Chương 10 – Phẩm Pháp Sư – The Teacher of the Law – Song ngữ

English: Burton Watson.

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh.

Compile: Lotus group.

 

 

At that time the World-Honored One addressed Bodhisattva Medicine King. And through him the eighty thousand great men, saying: “Medicine King, do you see in this great assembly the immeasurable number of heavenly beings, dragons kings, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mahoragas, human and nonhuman beings, as well as monks, nuns, laymen and laywomen, those who seek to become voice-hearers, who seek to become pratyekabuddhas, or those seek the Buddha way? Upon these various kinds of beings who in the presence of the Buddha listen to one verse or one phrase of the Lotus Sutra of the Wonderful Law and for a moment think of it with joy I will bestow on all of them a prophecy that they will attain anuttara-samyak-sambodhi.

 1. Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn nhân nói với Dược-Vương Bồ-Tát để bảo tám muôn Đại sĩ rằng: “Dược-Vương! Trong đại chúng đây vô lượng hàng chư Thiên, Long-vương, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, nhơn cùng phi nhơn, và Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hạng cầu Thanh-văn, hạng cầu Bích-chi-Phật, hạng cầu Phật đạo, các loại như thế đều ở trước Phật nghe kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa một bài kệ một câu nhẫn đến một niệm tùy hỷ đó, ta đều thọ ký cho sẽ được vô-thượng chánh-đẳng-chánh-giác.”

 

The Buddha said to Medicine King: “In addition, if after the Thus Come One has passed into extinction there should be someone who listens to the Lotus Sutra of the Wonderful Law, even one verse or one phrase, and for a moment thinks of it with joy, I will likewise bestow on him a prophesy that he will attain anuttara-samyak-sambodhi.

Phật bảo Dược-Vương: “Lại sau khi đức Như-Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa, nhẫn đến một câu niệm tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác cho.

 

Again if there are persons who embrace, read, recite, expound and copy the Lotus Sutra of the Wonderful Law, even only one verse, and look upon this sutra with the same reverence as they would the Buddha, presenting various offerings of flowers, incense, necklaces, powdered incense, paste incense, incense for burning, silken canopies, streamers and banners, clothing and music, and pressing their palms together in reverence, then, Medicine King, you should understand million Buddhas that such person have already offered alms to a hundred thousand million Buddhas and in the place of the Buddhas have fulfilled their great vow, and because they take pity on living beings they have been born in this human world.

Nếu lại có người thọ trì đọc tụng, giải nói, biên chép kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa, nhẫn đến một bài kệ, đối kinh điển này cung kính xem như Phật. Các thứ cúng dường, hoa, hương, chuỗi ngọc hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, nhẫn đến chấp tay cung kính. Dược-Vương nên biết! Các người trên đó đã từng cúng dường mười muôn ức Phật, ở chỗ các đức Phật thành tựu chí nguyện lớn vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian.

 

“Medicine King, if someone should ask what living beings will be able to attain Buddhahood in a latter-day existence, then you should show him all these people in a latter-day existence are certain to attain Buddhahood.

Dược-Vương! Nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ được làm Phật? Nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt được làm Phật.

 

Why? Because if good men and good women embrace, read, recite, expound and copy the Lotus Sutra, even one phrase of it, offer various kinds of alms to the sutra, flowers, incense, necklaces, powdered incense, paste incense, incense for burning, silken canopies, streamers and banners, clothing and music, and press their hands together in reverence, then these persons will be looked up to and honored by all the world. Alms will be offered to them such as would be offered to the Thus Come One. You should understand that these persons are great bodhisattvas who have succeeded in attaining anuttara-samyak-sambodhi. Pitying living beings, they have vowed to be born among them where they may broadly expound and make distinctions regarding the Lotus Sutra of the Wonderful Law. How much more so is this true, then, of those who embrace the entire sutra and offer various types of alms to it!

Vì sao? Nếucó gã thiện-nam, người thiện-nữ nào ở nơi kinh Pháp-Hoa nhẫn đến một câu, thọï trì, đọc tụng, giải nói biên chép. Các thứ cúng dường kinh quyển, hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc chấp tay cung kính. Người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng sùng phụng. Nên đem đồ cúng dường Như-lai mà cúng đó. Phải biết người đó là Bồ-Tát lớn thành xong đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói phân biệt kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa, huống lại người trọn hay thọ trì và các thứ cúng dường.

 

“Medicine King, you should understand that these persons voluntarily relinquish the reward due for their pure deeds and, in the time after I have passed into extinction, because they pity living beings, they are born in this evil world so they may broadly expound this sutra. If one of these good men or good women in the time after I have passed into extinction is able to secretly expound the Lotus Sutra to one person, even one phrase of it, then you should know that de or she is the envoy of the Thus Come One. He has been dispatched bf the Thus Come One and carries out the Thus Come One’s work. And how much more so those who in the midst of the great assembly broadly expound the sutra for others!

Dược-Vương nên biết! Người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh sau khi ta diệt độ vì thương chúng sanh mà sanh nơi đời ác, rộng nói kinh này. Nếu người thiện-nam, người thiện-nữ đó, sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh Pháp-Hoa, nhẫn đến một câu, phải biết người đó là sứ của Như-Lai, đức Như-Lai sai làm việc của Như-Lai, huống là ở trong đại chúng rộng vì người nói.

 

“Medicine King, if there should be an evil person who, his mind destitute of goodness, should for the space of a kalpa appear in the presence of the Buddha and constantly curse and revile the Buddha, that person’s offense would still be rather light. But if there were a person who spoke only one evil word to curse or defame the lay persons or monks or nuns who read and recite the Lotus Sutra, then his offense would be very grave.

Dược-Vương! Nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp hiện ở trước Phật thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp-Hoa, tội đây rất nặng.

 

“Medicine King, these persons who read and recite the Lotus Sutra-you should understand that these persons adorn themselves with the adornments of the Buddhas they are borne upon the shoulders of the Thus Come One. Wherever they may go, one should greet them with bows, with palms pressed single-mindedly together, with reverence and alms, with respect and praise, flowers, incense, necklaces, powdered incense, paste incense, incense for burning, silken canopies, streamers and banners, clothing, delicacies and the making of music. The finest alms that can be offered to a person should be offered to them. Heavenly treasures should be scattered over them, the treasure hoards of heaven should be given them as gifts.

Dược-Vương! Có người đọc tụng kinh Pháp-Hoa, phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình, thời được Như-Lai dùng vai mang vác. Người đó đến đâu, mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen: hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng nhiễu, tràng phan, y phục, đồ cúng bậc thượng của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó, nên cầm hoa báu trời mà rải cúng đó, nên đem đống báu trên trời dâng cho đó.

 

Why do I say this? Because these persons delight in expounding the Law. And if one listens to them for even a moment, he will immediately attain the ultimate anuttara-samyak-sambodhi.

Vì sao? Người đó hoan hỷ nói pháp, giây lát nghe pháp liền được rốt ráo vô-thượng chánh-đẳng chánh giác vậy.

 

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

If you wish to abide in the Buddha way
and successfully gain the wisdom that comes of itself,
you should be constantly diligent in offering alms
to those who embrace the Lotus Sutra.
If you have a wish to quickly obtain
wisdom regarding all species of things,
you should embrace this sutra
and at the same time give alms to those who do so.
If one is capable of embracing
the Lotus Sutra of the Wonderful Law,
know that such a person is an envoy of the Buddha
who thinks wit pity of living beings.
Those who are capable of embracing
the Lotus of the Wonderful Law
relinquish their claim to the pure land
and out of pity for living beings are born here.
Know that persons such as these
freely choose where they will be born,
and choose to be born in this evil world
so they may broadly expound the unsurpassed Law.
You should offer heavenly flowers and incense,
robes decked with heavenly treasures,
the wonderful treasure hoards of heaven
as alms to those who preach the Law.
In the evil world following my extinction
if there are those who can embrace this sutra,
you should press your palms together in reverence
and offer alms to them as you would to the
World-Honored One.
The choicest delicacies, all that is sweet and tasty,
along with various types of clothing
you should offer as alms to these Buddha sons
in hopes you may hear a moment of their preaching.
If there are those in a later age
who can accept and embrace this sutra,
they are my envoys sent out among the people
to perform the Thus Come One’s work.
If for the space of a kalpa
one should constantly harbor a mind destitute of good
and with angry looks should revile the Buddha,
he will be committing an offense of immeasurable gravity.
But if toward those who read, recite and embrace
this Lotus Sutra
one should even for a moment direct evil words,
his offense will be even greater.
If there is someone who seeks the Buddha way
and during a certain kalpa
presses palms together in my presence
and recites numberless verses of praise,
because of these praises of the Buddha
he will gain immeasurable blessings.
And if one lauds and extols those who uphold this sutra,
his good fortune will be even greater.
For the space of eighty million kalpas,
with the most wonderful shapes and sounds,
with that which is pleasing to smell, taste and touch,
offer alms to the upholders of this sutra!
If you have offered alms in this manner
and have heard the teachings for even a moment,
then you will experience joy and good fortune,
saying, “I have gained great benefit!”
Medicine King, now I say to you,
I have preached various sutras,
and among those sutras
the Lotus is foremost!

 1. Nếu muốn trụ Phật đạo
  Thành tựu trí tự nhiên
  Thường phải siêng cúng dường
  Người Thọ trì Pháp-Hoa.
  Có ai muốn mau được
  Nhứt-thiết-chủng trí-tuệ
  Nên thọ trì kinh này
  Và cúng dường người trì.
  Nếu người hay thọ trì
  Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa
  Nên biết là sứ Phật
  Thương nhớ các chúng sanh
  Những người hay thọï trì
  Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa
  Xa bỏ cõi thanh tịnh
  Thương chúng nên sanh đây
  Phải biết người như thế
  Chỗ muốn sanh tự tại
  Ở nơi đời ác này
  Rộng nói pháp vô thượng,
  Nên đem hoa, hương trời
  Và y phục, báu trời
  Đống báu tốt trên trời
  Cúng dường người nói pháp
  Đời ác, sau ta diệt
  Người hay trì kinh này
  Phải chấp tay lễ kính
  Như cúng dường Thế-Tôn,
  Đồ ngon ngọt bậc thượng
  Và các món y phục
  Cúng dường Phật tử đó
  Mong được giây lát nghe.
  Nếu người ở đời sau
  Hay thọï trì kinh này
  Ta khiến ở trong người
  Làm việc của Như-Lai.
  Nếu ở trong một kiếp
  Thường ôm lòng chẳng lành
  Đỏ mặt mà mắng Phật
  Mắc vô lượng tội nặng
  Có người đọc tụng trì
  Kinh Diệu-Pháp-Hoa này
  Giây lát dùng lời mắng
  Tội đây còn hơn kia.
  Có người cầu Phật đạo
  Mà ở trong một kiếp
  Chấp tay ở trước ta
  Dùng vô số kệ khen
  Do vì khen Phật vậy
  Được vô lượng công đức.
  Khen ngợi người trì kinh
  Phước đây lại hơn kia.
  Trong tám mươi ức kiếp
  Dùng sắc thanh tối diệu
  Và cùng hương, vị, xúc
  Cúng dườngngười trì kinh
  Cúng dường như thế rồi
  Mà được chốc lát nghe
  Thời nên tự mừng vui
  Nay ta được lợi lớn
  Dược-Vương! Nay bảo ông
  Các kinh của ta nói
  Mà ở trong kinh đó
  Pháp-Hoa tột thứ nhất.

 

At that time the Buddha spoke once more to the bodhisattva and mahasattva Medicine King, saying: “The sutras I have preached number immeasurable thousands, ten thousands millions, among the sutras I have preached, now preach, and will preach, this Lotus Sutra is the most difficult to believe and the most difficult to understand.

 1. Lúc bấy giờ, Phật lại bảo ngài Dược-Vương Đại Bồ-Tát: “Kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà ở trong đó kinh Pháp-Hoa rất là khó tin khó hiểu.

 

Medicine King, this sutra is the storehouse of the secret crux of the Buddhas, it must not be distributed recklessly transmitted to others. It has been guarded by the Buddhas, the World-Honored Ones, and from times past until now has never been openly expounded, and since hatred and jealousy toward this sutra abound even when the Thus Come One is in the world, how much more will this be so after his passing?

Dược-Vương kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bủa vọng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói, mà chính kinh này khi Như-Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ oán ghét, huống là sau lúc Phật diệt độ.

 

“Medicine King, you should know that after the Thus Come One has entered extinction, if there are those who can copy, uphold, read and recite this sutra, offer alms to it and expound it for others, then the Thus Come One will cover them with his robe, and they will also be protected and kept in mind by the Buddhas who are now present in other regions. Such persons possess the power of great faith, the power of aspiration, the power of good roots, you should know that such persons lodge in the same place as the Thus Come One, and the Thus Come One pats them on the head with his hand.

Dược-Vương nên biết! Sau khi Như-Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọï trì, đọc tụng, cúng dường vì người khác mà nói, thời được Như-Lai lấy y trùm đó, lại được các căn lành, phải biết người đó cùng Như-Lai ở chung, được đức Như-Lai lấy tay xoa đầu.

 

“Medicine King, in any place whatsoever where this sutra is preached, where it is read, where it is recited, where it is copied, or where a roll of it exists, in all such places there should be erected towers made of the seven kinds of gems, and they should be made very high and broad and well adorned. There is no need to enshrine the relics of the Buddha there.

 1. Dược-Vương! Nơi nơi, chổ chổ, hoặc nói, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này đều nên dựng tháp bằng bảy thứ báu cho tột cao rộng đẹp đẽ, chẳng cần để xá-lợi.

 

Why? Because in such towers the entire body of the Thus Come One is already present. All kinds of flowers, incense, necklaces, silken canopies. Streamers and banners, music and hymns should be offered as alms to these towers. And they should be accorded reverence, honor and praise. If when people see these towers they bow in obeisance and offer alms, then you should know that such persons have all drawn near to anuttara-samyak-sambodhi.

Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của đức Như-Lai rồi. Tháp đó nên dùng tất cả hoa, hương, chuỗi ngọc, lọng lụa, tràng phan, kỹ nhạc, ca tụng, để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Nếu có người thấy được pháp này mà lễ lạy cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

 

Dược-Vương! Có rất nhiều người tại gia làm đạo Bồ-Tát, nếu chẳng có thể thấy nghe, đọc tụng, biên chép thọï trì, cúng dường được kinh Pháp-Hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ-Tát. Nếu có người được nghe kinh điển này, mới là khéo tu đạo Bồ-Tát. Có chúng sanh nào cầu Phật đạo hoặc thấy hoặc nghe kinh Pháp-Hoa này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó được gần đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

 

“Medicine King, suppose there is a man who is parched with thirst and in need of water. On an upland plateau he begins digging a hole in search of water, but he sees that the soil is dry and knows that water is still far away. He does not cease his efforts, however, and bit by bit he sees the soil becoming damper, until gradually he has worked his way into mud. Now he is determined in his mind to go on, for he knows that he is bound to be nearing water.

Dược-Vương! Thí như có người khát tìm nước ở nơi gò cao kia xoi đào tìm đó, vẫn thấy đất khô biết rằng nước còn xa, ra công đào không thôi, lần thấy đất ướt rồi thấy đến bùn, tâm người đó quyết chắc biết rằng nước ắt gần.

 

“The way of the bodhisattva is the same as this. As long as a person has not yet heard. Not yet understood. And not yet been able to practice this Lotus Sutra, then you should know that person is still far away from anuttara-samyak-sambodhi.

Bồ-Tát cũng lại như thế, nếu chưa nghe chưa hiểu chưa có thể tu tập kinh Pháp-Hoa này, phải biết người đó cách đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác còn xa.

 

Nếu được nghe hiểu suy gẫm tu tập kinh này, thời chắc biết được gần vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

 

Why? Because all bodhisattvas who attain anuttara-samyak-sambodhi in all cases do so through this sutra. This sutra opens the gate of expedient means and shows the form of true reality. This storehouse of the Lotus Sutra is hidden deep and far away where no person can reach it. But the Buddha, teaching, converting and leading to success the bodhisattvas, opens it up for them.

Vì sao? Vì đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác của Bồ-Tát đều thuộc kinh này, kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thật. Tạng kinh Pháp-Hoa này, xa kín nhiệm sâu không có người đến được, nay Phật vì giáo hóa để thành tựu Bồ-Tát mà chỉ bày cho.

 

“Medicine King, if there are bodhisattvas who, on hearing this Lotus Sutra, respond with surprise, doubt and fear, then you should know that they are bodhisattvas who have only newly embarked on their course. And if there are voice-hearers who, on hearing this sutra, respond with surprise, doubt, and fear, then you should know that they are persons of overbearing arrogance.

Dược-Vương! Nếu có Bồ-Tát nghe kinh Pháp-Hoa này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là Bồ-Tát mới phát tâm. Nếu hàng Thanh-văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là hàng tăng-thượng-mạn. (7)

 

“Medicine King, if there are good men and good women who, after the Thus Come One has entered extinction, wish to expound this Lotus Sutra for the four kinds of believers, how should they expound it? These good men and good women should enter the Thus Come One’s room put on the Thus Come One’s robe, sit in the Thus Come One’s seat, and then for the sake of the four kinds of believers broadly expound this sutra.

 1. Dược-Vương! Nếu có người thiện-nam, người thiện-nữ nào, sau khi đức Như-Lai diệt độ muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp-Hoa này thời phải nói cách thế nào? Người thiện-nam, thiện-nữ đó phải vào nhà Như-Lai, mặc y Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này.

 

“The ‘Thus Come One’s room’ is the state of mind that shows great pity and compassion toward all living beings. The Thus Come One’s robe is the mind that is gentle and forbearing. The ‘Thus Come One’s seat is the emptiness of all phenomena. One should seat oneself comfortably therein and after that, with a mind never lazy or remiss, should for the sake of the bodhisattvas and the four kinds of believers broadly expound this Lotus Sutra.

Nhà Như-Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sanh, y Như-Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như-Lai chính là nhứt thiết pháp không. An trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biếng trễ vì các Bồ-Tát và bốn chúng rộng nói kinh Pháp-Hoa này.

 

“Medicine King, I will send persons conjured up by magic to other lands to gather together assemblies to listen to the Law, and I will also send monks, nuns, laymen and laywomen conjured up by magic to listen to the preaching of the Law, believe and accept it, and abide by it without violation. If the preachers of the Law are in an empty and silent place, I will at that time send large numbers of heavenly beings, dragons, spirits, gandharvas, asuras, and others to listen to their preaching of the law. Though I should be in another land, from time to time I will make it possible for the preachers of the Law to see my body. If they should forget a phrase of this sutra, I will appear and prompt them so that they are able to recite the text correctly and in full.”

Dược-Vương! Bấy giờ ta ở nước khác sai hàng hóa nhơn làm chúng nhóm nghe pháp của người đó, ta cũng sai hóa Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nghe người đó nói pháp. Các người biến hóa đó nghe pháp tin nhận thuận theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chổ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời, rồng, quỉ, thần, Càn-thát-bà, A-tu-la v.v… nghe người đó nói pháp. Ta dầu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó được thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối, ta lại vì nói cho đó được đầy-đủ.

 

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

If you wish to put aside all sloth and remissness,
you must listen to this sutra,
It is hard to get a chance to hear this sutra,
and believing and accepting it too is hard.
If a person is thirsty and wants water
he may dig a hole in the high plateau,
but as long as he sees the soil dry
he knows the water is still far away.
But bit by bit he sees the soil grow damp and muddy
and then he knows for certain he is nearing water.
Medicine King, you should understand
that people are like this-
if they do not hear the Lotus Sutra,
they will be far removed from the Buddha’s wisdom,
But if they hear this profound sutra
which defines the Law of the voice-hearer,
if they hear this king of the sutras
and afterward carefully ponder it,
then you should know such persons
are close to the wisdom of the Buddha.
If a person expounds this sutra,
he should enter the Thus Come One’s room,
put on the Thus Come One’s robe,
sit in the Thus Come One’s seat,
confront the assembly without fear
and broadly expand it for them, making distinctions.
Great pity and compassion are the room.
Gentleness and patience are the robe.
The emptiness of all phenomena is the seat,
and from that the position one should expound the Law for them.

If when a person expounds this sutra
there is someone who speaks ill and reviles him
or attacks him with swords and staves, tiles and stones,
he should think of the Buddha and for that reason be patient.
In a thousand, ten thousand, million lands
I will manifest my pure and durable body
and for immeasurable millions of kalpas
will expound the Law for living beings,
If after I have entered extinction
there are those who can expound this sutra,
I will send the four kinds of believers, magically conjured,
monks and nuns
and men and women of pure faith,
to offer alms and cause them to listen to the Law;
they will lead and guide living beings,
assemble them and cause them to listen to the Law.
If someone thinks to do evil to the preachers
with swords and staves or with tiles and stones,
I will dispatch persons magically conjured
who will act to guard and protect them.
If those who expound the Law
are alone in an empty and silent place,
and in that stillness where no human voice sounds
they read and recite this sutra
at that time I will manifest
my pure and radiant body for them.
If they forget a passage or a phrase
I will prompt them so they will be thorough and effective,
If persons endowed with these virtues
should expound to the four kinds of believers
and read and recite the sutra in an empty place,
I will enable all of them to see my body.
And if the expounders are in an empty and silent place
I will send heavenly beings, dragon kings,
yakshas, spirits and others
to be an assembly and listen to the Law.
Persons such as this will delight in expounding the Law,
making distinctions and encountering no hindrance.

Because the Buddhas guard and keep them in mind.
They will be able to bring joy to the great assembly.
If one stays close to the teachers of the Law
he will speedily gain the bodhisattva way.
By following and learning from these teachers
he will see Buddhas as numerous as the Ganges sands.

 1. Muốn bỏ tánh biếng lười
  Nên phải nghe kinh này
  Kinh này khó được nghe
  Người tin nhận cũng khó.
  Như người khát cần nước
  Xoi đào nơi gò cao
  Vẫn thấy đất khô ráo
  Biết cách nước còn xa
  Lần thấy đất ướt bùn
  Quyết chắc biết gần nước
  Dược-Vương! Ông nên biết
  Các người như thế đó
  Chẳng nghe kinh Pháp-Hoa
  Cách trí Phật rất xa,
  Nếu nghe kinh sâu này
  Quyết rõ pháp Thanh-văn
  Đây là vua các kinh
  Nghe xong suy gẫm kỹ
  Phải biết rằng người đó
  Gần nơi trí huệ Phật.
  Nếu người nói kinh này
  Nên vào nhà Như-Lai
  Mặc y của Như-Lai
  Mà ngồi tòa Như-Lai
  Ở trong chúng không sợ
  Rộng vì người giải nói,
  Từ bi lớn làm nhà
  Y nhu hòa nhẫn nhục
  Các pháp không làm tòa
  Ở đó vì người nói.
  Nếu lúc nói kinh này
  Có người lời ác mắng
  Dao, gậy, ngói, đá đánh
  Nhớ Phật nên phải nhịn.
  Ta trong muôn ức cõi
  Hiện thân sạch bền chắc
  Trải vô lượng ức kiếp
  Vì chúng sanh nói Pháp.
  Sau khi ta diệt độ
  Nếu hay nói kinh này
  Ta sai hóa tứ chúng
  Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni
  Và nam, nữ thanh tịnh
  Cúng dường nơi Pháp-sư
  Dẫn dắt các chúng sanh
  Nhóm đó khiến nghe pháp.
  Nếu người muốn làm hại
  Dao gậy cùng ngói đá
  Thời khiến người biến hóa
  Giữ gìn cho người đó
  Nếu người nói Pháp-Hoa
  Ở riêng nơi vắng vẻ
  Lặng lẽ không tiếng người
  Đọc tụng kinh điển này
  Bấy giờ ta vì hiện
  Thân thanh tịnh sáng suốt
  Nếu quên mất chương cú
  Vì nói khiến thông thuộc.
  Nếu người đủ đức này
  Hoặc vì bốn chúng nói
  Chổ vắng đọc tụng kinh
  Đều được thấy thân ta
  Nếu người ở chổ vắng
  Ta sai Trời, Long-vương
  Dạ-xoa, quỷ, thần thảy
  Vì làm chúng nghe pháp.
  Người đó ưa nói pháp
  Phân giải không trở ngại
  Nhờ các Phật hộ niệm
  Hay khiến đại chúng mừng
  Nếu ai gần Pháp-sư
  Mau được đạo Bồ-Tát
  Thuận theo thầy đó học
  Được thấy hằng sa Phật.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap10.html
 2. http://thuvienhoasen.org/p16a584/10-pham-phap-su