Chiến sĩ nhân từ – Soldiers of Humanity – Song ngữ

101 Zen Koans stories

101 Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki.

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

 

Once a division of the Japanese army was engaged in a sham battle, and some of the officers found it necessary to make their headquarters in Gasan’s temple.

Một đội quân Nhật tham gia tập trận và một số sĩ quan thấy cần phải đặt bộ chỉ huy của họ trong ngôi chùa của ngài Gasan.

 

Gasan told his cook: “Let the officers have only the same simple fare we eat.”

Ngài Gasan dặn người nấu bếp: “Hãy cho các sĩ quan ăn cùng những món thanh đạm giống như chúng ta.”

 

This made the army men angry, as they were used to very deferential treatment. One came to Gasan and said: “Who do you think we are? We are soldiers, sacrificing our lives for our country. Why don’t you treat us accordingly?”

Điều này làm cho các quân nhân nổi giận vì họ đã quen với việc được tiếp đãi hết sức kính trọng. Một người trong bọn họ đến gặp ngài Gasan và hỏi: “Ông nghĩ chúng tôi là ai chứ? Chúng tôi là những chiến sĩ hy sinh cả mạng sống cho đất nước chúng ta. Tại sao ông không đối xử với chúng tôi một cách tương xứng với điều đó?”

 

    “Ksitigarbha Bodhisattva helping beings out of the many hells.” – “Địa Tạng Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh thoát nhiều địa ngục.”

 

Gasan answered sternly: “Who do you think we are? We are soldiers of humanity, aiming to save all sentient beings.”

Ngài Gasan nghiêm giọng đáp lại: “Thế ông nghĩ chúng tôi là ai chứ? Chúng tôi là những chiến sĩ của lòng nhân từ, chiến đấu vì mục đích cứu vớt tất cả chúng sinh!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/55–vi-tra-su-va-ke-muu-sat-the-tea-master-and-the-assassin/3181/2875/2878/11308
  2. http://www.nytimes.com/2009/04/17/health/nutrition/17recipehealth.html?_r=0
  3. https://lovecoffeestories.wordpress.com/category/101-zen-stories/page/2/
  4. http://www.slideshare.net/bright9977/10-life-lessons-from-little-monk-ikkyu-san-7256434
  5. https://luckywren.com/tag/smoke/
  6. http://www.everyonestea.com/product/14