Chương 1: Tội phạm – Criminal guilt – Song ngữ

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

 

Chương 1: Hoàn Hảo Và Khuyết Điểm – Perfection and guilt

06. Criminal guilt – Tội phạm

 

Before I had the honourable but burdensome office of abbot dumped on me, I used to visit the prisons around Perth. I kept a careful record of the hours of service I had spent in jail to be used as credit in case I ever got sentenced!

Trước đây tôi làm trụ trì, một chức danh cao quý nhưng rất nặng nề. Bấy giờ tôi hay đi thăm các nhà tù quanh vùng Perth. Tôi lập sổ công tác để lấy điểm, phòng khi tôi lỡ bị kết án về sau. Biết đâu!

 

On my first visit to a big prison in Perth, I was surprised and impressed at the number of prisoners who came to hear me speak on meditation. The room was packed. Around ninety-five per cent of the prisoner population had come to learn meditation. The longer I spoke, the more restless my captive audience grew. After only ten minutes, one of the prisoners, one of the leading crimes in the jail, put up his hand to interrupt my talk and ask a question. I invited him to go ahead and ask.

Trong lần viếng thăm đầu tiên một trại tù lớn ở Perth tôi vô cùng ngạc nhiên và ấn tượng với số lượng người đến nghe tôi nói về thiền. Căn phòng đen nghẹt với khoảng 95% tù nhân của toàn trại. Số thính giả tù nhân này tỏ ra bồn chồn khi nghe tôi nói dài. Chỉ 10 phút sau có tay giơ lên cắt ngang tôi, tay của một anh tội phạm đầu sổ. Anh đặt câu hỏi và tôi mời anh phát biểu. Anh nói:

 

‘Is it really true,’ he said, ‘that through meditation you can learn how to levitate?’

“Có phải thật là nhờ thiền mà người ta có thể khinh không không?”

 

Now I knew why so many prisoners had come for my talk. They were all planning to learn meditation so they could levitate over the walls! I told them that it is possible, but only for exceptional meditators, and then only after many years of training. The next time I went to teach at that prison, only four prisoners turned up for the session.

Bấy giờ tôi mới chợt hiểu tại sao buổi nói chuyện của tôi được chiếu cố như vậy. Họ muốn học thiền để có thể bay qua tường rào! Tôi đáp rằng có thể, nhưng chỉ đối với một số hành giả đặc biệt và phải trải qua nhiều năm tu luyện. Rồi lần sau tôi tới lớp chỉ vỏn vẹn bốn học viên.

 

Over the many years that I taught inside prisons, I got to know some of the crims very well indeed. One thing I discovered was that every crim feels guilty for what they have done. They feel it day and night, deep in their hearts. They only tell this to their close friends. They wear the standard defiant prisoner face for viewing in public. But when you earn their trust, when they take you as their spiritual guide for a while, then they open themselves and reveal their painful guilt. I would often help them with the next story: the story of the Class B kids.

Qua nhiều năm giảng dạy trong tù tôi biết được một số tù nhân khá cặn kẽ. Một điều mà tôi khám phá ra là tù nhân cảm thấy tội lỗi vì các tội họ gây nên. Mặc cảm ấy sống với họ sâu trong tim óc họ, và liên tục ngày cũng như đêm. Và họ chỉ thổ lộ với người thân thiết mà thôi; ngoài mặt họ luôn luôn giữ thái độ ngỗ ngược trước công chúng. Tuy nhiên khi bạn làm thân được với họ. Trong những trường hợp này tôi thường giúp họ bằng cách kể cho họ nghe những câu chuyện sau: trẻ con hạng B.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a878/chuong-1-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://sebgrynko.medium.com/what-is-done-is-finished-3c983e44b57d
  4. https://lifehopeandtruth.com/change/repentance/how-to-deal-with-guilt-and-shame/
  5. https://scarlettentertainment.com/acts/levitating-street-performers