Chư Phật – Buddhas – Song ngữ

English: Ernest K. S. Hunt – 1962.

Việt ngữ: Tịnh Minh – 1992.

Compile: Lotus group.

 

Chư Phật – Buddhas – Song ngữ


“Bạn không thể tự mình du hành trên con đường mòn,

 Nếu bạn chưa tỏ rỏ đường đi lối về.”

–Buddha

 

We saw in the last lesson that the Path which the Lord Buddha found is the ancient Path of Wisdom leading to Truth. This Path is generally called the Eight-fold Path because there are eight things in it which we have to learn.

Trong bài học trước, chúng ta thấy con Ðường Mòn mà Ðức Phật đã tìm thấy là con Ðường Trí Tuệ cổ xưa dẫn đến Sự Thật. Con Ðường này thường được gọi là con Ðường Tám Bước Cao Quí, bởi vì có tám điều chúng ta phải học tập.

 

Perhaps some of you are likely to imagine that the Buddha made this road. This is far from the truth for this Path has always been there. All he did was merely to rediscover it and clear away much of the rubbish which has covered and hidden it from us for so long.

Có lẽ một số các bạn tưởng rằng Ðức Phật tạo ra con đường này. Ðiều đó xa với sự thật, con Ðường này lúc nào cũng hiện hữu ở đó. Tất cả những gì Ngài làm chỉ là tái phát hiện nó, quét dọn rác rưởi đã từ lâu bao phủ và che khuất nó.

 

Long before our Buddha was born there were many other great Buddhas who found the Path and shewed it to the people of their time; but these people in those far off days were much the same as the people of our time. They quickly forgot about the teaching, allowed the road to become covered with the creepers and bushes of ignorance and superstition.

Từ vô lượng vô biên kiếp trước khi Ðức Bổn Sư chúng ta ra đời đã có hằng hà sa số chư Phật phát hiện ra con Ðường Mòn đó và chỉ nó cho quần chúng ở thời đại các Ngài thấy; nhưng quần chúng ở những thời đại xa xưa đó cũng giống hệt như quần chúng ở thời đại chúng ta. Họ vội quên giáo pháp, để mặc cho dây leo chằng chịt, bụi rậm vô minh và mê tín phủ kín con đường.

 

Our Buddha knew all about these great teachers of past ages. This is why he told the people that he had found the ancient Path which all the Buddhas had taught.

Ðức Phật chúng ta biết tất cả các đại sư ở những thời đại quá khứ. Vì thế Ngài nói với quần chúng rằng Ngài đã tìm ra con Ðường cổ xưa mà chư Phật đã giảng dạy.

 

You see there have been many Buddhas; our Buddha was by no means the first. These other Buddhas lived so long ago that we have no written histories about them but the one thing we do know, however, is that they taught the people in those far off days the very same Truth that our own Buddha teaches us today.

Perhaps the word Buddha sounds strange to some of you and many of you may be wondering where he got the name from.

Các bạn thấy đó, có hằng hà sa số chư Phật; Ðức Phật chúng ta không phải là vị đầu tiên. Chư vị Phật khác đã sống ở những thời xa xưa đến nỗi không có lịch sử văn tự gì về các Ngài cả. Tuy nhiên, có điều chúng ta biết là các Ngài đã giảng dạy quần chúng ở những ngày tháng xa xưa đó Sự Thật tương tự như Ðức Phật chúng ta dạy chúng ta ngày nay.

Có lẽ từ Phật nghe hơi xa lạ đối với một số các bạn, và nhiều vị có lẽ cũng đang thắc mắc không biết Ngài được danh hiệu đó từ đâu.

 

Some of you may recall John, Mary and Alice and so on. If I were to ask you how you got these names you would probably tell me that they were given to you by your parents.

Một số các bạn có lẽ còn nhớ những tên gọi như John, Mary, Alice v.v. Nếu tôi hỏi các bạn vì sao có được những tên đó, các bạn có lẽ nói rằng cha mẹ các bạn đặt tên cho các bạn như thế.

Realize the Truth: “Do not try and bend the cork.

Only try to realize the truth. There is no cork…”

Nhận ra sự thật: “Đừng cố gắng để bẻ cong các nút chai.

Chỉ cố gắng để nhận ra sự thật. Không có nút chai …”

 

The word Buddha is not like this – in fact it is not a name at all; nor was it given to him by his parents. It is not a name at all; nor was it given to him by his parents. It is a title like the words teacher, doctor, king or president. It means the Enlightened One and is given to those who have found the whole Truth.

Từ Phật không phải như vậy – Thực ra nó không phải là tên họ gì cả, cũng không phải do cha mẹ Ngài đặt cho Ngài. Ðó là một tước hiệu như từ giảng viên, bác sĩ, quốc vương hay tổng thống. Phật có nghĩa là Ðấng Giác Ngộ và được trao tặng cho những ai thấy được Sự Thật viên mãn.

 

You all know that the title of teacher is given to those who teach. The title of doctor to those who attend the sick; while those who reign or rule over a country are called presidents or kings or emperors.

Tất cả các bạn đều biết danh hiệu giảng viên được tặng cho những ai làm công tác giảng dạy. Danh hiệu bác sĩ dành cho người chăm sóc bịnh nhân; còn những nhà cai trị hay lãnh đạo một quốc gia thì được gọi là tổng thống, quốc vương hay hoàng đế.

 

So we understand then that the title of Buddha is given to all those who have found that ancient. Road of Wisdom and understand the Truth.

Thế thì chúng ta hiểu rằng danh hiệu Phật Ðà được trao tặng cho tất cả những ai tìm ra con Ðường Trí Tuệ cổ xưa đó và hiểu rõ Sự Thật.

 

Vocabularies – Lesson 75:

Ngữ vựng – Bài số 75:

 

attend (v) : chăm sóc, phục vụ
emperor (n) : hoàng đế
history (n) : lịch sử
imagine (v) : tưởng tượng
in fact : thực ra
president (n) : tổng thống, chủ tịch
probably (adv) : có lẽ

recall (v) : gợi lại, nhớ lại
reign (v) : trị vì, thống trị
rubbish (n) : rác rưởi
sound (v) : nói giọng, nghe có vẻ
superstition (n) : sự mê tín
title (n) : danh hiệu, nhan đề

 

 

  “Tôi có thể cho bạn thấy thế giới này, từ con đường trên trời cao…”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://itsfunny.org/wp-content/uploads/2013/01/I-Can-Show-You-The-World.jpg
  2. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap5.htm
  3. http://quotesgram.com/truth-funny-quotes/#9bYGij7wqv
  4. http://www.images20.com/you-cannot-travel-the-path-until-you-have-become-the-path-itself/
  5. http://www.cttbusa.org/10000buddhas_repentance2017/cttb.asp.html