Chúng ta không đuợc ăn cắp – The Moon is looking at you – No stealing – Song ngữ

The Moon is looking at you – No stealing

Mặt trăng đang nhìn chúng ta

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way.

Mặt trăng đang nhìn chúng ta – The Moon is looking at you – No stealing

 

Once there was a very poor family.

They often went to their neighbor’s garden

To steal some vegetables.

Ngày kia, có một gia đình rất nghèo.

Họ thường đi đến vườn nhà hàng xóm

Để ăn trộm hoa quả.

 

One night, the father took along his little son into their neighbor’s garden to steal some carrots. While the father was pulling out some carrots, his little boy stood beside him.

Một đêm nọ, người cha dẫn theo đứa con trai nhỏ đi vào vườn nhà hàng xóm để ăn trộm it cà rốt. Trong khi người cha đang nhổ vài củ cà rốt, cậu con trai đứng bên cạnh ông ấy.

 

Suddenly, his son whispered, “Daddy, someone is looking at us.” The father became afraid. He quickly looked around but he could not see anyone.

Đột nhiên, người con trai thì thầm, “Cha ơi, có ai đang nhìn chúng ta”. Người cha trở nên sợ hãi. Ông ấy nhìn quanh nhưng không thấy ai.

 

“Where? Who?” he asked. The son pointed at the sky,

“There, Daddy. It’s the moon. The moon is looking at us.”

The father was shocked by what his son said.”

“Ở đâu, Ai đã nhìn vậy?” Ông ấy hỏi người con. Người con trai chỉ vào bầu trời,” Đó, Thưa cha, mặt trăng đã nhìn thấy chúng ta.” Người cha đã sửng sốt khi nghe con mình nói.”

 

He thought that nobody could see what he was doing at night. His son’s words made him feel ashamed.

Ông đã nghĩ không một người nào có thể nhìn thấy những gì ông đã làm tối nay. Những lời nói của người con trai làm cho cảm thấy ông xấu hổ.

 

He threw the carrots down and took his son by the hand. They both walked back home in the moonlight. After that he never stole anything again.

Ông ấy ném những củ cả rốt xuống đất và nắm tay người con trai. Cả hai trở về nhà trong ánh trăng đêm. Sau đó, ông ta không bao giờ ăn cắp vật gì nữa.

 

Advice – Lời khuyên

 

If we steal, people will know.

Nếu chúng ta ăn cắp, mọi người sẽ biết.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://twitter.com/moonemojii/status/425468988366151682
  2. http://www.storypick.com/wp-content/uploads/2015/09/SS9.jpg
  3. https://www.youtube.com/watch?v=tPxcFm_S1qc
  4. http://thuvienhoasen.org/p114a3534/nhung-cau-chuyen-duc-phat
  5. https://www.amazon.com/Somebody-Moon-Watching-Michael-Barton/dp/1539943313
  6. https://bhikkhucintita.files.wordpress.com/2016/08/keystageone.pdf