Chương 03: Trường Bộ Kinh – Kinh A Ma Trú – Song ngữ

English: Maurice Walshe.

Vietnamese: Hòa thượng Thích Minh Châu – Phật Lịch 2535 – 1991.

Compile: Middle Way Group.

Chapter 03: Ambaṭṭha Sutta – Page 200 -224

Chương 03: Trường Bộ Kinh – Kinh A Ma Trú

 

Pride Humbled

 

[87] 1.1 THUS HAVE I HEARD. Once the Lord was touring Kosala with a large number of monks, some five hundred, and he came to a Kosalan Brahmin

village called Icchanankala. And he stayed in the dense jungle of Icchanankala. At that time the Brahmin Pokkharasati was living at Ukkhattha, a populous

place, full of grass, timber, water and corn, which had been given to him by King Pasenadi of Kosala as a royal gift and with royal powers.141

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là Icchànankala. Tại đây, Thế Tôn ở tại Icchànankala trong khu rừng tên là Icchànankala.

Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi ở tại Ukkattha, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, sau vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cấp cho để hưởng một phần lợi tức.

 

1.2. And Pokkharasati heard say: ‘The ascetic

Gotama, son of the Sakyans, who has gone forth from

the Sakya clan,…is staying in the dense jungle of

Icchanankala. And concerning that Blessed Lord a

good report has been spread about: “This Blessed Lord

is an Arahant, a fully-enlightened Buddha, perfected in

knowledge and conduct, a Well-Farer, Knower of the

worlds, unequalled Trainer of men to be tamed,

Teacher of gods and humans, a Buddha, a Blessed

Lord.” He proclaims this world with its gods, maras,

Brahmas, the world of ascetics and Brahmins with its

princes and people, having come to know it by his own

knowledge. He teaches a Dhamma that is lovely in its

beginning, lovely in its middle, and lovely in its

ending, in the spirit and in the letter, and he displays

the fully-perfected, thoroughly purified [88] holy life.

And indeed it is good to see such Arahants.’

Bà-la-môn Pokkharasàdi nghe đồn: Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca, nay đang du hành tại nước Kosala, cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đã đến Icchànankala, ở tại Icchànankala trong khu rừng tên là Icchànankala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: “Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết, Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được yết kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý”.

 

1.3. Now at that time Pokkharasāti had a pupil, the

youth Ambattha, who was a student of the Vedas, who

knew the mantras, perfected in the Three Vedas, a

skilled expounder of the rules and rituals, the lore of

sounds and meanings and, fifthly, oral tradition,

complete in philosophy142 and in the marks143 of a

Great Man, admitted and accepted by his master in the

Three Vedas with the words: ‘What I know, you know;

what you know, I know.’

Lúc bấy giờ, thanh niên Ambattha (A-ma-trú) là đệ tử của Bà-la-môn Pokkharasàdi, một vị đọc tụng Thánh điển, chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập Vệ đà với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Ðại nhân tướng. Vị này độc đáo về ba minh và được công nhận như vậy khiến các thân giáo sư phải nói: “Ðiều gì ta biết, ngươi cũng biết; điều gì ngươi biết, ta cũng biết”.

 

1.4. And Pokkharasati said to Ambattha: ‘Ambattha,

my son, the ascetic Gotama … is staying in the dense

jungle of Icchānankala. And concerning that Blessed

Lord a good report has been spread about … Now you

go to see the ascetic Gotama and find out whether this

report is correct or not, and whether the Reverend

Gotama is as they say or not. In that way we shall put

the Reverend Gotama to the test.’

Lúc bấy giờ Bà-la-môn Pokkharasàdi nói với thanh niên Ambattha: “Này Ambattha thân yêu, Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca, nay đang du hành tại nước Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đã đến tại Icchànankala trú tại Icchànankala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: “Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, … Phật, Thế Tôn. Ngài đã chứng ngộ thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được yết kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý”. Này Ambattha thân yêu, hãy đi đến gặp Sa-môn Gotama, và tìm hiểu lời đồn về Tôn giả Gotama là như vậy hay không phải như vậy. Nhờ vậy, chúng ta sẽ được biết về Tôn giả Gotama”.

 

1.5. ‘Sir, how shall I find out whether the report is

true, or whether the Reverend Gotama is as they say or

not?’ ‘According to the tradition of our mantras,

Ambattha, the great man who is possessed of the

thirty-two marks of a Great Man has only two courses

open to him. If he lives the household life he will

become a ruler, a wheel-turning righteous monarch of

the law,144 conqueror of the four quarters, who has

established the security of his realm and is possessed

of the [89] seven treasures.145 These are: the Wheel-

Treasure, the Elephant-Treasure, the Horse-Treasure,

the Jewel-Treasure, the Woman-Treasure, the

Householder-Treasure, and, as seventh, the Counsellor-

Treasure. He has more than a thousand sons who are

heroes, of heroic stature, conquerors of the hostile

army. He dwells having conquered this sea-girt land

without stick or sword, by the law. But if he goes forth

from the household life into homelessness, then he

will become an Arahant, a fully-enlightened Buddha,

one who draws back the veil from the world.146 And,

Ambattha, I am the passer-on of the mantras, and you

are the receiver.’

Làm thế nào con được biết về Tôn giả Gotama, được biết lời đồn về Tôn giả Gotama như vậy là đúng hay không, có phải Tôn giả Gotama là như vậy, hay không phải như vậy?

– Ambattha thân yêu, theo truyền thống của chúng ta về ba mươi hai tướng của vị đại nhân, những ai có ba mươi hai tướng ấy sẽ chọn trong hai con đường, không có đường nào khác. Nếu là tại gia, sẽ thành vị Chuyển luân Thánh vương chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ bảy châu báu. Bảy món báu này là xe báu, voi báu, ngựa báu, ma ni báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng quân báu. Và vị này có hơn một ngàn con trai, là những vị anh hùng, oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống, thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương, và trị vì với chánh pháp, không dùng gậy, không dùng dao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này Ambattha thân yêu, ta đã cho con chú thuật. Con đã nhận những chú thuật ấy.

 

1.6. ‘Very good, sir’, said Ambattha at Pokkharasāti’s

words, and he got up, passed by Pokkharasati with his

right side, got into his chariot drawn by a mare and,

accompanied by a number of young men, headed for

the dense jungle of Icchānankala. He drove as far as

the carriage would go, then alighted and continued on

foot.

Thưa vâng.

Thanh niên Ambattha vâng theo lời của Bà-la-môn Pokkharasàdi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Bà-la-môn Pokkharasàdi, hướng thân về phía hữu, cỡi xe ngựa cái và cùng một số đông thanh niên khác đi đến khu rừng Icchànankala. Ði xe đến chỗ không còn đi được xe, Ambattha liền xuống xe đi bộ và đến tại tịnh xá.

 

1.7. At that time a number of monks were walking up

and down in the open air. Ambattha approached them

and said: ‘Where is the Reverend Gotama to be found

just now? We have come to see the Reverend Gotama.’

Lúc bấy giờ một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Thanh niên Ambattha liền đến các Tỷ-kheo ấy và hỏi: “Các Hiền giả, nay Tôn gả Gotama ở tại chỗ nào? Chúng tôi đến đây để yết kiến Tôn giả Gotama”.

 

1.8. The monks thought: ‘This is Ambattha, a youth

of good family and a pupil of the distinguished

Brahmin Pokkharasāti. The Lord would not mind

having a conversation with such a young man.’ And

they said to Ambattha: ‘That is his dwelling, with the

door closed. Go quietly up to it, go on to the verandah

without haste, cough, and knock on the bolt. The Lord

will open the door to you.’

Các Tỷ-kheo liền nghĩ: “Thanh niên Ambattha này thuộc một gia đình có danh tiếng, là đệ tử của Bà-la-môn Pokkharasàdi, một vị cũng có danh tiếng. Một cuộc đối thoại như vậy giữa Thế Tôn và con một quý tộc như vậy, không có khó khăn gì”. Những Tỷ-kheo ấy nói với thanh niên Ambattha: “Này Ambattha, tịnh xá đóng cửa kia là chỗ ở của Ngài. Hãy đến đó một cách yên lặng, không vượt qua hành lang, đằng hắng và gõ vào thanh cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho ông”.

 

1.9. Ambattha went up to the dwelling and on to the

verandah, coughed, and knocked. The Lord opened the

door, and Ambaṭṭha went in. The young men entered,

exchanged courtesies with the Lord, and sat down to

one side. But Ambattha walked up and down while the

Lord sat there, [90] uttered some vague words of

politeness, and then stood so speaking before the

seated Lord.

Thanh niên Ambattha liền đi đến tịnh xá đóng cửa ấy một cách yên lặng, không vượt quá hành lang, đằng hắng và gõ vào thanh cửa. Thế Tôn mở cửa và thanh niên Ambattha bước vào. Các thanh niên khác cũng bước theo, nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên, còn thanh niên Ambattha thời đi qua đi lại, thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Thế Tôn đang ngồi, hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Thế Tôn đang ngồi.

 

1.10. And the Lord said to Ambattha: ‘Well now,

Ambattha, would you behave like this if you were

talking to venerable and learned Brahmins, teachers of

teachers, as you do with me, walking and standing

while I am sitting, and uttering vague words of

politeness?’ ‘No, Reverend Gotama. A Brahmin should

walk with a walking Brahmin, stand with a standing

Brahmin, sit with a sitting Brahmin, and lie down with

a Brahmin who is lying down. But as for those shaven

little ascetics, menials, black scourings from Brahmā’s

foot, with them it is fitting to speak just as I do with

the Reverend Gotama.’

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với thanh niên Ambattha:

– Có phải, đối với các bậc Bà-la-môn trưởng lão, đứng tuổi, các bậc giáo sư và tổ sư, ngươi cũng nói chuyện như vậy, như ngươi đã đi qua lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Ta đang ngồi, hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Ta đang ngồi?

– Không phải vậy, này Gotama. Phải đi mà nói chuyện với một vị Bà-la-môn, này Gotama, nếu vị ấy đang đi. Phải đứng mà nói chuyện với một vị Bà-la-môn, này Gotama, nếu vị ấy đang đứng. Phải ngồi mà nói chuyện với một vị Bà-la-môn, này Gotama, nếu vị ấy đang ngồi. Phải nằm mà nói chuyện với một vị Bà-la-môn, này Gotama, nếu vị ấy đang nằm. Chỉ với những vị Sa-môn hèn hạ, trọc đầu, đê tiện, đen đủi, sanh từ nơi chân của bà con ta, thì ta mới nói chuyện như vậy, như với ngươi, Gotama”.

 

1.11. ‘But, Ambattha, you came here seeking

something. Whatever it was you came for, you should

listen attentively to hear about it. Ambattha, you have

not perfected your training. Your conceit of being

trained is due to nothing but inexperience.’

Này Ambattha, hình như ngươi đến đây với một ý định gì? Ngươi hãy khéo tác ý đến mục đích đã đưa ngươi đến đây. Thanh niên Ambattha này thật vô giáo dục, dầu nó tự cho là có giáo dục. Như vậy là vô giáo dục, có gì khác nữa!

 

1.12. But Ambattha was angry and displeased at

being called untrained, and he turned on the Lord with

curses and insults. Thinking: ‘The ascetic Gotama

bears me ill-will’, he said: ‘Reverend Gotama, the

Sakyans are fierce, rough-spoken, touchy [91] and

violent. Being of menial origin, being menials, they do

not honour, respect, esteem, revere or pay homage to

Brahmins. With regard to this it is not proper… that

they do not pay homage to Brahmins.’ This was the first

time Ambattha accused the Sakyans of being menials.

Thanh niên Ambattha bị Thế Tôn gọi là vô giáo dục như vậy, liền phẫn nộ, tức tối, muốn nhục mạ Thế Tôn, phỉ báng Thế Tôn, công kích Thế Tôn, và nghĩ: “Sa-môn Gotama có ác ý đối với ta”, liền nói với Thế Tôn:

– Này Gotama, thô bạo là dòng họ Thích ca; này Gotama, ác độc là dòng họ Thích ca; này Gotama, khinh suất là dòng họ Thích ca; này Gotama hung dữ là dòng họ Thích ca. Là đê tiện, thuộc thành phần đê tiện, dòng họ Thích ca không kính nhường Bà-la-môn, không lễ bái Bà-la-môn, không cúng dường Bà-la-môn, không tôn trọng Bà-la-môn. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng pháp, khi dòng họ Thích ca này, những hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện lại không kính nhường Bà-la-môn, không cung kính Bà-la-môn, không lễ bái Bà-la-môn, không cúng dường Bà-la-môn, không tôn trọng Bà-la-môn.

Như vậy, thanh niên Ambattha lần đầu tiên đã buộc tội dòng họ Thích ca là đê tiện.

 

1.13. ‘But, Ambattha, what have the Sakyans done to

you?’ ‘Reverend Gotama, once I went to Kapilavatthu

on some business for my teacher, the Brahmin

Pokkharasāti, and I came to the Sakyans’ meeting-hall.

And at that time a lot of Sakyans were sitting on high

seats in their meeting-hall, poking each other with

their fingers, laughing and playing about together, and

it seemed to me that they were just making fun of me,

and no one offered me a seat. With regard to this, it is

not proper that they do not pay homage to the

Brahmins.’ This was the second time Ambattha

accused the Sakyans of being menials.

Này Ambattha, dòng họ Thích ca đã làm gì phật lòng ngươi?

– Này Gotama, một thời ta đi đến Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) có việc phải làm cho thầy ta là Bà-la-môn Pokkharasàdi, và đến tại công hội trường của dòng họ Thích. Lúc bấy giờ một số đông dòng họ Thích ca và thanh niên Thích ca đang ngồi trên ghế cao tại công hội trường. Chúng cười với nhau, dùng ngón tay thọc cù nôn với nhau, ta nghĩ chắc chắn ta là mục tiêu cho chúng đùa giỡn với nhau, lại không ai mời ta ngồi. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng pháp, khi chúng Thích ca này là những hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện lại không kính nhường Bà-la-môn, không cung kính Bà-la-môn, không lễ bái Bà-la-môn, không cúng dường Bà-la-môn, không tôn trọng Bà-la-môn

Như vậy thanh niên Ambattha lần thứ hai đã buộc tội dòng họ Thích ca là đê tiện.

 

1.14. ‘But Ambattha, even the quail, that little bird,

can talk as she likes on her own nest. Kapilavatthu is

the Sakyans’ home, Ambattha. They do not deserve

censure for such a trifle.’

‘Reverend Gotama, there are four castes:147 the

Khattiyas, the Brahmins, the merchants and the

artisans. And of these four castes three — the

Khattiyas, the merchants and the artisans — are

entirely subservient to the Brahmins. With regard to

this, [92] it is not proper that they should not pay

homage to the Brahmins.’ This was the third time

Ambattha accused the Sakyans of being menials.

Này Ambattha, cũng như con chim cáy, con chim cáy con có thể tự hát thỏa thích trong tổ của nó. Này Ambattha, Kapilavatthu thuộc dòng họ Thích ca. Thật không xứng để cho Ambattha phải phật lòng vì một vấn đề nhỏ mọn này.

Này Gotama, có bốn giai cấp: Sát đế lỵ, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà-la. Này Gotama, trong bốn giai cấp này, ba giai cấp Sát-đế-lỵ, Phệ-xá và Thủ-đà-la là để hầu hạ hạng Bà-la-môn. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng pháp khi chúng Thích-ca này là những hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện, lại không kính nhường Bà-la-môn, không cung kính Bà-la-môn, không lễ bái Bà-la-môn, không tôn trọng Bà-la-môn.

Như vậy, thanh niên Ambattha lần thứ ba đã buộc tội dòng họ Thích ca là đê tiện.

 

1.15. Then the Lord thought: ‘This young man goes

too far in abusing the Sakyans. Suppose I were to ask

after his clan-name? ’ So he said: ‘Ambattha, what is

your clan?’ ‘I am a Kaṇhāyan, Reverend Gotama.’

‘Ambattha, in former days, according to those who

remember the ancestral lineage, the Sakyans were the

masters, and you are descended from a slave-girl of the

Sakyans. For the Sakyans regard King Okkāka as their

ancestor. At one time King Okkāka, to whom his queen

was dear and beloved, wishing to transfer the kingdom

to her son, banished his elder brothers from the

kingdom — Okkamukha, Karandu, Hatthiniya and

Sinipura. And these, being banished, made their home

on the flank of the Himālayas beside a lotus-pond

where there was a big grove of teak-trees.148 And for

fear of contaminating the stock they cohabited with

their own sisters. Then King Okkāka asked his

ministers and counsellors: “Where are the princes

living now?” and they told him. At this King Okkāha

exclaimed: [93] “They are strong as teak (sāka), these

princes, they are real Sakyans!”149 And that is how the

Sakyans got their well-known name. And the King was

the ancestor of the Sakyans.

Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ: “Thanh niên Ambattha này đã phỉ báng dòng họ Thích-ca đê tiện một cách quá đáng. Nay ta phải hỏi dòng họ của nó”. Rồi Thế Tôn hỏi thanh niên Ambattha:

– Dòng họ ngươi là gì?

– Này Gotama, dòng họ ta là Kanhàyana.

– Này Ambattha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích ca là thầy của ngươi. Và ngươi là con của một nữ tỳ của dòng họ Thích ca. Này thanh niên Ambattha, tổ tiên của Thích ca là vua Okkàka. Thuở xưa, này Ambattha, vua Okkàka muốn trao vương vị cho hoàng tử con bà hoàng hậu chính mà vua thương yêu, bèn đuổi ra khỏi nước những người con đầu của mình là Okkàmukha, Karandu, Hatthiniya, Sinipura. Bị tẩn xuất khỏi nước, những hoàng tử này đến sống tại một khu rừng lớn bên một hồ nước, trên sườn núi Hy-mã-lạp sơn. Vì sợ huyết thống của mình bị lẫn lộn với huyết thống khác, các vị hoàng tử này ăn nằm với những người chị của mình.

– Này Ambattha, một hôm vua Okkàka nói với vị đại thần tùy tùng: “Này các khanh, các hoàng tử hiện nay ở đâu?” – “Bạch Ðại vương, có một khu rừng lớn, bên một hồ nước trên sườn núi Hy-mã-lạp-sơn. Nay các hoàng tử ở tại chỗ ấy. Các hoàng tử, vì sợ huyết thống của mình lẫn lộn huyết thống khác nên ăn nằm với những người chị của mình”.

– Này Ambattha, vua Okkàka liền cảm hứng thốt lời tụng hân hoan: “Các hoàng tử thật là những Sakya (cứng như lõi cây sồi), các hoàng tử thật là những Sakya xuất chúng”. Này Ambattha, từ đó trở đi, các hoàng tử được gọi là Sakya và vua Okkàka là vua tổ của dòng họ Thích-ca.

 

1.16. ‘Now King Okkāka had a slave-girl called Disā,

who gave birth to a black child. The black thing, when

it was born, exclaimed: “Wash me, mother! Bath me,

mother! Deliver me from this dirt, and I will bring you

profit!” Because, Ambattha, just as people today use

the term hobgoblin (pisāca) as a term of abuse, so in

those days they said black (kaha). And they said: “As

soon as he was born, he spoke. He is born a Kanha, a

hobgoblin!” That is how in former days…the Sakyans

were the masters, and you are descended from a slavegirl

of the Sakyans.’

Này Ambattha, vua ấy có một nữ tỳ lên là Disà. Nữ tỳ này sinh hạ một người con da đen. Vừa mới sinh, Kanha liền nói: “Này mẹ, hãy rửa cho con; này mẹ hãy tắm cho con; này mẹ hãy gội sạch đồ bất tịnh này. Và con sẽ giúp ích cho mẹ”. Này Ambattha, vì người ta gọi những ác quỷ là ác quỷ nên người ta cũng gọi Kanhà là ác quỷ. Chúng nói như thế này: “Ðứa trẻ này, vừa mới sanh đã nói. Một Kanha vừa mới sanh”. Này Ambattha, từ đó trở đi chữ Kanhàyanà được biết đến. Và Kanha là tổ phụ của dòng họ Kanhàyana. Này Ambattha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích-ca là thầy của ngươi, và ngươi là con một nữ tỳ của dòng họ Thích ca.

Khi Thế Tôn nói vậy, những thanh niên nói với Thế Tôn:

 

1.17. On hearing this, the young men said: ‘Reverend

Gotama, do not humiliate Ambattha too much with

talk of his being descended from a slave-girl:

Ambattha is well-born, of a good family, he is very

learned, he is well-spoken, a scholar, well able to hold

his own in this discussion with the Reverend Gotama!’

Này Gotama, chớ có phỉ báng quá đáng thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ. Này Gotama, thanh niên Ambattha sinh vào quý tộc, thanh niên Ambattha thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambattha là bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà bác học, thanh niên Ambattha có thể biện luận với Tôn giả Gotama về vấn đề này.

 

1.18. Then the Lord said to the young men: ‘If you

consider that Ambattha is ill-born, not of a good

family, unlearned, [94] ill-spoken, no scholar, unable to

hold his own in this discussion with the ascetic

Gotama, then let Ambattha be silent, and you conduct

this discussion with me. But if you think he is… able to

hold his own, then you be quiet, and let him discuss

with me.’

Thế Tôn liền nói với những thanh niên ấy.

– Nếu những thanh niên các ngươi nghĩ: “Thanh niên Ambattha không được sanh vào quý tộc, thanh niên Ambattha không thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambattha không phải là bậc đa văn, thanh niên Ambattha không phải là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha không phải là nhà bác học, thanh niên Ambattha không thể biện luận với Tôn giả Gotama về vấn đề này”, thời thanh niên Ambattha hãy đứng ra một bên và để các thanh niên biện luận với Ta về vấn đề này. Nếu các ngươi nghĩ: “Thanh niên Ambattha được sanh vào quý tộc, thanh niên Ambattha thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambattha là bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà bác học, thanh niên Ambattha có thể biện luận với Gotama về vấn đề này”, thời các ngươi hãy đứng ra một bên và để thanh niên Ambattha biện luận với ta về vấn đề này.

– Này Gotama, thanh niên Ambattha được sanh vào quý tộc, thanh niên Ambattha thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambattha là bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà bác học, thanh niên Ambattha có thể biện luận với Tôn giả Gotama về vấn đề này.

 

1.19. ‘Ambattha is well-born, Reverend Gotama… We

will be silent, he shall continue.’

Chúng tôi sẽ đứng im lặng. Thanh niên Ambattha sẽ cùng với Gotama biện luận về vấn đề này.

 

1.20. Then the Lord said to Ambattha: ‘Ambattha, I

have a fundamental question for you, which you will

not like to answer. If you don’t answer, or evade the

issue, if you keep silent or go away, your head will split

into seven pieces. What do you think, Ambattha? Have

you heard from old and venerable Brahmins, teachers

of teachers, where the Kaṇhāyans came from, or who

was their ancestor?’ At this, Ambattha remained silent.

The Lord asked him a second time. [95] Again

Ambattha remained silent, and the Lord said: ‘Answer

me now, Ambattha, this is not a time for silence.

Whoever, Ambattha, does not answer a fundamental

question put to him by a Tathāgata by the third asking

has his head split into seven pieces.’150

Thế Tôn liền nói với thanh niên Ambattha:

– Này Ambattha, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi ngươi dầu không muốn, ngươi cũng phải trả lời. Nếu ngươi không trả lời, hoặc trả lời tránh qua một vấn đề khác, hoặc giữ im lặng, hoặc bỏ đi, thời ngay tại chỗ, đầu ngươi sẽ bị bể ra làm bảy mảnh. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các Bà-la-môn, trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanhàyanà không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanhàyanà?

Nghe nói vậy thanh niên Ambattha giữ im lặng. Lần thứ hai Thế Tôn nói với thanh niên Ambattha:

– Này Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các nguồn gốc của dòng họ Kanhàyanà không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanhàyanà?

Lần thứ hai thanh niên Ambattha giữ im lặng. Thế Tôn lại nói với thanh niên Ambattha:

– Ambattha, nay ngươi phải trả lời, nay không phải thời ngươi giữ im lặng nữa. Này Ambattha ai được Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm bảy mảnh tại chỗ.

 

1.21. And at that moment Vajirapāni the yakkha,151

holding a huge iron club, flaming, ablaze and glowing,

up in the sky just above Ambattha, was thinking: ‘If

this young man Ambattha does not answer a proper

question put to him by the Blessed Lord by the third

time of asking, I’ll split his head into seven pieces!’ The

Lord saw Vajirapāni, and so did Ambattha. And at the

sight, Ambattha was terrified and unnerved, his hairs

stood on end, and he sought protection, shelter and

safety from the Lord. Crouching down close to the

Lord, he said: ‘What did the Reverend Gotama say?

May the Reverend Gotama repeat what he said!’ ‘What

do you think, Ambattha? Have you heard who was the

ancestor of the Kaṇhāyans?’ ‘Yes, I have heard it just as

the Reverend Gotama said, that is where the

Kaṇhāyans came from, he was their ancestor.’

Lúc bấy giờ, thần Dạ xoa Vajirapàni đang cầm một chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng chói đứng trên đầu của thanh niên Ambattha với ý định: “Nếu Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba, một câu hỏi hợp lý mà thanh niên Ambattha không trả lời, thời ta sẽ đánh bể đầu nó ra làm bảy mảnh”. Chỉ có Thế Tôn và thanh niên Ambattha mới thấy thần Dạ xoa Vajirapàni. Thanh niên Ambattha thấy vị thần ấy liền sợ hãi, hoảng hốt, lông dựng ngược, chỉ tìm sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm sự hỗ trợ nơi Thế Tôn, liền cúi rạp mình xuống và bạch Thế Tôn:

– Tôn giả Gotama đã nói gì? Mong Tôn giả Gotama nói lại cho.

– Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các vị Bà-la-môn, trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanhàyanà không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanhàyanà?

– Tôn giả Gotama, con đã có nghe, đúng như Tôn giả Gotama đã nói. Chính từ đó nguồn gốc của dòng họ Kanhàyanà. Vị ấy là tổ phụ của dòng họ Kanhàyanà.

 

1.22. Hearing this, the young men made a loud noise

and clamour: ‘So Ambattha is ill-born, not of a good

family, born of a slave-girl of the Sakyans, and the

Sakyans are Ambattha’s masters! We disparaged the

ascetic Gotama, thinking he was not speaking the

truth!’

Khi nghe nói vậy, các thanh niên liền la hét lớn:

– Người ta nói thanh niên Ambattha là tiện sanh, người ta nói thanh niên Ambattha là con dòng không phải quý phái; người ta nói thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ của dòng họ Thích-ca; người ta nói dòng họ Thích-ca là chủ của thanh niên Ambattha. Chúng tôi không nghĩ rằng Sa-môn Gotama mà lời nói bao giờ cũng chân thực, lại không phải là người có thể tin được.

 

1.23. Then the Lord thought: ‘It is too much, [96] the

way these young men humiliate Ambattha for being

the son of a slave-girl. I must get him out of this.’ So he

said to the young men: ‘Don’t disparage Ambattha too

much for being the son of a slave-girl! That Kanha was

a mighty sage.152 He went to the south country,153

learnt the mantras of the Brahmins there, and then

went to King Okkāka and asked for his daughter

Maddarūpī. And King Okkāka, furiously angry,

exclaimed: “So this fellow, the son of a slave-girl, wants

my daughter!”, and put an arrow to his bow. But he was

unable either to shoot the arrow or to withdraw it.154

Then the ministers and counsellors came to the sage

Kanha and said: “Spare the king, Reverend Sir, spare

the king!”

‘“The king will be safe, but if he looses the arrow

downwards, the earth will quake as far as his kingdom

extends.”

“‘Reverend Sir, spare the king, spare the land!”

‘“The king and the land will be safe, but if he looses

the arrow upwards, as far as his realm extends the god

will not let it rain for seven years.”155

‘“Reverend Sir, spare the king and the land, and may

the god let it rains!”

‘“The king and the land will be safe, and the god will

let it rain, but if the king points the arrow at the crown

prince, the prince will be completely safe.”

‘Then the ministers exclaimed: “Let King Okkāka

point the arrow at the crown prince, the prince will be

perfectly safe!” The king did so, and the prince was

unharmed. Then King Okkāka, terrified and fearful of

divine punishment,156 [97] gave away his daughter

Maddarūpī. So, young men, do not disparage

Ambattha too much for being the son of a slave-girl.

That Kanha was a mighty sage.’

Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ rằng: “Các thanh niên đã phỉ báng quá đáng thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ rồi. Nay Ta hãy giải tỏa cho Ambattha”. Rồi Thế Tôn nói với các thanh niên:

– Các thanh niên, các ngươi chớ có phỉ báng quá đáng thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ. Kanha ấy trở thành một tu sĩ vĩ đại. Vị này đi về miền Nam, học các chú thuật Phạm thiên, rồi về yết kiến vua Okkàka và yêu cầu gả công chúa Khuddarùpi cho mình. Vua Okkàka vừa giận, vừa tức, mắng rằng: “Ngươi là ai, con đứa nữ tỳ của ta mà dám xin con gái Khuddarùpi của ta”, và vua liền lắp tên vào cung. Nhưng vua không thể bắn tên đi, cũng không thể cất mũi tên xuống. Khi bấy giờ, các thanh niên thị giả, các đại thần và tùy tùng đến thưa với ẩn sĩ Kanhà: – “Ðại đức, hãy để cho vua an toàn! Ðại đức, hãy để cho vua được an toàn!” – “Nhà vua sẽ được an toàn, và nếu nhà vua bắn mũi tên xuống đất, thời toàn thể quốc độ nhà vua sẽ bị hạn, khô héo!” – “Ðại đức hãy để cho vua được an toàn! Hãy để cho quốc độ được an toàn!” – “Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn! Nhưng nếu nhà vua bắn tên lên trời, thời toàn thể quốc độ sẽ không mưa trong bảy năm!” – “Ðại đức, hãy để cho nhà vua được an toàn, hãy để cho quốc độ được an toàn! Và hãy để cho trời mưa!” – “Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn và trời sẽ mưa. Nhưng vua hãy nhắm cây cung đến phía thái tử. Một sợi lông của thái tử cũng sẽ được an toàn!”.

Khi bấy giờ, các thị giả trẻ tuổi, các đại thần nói với Okkàka: “Okkàka hãy nhắm cây cung đến phía thái tử. Một sợi lông của thái tử sẽ được an toàn”.

Vua Okkàka nhắm cây cung đến phía thái tử và một sợi lông của thái tử cũng được an toàn. Vua Okkàka hoảng sợ, khiếp đảm sự trừng phạt, thuận cho con gái Khuddàrùpi. Này các thanh niên, chớ có phỉ báng thanh niên Ambattha một cách quá đáng là con của một nữ tỳ. Kanha là một vị ẩn sĩ vĩ đại.

 

1.24. Then the Lord said: ‘Ambattha, what do you

think? Suppose a Khattiya youth were to wed a

Brahmin maiden, and there was a son of the union.

Would that son of a Khattiya youth and a Brahmin

maiden receive a seat and water from the Brahmins?’

‘He would, Reverend Gotama.’

‘Would they allow him to eat at funeral-rites, at riceofferings,

at sacrifices or as a guest?’ ‘They would,

Reverend Gotama.’

‘Would they teach him mantras or not?’ ‘They would,

Reverend Gotama.’

‘Would they keep their women covered or

uncovered?’ ‘Uncovered, Reverend Gotama.’

‘But would the Khattiyas sprinkle him with the

Khattiya consecration?’ ‘No, Reverend Gotama.’

‘Why not?’ ‘Because, Reverend Gotama, he is not

well-born on his mother’s side.’

Khi bấy giờ, Như Lai nói với thanh niên Ambattha:

– Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Một thanh niên Sát-đế-lỵ cưới một thiếu nữ Bà-la-môn . Do sự sum họp ấy, một người con trai được sinh. Một người sanh từ một thanh niên Sát-đế-lỵ và một thiếu nữ Bà-la-môn có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những người Bà-la-môn không?

– Tôn giả Gotama, có thể thọ lãnh.

– Và những người Bà-la-môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng món đồ ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không?

– Tôn giả Gotama, có mời.

– Và những người Bà-la-môn có dạy các chú thuật hay không?

– Tôn giả Gotama, có dạy.

– Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa?

– Tôn giả Gotama, mở cửa.

– Và những người Sát-đế-lỵ có quán đảnh cho người ấy để thành một Sát-đế-lỵ không?

– Tôn giả Gotama, thưa không.

– Tại sao không?

– Vì nó không được sinh (là Sát đế lỵ) từ mẫu hệ.

 

1.25. ‘What do you think, Ambattha? Suppose a

Brahmin youth were to wed a Khattiya maiden, and

there was a son of the union. Would that son of a

Khattiya youth and a Brahmin maiden receive a seat

and water from the Brahmins?’ ‘He would, Reverend

Gotama.’ …(as verse 24) [98] But would the Khattiyas

sprinkle him with the Khattiya consecration?’ ‘No,

Reverend Gotama.’

‘Why not?’ ‘Because, Reverend Gotama, he is not

well-born on his father’s side.’

Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây một thanh niên Bà-la-môn cưới một thiếu nữ Sát-đế-lỵ. Do sự sum họp này, một người con trai được sanh. Một người sanh từ một thanh niên Bà-la-môn và một thiếu nữ Sát-đế-lỵ có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những Bà-la-môn hay không?

– Tôn giả Gotama, có thể thọ lãnh.

– Và những người Bà-la-môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng theo thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không?

– Tôn giả Gotama, có mời.

– Và những người Bà-la-môn có dạy người ấy các chú thuật không?

– Tôn giả Gotama, có dạy.

– Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng, hay mở cửa?

– Tôn giả Gotama, chúng mở cửa.

– Và những người Sát-đế-lỵ có làm lễ quán đỉnh cho người ấy để thành một Sát-đế-lỵ không?

– Tôn giả Gotama, thưa không.

– Tại sao vậy?

– Tôn giả Gotama, vì không được sinh (là Sát đế lỵ) từ phụ hệ.

 

1.26. ‘So, Ambattha, the Khattiyas, through a man

taking a woman or a woman taking a man, are senior to

the Brahmins. What do you think, Ambattha? Take the

case of a Brahmin who, for some reason, has had his

head shaved by the Brahmins, has been punished with

a bag of ashes and banished from the country or the

city. Would he receive a seat and water from the

Brahmins?’ ‘No, Reverend Gotama.’

‘Would they allow him to eat… as a guest?’ ‘No,

Reverend Gotama.’

‘Would they teach him mantras, or not?’ ‘They would

not, Reverend Gotama.’

‘Would they keep their women covered or

uncovered?’ ‘Covered, Reverend Gotama.’

Này Ambattha, nếu so sánh đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông, thì giai cấp Sát đế lỵ là ưu, Bà-la-môn là liệt. Này Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử do một nguyên nhân gì những người Bà-la-môn cạo đầu một người Bà-la-môn, đánh người ấy với một bị tro, tẩn xuất ngươi ấy ra khỏi nước hay thành phố. Người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước giữa những người Bà-la-môn không?

– Tôn giả, không được.

– Và những người Bà-la-môn, có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không?

– Tôn giả Gotama, không có mời.

– Và những người Bà-la-môn có dạy người ấy các chú thuật không?

– Tôn giả Gotama, không dạy.

– Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng, hay mở cửa?

– Tôn giả Gotama, đóng cửa.

 

1.27. ‘What do you think, Ambattha? Take the case of

a Khattiya who … had his head shaved by the Khattiyas,

… and has been banished from the country or the city.

Would he receive a seat and water from the Brahmins?’

‘He would, Reverend Gotama.’ … (as verse 24) ‘Would

they keep their women covered or uncovered?’

‘Uncovered, Reverend Gotama.’

‘But that Khattiya has so far reached the extreme of

humiliation [99] that he has… been banished from the

country or the city. So even if a Khattiya has suffered

extreme humiliation, he is superior and the Brahmins

inferior.

Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây giả sử do một nguyên nhân gì, những người Sát đế lỵ cạo đầu một người Sát đế lỵ, đánh người ấy với một bị tro, tẩn xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố, người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước uống giữa những người Bà-la-môn không?

– Tôn giả Gotama, được thọ lãnh.

– Và những người Bà-la-môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng những món ăn cúng dường, hoặc đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như những tặng phẩm không?

– Tôn giả Gotama, có mời.

– Và những người Bà-la-môn có dạy người ấy các chú thuật không?

– Tôn giả Gotama, có dạy:

– Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng, hay mở cửa?

– Tôn giả Gotama, mở cửa.

– Này Ambattha, đến như vậy là sự đọa lạc tột cùng của người Sát-đế-lỵ, đã bị những người Sát-đế-lỵ cạo đầu, đánh người ấy với một bị tro, tẩn xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố, như vậy, này Ambattha, khi người Sát-đế-lỵ bị đọa lạc tột cùng, các Sát đế lỵ vẫn giữ phần ưu thắng và các Bà-la-môn vẫn ở địa vị hạ liệt.

 

1.28. ‘Ambattha, this verse was pronounced by

Brahmā Sanankumāra:

“The Khattiya’s best among those who value clan;

He with knowledge and conduct is best of gods

and men.”

‘This verse was rightly sung, not wrongly, rightly

spoken, not wrongly, connected with profit, not

unconnected. And, Ambattha, I too say this:

“The Khattiya’s best among those who value clan:

He with knowledge and conduct is best of gods

and men.’”

[End of first recitation-section]

Này Ambattha, bài kệ này do Phạm thiên Sanam Kumàra thuyết:

“Ðối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp, Sát-đế-lỵ chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian.

Những vị nào giới hạnh và trí tuệ đầy đủ, vị này chiếm địa vị tối thắng giữa Người và chư Thiên”.

 

2.1. ‘But, Reverend Gotama, what is this conduct, what

is this knowledge?’

‘Ambattha, it is not from the standpoint of the

attainment of unexcelled knowledge-and-conduct that

reputation based on birth and clan is declared, nor on

the conceit which says: “You are worthy of me, you are

not worthy of me!” For wherever there is a giving, a

taking, or a giving and taking in marriage, there is

always this talk and this conceit… But those who are

enslaved by such things are far from the attainment of

the unexcelled knowledge-and-conduct, [100] which is

attained by abandoning all such things!’

Tôn giả Gotama, nghĩa chữ Giới hạnh trong bài kệ ấy là gì? Nghĩa chữ Tuệ trong bài kệ ấy là gì?

– Này Ambattha, một vị đã thành tựu vô thượng trí đức không có luận nghị đến sự thọ sanh, không có luận nghị đến giai cấp hay không có luận nghị đến ngã mạn với lời nói: “Ngươi bằng ta hay ngươi không bằng ta”. Chỗ nào nói đến cưới hỏi hay rước dâu đi, hay cả hai, chỗ đó mới có luận nghị đến sự thọ sanh, luận nghị đến giai cấp hay luận nghị đến ngã mạn với lời nói: “Ngươi bằng ta hay không bằng ta”.

Này Ambattha, những ai còn chấp trước lý thuyết thọ sanh, còn chấp trước lý thuyết giai cấp, còn chấp trước lý thuyết kiêu mạn, hoặc còn chấp trước cưới hỏi rước dâu, những người ấy còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambattha, không chấp trước lý thuyết thọ sanh, không chấp trước lý thuyết giai cấp, không chấp trước lý thuyết kiêu mạn, không chấp trước cưới hỏi, đưa dâu, người ấy tức chứng ngộ vô thượng trí đức.

 

2.2 ‘But, Reverend Gotama, what is this conduct,

what is this knowledge?’

‘Ambattha, a Tathagata arises in this world an

Arahant, fully-enlightened Buddha, endowed with

wisdom and conduct, Well-Farer, Knower of the worlds,

incomparable Trainer of men to be tamed, Teacher of

gods and humans, enlightened and blessed. He, having

realised it by his own super-knowledge, proclaims this

world with its devas, maras and Brahmas, its princes

and people. He preaches the Dhamma which is lovely

in its beginning, lovely in its middle, lovely in its

ending, in the spirit and in the letter, and displays the

fully-perfected and purified holy life.157 A disciple goes

forth and practises the moralities (Sutta 2, verse 41 — 62);

he guards the sensedoors, etc. (Sutta 2, verse 64 — 75);

attains the four jhānas (Sutta 2, verse 75 — 82). Thus he

develops conduct. He attains various insights (Sutta 2,

verse 83 — 95), and the cessation of the corruptions (Sutta

2, verse 97) … And beyond this there is no further

development of knowledge and conduct that is higher

or more perfect.

Tôn giả Gotama, thế nào là Giới đức trong bài kệ ấy? Thế nào là Trí tuệ trong bài kệ ấy?

– Ở đây, này Ambattha, Như Lai xuất hiện, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc:

… (xin xem kinh “Sa-môn quả” – kinh số 2, từ đoạn số 40 đến số 98, tới câu: “Không có đời sống nào khác nữa” chỉ khác danh từ xưng hô và câu kết từng đoạn. Như đoạn này, câu kết là “Như vậy, này Ambattha, là vị Tỷ-kheo thành tựu giới hạnh”.)

Này Ambattha, như vậy gọi là Tỷ-kheo thành tựu trí tuệ, thành tựu giới đức, thành tựu giới đức và trí tuệ. Này Ambattha, không có sự thành tựu trí đức nào khác siêu việt hơn, cao thượng hơn sự thành tựu trí đức này.

 

2.3. ‘But, Ambattha, in the pursuit of this unexcelled

attainment of knowledge and conduct [101] there are

four paths of failure.158 What are they? In the first

place, an ascetic or Brahmin who has not managed to

gain159 this unexcelled attainment, takes his carryingpole160

and plunges into the depths of the forest

thinking: “I will live on windfalls.” But in this way he

only becomes an attendant on one who has attained.

This is the first path of failure. Again, an ascetic or

Brahmin … , being unable to live on windfalls, takes a

spade and basket, thinking: “I will live on tubers and

roots.”161… This is the second path of failure. Again, an

ascetic or Brahmin, being unable to live on tubers and

roots, makes a fire-hearth at the edge of a village or

small town and sits tending the fame162 … This is the

third path of failure. Again, an ascetic or Brahmin,

being unable to tend the flame, [102] erects a house

with four doors at the crossroads thinking: “Whatever

ascetic or Brahmin arrives from the four quarters, I will

honour to the best of my strength and ability.” But in

this way he only becomes an attendant on one who has

attained to unexcelled knowledge and conduct. This is

the fourth path of failure.

Này Ambattha, có bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Thế nào là bốn? Này Ambattha, ở đấy có Sa-môn hay Bà-la-môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, lại mang dụng cụ của nhà đạo sĩ, đi vào rừng sâu và nguyện: “Ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống”. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambattha, đó là nguyên nhân thứ nhất đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này.

Lại nữa, này Ambattha ở đây có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, và chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, lại mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện: “Ta chỉ ăn củ, rễ và trái cây để sống”. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambattha, đó là nguyên nhân thứ hai đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này.

Lại nữa, này Ambattha, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây để sống và chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, lại nhen lửa tại cuối làng hay sống thờ lửa ấy. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambattha đó là nguyên nhân thứ ba đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này.

Lại nữa Ambattha, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt được pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, chưa thấu đạt pháp tôn thờ lửa, lại xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường, sống và nguyện: “Từ bốn phương nếu có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào lại, thì ta sẽ cúng dường, tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta”. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambattha, đó là nguyên nhân thứ tư đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này.

Này Ambattha đó là bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này.

 

2.4. ‘What do you think, Ambattha? Do you and your

teacher live in accordance with this unexcelled

knowledge and conduct?’ ‘No indeed, Reverend

Gotama! Who are my teacher and I in comparison? We

are far from it!’

‘Well then, Ambattha, could you and your teacher,

being unable to gain this…, go with your carrying-poles

into the depths of the forest, intending to live on

windfalls?’ ‘No indeed, Reverend Gotama.’

‘Well then, Ambattha, could you and your teacher,

being unable to gain this … , live on tubers and roots,…

sit tending the flame, [103]… erect a house … ?’ ‘No

indeed, Reverend Gotama.’

Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi và thầy ngươi có được xem là đã thành tựu vô thượng trí đức này không? – Bạch không, Tôn giả Gotama. Con và thầy con là gì, Tôn giả Gotama, để có thể so sánh với sự thành tựu vô thượng trí đức. Tôn giả Gotama, con và thầy con còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức.

– Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, nhà ngươi có đem theo dụng cụ của nhà đạo sĩ, đi vào rừng sâu và nguyện: “Ta và thầy ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống?”

– Bạch không, Tôn giả Gotama.

– Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, ngươi có mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện: “Ta và thầy ta chỉ ăn rễ và trái cây để sống không?”

– Bạch không, Tôn giả Gotama.

– Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, ngươi có nhen lửa tại cuối làng hay cuối xóm và sống thờ lửa ấy với thầy ngươi không?”

– Bạch không, Tôn giả Gotama.

 

2.5. ‘And so, Ambattha, not only are you and your

teacher incapable of attaining this unexcelled

knowledge and conduct, but even the four paths of

failure are beyond you. And yet you and your teacher

the Brahmin Pokkharasāti utter these words: “These

shaven little ascetics, menials, black scrapings from

Brahmā’s foot, what converse can they have with

Brahmins learned in the Three Vedas?” — even though

you can’t even manage the duties of one who has

failed. See, Ambattha, how your teacher has let you

down!

– Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống và chưa thấu đạt sự thờ lửa, ngươi và thầy ngươi có xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường với lời nguyện: “Từ bốn phương, nếu có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào lại – thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta không?”

– Bạch không, Tôn giả Gotama.

– Này Ambattha, như vậy ngươi và thầy ngươi còn khiếm khuyết sự thành tựu vô thượng trí đức này, còn khiếm khuyết bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này, Ambattha, thế mà những lời này lại do thầy của ngươi, Bà-la-môn Pokkharasàdi thốt ra: “Những hạng Sa-môn giả hiệu, đầu trọc, đê tiện, đen đủi, sanh từ nơi chân bà con ta là ai mà có thể đàm luận với những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ đà”. Một vị tự mình chưa thành tựu được những pháp đưa đến sự thất bại (cho những pháp cao thượng hơn). Này Ambattha, ngươi xem, thầy của ngươi, Bà-la-môn Pokkharasàdi đã lỗi lầm như thế nào?

 

2.6. ‘Ambattha, the Brahmin Pokkharasāti lives by

the grace and favour of King Pasenadi of Kosala. And

yet the King does not allow him to have audience face

to face. When he confers with the King it is through a

curtain. Why should the King not grant audience face

to face to one on whom he has bestowed a proper and

blameless source of revenue? See how your teacher has

let you down!

Này Ambattha, Bà-la-môn Pokkharasàdi hưởng thọ sự cung cấp của vua Pasenadi nước Kosala. Vua Pasenadi nước Kosala cũng không cho phép thầy ngươi diện kiến. Nếu vua hội nghị với thầy ngươi thời chỉ nói thầy ngươi ngang qua một tấm màn. Này Ambattha, tại sao vua Pasenadi nước Kosala lại không cho phép thầy ngươi diện kiến, người mà vua cung cấp thực phẩm thuần tịnh chân chánh. Này Ambattha, ngươi xem thầy của ngươi, Bà-la-môn Pokkharasàdi đã lỗi lầm như thế nào?

 

2.7. ‘What do you think, Ambattha? Suppose King

Pasenadi was sitting on the neck of an elephant or on

horseback, or was standing on the chariot-mat,

conferring with his ministers and princes about

something. [104] And suppose he were to step aside

and some workman or workman’s servant were to come

along and stand in his place. And standing there he

might say: “This is what King Pasenadi of Kosala says!”

Would he be speaking the King’s words, as if he were

the King’s equal?’ ‘No indeed, Reverend Gotama.’

Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Như vua Pasenadi nước Kosala hoặc ngồi trên cổ voi, hoặc ngồi trên lưng ngựa, hoặc đứng trên lưng ngựa, hoặc đứng trên tấm thảm xe cùng các vị đại thần hay vương tử, luận bàn quốc sự. Nếu vua rời khỏi chỗ ấy hay đứng qua bên, một người Thủ đà hay đầy tớ của một người Thủ đà đến. Người này cũng đứng tại chỗ ấy, cũng luận bàn quốc sự và nói: “Vua Pasenadi nước Kosala đã nói như vậy”. Dầu người ấy nói như lời nói của vua, luận bàn như lời luận bàn của vua, người ấy có thể là vua hay là bị phó vương không?

– Không thể được, Tôn giả Gotama

 

2.8. ‘Well then, Ambattha, it is just the same thing.

Those who were, as you say, the first sages of the

Brahmins, the makers and expounders of the mantras,

whose ancient verses are chanted, pronounced and

collected by the Brahmins of today — Atthaka,

Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamataggi, Angirasa,

Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, Bhagu163 — whose

mantras are said to be passed on to you and your

teacher: yet you do not thereby become a sage or one

practised in the way of a sage — such a thing is not

possible.

Này Ambattha, nhà ngươi cũng vậy. Thuở xưa, những vị ẩn sĩ giữa các Bà-la-môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm, những Thánh cú mà nay những Bà-la-môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Atthaka (A sá ca), Vàmaka (Bà-ma), Vàmadeva (Bà-ma -đề-bà), Vessàmitta (Tì-bà-thẩm-sá), Yamataggi (Gia-bà -đề-bà), Angirasa (Ương-kỳ-la), Bhàradvàja (Bạt-la-đà thẩm-xà), Vàsettha (Bà-ma-sá) Kassapa (Ca-diếp), Bhagu (Bà-cửu). Dầu ngươi có thể nói: “Ta, một đệ tử, học thuộc lòng những chú thuật của các vị ấy”, chỉ với điều kiện này, ngươi có thể được xem là một vị ẩn sĩ hay đã chứng địa vị của một ẩn sĩ không?

– Việc này không thể có được.

 

2.9. ‘What do you think, Ambattha? What have you

heard said by Brahmins who are venerable, aged, the

teachers of teachers? Those first sages…, Atthaka, …

Bhagu — did they enjoy themselves, well-bathed,

perfumed, their hair and beards trimmed, adorned

with garlands and wreaths, dressed in white clothes,

indulging in the pleasures of the five senses and

addicted to them, as you and your teacher do now?’

[105] ‘NoReverend Gotama.’

Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có được nghe những vị Bà-la-môn, trưởng lão, tôn túc, những vị giáo sư và tổ sư nói đến không? Thuở xưa những vị ẩn sĩ, giữa các Bà-la-môn, những tác giả của chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh cú mà nay những Bà-la-môn, cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamataggi, Angirasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu. Những vị ấy có khéo tắm, khéo chải chuốt, tóc và râu khéo sửa soạn, trang điểm với vòng hoa và ngọc, mặc toàn đồ trắng, tận hưởng và tham đắm năm món dục lạc, như người và thầy của ngươi hiện nay không?

– Không có vậy. Tôn giả Gotama.

 

2.10. ‘Or did they eat special fine rice with the black

spots removed, with various soups and curries, as you

and your teacher do now?’ ‘No, Reverend Gotama.’

‘Or did they amuse themselves with women dressed

up in flounces and furbelows, as you and your teacher

do now?’ ‘No, Reverend Gotama.’

‘Or did they ride around in chariots drawn by mares

with braided tails, that they urged on with long goadsticks?’

‘No, Reverend Gotama.’

‘Or did they have themselves guarded in fortified

towns with palisades and barricades, by men with long

swords … ?’ ‘No, Reverend Gotama.’

‘So, Ambattha, neither you nor your teacher are a

sage or one trained in the way of a sage. And now, as

for your doubts and perplexities concerning me, we

will clarify these by your asking me, and by my

answering your questions.’

Các vị ẩn sĩ ấy có dùng cơm nấu từ gạo trắng thượng hạng mà các hạt đen được gạn bỏ ra, dùng các món canh, các món đồ ăn nhiều loại không, như ngươi và thầy ngươi hiện nay không?

– Không có vậy, Tôn giả Gotama.

– Hay các vị ấy được những thiếu nữ có đường eo và thắt lưng có tua hầu hạ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không?

– Không có vậy, Tôn giả Gotama.

– Hay những vị ấy đi trên những xe do những con ngựa cái có bờm, đuôi được bện và dùng những cây roi và gậy dài như ngươi và thầy ngươi hiện nay không?

– Không có vậy, Tôn giả Gotama.

– Hay những vị ấy sống được che chở trong những thành lũy có những chiến hào bao bọc, có những cửa thành hạ xuống, có những chiến sĩ mang gươm dài hộ vệ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không?

– Không có vậy, Tôn giả Gotama.

– Như vậy, này Ambattha, ngươi và thầy ngươi không phải là một ẩn sĩ, không giống đời sống của nhà ẩn sĩ. Này Ambattha, nếu có gì nghi ngờ, có gì phân vân về Ta, hãy hỏi Ta và Ta sẽ trả lời.

 

2.11 Then, descending from his lodging, the Lord

started to walk up and down, and Ambattha did

likewise. And as he walked along with the Lord,

Ambattha looked out for the thirty-two marks of a

Great Man on the Lord’s body. And he could see all of

them except [106] for two. He was in doubt and

perplexity about two of these marks: he could not make

up his mind or be certain about the sheathed genitals

or the large tongue.

Lúc bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi tịnh xá và bắt đầu đi kinh hành. Thanh niên Ambattha đi theo sau Thế Tôn đang đi kinh hành và tìm đếm ba mươi hai tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài.

 

2.12. And the Lord, being aware of his doubts,

effected by his psychic power that Ambattha could see

his sheathed genitals, and then, sticking out his

tongue, he reached out to lick both ears and both

nostrils, and then covered the whole circle of his

forehead with his tongue. Then Ambattha thought:

‘The ascetic Gotama is equipped with all the thirty-two

marks of a Great Man, complete and with none

missing.’ Then he said to the Lord: ‘Reverend Gotama,

may I go now? I have much business, much to do.’

‘Ambattha, do what you now think fit.’ So Ambattha

got back into his chariot drawn by mares and departed.

Khi bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng: “Thanh niên Ambattha này thấy ở nơi ta gần đủ ba mươi hai tướng tốt của vị đại nhân trừ hai tướng. Ðối với hai tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài”.

Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Ambattha thấy tướng mã âm tàng của Thế Tôn. Và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambattha liền nghĩ rằng: “Sa-môn Gotama đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của vị đại nhân, không phải không đầy đủ”. Và nói với Thế Tôn: “Tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm”.

– Này Ambattha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải thời.

Rồi thanh niên Ambattha leo lên xe do ngựa cái kéo và ra đi.

 

2.13. Meanwhile the Brahmin Pokkharasati had gone

outside and was sitting in his park with a large number

of Brahmins, just waiting for Ambattha. Then

Ambattha came to the park. He rode in the chariot as

far as it would go, and then continued on foot to where

Pokkharasati was, saluted him, and sat down to one

side. Then Pokkharasati said:

Lúc bấy giờ Bà-la-môn Pokkharasàdi ra khỏi Ukkattha với một đại chúng Bà-la-môn, ngồi tại hoa viên của mình và chờ đợi thanh niên Ambattha. Khi thanh niên Ambattha đi đến hoa viên, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Bà-la-môn Pokkharasàdi đang ngồi. Ðến xong, thanh niên Ambattha đảnh lễ Bà-la-môn Pokkharasàdi và ngồi xuống một bên. Sau khi thanh niên Ambattha ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Pokkharasàdi nói:

 

2.14. ‘Well, dear boy, did you see the Reverend

Gotama?’ ‘I did, sir.’

‘And was the Reverend Gotama such [107] as he is

reported to be, and not otherwise? And is he of such

nature, and not otherwise?’ ‘Sir, he is as he is reported

to be, and he is of such nature and not otherwise. He is

possessed of the thirty-two marks of a Great Man, all

complete, with none missing.’

‘But was there any conversation between you and the

ascetic Gotama?’ ‘There was, sir.’

‘And what was this conversation about?’ So

Ambattha told Pokkharasati all that had passed

between the Lord and himself.

Này Ambattha thân mến, ngươi đã thấy Sa-môn Gotama chưa?

– Chúng con thấy Tôn giả Gotama rồi.

– Này Ambattha thân mến, có phải Tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi, chớ không phải khác?

– Tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi, chớ không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy, chớ không phải khác. Tôn giả Gotama đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của vị đại nhân, chớ không phải thiếu.

– Này Ambattha thân mến, con có cùng với Tôn giả Gotama đàm luận không?

– Con có đàm luận với Tôn giả Gotama.

– Này Ambattha thân mến, cuộc đàm luận ấy như thế nào?

Thanh niên Ambattha liền thuật cho Bà-la-môn Pokkharasàdi rõ tất cả cuộc hội đàm với Tôn giả Gotama.

 

2.15. At this Pokkharasāti exclaimed: ‘Well, you’re a

fine little scholar, a fine wise man, a fine expert in the

Three Vedas! Anyone going about his business like

that ought when he dies, at the breaking-up of the

body, to go to the downfall, to the evil path, to ruin, to

hell! You have heaped insults on the Reverend Gotama,

as a result of which he has brought up more and more

things against us! You’re a fine little scholar … !’ He was

so angry and enraged that he kicked Ambattha over,

and wanted to start out at once to see the Lord. [108]

Nghe nói như vậy, Bà-la-môn Pokkharasàdi nói với thanh niên Ambattha:

– Ngươi thật là nhà học giả đốn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển Vệ đà đốn mạt của chúng ta. Người ta nói những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Này Ambattha, ngươi càng công kích Tôn giả Gotama bao nhiêu, lại càng bị Tôn giả Gotama lật tẩy chúng ta bấy nhiêu. Ngươi thật là nhà học giả đốn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển Vệ đà đốn mạt của chúng ta! Người ta nói, những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục.

Bà-la-môn Pokkharasàdi tức giận, bực bội, dùng chân đá thanh niên Ambattha bổ lộn nhào rồi lập tức muốn đi gặp đến Thế Tôn.

 

2.16. But the Brahmins said: ‘It is far too late, sir, to

go to see the ascetic Gotama today. The Reverend

Pokkharasāti should go to see him tomorrow.’

Then Pokkharasāti, having had fine hard and soft

food prepared in his own home, set out by the light of

torches from Ukkattha for the jungle of Icchānankala.

He went by chariot as far as possible, then continued

on foot to where the Lord was. Having exchanged

courtesies with the Lord, he sat down to one side and

said:

Khi ấy, những người Bà-la-môn này thưa với Bà-la-môn Pokkharasàdi: “Hôm nay thì giờ đã quá trễ để đi thăm Sa-môn Gotama. Ngày mai Tôn giả Pokkharasàdi hãy đi thăm Sa-môn Gotama”.

Tuy vậy, Bà-la-môn Pokkharasàdi vẫn cho làm các món ăn thượng vị, loại cứng loại mềm tại nhà riêng, chở trên các xe, và dưới ánh sáng của những ngọn đuốc từ Ukkattha đi ra và đi đến khóm rừng Icchànankala. Vị này đi xe cho đến chỗ còn đi xe được rồi xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Khi đi đến, liền nói với Thế Tôn những lời hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Pokkharasàdi nói với Thế Tôn:

 

2.17. ‘Venerable Gotama, did not our pupil Ambattha

come to see you?’ ‘He did, Brahmin.’ ‘And was there

any conversation between you?’ ‘There was.’ ‘And what

was this conversation about?’

Then the Lord told Pokkharasāti all that had passed

between him and Ambattha. At this, Pokkharasāti said

to the Lord: ‘Reverend Gotama, Ambattha is a young

fool. May the Reverend Gotama pardon him.’ ‘Brahmin,

may Ambattha be happy.’ [109]

Tôn giả Gotama, đệ tử của chúng tôi, thanh niên Ambattha có đến đây không?

– Này Bà-la-môn, đệ tử ngươi, thanh niên Ambattha có đến đây.

– Tôn giả Gotama, Ngài có cùng với thanh niên Ambattha đàm luận không?

– Này Bà-la-môn, ta có đàm luận với thanh niên Ambattha.

– Tôn giả Gotama, cuộc đàm luận của Ngài với thanh niên Ambattha như thế nào?

Cuộc đàm luận với thanh niên Ambattha như thế nào, Thế Tôn kể lại tất cả cho Bà-la-môn Pokkharasàdi.

Nghe nói vậy, Bà-la-môn nói với Thế Tôn:

– Tôn giả Gotama, thanh niên Ambattha thật là ngu si! Tôn giả Gotama, hãy tha thứ cho thanh niên Ambattha!

– Này Bà-la-môn, cầu cho thanh niên Ambattha được hạnh phúc.

 

2.18 — 19. Then Pokkharasāti looked out for the

thirty-two marks of a Great Man on the Lord’s body

and he could see all of them except for two: the sheathed

genitals and the large tongue; but the Lord set his mind at

rest about these (as verse 11 — 12). And Pokkharasāti

said to the Lord: ‘May the Reverend Gotama accept a

meal from me today together with his order of monks!’

And the Lord consented by silence.

Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi tìm đếm ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn. Bà-la-môn thấy gần đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. Ðối với hai tướng tốt của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, hai tướng là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài.

Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ: rằng: “Bà-la-môn Pokkharasàdi thấy gần đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân ở nơi Ta, trừ hai tướng. Ðối với hai tướng tốt của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài”. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà-la-môn Pokkharasàdi thấy tướng mã âm tàng của Thế Tôn. Và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán.

Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi nghĩ rằng: “Sa môn Gotama có đầy ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân, không phải không đầy đủ”, liền nói với Thế Tôn: “Hôm nay xin mời Tôn giả Gotama cùng chúng Tỷ-kheo đến dùng cơm với con. Thế Tôn nhận lời với sự im lặng.

 

 

2.20. Seeing his acceptance, Pokkharasāti said to the

Lord: ‘It is time, Reverend Gotama, the meal is ready.’

And the Lord, having dressed in the early morning and

taken his robe and bowl,164 went with his order of

monks to Pokkharasāti’s residence, and sat down on

the prepared seat. Then Pokkharasāti personally served

the Lord with choice hard and soft food, and the young

men served the monks. And when the Lord had taken

his hand from the bowl, Pokkharasati sat down to one

side on a low stool.

Khi Bà-la-môn Pokkharasàdi được biết Thế Tôn đã nhân lời liền báo thì giờ cho Thế Tôn: Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát, và cùng với chúng Tỷ-kheo đi đến cư xá của Bà-la-môn Pokkharasàdi. Khi đi đến, liền ngồi trên chỗ soạn sẵn. Bà-la-môn Pokkharasàdi tự tay làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, còn các thanh niên Bà-la-môn thì tiếp đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi, sau khi biết Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên.

 

2.21 And as Pokkharasati sat there, [110] the Lord

delivered a graduated discourse on generosity, on

morality and on heaven, showing the danger,

degradation and corruption of sense-desires, and the

profit of renunciation. And when the Lord knew that

Pokkharasāti’s mind was ready, pliable, free from the

hindrances, joyful and calm, then he preached a

sermon on Dhamma in brief: on suffering, its origin,

its cessation, and the path. And just as a clean cloth

from which all stains have been removed receives the

dye perfectly, so in the Brahmin Pokkharasati, as he sat

there, there arose the pure and spotless Dhamma-eye,

and he knew: ‘Whatever things have an origin must

come to cessation.’165

Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho Bà-la-môn Pokkharasàdi đang ngồi một bên nghe, thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm của Bà-la-môn Pokkharasàdi đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tín thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tấm vải thuần bạch, được gột rửa các vết đen, sẽ rất dễ thấm màu nhuộm, cũng vậy, chính chỗ ngồi này, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà-la-môn Pokkharasàdi: “Phàm pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu diệt”.

 

2.22. And Pokkharasati, having seen, attained,

experienced and penetrated the Dhamma, having

passed beyond doubt, transcended uncertainty, having

gained perfect confidence in the Teacher’s doctrine

without relying on others, said: ‘Excellent, Lord,

excellent! It is as if someone were to set up what had

been knocked down, or to point out the way to one who

had got lost, or to bring an oil-lamp into a dark place,

so that those with eyes could see what was there. Just

so the Blessed Lord has expounded the Dhamma in

various ways … I go with my son, my wife, my ministers

and counsellors for refuge to the Reverend Gotama, to

the Dhamma and to the Sangha.166 May the Reverend

Gotama accept me as a lay-follower who has taken

refuge from this day forth as long as life shall last! And

whenever the Reverend Gotama visits other families or

lay-followers in Ukkattha, may he also visit the family

of Pokkharasati! Whatever young men and maidens are

there will revere the Reverend Gotama and rise before

him, will give him a seat and water and will be glad at

heart, and that will be for their welfare and happiness for a long time.’ ‘Well said, Brahmin!’

Khi ấy Bà-la-môn Pokkharasàdi, thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi người đối với đạo pháp của đức Bổn sư. Bà-la-môn Pokkharasàdi liền bạch Phật:

– Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Tôn giả Gotama, con, con của con, vợ của con, tùy tùng của con, bạn hữu của con, xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Như Tôn giả Gotama đến thăm các gia đình cư sĩ khác ở Ukkattha, mong Tôn giả Gotama cũng đến thăm các gia đình Pokkharasàdi. Tại đây, các thanh nam hay thanh nữ Bà-la-môn sẽ đảnh lễ Thế Tôn Gotama, hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngồi, hoặc mời nước, hoặc khiến tâm hoan hỷ. Như vậy chúng sẽ hưởng hạnh phúc, lợi ích trong một thời gian lâu dài.

– Này Bà-la-môn lời ngươi nói thật là chí thiện.

 

Sources

Tài liệu tham khảo:

  1. http://lirs.ru/lib/sutra/Long_Discourses_of_the_Buddha(Digha_Nikaya).Walshe.pdf
  2. https://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong03.htm
  3. https://phatphapungdung.com/kinh-truong-bo-03-kinh-a-ma-tru-109942.html