Chương 05: Phẩm Dược Thảo Dụ – The Parable of the Medicinal Herbs – Song ngữ

English: Burton Watson.

Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh.

Compile: Lotus group.

 

At that time the World-Honored One said to Mahakashyapa and the other major disciples: “Excellent, excellent, Kashyapa. You have given an excellent description of the true blessings of the Thus Come One. It is just as you have said. The Thus Come One indeed has immeasurable, boundless, asamkhyas of blessings, and though you and the others were to spend immeasurable millions of kalpas in the effort, you could never finish describing them.

 1. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo ngài Ma-ha Ca-Diếp các vị đại đệ tử: “Hay thay! Hay thay! Ca-Diếp. Khéo nói được công đức chơn thật của đức Như-Lai. Đúng như lời các ông vừa nói; đức Như-Lai lại còn có vô lượng vô biên a-tăng-kỳ công đức, các ông dầu trải qua vô lượng ức kiếp nói cũng không hết được”.

 

“Kashyapa, you should understand this. The Thus Come One is king of the doctrines. In what he preaches, there is nothing that is vain. With regard to all the various doctrines, he employs wisdom as an expedient means in expounding them. Therefore the doctrines that he expounds all extends to the point where there is comprehensive wisdom. The Thus Come One observes and understands the end to which all doctrines tend. And he also understands the workings of the deepest mind of all living beings, penetrating them completely and without hindrance. And with regard to the doctrines he is thoroughly enlightened, and he reveals to living beings the totality of wisdom.

Ca-Diếp nên biết! Đức Như-Lai là vua của các pháp nếu có nói ra lời chi đều không hư dối vậy. Phật ở nơi tất cả pháp dùng sức trí huệ phương tiện mà diễn nói, pháp của Phật nói thảy đều đến bậïc nhứt-thiết-trí (1) . Đức Như-Lai xem biết chỗ quy thú (2) của tất cả pháp; cũng rõ biết chỗ tâm sở hành (3) của tất cả chúng sanh không thấu không ngại. Phật lại ở nơi các pháp rốt ráo rõ biết hết, chỉ bày tất cả trí huệ cho các chúng sanh.

 

“Kashyapa, it is like the plants and trees, thickets and groves, and the medicinal herbs, widely ranging in variety, each with its own name and hue, that grow in the hills and streams, the valleys and different soils of the thousand-millionfold world. Dense clouds spread over them, covering the entire thousand-millionfold world and in one moment saturating it all. The moisture penetrates to all the plants, trees, thickets and groves, and medicinal herbs equally, to their big roots, big stems, big limbs and big leaves.

 1. Ca-Diếp! Thí như trong cõi tam-thiên đại-thiên nơi núi, sông, khe, hang, ruộng, đất sanh ra cây cối, lùm rừng và các cỏ thuốc, bao nhiêu giống loại tên gọi màu sắc đều khác. Mây dầy bủa giăng trùm khắp cõi tam-thiên đại-thiên (4) đồng thời mưa xối xuống, khắp nơi nhuần thấm, cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc: hoặc thứ gốc nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ, hoặc thứ gốc chỉ vừa, thân vừa, nhánh vừa, lá vừa; hoặc có thứ gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá lớn.

 

Each of the trees, big and small, depending upon whether it is superior, middling or inferior in nature, receives its allotment. The rain falling from one blanket of clouds accords with each particular species and nature, causing it to sprout and mature, to blossom and bear fruit. Though all these plants and trees grow in the same earth and moistened by the same rain, each has its differences and particulars.

Các giống cây lớn nhỏ, tùy hạng thượng trung hạ mà hấp thụ khác nhau. Một cụm mây tuôn mưa xuống xứng theo mỗi giống loại mà cây cỏ được sanh trưởng, đơm bông kết trái. Dầu rằng một cõi đất sanh, một trận mưa thấm nhuần mà các cỏ cây đều có sai khác.

 

“Kashyapa, you should understand that the Thus Come One is like this. He appears in the world like a great cloud rising up. With a loud voice he penetrates to all the heavenly and human beings and the asuras of the entire world, like a great cloud spreading over the thousand-millionfold lands. And in the midst of the great assembly, he addresses these words, saying:

 1. Ca-Diếp nên biết! Đức Như-Lai cũng lại như thế, hiện ra nơi đời như là vừng mây lớn nổi lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp thế giới cả trời, người, A-tu-la, như mây lớn kia trùm khắp cõi nước tam-thiên đại-thiên. Phật ở trong đại chúng mà xướng lời nầy:

 

” I am the Thus Come One, worthy of offerings, of right and universal knowledge, perfect clarity and conduct, well gone, understanding the world, unexcelled worthy, trainer of people, teacher of heavenly and human beings, Buddha, World-Honored One. Those who have not yet crossed over I will cause to cross over, those not yet freed I will free, those not yet at rest I will put to rest, those not yet in nirvana I will cause to attain nirvana. Of this existence and future existences I understand the true circumstances. I am one who knows all things, sees all things, understands the way, opens up the way, preaches the way. You heavenly and human beings, asuras and others, you must all come here so that I may let you hear the Dharma!”

“Ta là đấng Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-Nhân-Sư, Phật Thế-Tôn. Người chưa được độ thời làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thời làm cho tỏ ngộ, người chưa an thời làm cho được an, người chưa chứng Niết-bàn thời làm cho chứng Niết-bàn, đời nay và đời sau Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhứt-thiết-trí, bậc nhứt-thiết-kiến, là bậc tri đạo, bậïc khai đạo, bậïc thuyết đạo. Các ngươi, hàng trời, người, A-tu-la đều nên đến đây vì để nghe pháp vậy.”

 

“At that time living beings of countless thousands, ten thousands, millions of species come to the place where the Buddha is, to listen to the Dharma. The Thus Come One then observes whether they are diligent in their efforts or lazy. And in accordance with each is capable of hearing, he preaches the Law for them in an immeasurable variety of ways so that all of them are delighted and are able to gain excellent benefits there-from.

“Once these living beings have heard the Law, they will enjoy peace and security in their present existence and good circumstances in future existences, when they will receive joy through the way and again be able to hear the Law. And having heard the Law, they will escape from obstacles and hindrances, and with regard to the various doctrines will be able to exercise their powers to the fullest, so that gradually they can enter into the way. It is like the rain falling from that great cloud upon all the plants and trees, thickets and groves, and medicinal herbs. Each, depending upon its species and nature, receives its full share of moistening and is enabled to sprout and grow.

“The Law preached by the Thus Come One is of one form, one flavor, namely, the form of emancipation, the form of separation, the form of extinction, which in the end comes down to a wisdom embracing all species. When the living beings hear the law of the Thus Come One, though they may embrace, read and recite it, and practice it as it dictates, they themselves do not realize or understand the blessings they are gaining thereby.

Bấy giờ có vô số nghìn muôn ức loài chúng sanh đi đến chỗ đức Như-Lai xem xét các căn lợi độn, tinh tấn hay giải đãi của chúng sanh đó, thuận vừa sức nó kham được mà vì chúng nói pháp, chủng loại nhiều vô lượng, Phật đều khiến vui mừng được nhiều lợi lành. Các chúng sanh nầy nghe pháp rồi, hiện đời an ổn, đời sau sanh về chỗ lành, do đạo được thọ hưởng vui và cũng được thọ hưởng vui và cũng được nghe pháp, đã nghe pháp rồi lìa khỏi các chướng ngại ở trong các pháp theo sức mình kham được lần lần đều được vào đạo.Như mây lớn kia mưa rưới khắp tất cả cỏ cây lùm rừng và các cỏ thuốc, theo giống của mỗi thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được sanh trưởng.
Đức Như-Lai nói pháp một tướng một vị, nghĩa là: Tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, rốt ráo đến bậc “nhứt-thiết-chủng-trí”. Có chúng sanh nào nghe pháp của Như-Lai hoặc thọ trì đọc tụng, đúng như lời mà tu hành, được công đức tự mình không hay biết.

 

Why is this? Because only the Thus Come One understands the species, the form, the substance, the nature of these living beings, he knows what things they dwell on, what things they ponder, that things they practice.

Vì sao? Vì chỉ có Như-Lai là biết chủng tướng thể tánh của chúng sanh đó: Nhớ việc gì? Nghĩ việc gì? Tu việc gì? Nhớ thế nào? Nghĩ thế nào? Tu thế nào?

 

He knows what Law they dwell on, what Law they ponder, what Law they practice, through what Law they attain what Law.

Dùng pháp gì để nhớ? Dùng pháp gì để nghĩ? Dùng pháp gì để tu? Dùng pháp gì đặng pháp gì?

 

“Living beings exist in a variety of environments, but only the Thus Come One sees the true circumstances and fully understands them without hindrance. It is like those plants and trees, thickets and groves, and medicinal herbs which do not themselves know whether they are superior, middling or inferior in nature.

Chúng sanh ở nơi các bậïc, chỉ có đức Như-Lai thấy đó đúng như thật, rõ ràng không bị ngại. Như cây cối lùm rừng các cỏ thuốc kia không tự biết tánh thượng trung hạ của nó.

 

But the Thus Come One knows that this is the Law of one form, one flavor, namely, the form of emancipation, the form of separation, the form of extinction, the form of ultimate nirvana, of constant tranquility and emptiness. The Buddha understands all this. But because he can see the desires that are in the minds of living beings, he guides and protects them, and for this reason does not immediately preach to them the wisdom that embraces all species.

Đức Như-Lai biết pháp một tướng một vị ấy, nghĩa là: Tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, tướng rốt ráo Niết-bàn thường tịch diệt, trọn về nơi không, Phật biết như thế rồi xem xét tâm ưa muốn của chúng sanh mà dắt dìu nó, cho nên chẳng liền vì chúng vội nói ” nhứt-thiết-chủng-trí.”

 

“You and the others, Kashyapa, have done a very rare thing, for you can understand how the Thus Come One preaches the Law in accordance with what is appropriate, you can have faith in it, you can accept it. Why do I say this? Because the fact that the Buddhas, the World-Honored Ones, preach the Law in accordance with what is appropriate is hard to comprehend, hard to understand.”

Ca-Diếp! Các ông rất là hy hữu, có thể biết rõ đức Như-Lai tùy cơ nghi nói pháp, hay tin hay nhận. Vì sao? Vì các đức Phật Thế-Tôn tùy cơ nghi nói pháp khó hiểu khó biết.

 

At that time the World-Honored One, wishing to state his meaning once more, spoke in verse form, saying:

Khi đó đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 

The Dharma King, destroyer of being,
when he appears in the world
accords with the desires of living beings,
preaching the Law in a variety of ways.
The Thus Come One, worthy of honor and reverence,
is profound and far-reaching in wisdom.
For long he remained silent regarding the essential,
in no hurry to speak at once.
If those who are wise hear of it
they can believe and understand it,
but those without wisdom will have doubts and regrets
and for all time will remain in error.
For this reason, Kashyapa,
he adjusts to the person to gain a correct view.
Kashyapa, you should understand
that it is like a great cloud
that rises up in the world
and covers it all over.

This beneficent cloud is laden with moisture,
the lightening gleams and flashes,
and the sound of thunder reverberates afar,
causing the multitude to rejoice.
The sun’s rays are veiled and hidden,
a clear coolness comes over the land;
masses of darkness descend and spread-
you can almost touch them.
The rain falls everywhere,
coming down on all four sides,
its flow and saturation are measureless,
reaching to every area of the earth,
to the ravines and valleys of the mountains and streams,
to the remote and secluded places where grow
plants, bushes, medicinal herbs,
trees large and small,
a hundred grains, rice seedlings,
sugar cane, grape vines.
The rain moistens them all,
none ails to receive its full share,
the parched ground is everywhere watered,
herbs and trees alike grow lush.
What falls from the cloud
is water of a single flavor,
but the plants and trees, thickets and groves,
each accept the moisture that is appropriate to its portion.
All the various trees,
whether superior, middling or inferior,
take that is fitting for large or small
and each is enabled to sprout and grow.
Root, stem, limb, leaf,
the glow and hue of flower and fruit-
one rain extends to them
and all are able to become fresh and glossy,
whether their allotment
of substance, form and nature is large or small,
the moistening they receive is one,
but each grows and flourishes in its own way.

 1. Pháp Vương phá các cõi
  Hiện ra trong thế gian
  Theo tánh của chúng sanh
  Dùng các cách nói pháp
  Đức Như-Lai tôn trọng
  Trí huệ rất sâu xa
  Lâu giữ pháp yếu này
  Chẳng vội liền nói ra
  Người trí nếu được nghe
  Thời có thể tin hiểu,
  Kẻ không trí nghi hối
  Thời bèn là mất hẳn.
  Ca-Diếp! Vì cớ đó
  Theo sức chúng nói pháp
  Dùng các món nhân duyên
  Cho chúng được chánh kiến
  Ca-Diếp! ông nên biết
  Thí như vừng mây lớn
  Nổi lên trong thế gian
  Che trùm khắp tất cả
  Mây trí huệ chứa nhuần
  Chớp nhoáng sáng chói lòa
  Tiếng sấm xa vang động
  Khiến mọi loài vui đẹp
  Nhật quang bị che khuất
  Trên mặt đất mát mẻ
  Mây mù sa bủa gần
  Dường có thể nắm tới.
  Trận mưa đó khắp cùng
  Bốn phương đều xối xuống
  Dòng nước tuôn vô lượng
  Cõi đất đều rút đầy
  Nơi núi sông hang hiểm
  Chỗ rậm rợp sanh ra
  Những cây cối cỏ thuốc
  Các thứ cây lớn nhỏ
  Trăm giống lúa mộng mạ
  Các thứ mía cùng nho
  Nhờ nước mưa đượm nhuần
  Thảy đều tươi tốt cả.
  Đất khô khắp được rưới
  Thuốc cây đều sum sê
  Vừng mây kia mưa xuống
  Nước mưa thuần một vị
  Mà cỏ cây lùm rừng
  Tất cả các giống cây
  Hạng thượng trung cùng hạ
  Xứng theo tánh lớn nhỏ
  Đều được sanh trưởng cả.
  Gốc thân nhánh và lá
  Trổ bông trái sắc vàng
  Một trận mưa rưới đến
  Cây cỏ đều thấm mướt
  Theo thể tướng của nó
  Tánh loại chia lớn nhỏ
  Nước đượm nhuần vẫn một
  Mà đều được sum sê.

 

The Buddha is like this
when he appears in the world,
comparable to a great cloud
that covers all things everywhere,
Having appeared in the world,
for the sake of living beings
he makes distinctions in expounding
the truth regarding phenomena.
The great sage, the World-Honored One,
to heavenly and human beings,
in the midst of all beings,
pronounces these words:
I am the Thus Come One,
most honored of two-legged beings.
I appear in the world
like a great cloud
that showers moisture upon
all the dry and withered living beings,
so that all are able to escape suffering,
gain the joy of peace and security,
the joys of this world
and the joy of nirvana.
All you heavenly and human beings of this assembly,
listen carefully and with one mind!
All of you should gather around
and observe the one of unexcelled honor.
A am the World-Honored One,
none can rival me.
In order to bring peace and security to living beings
I have appeared it the world
and for the sake of this great assembly
I preach the sweet dew of the pure Law.
This Law is of a single flavor,
that of emancipation, nirvana.
With a single wonderful sound
I expound and unfold its meaning;
constantly for the sake of the Great Vehicle
I create causes and conditions.

I look upon all things
as being universally equal,
I have no mind to favor this or that,
to love one or hate another.
I am without greed or attachment
and without limitation or hindrance.
At all times, for all things
I preach the Law equally;
as I would for a single person,
that same way I do for numerous persons,
constantly I expound and preach the Law,
never have I done anything else,
coming, going, sitting, standing,
never to the end growing weary or disheartened.
I bring fullness and satisfaction to the world,
like rain that spreads its moisture everywhere,
Eminent and lowly, superior and inferior,
observers of precepts, violators of precepts,
those fully endowed with proper demeanor,
those not fully endowed,
those of correct views, of erroneous views,
of keen capacity, of dull capacity-
I cause the Dharma rain on all equally,
never lax or neglectful.
When all the various living beings
hear my Law,
they receive it according to their power,
dwelling in their different environments.
Some inhabit the realm of human and heavenly beings,
of wheel-turning sage kings,
Shakra, Brahma ane the other kings-
these are the inferior medicinal herbs.
Some understand the Law of no outflows,
are able to attain nirvana,
to acquire the six transcendental powers
and gain in particular the three understandings,
or live alone in mountain forests,
constantly practicing meditation
and gaining the enlightenment of pratyekabuddhas-
these are the middling medicinal herbs.
Still others seek the place of the World-Honored One,
convinced that they can become Buddhas,
putting forth diligent effort and practicing meditation-
these are the superior medicinal herbs.
Again there are sons of the Buddha
who devote their minds solely to the Buddha way,
constantly practicing mercy and compassion,
knowing that they themselves will attain Buddhahood,
certain of it and never doubting-
these I call small trees.
Those who abide in peace in their transcendental powers,
turning the wheel of non-regression,
saving innumerable millions
of hundreds of thousands of living beings-
bodhisattvas such as these
I call large trees.
The equality of the Buddha’s preaching
is like a rain of a single flavor,
but depending upon the nature of the living being,
the way in which it is received is not uniform,
just as the various plants and trees
each receive the moisture in a different manner.

 1. Đức Phật cũng như thế
  Hiện ra nơi trong đời
  Ví như vầng mây lớn
  Che trùm khắp tất cả
  Đã hiện ra trong đời
  Bèn vì các chúng sanh
  Phân biệt diễn nói bày
  Nghĩa thật của các pháp
  Đấng Đại-Thánh Thế-Tôn
  Ở trong hàng trời người
  Nơi tất cả chúng hội
  Mà tuyên nói lời nầy:
  Ta là bậc Như-Lai
  Là đấng Lưỡng-Túc-Tôn (5)
  Hiện ra nơi trong đời
  Dường như vầng mây lớn
  Thấm nhuần khắp tất cả
  Những chúng sanh khô khao
  Đều làm cho lìa khổ
  Được an ổn vui sướng
  Hưởng sự vui thế gian
  Cùng sự vui Niết-bàn.
  Các chúng trời người nầy
  Một lòng khéo lóng nghe
  Đều nên đến cả đây
  Ra mắt đấng vô thượng.
  Ta là đấng Thế-Tôn
  Không có ai bằng được
  Muốn an ổn chúng sanh
  Nên hiện ra trong đời
  Vì các đại chúng nói
  Pháp cam lồ trong sạch
  Pháp đó thuần một vị
  Giải thoát Niết-bàn thôi.
  Dùng một giọng tiếng mầu
  Diễn xướng nghĩa nhiệm nầy
  Đều thường vì Đại-thừa
  Mà kết làm nhân duyên.
  Ta xem tất cả chúng
  Khắp đều bình đẳng cả
  Không có lòng bỉ thử
  Cũng không có hạn ngại
  Hằng vì tất cả chúng
  Mà bình đẳng nói pháp
  Như khi vì một người
  Lúc chúng đông cũng vậy.
  Thường diễn nói pháp luôn
  Từng không việc gì khác
  Ngồi, đứng, hoặc đến, đi
  Trọn không hề nhàm mỏi
  Đầy đủ cho thế gian
  Như mưa khắp thấm nhuần
  Sang hèn cùng thượng hạ
  Giữ giới hay phá giới
  Oai nghi được đầy đủ
  Và chẳng được đầy đủ
  Người chánh-kiến tà-kiến
  Kẻ độn căn lợi căn
  Khắp rưới cho mưa pháp
  Mà không chút nhàm mỏi.
  Tất cả hàng chúng sanh
  Được nghe pháp của ta
  Tùy sức mình lãnh lấy
  Trụ ở các nơi các bậïc
  Hoặc là ở trời, người
  Làm Chuyển-luân thánh-vương
  Trời Thích, Phạm, các vua
  Đó là cỏ thuốc nhỏ
  Hoặc rõ pháp vô lậu
  Hay chứng được Niết-bàn
  Khởi sáu pháp thần thông
  Và được ba món minh
  Ở riêng trong núi rừng
  Thường hành môn thiền định
  Chứng được bậc Duyên-giác
  Là cỏ thuốc bậc trung.
  Hoặc cầu bực Thế-Tôn
  Ta sẽ được thành Phật
  Tu hành tinh tấn, định
  Là cỏ thuốc bậc thượng
  Lại có hàng Phật tử
  Chuyên tâm nơi Phật đạo
  Thường thật hành từ bi
  Tự biết mình làm Phật
  Quyết định không còn nghi
  Gọi đó là cây nhỏ.
  Hoặc an trụ thần thông
  Chuyển bất thối pháp luân
  Độ vô lượng muôn ức
  Trăm nghìn loài chúng sanh
  Bồ-Tát hạng như thế
  Gọi đó là cây lớn.
  Phật chỉ bình đẳng nói
  Như nước mưa một vị
  Theo căn tánh chúng sanh
  Mà hưởng thọ không đồng
  Như những cỏ cây kia
  Được đượm nhuần đều khác


The Buddha employs this parable
as an excellent means to open up and reveal the matter,
using various kinds of words and phrases
and expounding the single Law,
but in terms of the Buddha wisdom
this is no more than one drop of the ocean.
I rain down the Dharma rain,
filling the whole world,
and this single-flavored Dharma
is practiced by each according to the individual’s power.
It is like those thickets and groves,
medicinal herbs and trees
which, according to whether they are large or small,
bit by bit grow lush and beautiful.

The Law of the Buddhas
is constantly of a single flavor,
causing the many worlds
to attain full satisfaction everywhere;
by practicing gradually and stage by stage,
all beings can gain the fruits of the way.
The voice-hearers and pratyekabuddhas
inhabit the mountain forests,
dwelling in their final existence,
hearing the Law and gaining its fruits-
we may call them medicinal herbs
that grow and mature each in its own way,
if there are Bodhisattvas
who are steadfast and firm in wisdom,
who fully comprehend the threefold world
and seek the supreme vehicle,
these we call the small trees
that achieve growth and maturity.
Again there are those who dwell in meditation,
who have gained the strength of transcendental powers,
have heard of the emptiness of all phenomena,
greatly rejoice in it in their minds
and emit countless rays of light
to save living beings-
these we call large trees
that have gained growth and maturity
In this way, Kashyapa,
the Law preached by the Buddha
is comparable to a great cloud
which, with a single-flavored rain,
moistens human flowers
so that each is able to bear fruit.
Kashyapa, you should understand
that through various causes and conditions,
various kinds of simile and parable,
I open up and reveal the Buddha way.
This is an expedient means I employ
and the same is true of the other Buddhas.

Now for you and the others
I preach the utmost truth:
none in the Multitude of voice-hearers
has entered the stage of extinction.
What you are practicing
is the bodhisattva way,
and as you gradually advance in practice and learning
you are all certain to attain Buddhahood.

 1. Phật dùng món dụ nầy
  Để phương tiện chỉ bày
  Các thứ lời lẽ hay
  Đều diễn nói một pháp
  Ở nơi trí huệ Phật
  Như một giọt trong biển.
  Ta rưới trận mưa pháp
  Đầy đủ khắp thế gian
  Pháp mầu thuần một vị
  Tùy sức riêng tu hành,
  Như thể lùm rừng kia
  Và cỏ thuốc những cây
  Tùy giống lớn hay nhỏ
  Lần lần thêm sum suê
  Pháp của các đức Phật
  Thường dùng thuần một vị
  Khiến cho các thế gian
  Đều khắp được đầy đủ
  Lần lựa siêng tu hành
  Rồi đều được đạo quả.
  Hàng Thanh-văn, Duyên-giác,
  Ở nơi chốn núi rừng,
  Trụ thân hình rốt sau
  Nghe Phật Pháp được quả
  Nếu các vị Bồ-Tát
  Trí huệ rất vững bền
  Rõ suốt cả ba cõi
  Cầu được thừa tối thượng
  Đó gọi là cây nhỏ
  Mà được thêm lớn tốt.
  Lại có vị trụ thiền
  Được sức thần thông lớn
  Nghe nói các pháp không
  Lòng rất sanh vui mừng
  Phóng vô số hào quang
  Độ các loài chúng sanh
  Đó gọi là cây lớn
  Mà được thêm lớn tốt
  Như thế, Ca-Diếp này!
  Đức Phật nói pháp ra
  Thí như vầng mây lớn
  Dùng nước mưa một vị
  Đượm nhuần nơi hoa người
  Đều được kết trái cả.
  Ca-Diếp ông phải biết
  Ta dùng các nhân duyên
  Các món thí dụ thảy
  Để chỉ bày đạo Phật
  Đó là ta phương tiện
  Các đức Phật cũng thế
  Nay ta vì các ông
  Nói việc rất chân thật
  Các chúng thuộc Thanh-văn
  Đều chẳng phải diệt độ
  Chỗ các ông tu hành
  Là đạo của Bồ-Tát
  Lần lần tu học xong
  Thảy đều sẽ thành Phật.

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://thuvienhoasen.org/p16a578/5-pham-duoc-thao-du
 2. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap05.html