Chapter 15 – Tiền Kiếp Và Luân Hồi Có Thật Không? – Many Lives, Many Masters – Song ngữ

English: Dr. Brian L. Weiss.

Việt ngữ: Thích Tâm Quang.

Compile: Lotus group.

 

Chapter 15 – Tiền Kiếp Và Luân Hồi Có Thật Không? – Many Lives, Many Masters

Two months after our last session, Catherine called and scheduled an appointment. She said she had something very interesting to tell me.

Hai tháng sau buổi thôi miên cuối cùng, Catherine gọi điện thoại hẹn gặp tôi. Cô nói cô có một chuyện rất lý thú muốn nói với tôi.

 

When she walked into the office, the presence of the new Catherine, happy, smiling, and radiating an inner peace that made her glow, briefly surprised me. For a moment, I thought about the old Catherine and how far she had come in such a very short time.

Khi cô bước vào phòng mạch của tôi, đó là dáng điệu của một Catherine mới, hạnh phúc, tươi cười, và rạng rỡ niềm an lạc bên trong làm cho cô hồng hào khiến tôi sửng sốt. Một lúc, tôi nghĩ về Catherine trước đây, và có sự khác biệt lớn lao nhường nào chỉ trong một thời gian ngắn như thế.

 

   Iris Saltzman, the founder of The International Para-Psychology

   School in Miami, Florida. Dr. Brian Weiss’ book, Many Lives Many Masters

   prominently referenced Iris. She passed away in May of 2017.

 

Catherine had gone to see Iris Saltzman, a well-known psychic astrologer who specialized in past-life readings. I was a little surprised, but I understood Catherine’s curiosity and her need to seek some added confirmation for what she had experienced. I was glad she had the confidence to do this.

Catherine đã đi gặp Iris Saltzman, một chiêm tinh gia tâm linh nổi tiếng chuyên xem về tiền kiếp. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi hiểu sự tò mò của Catherine và nhu cầu của cô muốn có thêm tin tức xác nhận điều cô đã trải nghiệm. Tôi mừng là cô đã có niềm tin để làm việc này.

 

Catherine had recently heard about Iris from a friend. She had called and made an appointment without telling Iris about anything that had transpired in my office.

Catherine mới nghe nói về Iris qua một người bạn. Cô đã gọi tôi lấy hẹn, mà không nói gì với Iris về bất cứ cái gì đã diễn ra tại phòng mạch của tôi.

 

Iris had asked her only for the date, time, and place of her birth. From this, Iris explained to her, she would construct an astrological wheel that, in conjunction with Iris’s intuitive gifts, would enable her to discern details from Catherine’s past lives.

Iris chỉ hỏi cô về ngày tháng, giờ sinh và nơi sinh của Catherine. Từ đó, Iris giải nghĩa cho cô, cô phải xây dựng một cái vòng chiêm tinh, trùng hợp với năng khiếu trực giác của Iris, làm cho cô có thể thấy rõ chi tiết từ những tiền kiếp của Catherine.

 

This was Catherine’s first experience with a psychic, and she really didn’t know what to expect. To her amazement, Iris validated most of what Catherine had discovered under hypnosis.

Đây là kinh nghiệm đầu tiên với một bà đồng và cô thực ra không biết mong muốn điều gì. Trước sự ngạc nhiên của cô, Iris đã công nhận giá trị hầu hết những gì Catherine đã khám phá ra trong thôi miên.

 

Iris gradually worked herself into an altered state by talking and by making notations on the hastily constructed astrological graph. Minutes after she had entered this state, Iris reached for her own throat and announced that Catherine had been strangled and had had her throat cut in a previous life. The throat cutting had been in a time of war, and Iris could see flames and destruction in the village many centuries ago. She said that Catherine had been a young man at the time of his death.

Iris từ từ làm tâm trạng chính bà thay đổi bằng cách nói và lập ký hiệu trên một đồ thị chiêm tinh được xây dựng nhanh chóng. Ít phút sau khi bà đã đi vào trạng thái này, Iris với tay tới cổ họng của bà và báo rằng bà đã bị bóp cổ và bị cắt cổ ở kiếp trước. Việc cắt cổ này xẩy ra vào thời chiến, và Iris có thể nhìn thấy những ngọn lửa và sự tàn phá trong làng nhiều thế kỷ trước. Bà nói là Catherine là một người đàn ông trẻ vào lúc chết.

 

Iris’s eyes appeared glazed as she next described Catherine as a young male dressed in a naval uniform, with short black pants and shoes with odd buckles on them. Suddenly Iris grabbed her left hand and felt a throbbing pain, exclaiming that something sharp had entered and damaged the hand, leaving a permanent scar. There were large sea battles, and the location was off the English coast. She went on to describe a life of sailing.

Cặp mắt của Iris dường như đờ đẫn khi bà tiếp tục mô tả Catherine là một nam nhân trẻ mặc đồng phục thủy quân với quần đen ngắn và giầy có những cái khóa kỳ quặc. Đột nhiên Iris nắm lấy tay trái bà và cảm thấy đau nhói, kêu lên là vật gì sắc đâm vào gây thương tật, để lại một vết sẹo vĩnh viễn. Có những trận thủy chiến lớn, diễn ra ở ngoài bờ biển Anh Quốc. Bà tiếp tục mô tả cuộc đời thủy thủ.

 

Iris described more fragments of lifetimes. There was a brief life in Paris, where Catherine was again a boy and had died young, in poverty. Another time she was a female American Indian on the southwest Florida coast. During this lifetime she was a healer and walked around barefoot. She was dark-skinned and had odd eyes. She would apply ointments to wounds and give herbal medicines, and she was very psychic. She loved to wear blue stone jewelry, a lot of lapis, with a red stone intertwined.

Iris mô tả nhiều quãng đời nữa trong những tiền kiếp. Có một kiếp sống ngắn ngủi tại Ba Lê, nơi đây Catherine là một đứa con trai và chết yểu trong nghèo khổ. Một lần khác cô là một người đàn bà Mỹ da đỏ ở bờ biển tây nam Florida. Trong kiếp này, cô là một bà lang chân đất. Cô da sậm và có cặp mắt kỳ cục. Cô xức dầu vào vết thương và cho dược thảo, và cô rất tâm linh. Cô thích đeo nữ trang bằng ngọc xanh, nữ trang mầu da trời, có hạt ngọc đỏ quấn vào.

 

In another lifetime Catherine was Spanish and had lived as a prostitute. Her name began with the letter L She lived with with an older man.

Ở một kiếp khác, Catherine là một người Tây Ban Nha làm gái mãi dâm. Tên cô bắt đầu bằng chữ L. Cô sống với một người đàn ông già.

 

In another life she was the illegitimate daughter of a wealthy father who had many titles. Iris saw the family crest on mugs in me large house. She said that Catherine was very fair and had long, tapering fingers. She played the harp. Her marriage was arranged. Catherine loved animals, especially horses, and she treated the animals Bette than the people around her.

Trong một kiếp khác cô là con gái không chính thức của một người cha giàu có, có nhiều chức tước. Iris trông thấy gia huy trên những cốc lớn trong ngôi nhà lớn. Bà nói Catherine rất công bằng và có những ngón tay dài. Cô chơi đàn hạc. Đám cưới của cô được tổ chức. Catherine yêu thú vật nhất là ngựa, và cô đối xứ với súc vật tốt hơn những người chung quanh cô.

 

In a, brief lifetime she was a young Moroccan boy who died of an illness in his youth. Once shelved in Haiti, speaking the language and involved in magical practices.

Trong một quãng đời ngắn cô là một đứa con trai Ma Rốc chết vì bệnh trong lúc còn nhỏ. Một lần cô sống tại Haiti, nói thổ ngữ và tham gia vào thực hành quỷ thuật.

 

In an ancient lifetime she was Egyptian and was involved in the burial rites of that culture. She was a female with braided hair.

Trong một kiếp xa xưa, cô là một người Ai Cập và tham gia vào những nghi thức chôn cất của văn hóa đó. Cô là một phụ nữ có tóc bện lại.

 

She had several lifetimes in France and Italy. In one, she lived in Florence and was involve with religion. She later moved to Switzerland, where she was involved with a monastery. She was a female and had two sons. She was fond of gold and gold sculpture, and she wore a gold cross. In France she had be in imprisoned in a cold and dark place.

Cô có một vài kiếp sống tại Pháp và Ý. Trong một kiếp cô sống tại Florence và tham gia tôn giáo. Sau này cô di chuyển về Thụy Sĩ, nơi đây cô đã vào một tu viện. Cô là phụ nữ và có hai đứa con trai. Cô rất thích vàng và điêu khắc vàng, và cô đeo một cái thánh giá vàng. Ở Pháp, cô bị bỏ tù ở một chỗ lạnh lẽo và tối tăm.

 

Nubian Slaves were among the worst treated slaves.

In another life, Iris saw Catherine at a male in a red uniform, involved with horses and soldiers. The uniform was red and gold, probably Russian. In yet another lifetime she was a Nubian slave in ancient Egypt. At one point she was captured and thrown into jail. Instill another life, Catherine was a male in Japan, involved with books and teaching, very scholarly. She worked with schools and lived to an old age.

Trong một kiếp khác, Iris thấy Catherine là đàn ông trong bộ đồng phục đỏ, liên quan đến ngựa và lính. Bộ đồng phục đỏ và vàng, có lẽ là người Nga. Tuy trong một kiếp khác cô là một nô lệ Nubian ở Ai Cập thời cổ. Có lúc, cô bị bắt và bị bỏ tù. Trong một kiếp khác, Catherine là một đàn ông ở Nhật, liên can đến sách vở và dạy học, rất uyên bác. Cô làm việc với các trường học và sống đến già.

 

And, finally, there was a more recent life as a German soldier who was killed in battle.

Và cuối cùng, có một kiếp mới đây là một người lính Đức bị giết trong trận chiến.

 

I was fascinated by the detailed accuracy of these past-life events as described by Iris. The correspondence to Catherine’s own recall while under hypnotic regression was startling – Christian’s hand injury while in the naval battle and the description of his clothes and shoes; Louisa’s life as a Spanish prostitute; Aronda and the Egyptian burials; Johan, the young raider whose throat was cut by a previous incarnation of Stuart while Stuart’s village had burned; Eric, the doomed German pilot; and so on.

Tôi say mê bởi những chi tiết trung thực về những biến cố ở tiền kiếp do Iris mô tả. Sự tương đồng với ký ức riêng của Catherine trong lúc thôi miên lùi về dĩ vãng thật đáng chú ý – Tay của Christian bị thương trong trận hải chiến và sự miêu tả quần áo, giầy; cuộc đời của Louisa là một gái mãi dâm Tây Ban Nha; Aronda và việc mai táng Ai Cập; Johan, tên cướp trẻ tuổi hóa thân trước đây của Stuart cắt cổ trong khi làng của Stuart bị cháy; Eric, người phi công Đức bị kết tội, và vân vân …

 

There were also correspondences to Catherine’s present life. For example, Catherine loved blue stone jewelry, especially lapis lazuli. She was not wearing any, however, during her reading with Iris. She had always loved animals, especially horses and cats, feeling safer with them than with people. And, if she could pick one place in the world to visit, it would be Florence.

Cũng có những sự tương đồng với kiếp sông hiện tại của Catherine. Thí dụ như, Catherine thích nữ trang ngọc xanh, nhất là mầu xanh da trời. Cô không đeo gì trong khi đi xem bói với Iris. Cô luôn luôn yêu súc vật, nhất là ngựa và mèo, cô cảm thấy an toàn với chúng hơn là người. Và nếu cô có thể chọn một nơi trên thế giới này để tham quan, nơi đó phải là Florence.

 

By no means would I call this experience a valid scientific experiment. I had no way of controlling the variables. But it happened, and I think it is important to relate it here.

Tôi không thể gọi kinh nghiệm này là một thử nghiệm khoa học có giá trị. Tôi không có cách nào để kiểm chứng những sự thay đổi. Nhưng việc đã xẩy ra, và tôi nghĩ rằng nó rất quan trọng để nêu lên tại đây.

 

Telepathy (mind to mind communication):

“tele” mean distant and “pathy” mean feeling.

 

I am not sure what occurred that day. Perhaps Iris unconsciously used telepathy and “read” Catherine’s mind, since the past lifetimes were already in Catherine’s subconscious. Or perhaps Iris really was able to discern past-life information by the use of her psychic abilities, however it was done, the two of them obtained the same information by different means. What Catherine had arrived at through hypnotic regression; Iris had reached through psychic channels.

Tôi không chắc chắn cái gì đã xẩy ra ngày hôm đó. Có lẽ Iris bằng vô thức đã sử dụng ngoại cảm và “đọc” được tâm trí Catherine, vì những tiền kiếp đã sẵn có trong tiềm thức của Catherine. Hay có lẽ Iris đã thực sự nhận rõ được thông tin tiền kiếp bằng việc sử dụng khả năng tâm linh. Tuy nhiên điều đó đã xẩy ra, cả hai đã có cùng thông tin bằng những phương tiện khác nhau. Cái mà Catherine tới được qua thôi miên lùi về dĩ vàng thì Iris tới được qua kênh tâm linh.

 

Very few people would be able to do what Iris did. Many people who call themselves psychics are merely capitalizing on people’s fears as well as their curiosity about the unknown. Today, “psychic” hacks and fakes seem to be coming out of the woodwork. The popularity of books such as Shirley Mac-Laine’s Out on a Limb has brought forth a torrent of new “trance mediums.” Many roves around, advertising their presence locally, and they sit in a “trance” telling an enraptured and awestruck audience such platitudes as “If you are not inharmony with nature, nature will not be in harmony with you.”

Rất ít người có thể làm được như Iris làm. Nhiều người tự gọi mình là những nhà tâm linh chỉ lợi dụng sự sợ hãi của con người cũng như sự tò mò của họ về những cái không biết. Ngày nay, “những kẻ giả mạo tâm linh” và bịp bợm “tâm linh” dường như không còn gặp khó khan nữa. Sự phổ biến rộng rãi những cuốn như Out On A Limb (Chơi Vơi) của Shirley Mac-Laine đã sinh ra một dòng “những ông đồng bà cốt” mới. Nhiều người lang thang đây đó, quảng cáo sự hiện diện của họ tại địa phương, và ngồi “đồng” nói với cử tọa mê tín và hãi hùng những lời nói tầm thường như ” nếu bạn không hòa hợp với thiên nhiên, thiên nhiên sẽ không hòa hợp với bạn”

 

These pronouncements are usually intoned in a voice quite different from the “medium’s” own, often tinged with a foreign accent of some sort. The messages are vague and applicable to a wide variety of people. Often the messages deal principally with the spiritual dimensions, which are difficult to evaluate. It is

important to weed out the false from the true so that the field is not discredited. Serious behavioral scientists are needed to do this important work. Psychiatrists are necessary to make diagnostic assessments, to rule out mental illness, malingering (faking), and sociopathic (conning) tendencies. Statisticians, psychologists, and physicists are also vital for these evaluations and for further testing.

Những lời tuyên bố này thường được phát ra bằng một giọng khác hẳn với giọng của “ông đồng bà cốt”, thường có vẻ có một giọng xa lạ nào đó. Những lời nhắn nhủ mơ hồ và có thể áp dụng cho nhiều người khác nhau. Thường thường những lời nhắn nhủ chủ yếu là đề cập đến những khía cạnh tinh thần, rất khó đánh giá. Quan trọng là loại bỏ cái sai ra khỏi cái thật để hoạt vi hoạt động không bị mất tín nhiệm. Những khoa học gia nghiên cứu hành vi chân chính cần làm công việc quan trọng này. Những nhà tâm thần học cần làm những nhận định chẩn đoán, để loại trừ bệnh tâm thần, giả ốm (giả mạo), và những khuynh hướng lừa đảo kỳ quái. Những nhà thống kê, tâm lý học và các nhà vật lý cũng rất quan trọng cho những đánh giá này và cho sự thử nghiệm thêm nữa.

 

The important strides that are going to be made in this field will be made using scientific methodology. In science, a hypothesis, which is a preliminary assumption made about a series of observations, is initially created to explain a phenomenon. From there, the hypothesis must be tested under controlled conditions. The results of these tests must be proved and replicated before a theory can be formed. Once the scientists have what they think is a sound theory, it must be tested again and again by other researchers, and the results should be the same.

Những bước đi dài đầy quan trọng sắp được thực hiện trong lĩnh vực này sẽ được làm bằng phương pháp khoa học. Trong khoa học, môn thôi miên là giả định mở đầu về một loạt quan sát, bước đầu tạo ra trước cách giải thích các hiện tượng. Từ đó môn thôi miên phải được thử nghiệm dưới những điều kiện có kiểm soát. Kết quả của những cuộc thử nghiệm này phải được chứng minh và được tái tạo trước khi một lý thuyết có thể được hình thành. Một khi các khoa học gia có được cái họ nghĩ là lý thuyết đúng, lý thuyết này phải được thử nghiệm nhiều lần bởi những nhà nghiên cứu khác, và kết quả phải giống nhau.

 

The detailed, scientifically acceptable studies of Dr. Joseph B. Rhine at Duke University, of Dr. lan Stevenson at the University of Virginia, Department of Psychiatry, of Dr. Gertrude Schneider at the College of the City of New York, and of many other serious researchers prove that this can be done.

Những nghiên cứu khoa học chi tiết có thể chấp nhận được của Bác Sĩ Joseph B Rhine tại Đại Học Duke, và của Bác Sĩ Ian Stevenson tại Đại Học Virginia, Viện tâm Thần, của Bác Sĩ Gertrude Schneidler tại Trường Đại Học Thành Phố New York, và của nhiều nhà nghiên cứu khác chứng tỏ việc này có thể làm được.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a2066/tien-kiep-va-luan-hoi-co-that-khong-many-lives-many-masters-
  2. https://tienvnguyen.net/images/file/Wful-wTe1ggQAFce/manylivesmanymasters.pdf
  3. https://tienvnguyen.net/images/file/sLziGUbf1ggQALdp/tienkiepvaluanhoicothatkhong.pdf
  4. Photo 2: http://www.irissaltzman.com/home-1.html
  5. Photo 3: https://ancientegypt.fandom.com/wiki/Slavery
  6. Photo 4: https://www.smithsonianmag.com/innovation/scientists-prove-that-telepathic-communication-is-within-reach-180952868/