Chiếc bè – Raft – Song ngữ

Raft

Chiếc bè

English: Barbara O’Brien.

Việt ngữ: Thiện Tri Thức.

Compile: Middle Way Group.

 

The Fourth Noble Truth Path:            leading to the end of suffering.
Chân lý cao quý thứ Tư: đường dẫn đến chấm dứt khổ đau.

 

A man who was escaping from a group of bandits came to a vast stretch of water that was in his way. He knew that this side of the shore was dangerous and the other side was safe. However, there was no boat going to the other shore, nor was there any bridge for crossing over. So, he quickly gathered wood, branches and leaves to make a raft, and with the help of the raft, he crossed over safely to the other side.

Một người đàn ông, người đang tìm cách trốn thoát khỏi một nhóm cướp, ở vùng ong nước bao la. Ông ấy biết rằng bên này bờ là nguy hiểm bên kia bờ là an toàn. Tuy nhiên, có không có thuyền để đi qua bờ bên kia cũng không có cây cầu nào bắt ngang qua. Vì vậy, ông ấy nhanh chóng kết các khúc gỗ, cành cây và lá thành một cái bè và với sự giúp đỡ của cái bè. Ông ấy đã vượt qua bờ bên kia an toàn.

 

The Noble Eightfold Path taught by the Buddha is like the raft. It would take us from the suffering of this shore to the other shore of no suffering.

Tám Con đường cao quý (Bát chánh đạo) được dạy bởi Đức Phật nó giống như cái bè. Nó sẽ đưa chúng ta từ bờ bên này của đau khổ đến bờ bên kia không còn sự đau khổ.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.pinterest.com/pin/263179171946894169/
  2. https://www.pinterest.com/pin/246783254552101688/
  3. https://www.pinterest.com/pin/406449935093174286/
  4. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350
  5. https://www.learnreligions.com/the-buddhas-raft-parable-450054