗ Trí-Tích cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi một phía.

 

Bodhisattva Wisdom Accumulated questioned Manjushri, saying, “When you went to the palace of the dragon king, how many living beings did you convert?”

 Ngài Trí-Tích Bồ-Tát hỏi ngài Văn-Thù-Sư-Lợi rằng: “Ngài qua cung rồng hóa độ chúng sanh số được bao nhiêu?”

 

Manjushri replied, “The number is immeasurable, incapable of calculation. The mouth cannot express it, the mind cannot have fathom it. Wait a moment and there will be proof.”

Ngài Văn-Thù-Sư-Lợi nói: “Số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được, chờ chừng giây lát sẽ tự chứng biết”.

 

Before he had finished speaking, countless bodhisattvas seated on jeweled lotus blossoms emerged from the Ocean proceeded to Holy Eagle Peak, where they remained suspended in the air. These bodhisattvas all had been converted and saved by Manjushri. They had carried out all the bodhisattva practices and discussed and expounded the six paramitas with one another. Those who had originally been voice-hearers expounded the practices of the voice-hearer when they were in the air, but now all were practicing the Great Vehicle principle of emptiness.

 Ngài Văn-Thù nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ-Tát ngồi hoa sen báu từ biển vọt lên đến núi Linh-Thứu trụ giữa hư không. Các vị Bồ-Tát này đều là của ngài Văn-Thù-Sư-Lợi hóa độ, đủ hạnh Bồ-Tát đều chung luận nói sáu pháp Ba-la-mật. Những vị mà trước kia là Thanh-văn ở giữa hư không nói hạnh Thanh-văn nay đều tu-hành “nghĩa không” của Đại-thừa.

 

Manjushri said to Wisdom Accumulated, “The work of teaching and converting carried out that in the ocean was as you can see.”

Ngài Văn-Thù-Sư-Lợi nói với ngài Trí-Tích rằng: “Tôi giáo hóa ở nơi biển việc đó như thế”.

 

At that time Bodhisattva Wisdom Accumulated recited these verses of praise:

Lúc ấy, ngài Trí-Tích Bồ-Tát nói kệ khen rằng:

 

Of great wisdom and virtue, brave and stalwart,
you have converted and saved immeasurable beings.
Now those in this great assembly,
as well as I myself, have all seen them.
You expound the principle of the true entity,
open up the Law of the single vehicle,
broadly guiding the many beings,
causing them quickly to attain bodhi.

Đại trí đức mạnh mẽ
Hóa độ vô lượng chúng
Nay trong hội lớn này
Và tôi đều đã thấy
Diễn nói nghĩa thật tướng
Mở bày pháp nhứt thừa
Rộng độ các chúng sanh
Khiến mau thành Bồ đề.

 

Manjushri said, “When I was in the ocean I constantly expounded the Lotus Sutra of the Wonderful Law alone.”

 1. Ngài Văn-Thù-Sư-Lợi nói : “Ta ở biển chỉ thường tuyên nói kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa”.

 

Bodhisattva Wisdom Accumulated questioned Manjushri, saying, “This sutra is a profound, subtle and wonderful, a treasure among sutras, a rarity in the world. Are there perhaps any living beings who, by earnestly and diligently practicing this sutra, have been able to attain Buddhahood quickly?”

 Ngài Trí-Tích hỏi ngài Văn-Thù-Sư-Lợi rằng: “Kinh này rất sâu vi diệu là báu trong các kinh, trong đời rất ít có vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này mau được thành Phật chăng?

 

Manjushri replied, “There is the daughter of the dragon king Sagara, who was just turned eight. Her wisdom has keen roots and she is good at the understanding the root activities and of living beings. She has mastered the dharanis, has been able to accept and embrace all the store house of profound secrets preached by the Buddhas, has entered deep into meditation, thoroughly grasping the doctrines, and in the space of an instant conceived the desire for bodhi and reached the level of no regression. Her eloquence knows no hindrance, and she thinks of living beings with compassion as though they were her own children. She is fully endowed with blessings, and when it comes to conceiving in mind and expounding by mouth, she is subtle, wonderful, comprehensive and great. Kind, compassionate, benevolent, yielding, she is gentle and refined in will, capable of attaining bodhi.”

Ngài Văn-Thù-Sư-Lợi nói: Có con gái của vua rồng Ta-Kiệt-La mới tám tuổi mà căn tính lanh lẹ, có trí huệ, khéo biết các căn tính hành nghiệp của chúng sanh, được pháp tổng-trì, các tạng pháp kín rất sâu của các Phật nói đều có thể thọ trì, sâu vào thiền định, rõ thấu các pháp. Trong khoảnh sát-na phát tâm Bồ-đề được bậc Bất-thối-chuyển, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sanh như con đỏ, công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói pháp nhiệm mầu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến Bồ-đề”.

 

Bodhisattva Wisdom Accumulated said, “When I observe Shakyamuni Thus Come One, I see that for immeasurable kalpas he carried out harsh and difficult practices, accumulated merit, piling up virtue, seeking the way to the bodhisattva without ever resting. I observe that throughout the thousand-million fold world there is not a single spot tiny as a mustard seed where this bodhisattva failed to sacrifice body and life the sake of living beings. Only after he had done that was he able to complete the bodhi way. I cannot believe that this girl in the space of the instant could actually achieve correct enlightenment.”

Trí-Tích Bồ-Tát nói rằng : “Tôi thấy đức Thích-Ca Như-Lai ở trong vô lượng kiếp làm những hạnh khổ khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo Bồ-đề chưa từng có lúc thôi dứt: Ta xem trong cõi tam-thiên đại-thiên nhẫn đến không có chỗ nhỏ bằng hạt cải, mà không phải là chỗ của Bồ-Tát bỏ thân mạng để vì lợi ích chúng sanh, vậy sau mới được thành đạo Bồ-đề, chẳng tin Long-Nữ đó ở trong khoảng giây lát chứng thành bậc Chánh-giác”.

 

Before his words had come to an end, the dragon king’s daughter suddenly appeared before the Buddha, bowed her head in obeisance, and then retired to one side, reciting these verses of praise:

Nói luận chưa xong, lúc đó con gái của Long-vương bỗng hiện ra nơi trước đầu mặt lễ kính Phật rồi đứng một phía nói kệ khen rằng:

 

He profoundly understands the signs of guilt and good fortune
and illuminates the ten directions everywhere.
His subtle, wonderful pure Dharma body
is endowed with the thirty-two features;
the eighty characteristics
adorn his Dharma body.
Heavenly and human beings gaze up in awe,
dragons and spirits all pay honor and respect;
among all living beings,
none who do not hold him in reverence.
And having heard his teachings, I have attained bodhi –
the Buddha alone can bear witness to this.
I unfold the doctrines of the Great Vehicle
to rescue living beings from suffering.

Thấu rõ tướng tội phước
Khắp soi cả mười phương
Pháp thân tịnh vi diệu
Đủ ba mươi hai tướng
Dùng tám mươi món tốt
Để trang nghiêm pháp thân
Trời, người đều kính ngưỡng
Long thần thảy cung kính
Tất cả loài chúng sanh
Không ai chẳng tôn phụng
Lại nghe thành Bồ-đề
Chỉ Phật nên chứng biết
Tôi nói pháp Đại-thừa
Độ thoát khổ chúng sanh.

 

At that time Shariputra said to the dragon girl, “You suppose that in this short time you have been able to attain the unsurpassed way. But this is difficult to believe. Why? Because a woman’s body is soiled and defiled, not a vessel for the Law. How could you attain the unsurpassed bodhi? The road to Buddhahood is long and far-reaching. Only after one has spent immeasurable kalpas pursuing austerities, accumulating deeds, practicing all kinds of paramitas, can one finally achieve success. Moreover, a woman is subject to the five obstacles. First, she cannot become a Brahma heavenly king. Second, she cannot become the king Shakra. Third, she cannot become a devil king. Fourth, she cannot become a wheel-turning sage king. Fifth, she cannot become a Buddha. How then could a woman like you be able to attain Buddhahood so quickly?”

 1. Bấy giờ, ngài Xá-Lợi-Phất nói với Long-Nữ rằng : “Ngươi nói không bao lâu chứng được đạo vô thượng, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhơ uế chẳng phải là pháp khí, thế nào có thể được thành vô-thượng chánh-giác? Đạo Phật xa rộng phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sau mới thành được. Lại thân gái còn có năm điều chướng: Một, chẳng được làm Phạm-thiên-vương; hai, chẳng được làm Đế-Thích; ba, chẳng được làm Ma-vương; bốn, chẳng được làm Chuyển-luân thánh-vương; năm, chẳng được làm Phật. Thế nào thân gái được mau thành Phật?”.

 

At that time the dragon girl had a precious jewel worth as much as the thousand-million-fold world which she presented to the Buddha. The Buddha immediately excepted it. The dragon girl said to Bodhisattva Wisdom Accumulated to the venerable one, Shariputra, “I presented the precious jewel and the World-Honored One accepted it – was that not quickly done?”

Lúc đó, Long-Nữ có một hột châu báu, giá trị bằng cõi tam-thiên đại-thiên đem dâng đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long-nữ nói với Trí-Tích Bồ-Tát cùng tôn giả Xá-Lợi-Phất rằng: “Tôi hiến châu báu, đức Thế-Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng?”.

 

They replied, “Very quickly!”

 – Đáp: “Rất mau”.

 

The girls said, “employ your supernatural powers and watch me attain Buddhahood. It shall be even quicker than that!”

 – Long-Nữ nói: “Lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó”.

 

At that time the members of the assembly all saw the dragon girl in the space of an instant change into a man and carry out all the practices of a bodhisattva, immediately preceding to the Spotless World of the south, taking a seat on a jeweled lotus, and attaining impartial and correct enlightenment. With the thirty-two features and the eighty characteristics, he expounded the wonderful Law for all living beings everywhere in the ten directions.

Đang lúc đó cả chúng hội đều thấy Long-Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ-Tát, liền qua cõi Vô-Cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báu thành bậc Đẳng-chánh-giác, đủ ba mươi hai tướng, tám mươi món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp mầu.

 

At that time in the saha world to a the bodhisattvas, voice-hearers, gods, dragons and others of the eight kinds of guardians, human and non-human beings all from a distance saw the dragon girl become a Buddha and preach the law to all the human and heavenly beings in the assembly at that time. Their hearts were filled with great joy and all from a distance paid reverent obeisance. Immeasurable living beings, hearing the Law, understood it and were able to reach the level of no regression. Immeasurable living beings received prophecies that they would gain the away. The Spotless World quaked and trembled in six different ways. Three thousand living beings of the saha world remained on the level of no regression. Three thousand living beings conceived a desire for bodhi and received prophecies of enlightenment.

Khi ấy trong cõi Ta-bà hàng Bồ-Tát, Thanh-văn, trời, rồng, bát-bộ, nhơn cùng phi-nhơn đều xa thấy Long-Nữ kia thành Phật khắp vì hàng nhơn, thiên trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng đều xa kính lạy, vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ được bậc Bất-thối-chuyển, vô lượng chúng sanh được lãnh lời thọï ký thành Phật. Cõi Vô Cấu sáu điệu vang động, cõi Ta-bà ba nghìn chúng sanh phát lòng Bồ-đề mà được lãnh lời thọ ký.

 

Bodhisattva Wisdom Accumulated, Shariputra and all the other members of the assembly silently believed an accepted these things.

Trí-Tích Bồ-Tát và ngài Xá-Lợi-Phất tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://thuvienhoasen.org/p16a586/12-pham-de-ba-dat-da
 2. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap12.html