Chương 11 – Phẩm Hiện Bửu Tháp – The Emergence of the Treasure Tower – – Song ngữ

English: Burton Watson

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Compile: Lotus group

 

 

 

 

 

At that time in the Buddha’s presence there was a tower adorned with the seven treasures, five hundred yojanas in height and two hundred and fifty yojanas in width and depth, that rose up out of the earth and stood suspended in the air. Various kinds of precious objects adorned it. It had five thousand railings, a thousand, ten thousand rooms, and numberless streamers and banners decorated it. Festoons of jewels hung down and ten thousand million jeweled bells were suspended from it. All four sides emitted a fragrance of tamalapatra and sandalwood that pervaded the whole world.

 1. Lúc bấy giờ, trước Phật có tháp bằng bảy báu, cao năm trăm do-tuần, ngang rộng hai trăm năm mươi do-tuần, từ dưới đất nổi lên trụ ở giửa hư không; các món vật báu trau giồi, năm nghìn bao lơn, nghìn muôn phòng nhà, vô số tràng phan để nghiêm sức đó, chuỗi ngọc báu rủ xuống, muôn nghìn linh báu treo trên tháp. Bốn mặt đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ ly-cấu chiên-đàn khắp cùng cả cõi nước.

 

Its banners and canopies were made of the seven treasures, namely, gold, silver, lapis Lazuli, seashell, agate, pearl, and carnelian, and it as so high it reached to the heavenly places of the Four Heavenly Kings. The gods of the Trayastrimsha heaven rained down heavenly mandarava flowers as an offering to the treasure tower.

Các phan lọng đều dùng bảy thứ báu, vàng, bạc, lưu ly, xa-cừ, mã-não, trân châu và mai-khôi hợp lại thành, cao đến ngang cung trời Tứ-thiên-vương, trời Đao-Lợi rưới hoa Mạn-đà-la cúng dường tháp báu.

 

The other heavenly beings and the dragons, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mahoragas, human and nonhuman beings, an assembly of thousands, ten thousands, millions, offered all kinds of flowers, incense, necklaces, streamers, canopies and music as alms to the treasure tower, paying it reverence, honor and praise.

Các trời khác và rồng, Dạ-xoa, Càn thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, nhơn, phi-nhơn v.v… nghìn muôn ức chúng đều đem tất cả hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lọng, kỹ nhạc mà cúng dường tháp báu, đồng cung kính tôn trọng ngợi khen.

 

At that time a loud voice issued from the treasure tower, speaking words of praise: “Excellent, excellent! Shakyamuni, World-Honored One that you can take a great wisdom of equality, a Law to instruct the bodhisattvas, guarded and kept in mind by the Buddhas, the Lotus Sutra of the Wonderful law, and preach it for the sake of the great assembly! It is as you say, as you say. Shakyamuni, World-Honored One, all that you have expounded is the truth!”

Bấy giờ trong tháp báu vang tiếng lớn ra khen rằng: “Hay thay! Hay thay! Đức Thích-Ca Mâu-Ni Thế-Tôn! có thể dùng huệ lớn bình đẳng vì đại chúng nói kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa là pháp giáo hóa Bồ-Tát được chư Phật hộ niệm. Đúng thế! Đức Thích-Ca Mâu-Ni Thế-Tôn! như lời Phật nói đó, đều chân thật.”

 

At that time the four kinds of believers saw the great treasure tower suspended in the air, and they heard the voice that issued from the tower. All experienced the joy of the Law, marveling at this thing they had never known before. They rose from their seats, pressed their palms together in reverence, and then retired to one side.

 1. Bấy giờ, bốn chúng thấy tháp báu lớn trụ trong hư không, lại nghe trong tháp vang tiếng nói ra đều được pháp hỷ, lấy làm lạ chưa từng có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chấp tay rồi đứng một bên.

 

At that time there was a bodhisattva and mahasattva named Great Joy of Preaching, who understood the doubts that were in the minds of the heavenly and human beings, asuras and other beings of all the world. He said to the Buddha: “World-Honored One, for what reason has this treasure tower risen up out of the earth? And why does this voice issue from its midst?”

Lúc đó, có vị đại Bồ-Tát tên Đại-Nhạo-Thuyết biết lòng nghi của tất cả trời, người, A-tu-la, v.v… trong thế gian mà bạch Phật rằng: “Bạch Thế-Tôn! Do nhân duyên gì mà có tháp này từ đất nổi lên, lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế?”

 

At that time the Buddha said: “Bodhisattva Great Joy of Preaching, in the treasure tower is the complete body of a Thus Come One. Long ago, an immeasurable thousand, ten thousand million of asamkhyas of worlds to the east, in a land called Treasure Purity, there was a Buddha named Many Treasures. When this Buddha was originally carrying out the bodhisattva way, he made a great vow, saying, “If after I have become a Buddha and entered extinction, in the lands in the ten directions there is any place where the Lotus Sutra is preached, then my funerary tower, in order that I may listen to the sutra, will come forth and appear in that spot to testify to the sutra and praise its excellence.’ When that Buddha had finished carrying out the Buddha way and was on the point of passing into extinction, in the midst of the great assembly of heavenly and human beings he said to the monks, ‘After I have passed into extinction, if there are those who wish to offer alms to my complete body, then they should erect a great tower.’

Lúc đó, Phật bảo ngài Đại-Nhạo-Thuyết Bồ-Tát: “Trong tháp báu này có toàn thân Như-Lai, thời quá khứ về trước cách đây vô lượng nghìn muôn ức vô số cõi nước ở phương đông có nước tên Bảo-Tịnh, trong nước đó có Phật hiệu là Đa-Bảo, đức Phật đó tu hành đạo Bồ-Tát phát lời thệ nguyện lớn rằng: “Nếu ta được thành Phật sau khi diệt độ trong cõi nước ở mười phương có chỗ nào nói kinh Pháp-Hoa, thời tháp miếu của ta vì nghe kinh đó mà nổi ra nơi trước để làm chứng minh khen rằng: “Hay thay!” Đức Phật đó thành Phật rồi lúc sắp diệt độ ở trong đại chúng trời, người bảo các Tỳ-kheo rằng: “Sau khi ta diệt độ muốn cúng dường toàn thân của ta thời nên dựng một tháp lớn.”

 

That Buddha, through his transcendental powers and the power of his vow, insures that, throughout the worlds in the ten directions, no matter in what place, if there are those who preach the Lotus Sutra, this treasure tower will in all cases come forth and appear in their presence, and his complete body will be in the tower, speaking words of praise and saying, Excellent, excellent! “Great Joy of Preaching, now this tower of the Thus Come One Many Treasures, because it heard the preaching of the Lotus Sutra, has come forth out of the ground and speaks words of praise, saying, Excellent, Excellent!”

Đức Phật đó dùng sức nguyện thần thông nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương cõi nước, nếu có nói kinh Pháp-Hoa, thời tháp báu đó đều nổi ra nơi trước, toàn thân Phật ở trong tháp khen rằng: “Hay thay! Hay thay!”Đại-Nhạo-Thuyết! Nay tháp của Đa-Bảo Như-Lai vì nghe nói kinh Pháp-Hoa nên từ dưới đất nổi lên khen rằng: “Hay thay! Hay thay!”

 

At this time Bodhisattva Great Joy of Preaching, knowing the supernatural powers of the Thus Come One, spoke to the Buddha, saying, “World-Honored One, we wish to see the body of this Buddha.”

The Buddha said to the bodhisattva and mahasattva Great Joy of Preaching, “This Many Treasures Buddha has taken a profound vow, saying, ‘When my treasure tower, in order to listen to the Lotus Sutra comes forth into the presence of one of the Buddhas, if there should be those who wish me to show my body to the four kinds of believers, then let the various Buddhas who are emanations of that Buddha and who are preaching the Law in the worlds in the ten directions all return and gather around that Buddha in a single spot. Only when that has been done will my body become visible.’

 1. Bấy giờ, ngài Đại-Nhạo-Thuyết Bồ-Tát do sức thần của đức Như-Lai mà bạch Phật rằng: “Bạch Thế-Tôn! Chúng con nguyện muốn thấy thân của đức Phật đó”. Phật bảo ngài Đại-Nhạo-Thuyết Bồ-Tát Ma-ha-tát: Phật Đa-Bảo đó có nguyện sâu nặng: “Nếu lúc tháp báu của ta vì nghe kinh Pháp-Hoa mà hiện ra nơi trước các đức Phật, có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thời các vị Phật của Phật đó phân thân ra nói pháp ở các cõi nước trong mười phương đều phải nhóm cả một chỗ, vậy sau thân của ta mới hiện ra”.

 

Great Joy Preaching, I will now gather together the various Buddhas that are emanations of my body and that are preaching the Law in the worlds in the ten directions.” Great Joy of Preaching said to the Buddha, “World-Honored One, I and the others also wish to see these Buddhas that are emanations of the World-Honored One, and to make obeisance to them and offer alms.”

 1. Đại-Nhạo-Thuyết! Các vị Phật của ta phân thân nói pháp ở các cõi nước trong mười phương nay nên sẽ nhóm lại”. Ngài Đại-Nhạo-Thuyết bạch Phật rằng: “Thưa Thế-Tôn! Chúng con cũng nguyện muốn thấy các vị Phật của Thế-Tôn phân thân để lễ lạy cúng dường.”

 

At that time the Buddha emitted a ray of light from the tuft of white hair [between his eyebrows], immediately making visible the Buddhas in the eastern region in lands as numerous as five hundred ten thousand million nayutas of Ganges sands. The earth in all these lands was made of crystal, and the lands were adorned with jeweled trees and jeweled robes. Countless thousands, ten thousands, millions of bodhisattvas filled them, and everywhere were hung jeweled curtains, with jeweled nets covering them over. The Buddhas in these lands preached the various doctrines of the Law with great and wonderful voices, and one could see immeasurable thousands, ten thousands, millions of bodhisattvas filling all these lands and preaching the Law for the assembly. In the southern, western and northern regions as well, and in the four intermediate quarters and up and down, wherever the beam from the tuft of white hair, a characteristic feature of the Buddha, shone, the same was true.

Bấy giờ, Phật phóng một lằn sáng nơi lông trắng giữa chặn mày, liền thấy năm trăm muôn ức na-do-tha hằng-hà-sa cõi nước ở phương Đông. Các cõi nước đó đều dùng pha lê làm đất, cây báu, y báu để làm đồ trang nghiêm, vô số nghìn muôn ức Bồ-Tát đầy dẫy trong nước đó. Khắp nơi giăng màn báu, lưới báu phủ trên, đức Phật trong nước đó đều dùng tiếng lớn tốt mà nói các pháp, và thấy vô lượng nghìn muôn ức Bồ-Tát khắp đầy trong nước đó vì chúng sanh mà nói pháp. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía, trên dưới chỗ tướng sáng lông trắng chiếu đến cũng lại như thế.

 

At that time the Buddhas of the ten directions each spoke to his multitude of bodhisattvas, saying, “Good men, now I must go to the saha world, to the place where Shakyamuni Buddha is, and also offer alms to the treasure tower of Many Treasures Thus Come One.” The saha world thereupon immediately changed into a place of cleanness and purity. The ground was made of lapis lazuli, jeweled trees adorned it, and ropes of gold marked off the eight highways. There were no villages, towns or cities, great seas of rivers, mountains, streams or forests; great jeweled incense was burning there and mandarava flowers covered the ground all over. Jeweled nets and curtains were spread above, hung with jeweled bells, and the members of this assembly alone were gathered there, all other heavenly and human beings having been moved to another region.

 1. Lúc đó, các Phật ở mười phương đều bảo chúng Bồ-Tát rằng: Thiện-nam-tử! Ta nay phải qua thế giới Ta-Bà, chỗ của đức Thích- Ca Mâu-Ni Phật, cùng để cúng dường tháp báu của Đa-Bảo Như-Lai.” Lúc bấy giờ, cõi Ta-bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm, vàng ròng làm dây để giăng ngăn tám đường, không có các tụ lạc làng xóm, thành ấp, biển cả, sông ngòi, núi sông cùng rừng bụi. Đốt hương báu lớn, hoa mạn-đà-la trải khắp cõi đất, dùng lưới màn báu giăng trùm ở trên, treo những linh báu, chỉ lưu lại chúng trong hội này, dời các trời người để ở cõi khác.

 

At that time the Buddhas, each with a great bodhisattva to act as his attendant, arrived in the saha world and proceeded to a position beneath one of the jeweled trees. Each of these jeweled trees was five hundred yojanas high and adorned with branches, leaves, flowers and fruit in due proportion. Under all the jeweled trees were lion seats five yojanas in height, and these too were decorated with large jewels.

Lúc đó các đức Phật đều đem theo một vị Bồ-Tát lớn để làm thị giả qua cõi Ta-bà đều đến dưới cây báu, mỗi mỗi cây báu cao năm trăm do-tuần, nhánh lá hoa trái thứ lớp rất trang nghiêm. Dưới các cây báu đều có tòa sư-tử cao năm do-tuần cũng dùng đồ báu tốt mà trau giồi đó.

 

At that time each of the Buddhas took one of these seats, seating himself in cross-legged position. In this way the seats were filled throughout the thousand-million-fold world, but still there was no end even to the emanations of Shakyamuni Buddha arriving from merely one direction.

Khi ấy, các đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này, như thế lần lượt đến khắp đầy cả cõi tam-thiên đại-thiên mà ở nơi thân của đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật phân ra trong một phương vẫn còn chưa hết.

 

At that time Shakyamuni Buddha, wishing to provide space for all the Buddhas that were emanations of his body, in addition transformed two hundred ten thousand million nayutas of lands in each of the eight directions, making them all clean and pure and without hells, hungry spirits, beasts or asuras. He also moved all their heavenly and human beings to another region.

Bấy giờ, đức Thích-Ca Mâu-Ni vì muốn dung thọï các vị Phật của mình phân thân, nên ở tám phương lại biến thành hai trăm muôn ức na-do-tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa-ngục, ngạ-quỷ, súc-sanh cùng A-tu-la, lại cũng dời các hàng trời người để ở cõi khác.

 

The ground in these lands that he had transformed was also made of lapis lazuli, Jeweled trees adorned them, each tree five hundred yojanas high and adorned with branches, leaves, flowers and flowers and fruit in due proportion. There were jeweled lion seats under all the trees, five yojanas in height and ornamented with various kinds of treasures, these lands too were without great seas or rivers, or any kingly ranges of mountains such as the Muchilinda Mountains, Mahamuchilinda Mountains, Iron Encircling Mountains, Great Iron Encircling mountains, or Mount Sumeru. The whole area comprised a single Buddha land, a jeweled region level and smooth. Curtains crisscrossed with festoons of jewels were spread everywhere, banners and canopies hung down, great jeweled incense burned, and heavenly jeweled flowers covered the ground all around.

Những nước của Phật biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm cao năm trăm do-tuần, nhánh lá hoa trái đều có thứ lớp tốt đẹp, dưới cây đều có tòa báu sư-tử cao năm do-tuần, dùng các thứ báu để trau giồi. Những nước đó cũng không có biển cả sông ngòi và các núi lớn: Núi Mục-chân-lân-đà, núi Thiết-vi, núi Đại thiết-vi, núi Tu-di v.v… thông làm một cõi nước Phật, đất báu bằng thẳng, các báu xen lẫn nhau làm màn trùm khắp ở trên, treo các phan lọng, đốt hương báu lớn, các hoa trời báu trải khắp trên đất.

 

 

Shakyamuni Buddha, in order to provide seats for all the Buddhas that were arriving, once more transformed two hundred ten thousand million nayutas of lands in each of the eight directions, making them all clean and pure and without hells, hungry spirits, beasts or asuras. He also moved all the heavenly and human beings to another region. The ground in these lands that he had transformed was likewise made of lapis lazuli. Jeweled trees adorned the lands, each tree five hundred yojanas in height and adorned with branches, leaves, flowers and fruit in due proportion.

Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật vì các Phật sẽ đến ngồi, nên ở nơi tám phương lại đều biến thành hai trăm muôn ức na-do-tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa-ngục, ngạ-quỷ, súc-sanh và A-tu-la, lại dời các hàng trời người để ở cõi khác. Những nước biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm, cao năm trăm do-tuần nhánh lá hoa trái thứ tự bằng báu cao năm do-tuần, cũng dùng chất báu tốt mà trau giồi đó.

 

There were jeweled lion seats under all the trees, five yojanas in height and ornamented with great jewels, these lands too were without great seas or rivers, or any kingly ranges such as the Muchilinda Mountains, Great Mahamuchilinda Mountains, iron Encircling Mountains, Great Iron Encircling Mountains, or Mount Sumeru, the whole area comprising a single Buddha land, a jeweled region level and smooth. Curtains crisscrossed with festoons of jewels were spread everywhere, banners and canopies hung down, great jeweled incense burned, and heavenly jeweled flowers covered the ground all around.

Những nước này cũng không có biển cả sông ngòi và các núi: Núi Mục-chân-lân-đà, núi đại Mục-chân-lân-đà, núi Thiết-vi, núi đại thiết-vi, núi Tu-di v.v…, thông lại làm một cõi nước Phật đất báu bằng thẳng, các báu đương xen lẫn nhau thành màn trùm khắp ở trên, treo các phan lọng, đốt hương báu tốt, các thứ hoa trời báu trải khắp trên đất.

 

At that time the emanations of Shakyamuni Buddha from the eastern region, Buddhas in lands equal in number to hundreds, thousands, ten thousands, millions of nayutas of Ganges sands, each preaching the Law, had assembled there. And bit by bit the Buddhas from the ten directions all came and assembled in this way and were seated in the eight directions. At this time each of the directions was filled with Buddhas, Thus Come Ones, in four hundred ten thousand million nayutas of lands.

Bấy giờ, ở phương Đông, các đức Phật trong trăm nghìn muôn ức na-do-tha hằng-hà-sa cõi nước của đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật phân thân ra, thảy đều nói pháp đến nhóm ở cõi này. Tuần tự như thế, các đức Phật trong cõi nước ở mười phương thảy đều đến mỗi mỗi phương các đức Như-Lai ngồi khắp đầy trong bốn trăm muôn ức na-do-tha cõi nước.

 

At that time the Buddhas, each seated on a lion seat under one of the jeweled trees, all dispatched their attendants to go and greet Shakyamuni Buddha. Each Buddha presented his attendant with a handful of jeweled flowers and said, “Good man, you must go to Mount Gridhrakuta to the place where Shakyamuni Buddha is and speak to him as I instruct you. Say, ‘Are your illnesses few, and your worries few? In spirit and vigor are you well and happy? And are the bodhisattvas and voice-hearers all well and at peace?’ Then take these jeweled flowers and scatter them over the Buddha as an offering, and say, ‘The Buddha So-and-so would like to participate in the opening of this treasure tower.’

All the Buddhas dispatched their attendants to speak in this manner.

 1. Lúc đó, các đức Phật đều ngồi tòa sư-tử dưới cây báu, đều sai vị thị giả qua thăm viếng đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, đều đưa cho đầy bụm hoa báu mà bảo thị-giả rằng: Thiện-nam-tử! Ngươi qua đến núi Kỳ-xà-Quật, chỗ của đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, theo như lời của ta mà thưa cùng Phật thế này: “Như-Lai có được ít bệnh ít khổ sức khỏe an vui, và chúng Bồ-Tát cùng Thanh-văn đều an ổn chăng?” Rồi đem hoa báu này rải trên Phật để cúng dường mà thưa rằng: “Đức Phật kia cùng muốn mở tháp báu này.” Các đức Phật sai người đến cũng như vậy.

 

At that time Shakyamuni Buddha saw the Buddhas that were his emanations all assembled, each sitting on a lion seat, and heard all these Buddhas say that they wished to participate in the opening of the treasure tower. Immediately he rose from his seat and stationed himself in midair. All the four kinds of believers likewise stood up, pressed their palms together and gazed at the Buddha with a single mind.

Bấy giờ, đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đến ngồi trên tòa sư-tử, đều nghe các Phật cùng muốn đồng mở tháp báu, Phật liền từ chổ ngồi đứng dậy trụ trên hư không, tất cả hàng bốn chúng đồng đứng dậy chấp tay một lòng nhìn Phật.

 

Shakyamuni Buddha with the fingers of his right hand then opened the door of the tower of seven treasures. A loud sound issued from it, like the sound of a lock and crossbar being removed from a great city gate, and at once all the members of the assembly caught sight of Many Treasures Thus Come One seated on a lion seat inside the treasure tower, his body whole and unimpaired, sitting as thought engaged in meditation. And they heard him say, “excellent, excellent, Shakyamuni Buddha! You have preached this Lotus Sutra in a spirited manner. I have come here in order that I may hear this sutra.”

Khi ấy đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật dùng ngón tay hữu mở cửa tháp bảy báu vang ra tiếng lớn, như tháo khóa chốt mở cửa thành lớn.Tức thời tất cả chúng trong hội đều thấy đức Đa-Bảo Như-Lai ở trong tháp báu ngồi tòa sư-tử, toàn thân không rã như vào cảnh thiền định lại nghe Phật đó nói: “Hay thay! Hay thay! Thích-Ca Mâu-Ni Phật sướng thích nói kinh Pháp-Hoa đó, ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này.”

 

At that time the four kinds of believers, observing this Buddha who had passed into extinction immeasurable thousands, ten thousands, millions of kalpas in the past speaking in this way, marveled at what they had never known before and took the masses of heavenly jeweled flowers and scattered them over Many Treasures Buddha and Shakyamuni Buddha. At that time Many Treasures Buddha offered half of his seat in the treasure tower to Shakyamuni Buddha, saying, “Shakyamuni Buddha, sit here!” Shakyamuni Buddha at once entered the tower and took half of the seat, seating himself in cross-legged position.

Bấy giờ, hàng tứ chúng thấy đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước nói lời như thế đều khen là việc chưa từng có, đều đem hoa trời báu rải trên đức Phật Đa-Bảo và Phật Thích-Ca Mâu-Ni. Lúc đó đức Đa-Bảo Phật ở trong tháp báu chia nửa tòa cho Thích-Ca Mâu-Ni Phật mà nói rằng: “Thích-Ca Mâu-Ni có thể đến ngồi trên tòa này.” Tức thời đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật vào trong tháp báu ngồi xếp bằng trên nửa tòa đó.

 

At that time the members of the great assembly, seeing the two Thus Come Ones seated cross-legged on the lion seat in the tower of seven treasures, all thought to themselves, These Buddhas are seated high up and far away! If only the Thus Come Ones would employ their transcendental powers to enable all of us to join them there in the air!

Bấy giờ, hàng đại chúng thấy hai đức Như-Lai xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp bảy báu thời đều nghĩ rằng: “Đức phật ngồi trên cao xa, cúi mong đức Như-Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không”.

 

Immediately Shakyamuni Buddha used his transcendental powers to lift the members of the great assembly up into the air. And in a loud voice he addressed all the four kinds of believers, saying, “Who is capable of broadly preaching the Lotus Sutra of the Wonderful Law in this saha world? Now is the time to do so, for before long the Thus Come One will enter nirvana. The Buddha wishes to entrust this Lotus Sutra of the Wonderful Law to someone so that it may be preserved.”

Tức thời đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật dùng sức thần thông tiếp hàng đại chúng đều ở hư không, rồi dùng tiếng lớn mà khắp bảo đó rằng: “Ai có thể ở trong cõi Ta-bà này rộng nói kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa nay chính phải lúc. Như-Lai không bao lâu sẽ vào Niết-bàn, Phật muốn đem kinh Pháp-Hoa này phó chúc cho có người”.

 

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

Khi ấy, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

This holy lord, this World-Honored One,
though he passed into extinction long ago,
still seats himself in the treasure tower,
coming here for the sake of the Law.
You people, why then do you not also
strive for the sake of the Law?
This Buddha passed into extinction
an endless number of kalpas ago,
but in many places he comes to listen to the Law
because such opportunities are hard to encounter.
This Buddha originally made a vow, saying,
“After I have passed into extinction,
wherever I may go, in whatever place,
my constant aim will be to hear the Law!”
In addition, these emanations of my body,
Buddhas in immeasurable numbers
like Ganges sands,
have come, desiring to hear the Law,
and so they may see Many Treasures Thus Come One
who has passed into extinction.

Each has abandoned his wonderful land,
as well as his host disciples,
the heavenly and human beings, dragons and spirits,
and all the offerings they give him,
and has come to this place on purpose
to make certain the Law will long endure.
In order to seat these Buddhas
I have employed transcendental powers,
moving immeasurable multitudes,
causing lands to be clean and pure,
leading each of these Buddhas
to the foot of a jeweled tree,
adorned as lotus blossoms
adorn a clear cool pond.
Beneath these jeweled trees
are lion seats,
and the Buddhas seat themselves on them,
adorning them with their brilliance
like a huge torch burning
in the darkness of the night.
A wonderful incense exudes from their bodies,
pervading the lands in the ten directions.
Living beings are wrapped in the aroma,
unable to restrain their joy,
as though a great wind
were tossing the branches of small trees.
Through this expedient means
they make certain that the Law will long endure.

 1. Đấng Thánh-chúa Thế-Tôn.
  Dù diệt độ đã lâu
  Ở trong tháp báu này
  Còn vì pháp mà đến
  Các ông lại thế nào
  Há chẳng siêng vì pháp?
  Phật Đa-Bảo diệt độ
  Đã vô lượng số kiếp
  Nơi nơi đến nghe pháp
  Vì khó gặp được vậy.
  Phật kia bản nguyện rằng:
  Sau khi ta diệt độ
  Nơi nơi tháp ta qua
  Thường vì nghe Pháp-Hoa
  Lại vô lượng các Phật.
  Số nhiều như hằng sa
  Của ta phân thân ra
  Vì muốn đến nghe pháp
  Và cùng để ra mắt
  Phật diệt độ Đa-Bảo.
  Nên đều bỏ cõi đẹp.
  Cùng với chúng đệ tử
  Trời, người, rồng thần thảy
  Và các việc cúng dường
  Muốn pháp lâu ở đời
  Cho nên đến cõi này.
  Ta vì các Phật ngồi
  Dùng sức thần thông lớn
  Dời vô lượng trời người
  Làm cho nước thanh tịnh.
  Các đức Phật mỗi mỗi
  Đều đến dưới cây báu
  Như hoa sen trang nghiêm
  Nơi ao báu trong sạch
  Dưới mỗi cây báu đó
  Có tòa báu sư-tử (8)
  Phật xếp bằng ngồi trên
  Sáng suốt rất đẹp đẽ
  Như giữa đêm tối tăm
  Đốt đuốc lớn lửa sáng.
  Thân Phật thoảng hương thơm
  Bay khắp mười phương nước
  Chúng sanh được hương xông
  Vui mừng không kể xiết
  Thí như luồng gió lớn
  Thổi lay nhánh cây nhỏ
  Dùng cách phương tiện đó
  Làm cho Pháp ở lâu.


So I say to the great assembly:
After I have passed into extinction,
who can guard and uphold,
read and recite this sutra?
Now in the presence of the Buddha
let him come forward and speak his vow!
This Many Treasures Buddha,
though he passed into extinction long ago,
because of his great vow
roars the lion’s roar.

Many Treasures Thus Come One, I myself,
and these emanation Buddhas who have gathered there,
surely know this is our aim.
You sons of the Buddha,
who can guard the Law?
Let him make a great vow
to ensure that it will long endure!
He who is capable of guarding
the Law of this sutra
will thereby have offered alms
to me and to Many Treasures.
This Many Treasures Buddha
dwelling in his treasure tower
journeys constantly throughout the ten directions
for the sake of this sutra.
One who guards this sutra will also have offered alms
to the emanation Buddhas who have come here
adorning and making brilliant
all the various worlds.
If one preaches this sutra,
he will be able to see me
and Many treasures Thus Come One
and these emanation Buddhas.

 1. Nói cùng hàng đại chúng
  Sau khi ta diệt độ
  Ai có thể hộ trì
  Đọc nói kinh Pháp này
  Thời nay ở trước Phật
  Nên tự phát lời thệ.
  Coi Phật Đa-Bảo kia
  Dầu đã diệt từ lâu
  Do bản thệ nguyện rộng
  Mà còn rền tiếng lớn.
  Đức Đa-Bảo Như-Lai
  Và cùng với thân ta
  Nhóm họp các hóa Phật
  Phải nên biết ý này.
  Các hàng Phật tử thảy
  Ai có thể hộ pháp
  Nay nên pháp nguyện lớn
  Khiến pháp ở đời lâu
  Có ai hay hộ được
  Kinh Diệu-Pháp-Hoa này
  Thời là đã cúng dường
  Thích-Ca cùng Đa-Bảo.
  Đức Đa-Bảo Phật đây
  Ở trong tháp báu lớn
  Thường dạo qua mười phương
  Vì để nghe kinh này.
  Cũng là để cúng dường
  Các hóa Phật đến nhóm
  Trang nghiêm rất sáng đẹp
  Các thế giới vô lượng.
  Nếu người nói kinh này
  Thời là đã thấy ta
  Cùng Đa-Bảo Như-Lai
  Và các vị hóa Phật.


All you good men,
each of you must consider carefully!
This is a difficult matter-
it is proper you should make a great vow.
The other sutras
number as many as Ganges sands,
but though you expound those sutras,
that is not worth regarding as difficult.
If you were to seize Mount Sumeru
and fling it far off
to the measureless Buddha lands,
that too would not be difficult.
If you used the toe of your foot
to move a thousand-million-fold world,
booting it far away to other lands,
that too would not be difficult.
If you stood in the Summit of Being heaven
and for the sake of the assembly
preached countless other sutras,
that too would not be difficult.
But if after the Buddha has entered extinction ,
in the time of evil,
you can preach this sutra,
that will be difficult indeed!
If there were a person
who took the empty sky in his hand
and walked all around with it,
that would not be difficult.
But if after I have passed into extinction
one can write out and embrace this sutra
and cause others to write it out,
that will be difficult indeed!
If one took the great earth,
placed it on his toenail,
and ascended with it to the Brahma heaven,
that would not be difficult.
But if after the Buddha has passed into extinction,
in the time of evil,
one can even for a little while read this sutra,
that will be difficult indeed!
If , when the fires come at the end of the kalpa,
one can load dry grass on his back
and enter the fire without being burned,
that would not be difficult.
But after I have passed into extinction
if one can embrace this sutra
and expound it to even one person,
that will be difficult indeed!
If one were to embrace this storehouse
of eighty-four thousand doctrines,
the twelve divisions of the sutras,
and expound it to others,
causing listeners
to acquire the six transcendental powers-
though one could do that,
that would not be difficult.
But after I have entered extinction
if one can listen to and accept this sutra
and ask about its meaning,
that will be difficult indeed!
If a person expounds the Law,
allowing thousands, ten thousands, millions,
immeasurable number of living beings
equal to Ganges sands
to become arhats
endowed with the six transcendental powers,
though one might confer such benefits
that would not be difficult.
But after I have entered extinction
if one can honor and embrace
a sutra such as this one,
that will be difficult indeed!

 1. Các Thiện-nam-tử này
  Đều nên suy nghĩ kỹ
  Đây là việc rất khó
  Phải phát nguyện rộng lớn
  Bao nhiêu kinh điển khác
  Số nhiều như hằng sa
  Dầu nói hết kinh đó
  Cũng chưa đủ làm khó,
  Hoặc đem núi Diệu-Cao
  Ném để ở phương khác
  Cách vô số cõi Phật
  Cũng chưa lấy làm khó.
  Nếu người dùng ngón chân
  Động cõi nước Đại-thiên
  Ném xa qua cõi khác
  Cũng chưa lấy làm khó,
  Hoặc đứng trên Hữu-Đảnh
  Nói vô lượng kinh khác
  Vì để dạy bảo người
  Cũng chưa lấy làm khó.
  Nếu sau lúc Phật diệt
  Người ở trong đời ác
  Có thể nói kinh này
  Đây thì rất là khó,
  Giả sử lại có người
  Dùng tay nắm hư không
  Để mà khắp dạo đi
  Cũng chưa lấy làm khó.
  Sau khi ta diệt độ
  Nếu người tự thư trì (9)
  Hoặc bảo người thư trì
  Đây thời là rất khó,
  Hoặc đem cả cõi đất
  Để trên móng ngón chân
  Bay lên đến Phạm-Thiên
  Cũng chưa lấy làm khó,
  Sau khi Phật diệt độ
  Người ở trong đời ác
  Tạm đọc kinh pháp này
  Đây thì mới là khó.
  Giả sử gặp kiếp Thiêu (10)
  Gánh mang những cỏ khô
  Vào lửa không bị cháy
  Cũng chưa lấy làm khó,
  Sau khi ta diệt độ
  Nếu người trì kinh này
  Vì một người mà nói
  Đây thì mới là khó
  Hoặc người trì tám muôn
  Bốn nghìn các tạng pháp
  Đủ mười hai bộ kinh
  Vì người mà diễn nói
  Khiến các người nghe pháp
  Đều được sáu thần thông
  Dù được như thế đó
  Cũng chưa lấy làm khó
  Sau khi ta diệt độ
  Nghe lãnh kinh điển này
  Hỏi nghĩa thú trong kinh
  Đây thì mới là khó.
  Hoặc có người nói pháp
  Làm cho nghìn muôn ức
  Đến vô lượng vô số
  Hằng-hà-sa chúng sanh
  Chứng được A-la-hán
  Đủ sáu phép thần thông
  Dầu có lợi ích đó
  Cũng chưa phải là khó,
  Sau khi ta diệt độ
  Nếu người hay phụng trì
  Những kinh điển như đây
  Đây thì là rất khó.


For the sake of the Buddha way
in immeasurable numbers of lands
from the beginning until now
I have widely preached many sutras,
and among them
this sutra is foremost.
If one can uphold this,
he will be upholding the Buddha’s body.
All you good men,
after I have entered extinction
who can accept and uphold,
read and recite this sutra?
Now in the presence of the Buddha
let him come forward and speak his vow!
This sutra is hard to uphold;
if one can uphold it even for a short while
I will surely rejoice
and so will the other Buddhas.
A person who can do this
wins the admiration of the Buddhas.
This is what is meant by valor,
this is what is meant by diligence.
This is what is called observing the precepts
and practicing dhuta.
This way one will quickly attain
the unsurpassed Buddha way.
And if in future existences
one can read and uphold this sutra,
he will be a true son of the Buddha,
dwelling in a land spotless and good.
If after the Buddha has passed into extinction
one can understand the meaning of this sutra,
he will be the eyes of the world
for heavenly and human beings.
If in that fearful age
one can preach this sutra for even a moment,
he will deserve to receive alms
from all heavenly and human beings.

 1. Ta vì hộ Phật đạo
  Ở trong vô lượng cõi
  Từ thuở trước đến nay
  Rộng nói nhiều các kinh
  Mà ở trong kinh đó
  Kinh này là bậc nhứt
  Nếu có người trì được
  Thì là trì thân Phật,
  Các Thiện-nam-tử này
  Sau khi ta diệt độ
  Ai có thể thọï trì
  Và đọc tụng kinh này
  Thì nay ở trước Phật
  Nên tự nói lời thệ.
  Kinh pháp đây khó trì
  Nếu người tạm trì đó
  Thời ta rất vui mừng
  Các đức Phật cũng thế
  Người nào được như vậy
  Các đức Phật thường khen
  Đó là rất dũng mãnh
  Đó là rất tinh tấn
  Gọi là người trì giới
  Bậc tu hạnh Đầu-đà (11)
  Thời chắc sẽ mau được
  Quả vô thượng Phật đạo.
  Có thể ở đời sau
  Đọc trì kinh pháp này
  Là chơn thật Phật tử
  Trụ ở bậc thuần thiện,
  Sau khi Phật diệt độ
  Có thể hiểu nghĩa này
  Thì là mắt sáng suốt
  Của trời người trong đời
  Ở trong đời kinh sợ
  Hay nói trong chốc lát
  Tất cả hàng trời người
  Đều nên cúng dường đó.

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

 1. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap11.html
 2. http://thuvienhoasen.org/p16a585/11-pham-hien-buu-thap