Chúng ta hãy giúp đỡ người khác – The Crippled Man & the Blind Man – Song ngữ.

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

 

 

Người mù và người què – The Crippled Man & the Blind Man

 

If we help each other, We will all win.

Nếu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau,  chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng.

 

“A crippled man, and a blind man were left alone in a house.

A fire broke out. Both were very scared.

The blind man could not see the way out.

The crippled man could not walk to it.

“Một ông què chân,và một ông bị mù hai mắt ở nhà một mình.

Chẳng may ngôi nhà bị hỏa hoạn. Cả hai đều hoảng sợ.

Người bị mù không thể thấy đường để đi.

Người bị què không thể tự đi ra khỏi căn nhà.

 

“They decided to help each other.

The blind man carried the crippled man on his back.

The crippled man told the blind man where to go.

Together, they got out of the burning house.”

“Họ quyết định giúp đỡ lẫn nhau.

Người mù cõng người què trên lưng.

Người què chỉ cho người mù đường đi.

Cùng với nhau, họ thoát ra khỏi căn nhà bị bốc cháy.”

 

Advice – Lời khuyên

 

If we help each other,

We will all win.

Nếu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau,

chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Blind_Man_and_the_Lame
  2. http://www.bosquecounty.us/firesafety/
  3. https://summat2thinkon.files.wordpress.com/2015/10/if-we-all-help-each-other-we-all-win.jpg
  4. http://thuvienhoasen.org/p114a3534/nhung-cau-chuyen-duc-phat
  5. https://twitter.com/thezigziglar/status/615850970736517120
  6. https://bhikkhucintita.files.wordpress.com/2016/08/keystageone.pdf