Chapter 24 – Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi – Only Love Is Real, The Story Of Soulmates Reunited – Song ngữ

English: Dr. Brian L. Weiss 1996

Việt ngữ: Vương Thị Minh Tâm

Compile: Lotus group

Chapter 24 – Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi – Only Love Is Real, The Story Of Soulmates Reunited

 

   Benjamin Franklin (1706 – 1790) was a British American polymath

   and one of the Founding Fathers of the United States. Franklin was a leading

   writer, printer, political philosopher, politician, Freemason, postmaster,

   scientist, inventor, humorist, civic activist, statesman, and diplomat.

 

Finding myself to exist in the world, I believe I shall in some shape or other always exist; and, with all the inconveniences human life is liable to, I shall not object to a new edition of mine, hoping, however, that the ‘ ‘errata” of the last may be corrected.

Khi tìm thấy mình tồn tại trên cõi đời, tôi tin rằng tôi sẽ nằm trong một hình hài nào đó hoặc người nào khác luôn luôn tồn tại. Và, với tất cả sự phiền toái mà kiếp người phải chịu, tôi sẽ không chống lại lần xuất bản mới của mình. Tuy nhiên, với nhiều hy vọng, bảng chỉnh sửa cuối cùng này có thể chính xác.

 

Benjamin Franklin

 

*   *   *

 

Over the years, many of my patients have become my teachers. They constantly bring me gifts of their stories and experiences, gifts of their knowledge and spiritual understanding. Some have become my dear friends, sharing their lives as well as their gifts.

Nhiều năm qua, nhiều bệnh nhân đã trở thành thầy giáo của tôi. Họ liên tục mang đến những món quà bằng những câu chuyện và những trải nghiệm của họ, những món quà thông thái và hiểu biết về tâm linh của họ. Vài người trở thành bạn thân của tôi, chia sẻ cuộc đời của họ cũng như những món quà của họ.

 

Years ago, before Many Lives, Many Masters was published but after my work with Catherine and dozens of subsequent regression patients, a patient brought in two messages for me. She had received the messages in dreams and wrote them down upon awakening. They came from Philo, a person I, too, had seen in dreams and later identified in my first book. This patient did not know about my dream experiences. The “coincidence” of the same name was interesting.

Sau khi cuốn Tiền Kiếp và Luân Hồi có thật không xuất bản, một bệnh nhân thu thập được hai tin nhắn cho tôi. Cô nhận được chúng trong giấc mơ và viết ra trong vô thức. Chúng đến từ Philo, và bản thân tôi cũng nhìn thấy trong giấc mơ, rồi sau đó được xác định trong cuốn sách đầu tiên tôi viết. Bệnh nhân này không biết gì về giấc mơ của tôi. Trường hợp trùng tên “ngẫu nhiên” thật thú vị.

 

Did the messages come from her subconscious mind? From an outside source, such as Philo? From a forgotten memory of something she had read or heard earlier in her life? Perhaps it does not matter. To paraphrase my daughter, Amy: “Real is a matter of existence, and it existed in her mind.” My messages from Philo also spoke of the mind.

Có phải lời nhắn đến từ trong vô thức của cô? Từ một nguồn bên ngoài, như là Philo? Từ một ký ức đã lãng quên đâu đó mà cô đã từng đọc hoặc đã nghe qua trước đó trong đời? Có lẽ nó cũng chẳng quan trọng. Để diễn giải, con gái tôi, Amy nói: “Sự thật là vấn đề tồn tại, và nó tồn tại trong tâm trí của cô ấy.” Lời nhắn của tôi từ Philo cũng nói trong tâm trí đó.

 

To BLW.

The mind in each of us can comprehend all other things but is unable to know itself. For let it say what it is and whence, whether it is spirit or blood or fire or some other substance or only so much, whether it is corporeal or incorporeal. We are ignorant of when the soul enters the body. You’ve done good work in guiding beings to recognize that moment. It is a good beginning.

Your friend, Philo

Gởi đến BLW.

Tâm trí của con người đều có thể hiểu mọi thứ khác nhưng lại không hiểu chính bản thân nó. Hãy để tâm trí nói nó là cái gì và từ đâu. Bất kể nó là linh hồn hay dòng máu hay ngọn lửa, hoặc vật thể nào đó, hoặc quá nhiều, bất kể nó vô hình hay hữu hình. Chúng ta ngu muội khi linh hồn nhập vào thân thể. Anh đã làm công việc tốt khi hướng dẫn loài người nhận ra giây phút đó. Đó là một sự khởi đầu tốt đẹp.

Bạn anh, Philo

 

The other message came a week later and dealt with the nature of God.

Một tuần sau, một lời nhắn khác đối mặt với bản chất của thượng đế.

 

To BLW.

We must remember, too, that the transcendent Being is the only cause, the father and the creator of the universe. That he fills all things not with His thought only but with His essence. His essence is not exhausted in the universe. He is above it and beyond. We may say that only His powers are in the universe. But while He is above His powers, He includes them. What they do, He does through them. Now they are visible, working in the world. From their activity we get a clue to the nature of God.

Ideés Philo

 

Gởi đến BLW.

Chúng ta phải nhớ rằng sự chuyển hóa của loài người là nguyên nhân duy nhất, đấng cha lành và ngừơi sáng tạo ra vũ trụ. Những điều mà Người làm thì không phải là tư tưởng của Người mà chỉ với bản chất của Người. Bản chất của Người không bị kiệt sức trong vũ trụ. Người ở trên và ngoài vũ trụ.Chúng ta có thể nói rằng sức mạnh của Người nằm trong vũ trụ. Nhưng khi Người đứng trên sức mạnh của mình, Người thâu tóm luôn cả hai: sức mạnh và vũ trụ. Cái gì chúng làm, chính là Người làm thông qua chúng. Bây giờ chúng rất sống động, làm việc trên thế gian này. Từ những hoạt động của chúng, ta bắt được manh mối về bản chất của thượng đế.

Idées Philo

 

          Edgar Mitchell during an Apollo 14

          training session in 1970. Credit NASA

 

I can perceive great truths in these words, whatever their source. I have met famous psychics and mediums, priests and gurus, and I have learned many things from them. Some are incredibly talented, and some are not. It has become clear to me that there is no direct correlation between psychic abilities and level of spiritual evolution. I remember a conversation I had with Edgar Mitchell, the well-known astronaut and researcher of paranormal phenomena. In his laboratory, Edgar had studied a famous psychic who could affect energies and by doing so could move a compass point through a magnetic field and even move objects by the power of his mind, a phenomenon known as “telekinesis”. Despite these obviously advanced psychic abilities, Edgar noticed that the character and personality of this psychic were definitely not consistent with a high level of spiritual awareness. He was the first to point out to me that psychic abilities and spiritual development are not necessarily connected.

Tôi có thể hiểu thấu chân lý vĩ đại trong những lời nói này, bất kể là nguyên nhân gì. Tôi đã gặp nhà ngoại cảm nổi tiếng và ông đồng bà cốt, tu sĩ và nhà lãnh đạo Hồi giáo, và tôi học hỏi rất nhiều từ họ. Vài người rất tài giỏi, vài người thì không. Tôi bắt đầu hiểu rằng không hề có mối tương quan giữa khả năng ngoại cảm và cấp độ tiến hóa của tâm linh. Tôi nhớ lại cuộc đàm thoại với Edgar Mitchell, một phi hành gia nổi tiếng và nhà nghiên cứu về hiện tượng siêu linh. Trong phòng thí nghiệm, Edgar nghiên cứu một nhà ngoại cảm, người mà có thể tác động đến năng lực, và bằng cách đó, di chuyển la bàn định hướng xuyên qua từ trường, và hơn thế nữa, di chuyển đồ vật bằng sức mạnh trong tâm, một hiện tượng được biết như là sức mạnh ngoại cảm. Dù khả năng ngoại cảm tiến triển một cách hiển nhiên, Edgar ghi nhận rằng phẩm chất và nhân cách của nhà ngoại cảm này rõ ràng không hề thích hợp với cấp độ cao trong sự nhận thức về mặt tâm linh. Ông là người đầu tiên chỉ cho tôi thấy rằng khả năng ngoại cảm và sự phát triển tâm linh không cần thiết phải liên kết.

 

 

   Telekinesis: the supposed ability to move objects at a

   distance by mental power or other nonphysical means.

 

I believe that the psychic abilities of some people increase as they progress spiritually, as they become more and more aware. This is more of an incidental acquisition rather than an essential step. One’s ego should not become inflated merely because the level of one’s psychic abilities increases. The goal is to learn about love and compassion, about goodness and charity, not about becoming a famous psychic.

Tôi tin khả năng ngoại cảm của vài người tăng trưởng khi họ phát triển về tâm linh, khi càng ngày họ càng nhận thức được cao hơn. Đây là sự thu thập ngẫu nhiên hơn là một bước tiến thiết yếu. Cái tôi của con người không nên quá tự mãn khi mức độ khả năng tâm linh tăng trưởng. Mục đích là học hỏi về lòng yêu thương và từ bi, về tâm hồn cao thượng, chứ không phải để trở thành nhà ngoại cảm nổi tiếng.

 

Even therapists can become extremely psychic, if they allow it, while working with their patients. Sometimes I can pick up psychic impressions, intuitive knowledge, or even physical impressions relating to the patient sitting in the comfortable chair across from me.

Thậm chí nhà liệu pháp cũng có thể trở thành nhà ngoại cảm, nếu họ đi theo hướng đó trong lúc đang điều trị cho bệnh nhân. Thỉnh thoảng tôi có thể góp nhặt dấu ấn ngoại cảm, hiểu biết bằng trực giác, hoặc ngay cả những ấn tượng vật thể liên quan đến bệnh nhân đang ngồi trong cái ghế ngang mặt tôi.

 

A few years ago, I treated a young Jewish woman who was extremely despondent. She was feeling out of place, feeling that somehow, she was in the wrong family. The center of both of my palms began to ache with a sharp pain as I talked to her, and I couldn’t figure out why. I looked at the arms of my leather chair. There was no break in the leather, no sharp edges, no reason for this kind of pain. Yet it was getting even more severe and beginning to sting and

to burn. I looked at my hands, and I could see no marks or impressions, no cuts, no reason for this. Then a thought appeared suddenly in my mind: This is like being crucified. I decided to ask her what this meant. “What does the crucifixion mean to you? Do you have some connection with Jesus?”

Cách đây vài năm, tôi có điều trị cho một phụ nữ Do Thái, cô ta thất vọng đến thảm hại. Cô có cảm giác mình không ở đúng chỗ, rằng theo cách nào đó, cô đang sống trong ngôi nhà xa lạ. Khi tôi nói chuyện với cô, hai lòng bàn tay tôi đau nhói mà tôi không hiểu tại sao. Tôi nhìn qua tay ghế, không có miếng gãy hay vết nhọn nào, tay tôi không hề bị vật nào làm đau. Tuy nhiên tôi cảm thấy dần dần đau buốt nhiều hơn. Tôi nhìn xuống bàn tay, không có vết cắt, không có dấu hiệu nào để bị đau. Rồi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Điều này giống như bị đóng đinh. Tôi liền quay qua hỏi cô ta: – Chuyện bị đóng đinh trên cây thập tự có nghĩa gì với cô không? Cô có mối liên hệ nào với Chúa Jesus không?

 

She just looked at me, her face blanching. She had been secretly going to church since she was eight years old. She had never told her parents about this feeling that she was really Catholic. This sensation in my hands and the connection we had made were able to help my patient break the logjam of her life and to know that she was not crazy, she was not bizarre, that her feelings had a basis in reality. She began, finally, to understand and to heal. Eventually we found a powerful past life she had experienced in Palestine two thousand years ago.

Cô nhìn tôi chằm chằm, gương mặt cô tái xanh. Cô bí mật đi nhà thờ từ năm lên tám. Cô không bao giờ kể cho ba mẹ mình nghe về cảm giác mà cô cho rằng mình là một người Cơ Đốc thực thụ. Cảm giác đau nhói trong tay tôi và mối liên kết mà chúng tôi tạo ra có thể giúp cho bệnh nhân phá vỡ vấn đề tắc nghẽn trong cuộc đời cô, để cô biết rằng cô không bị điên, không kỳ quặc, mà cảm giác của cô dựa trên nguyên nhân có thật. Cuối cùng rồi cô bắt đầu hiểu ra và khỏi bệnh. Sau đó, chúng tôi tìm lại một kiếp quá khứ đầy quyền năng mà cô đã trải nghiệm tại Palestine cách đây hai ngàn năm.

 

We are all psychics, and we are all gurus. We have merely forgotten. A patient asked me about Sai Baba, a great holy man in India. Is he an avatar, a divine incarnation, a descent of deity to earth in incarnate form? “I don’t know,” I replied, “but in some sense, aren’t we all?” We are all gods. God is within us. We should not be distracted by psychic abilities, for these are merely signposts along the way. We need to express our divinity and our love by good deeds, by service.

Chúng ta đều là nhà ngoại cảm, đều là nhà lãnh đạo tôn giáo. Chỉ đơn giản vì chúng ta quên lãng mà thôi. Một bệnh nhân hỏi tôi về Sai Baba, một người đàn ông Ấn Độ rất được ngưỡng mộ kính trọng. Có phải ông ta là một thánh nhân, một thiên thần hiện hữu, một dòng dõi của thánh thần, hóa thân xuống trần gian? Tôi trả lời: – Tôi không biết. Nhưng trong một ý nghĩa nào đó, có phải tất cả chúng ta là Sai Baba? Tất cả chúng ta là thượng đế. Thượng đế hiện hữu trong tâm chúng ta. Chúng ta không nên bối rối vì khả năng ngoại cảm, bởi vì những chuyện này chỉ đơn thuần là bảng chỉ dẫn dọc theo con đường mà thôi. Chúng ta cần biểu hiện tính thần thánh và lòng yêu thương qua những việc giúp đỡ nhân ái.

 

 

   Shirdi Sai Baba, was an Indian spiritual master who is regarded

   by his devotees to be a manifestation of Sri Dattaguru and identified as a

   saint and a fakir. He was revered by both his Hindu and Muslim devotees

   during, as well as after his lifetime.

 

Perhaps no one should be anyone else’s guru for longer than a month or two. Repeated trips to India are not necessary since the real journey lies within. There are distinct benefits to having one’s own transcendent experiences, to begin opening up to the realization of the divine, to the understanding that life is so much more than meets the eye. Oftentimes you don’t believe it if you don’t see it.

Có lẽ, người này không nên lãnh đạo người khác lâu hơn một, hai tháng. Lặp lại hành trình đến Ấn Độ thì không cần thiết vì chuyến du hành thực thụ nằm trong phạm vi đó.Có nhều lợi lạc dễ nhận thấy trong việc trải nghiệm siêu việt riêng từng người, để bắt đầu mở ra một nhận thức về tính thần thánh, để hiểu rằng cuộc đời có quá nhiều thứ hơn là nhìn thấy. Bạn thường không tin nếu bạn không tận mắt nhìn.

 

Our path is an inward one. This is the more difficult path, the more painful journey. We bear the responsibility for our own learning. This responsibility cannot be externalized and dumped on someone else, on some guru. The kingdom of God is within you.

Con đường của chúng talà con đường trong tâm khảm. Đây là con đường đầy khó khăn gian khổ, một cuộc hành trình đầy gian nan. Chúng ta mang một trách nhiệm cho việc học hỏi riêng lẽ. Trách nhiệm nàykhông thể hiện ra ngoài, hoặc ném xuống cho một người khác, ném xuống cho nhà lãnh đạo tinh thần.Vương quốc của thượng đế nằm trong tâm chúng ta.

 

*   *   *

 

Epilogue – Lời kết

 

 

   Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) was a German poet, playwright,

   novelist, scientist, statesman, theatre director, critic, and amateur artist.

   His works include: four novels; epic and lyric poetry; prose and verse dramas; memoirs;

   … literary and aesthetic criticism; and treatises on botany, anatomy, and colour.

 

 

I am certain that I have been here as I am now a thousand times before, and I hope to return a thousand times.

Tôi biết chắc rằng tôi đã từng ở đây hàng ngàn lần trước, và tôi hy vọng quay trở lại hàng ngàn lần sau.

 

Goethe

 

*   *   *

From time to time, I hear from Elizabeth and Pedro. They are happily married now and live in Mexico, where Pedro has become involved in politics in addition to his businesses. Elizabeth cares for their beautiful little girl, who has long brown hair and loves picking flowers from their garden and chasing the butterflies that flutter around her. “Thank you for everything,” Elizabeth wrote recently. “We are so happy, and we owe so much of it to you.”

Thỉnh thoảng tôi nhận được tin của Elizabeth và Pedro. Giờ đây họ sống rất hạnh phúc tại Mexico. Pedro bước vào chính trường và cả kinh doanh. Elizabeth chăm sóc đứa con gái nhỏ xinh xắn, có mái tóc dài vàng hoe, chơi đùa, hái hoa, bắt bướm trong vườn. Mới đây Elizabeth viết thư cho tôi: “Cám ơn bác sĩ đã giúp chúng tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc, chúng tôi nợ ông quá nhiều.”

 

I don’t believe they owe me anything. I don’t believe in coincidences. I helped them to meet, but they would have met anyway, even without me. That’s how destiny works. When allowed to flow freely, love overcomes all obstacles.

Tôi không tin rằng họ nợ tôi. Tôi không tin trường hợp ngẫu nhiên. Tôi giúp họ gặp nhau, nhưng họ có thể gặp nhau trong bất cứ trường hợp nào mà không cần tôi. Địnhmệnh thật rõ ràng.Khi tự do theo dòng chảy, tình yêu thương khắc phục mọi trở ngại.

 

*   *   *

 

Bản dịch được hoàn thành vào dịp Lễ Tạ Ơn – 2008.Người dịch: Vương Thị Minh Tâm

 

*** *** ***

 

Dr. Weiss maintains a private practice in Miami, Florida, where he has expanded his offices to include well-trained and highly experienced psychologists and social workers who also use regression therapy in their work. In addition, Dr. Weiss conducts seminars and experiential workshops nationally and internationally as well as training programs for professionals. He has recorded a series of audiotapes in which he helps you discover and learn techniques of meditation, healing, deep relaxation, regression, and other visualization exercises.

For more information, please contact:

The Weiss Institute

6701 Sunset Drive, Suite 201

Miami, Florida 33143

Phone: (305) 661-6610

Fax: (305)661-5311

 

*   ***   *

 

Lời người dịch

 

Hai chữ “định mệnh” đối với tôi, theo một cách nào đó, đã ăn sâu trong tiềm thức. Ý niệm về nghiệp báo, nhân quả, vận mệnh con người luôn là những tâm niệm để tôi cởi bỏ mọi đau thương khi gặp trở ngại trong cuộc đời.

 

Tuy nhiên để ý thức rõ về điều này, và áp dụng thực tế cho cuộc sống riêng, có lẽ chúng ta phải trải qua cả một đời người trong bão tố sóng gió, rồi khi định mệnh đến, chúng ta sẽ có dịp đọc được những cuốn sách tâm đắc. Có thể nhờ vào đó, chúng ta sẽ thay đổi cách suy nghĩ về cuộc sống, thay đổi cách sống để tự tìm niềm vui ngay khi còn sống trên thế giới đầy đau khổ này.

 

Từ những cảm nhận trong sách và cùng với những gian nan trong cuộc đời, tôi đã tự giúp mình tạo lập lại một cuộc sống thanh thản, bình yên hơn.

 

Rồi sau đó tôi không còn cảm nhận cuộc đời bằng trái tim cay đắng nữa.

 

Chính điều tâm đắc này khiến tôi cố gắng vượt nhiều trở ngại trong sự hạn hẹp hiểu biết, trong hạn hẹp tài chính để chuyển ngữ, và trình bày với bạn đọc những câu chuyện để có thể chia sẻ được với nhiều người, những người luôn gặp trắc trở trong đời. Và có thể nhờ vào những hiểu biết mới mẻ này mà từ đây chúng ta sẽ có cái nhìn khác hơn, tích cực hơn về cái chết và sự sống.

 

Chúng ta sẽ không quá đau buồn khi một người thân yêu vừa nằm xuống, không quá vui mừng khi một người thân nào khác được sinh ra. Vì chúng ta biết đó chỉ là một nghiệp duyên. Có sống sẽ có chết. Chết chỉ là hình thức chuyển hóa từ một hình hài này sang một hình hài khác. Và sống chỉ là sự chuyển đổi từ cuộc sống này qua cuộc sống khác mà thôi.

 

Linh hồn sẽ tồn tại mãi mãi. Kiếp người là một định mệnh.

 

Và trong mỗi kiếp người được tái sinh, chúng ta sẽ hiểu biết nhiều hơn, ý thức nhiều hơn về định mệnh và sửa chữa lại định mệnh cho lần tái sinh sau, như Benjamin Franklin đã nói: “Với nhiều hy vọng, bảng chỉnh sửa cuối cùng này có thể chính xác”.

 

Cuốn sách này cũng là niềm hy vọng trợ giúp chúng ta có bảng chỉnh sửa hoàn thiện hơn.

 

Sài gòn, cuối Đông – 2008.

Người dịch kính bút.

 

*   *   *

Đã xuất bản:

* Lời ngỏ từ cõi tâm linh, (tác giả Brian L. Weiss) NXB Tôn Giáo – 2011

* Một linh hồn, nhiều thể xác (tái bản). (tác giả Brian L. Weiss) NXB Tôn Giáo – 2011

* Chuyện tình qua nhiều kiếp luân hồi (tái bản) (tác giả Brian L. Weiss) NXB Tôn Giáo – 2011

* Tư duy Phật giáo về xã hội được thể hiện trong kinh tạng Pali (tác giả Thích hạnh Đức) NXB Văn Hóa Sài Gòn – 2010

* Những quan điểm khác nhau trong đạo Phật vào thời Ấn Độ cổ xưa (tác giả Thích Nghiêm Quang) NXB Văn Hóa Sài Gòn – 2008

* Cười trong nỗi đau (Laughing through the tears) NXB Văn Hóa Sài Gòn – 2008

* Những mảnh vỡ của nỗi đau (Every fragment of severe pain) NXB Văn Hóa Sài Gòn – 2008

* Nhân cách con người trong triết lý Phật giáo (Self-development through the Eightfold Path) NXB Văn Hóa Sài Gòn (tái bản 2010)

– A history of Xa Loi pagoda (tác giả Thích Đồng Bổn) NXB Tôn Giáo – 2006

* Southern folk traditions Influenced by Mahayana (tác giả Thích Đồng Bổn) NXB Tôn Giáo – 2007

* The Sangha’s political role in Ly – Tran dynasties (tác giả Thích Đồng Bổn) NXB Tôn Giáo – 2006

 

Sources:

Tài Liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/images/file/YRPlCFHe1ggQANQv/chuyentinhquanhieukiepluanhoi.pdf
  2. https://tienvnguyen.net/images/file/3LljBlHe1ggQAFM5/onlyloveisreal.pdf
  3. http://thuvienhoasen.org/images/file/KD6h3bSo0QgQAKUC/chuyen-tinh-qua-nhieu-kiep-luan-hoi.pdf
  4. Photo 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
  5. Photo 3: https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/21/magazine/the-lives-they-lived-edgar-mitchell.html
  6. Photo 3a: https://www.csmonitor.com/Science/2016/0206/Astronaut-Edgar-Mitchell-A-legacy-of-research-and-moon-walking
  7. Photo 3b: https://en.wikipedia.org/wiki/Sai_Baba_of_Shirdi
  8. Photo 4: https://www.azquotes.com/quote/603860