Chapter 14 – Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi – Only Love Is Real, The Story Of Soulmates Reunited – Song ngữ

English: Dr. Brian L. Weiss – 1996.

Việt ngữ: Vương Thị Minh Tâm.

Compile: Lotus group.

 

Chapter 14 – Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi – Only Love Is Real, The Story Of Soulmates Reunited

 

   Friedrich Nietzsche (1844–1900) was a German philosopher

    and cultural critic who published intensively in the 1870s and 1880s.

 

My doctrine is: Live so that thou mayest desire to live again-that is thy duty-for in any case thou wilt again!

Triết lý của tôi: sống là để chúng ta có thể ao ước được tiếp tục sống, đó là bổn phận của chúng ta, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng sẽ trở lại thế gian này.

 

Friedrich Nietzsche

 

*   *   *

 

There are many bridges, or techniques, for helping a patient remember past lives through hypnosis. One of these bridges is a door. Often, I will put patients into a deep hypnotic trance and have them walk through a door they choose, a door into a past lifetime. “Imagine yourself standing in a beautiful corridor or hallway, with large and magnificent doors on either side and at the ends. These are doorways into your past, even into your past lives. They may lead you to spiritual experiences.

Có rất nhiều cầu nối, nhiều phương cách để giúp bệnh nhân nhớ lại những kiếp quá khứ thông qua thuật thôi miên. Một trong những chiếc cầu này là cánh cửa. Tôi thường đặt bệnh nhân vào trạng thái thôi miên sâu, và đưa họ đi qua cánh cửa mà họ chọn, một cánh cửa đi về kiếp quá khứ. Bạn hãy tưởng tượng rằng mình đang đứng trong một đại sảnh xinh xắn, bên cạnh hoặc ở cuối hành lang có nhiều cánh cửa lớn và kỳ diệu. Những cánh cửa này đưa đến quá khứ, thậm chí đưa đến những kiếp quá khứ của bạn., hướng dẫn bạn trải nghiệm về mặt tâm linh.

 

As I count backward from five to one, one of these doors will open, a door to your past. This door will pull you. It will attract you. Go to it. “Five. The door is opening. This door will help you to understand any blocks or obstacles to joy and happiness in your current life. Go to the door. “Four. You are at the door. You see a beautiful light on the other side of the door. Step through the door and into the light. “Three. Go through the light. You are in another time and another place. “Do not worry about what is imagination, fantasy, actual memory, symbol, metaphor, or some combination of all of these. It is the experience that matters. Just let yourself experience whatever pops into your mind. Try not to think, judge, or critique. Just let yourself experience. Whatever comes into your awareness is fine. You can analyze it later. “Two. Nearly there, nearly through the light. When I say ‘One,’ be there and join the person or scene on the other side of the light. Let it all come into focus on the count of one. “One! Be there. Look at your feet and see what kind of footwear you are wearing. Look at your clothes, your skin, your hands. Are they the same or different? Pay attention to details.” The door is just one of many bridges to the past. All lead to the same place, to a past life or a spiritual experience that is important to the person’s current life situation. Elevators traveling back through time; a road or pathway or even an actual bridge through the mists of time; stepping across a creek, brook, stream, or small river to the other side, to another lifetime; a time machine, with the patient operating the control panel-these are just a few examples of the myriad pathways or bridges to the past.

Khi tôi đếm từ năm xuống một, một trong các cửa này sẽ mở, rồi bạn sẽ bước trở

về quá khứ. Cánh cửa sẽ níu kéo bạn, sẽ thu hút bạn. Cánh cửa chỉ là một trong nhiều cây cầu trở về quá khứ. Tất cả đều dẫn đến một nơi, một kiếp quá khứ hoặc là cuộc trải nghiệm tâm linh, đó là điều quan trọng đối với tình huống đang xảy ra trong kiếp hiện tại. Thang máy cũng đi xuyên suốt qua thời gian để trở về quá khứ. Một con đường, hay một cây cầu đều có thể đưa trở về quá khứ.

 

For Pedro, I used the doorways. When he tried to look at his feet after emerging from the light, he found himself staring instead at the large stone mask of a god.

“He has a long nose and large angled teeth. The mouth . . . lips . . . are strange, very large and wide. His eyes are round and set deeply and far apart. He has a very mean look. . .. The gods can be cruel.” “How do you know this is a god?” “He is very powerful.” “Are there many gods, or is he the only one?” “There are many, but he is a powerful one. . .. He controls the rain. Without rain we could not grow food,” Pedro explained simply.

Với Pedro, tôi đã giúp anh mở ra cánh cửa. Khi anh cố nhìn xuống đôi bàn chân sau khi vượt qua ánh sáng, thay vào đó, anh thấy mình đang trố mắt nhìn chòng chọc vào dấu lớn bằng đá của một vị thần. – Ông ta có cái mũi dài và răng nanh. Môi miệng… rất lạ, lớn và rộng. Mắt to tròn nhìn xuyên suốt và rất xa. Ông ta có cái nhìn rất ích kỷ… thần linh có thể rất xấu xa. – Sao mà anh biết được đây là vị thần? – Ông ta có phép thuật. – Ở đó có nhiều thần linh không? Hay chỉ có một mình ông ta? – Có rất nhiều nhưng ông ta giỏi phép thuật nhất… Ông ta điều khiển mưa. Không có mưa thì chúng tôi sẽ không có thức ăn.

 

 “Are you there? Can you find yourself?” I urged. “I’m there. I’m a priest of some sort. I know about the heavens and the sun, moon, and stars. I help to make the calendars.” “Where do you do this work?” “In a building made of stone. It has stairs that circle around and small windows through which we see and measure. It’s very complicated, but I’m good at this. They rely on me for the measurements…. I know when the eclipses will occur.”

– Anh có thấy mình ở đó không? – Tôi đang ở đó. Tôi là thầy tu theo một dạng đó. Tôi biết về thiên đường, về mặt trời, mặt trăng, các vì sao. Tôi đã giúp biên soạn ra lịch. – Anh làm việc này ở đâu? – Trong tòa lâu đài cẩn bằng đá. Có những bậc thang vòng chung quanh lâu đài, và những cánh cửa sổ nhỏ xíu. Chúng tôi nhìn xuyên qua đó rồi đo đếm. Công việc rất phức tạp, nhưng tôi rất giỏi. Họ tin tưởng dựa dẫm vào tôi để đo đếm… Tôi biết lúc nào thì nhật thực, nguyệt thực sẽ xảy ra.

 

“It sounds as if this is a very scientific civilization,” I commented. “Only parts of it, the astronomy and the architecture. The rest is superstitious and backward,” he clarified. “There are other priests and their supporters who are only interested in power. They use superstitions and fear to delude the people and maintain their power. They are supported by nobles who help to control the warriors. It’s an alliance to keep power in the hands of only a few.”

– Có vẻ như đây là một nền văn minh rất khoa học. – Chỉ một phần thôi, thiên văn học và ngành kiến trúc. Phần còn lại là mê tín và lạc hậu. Còn rất nhiều thầy tu và tín đồ, những người này chỉ biết mê phép thuật, quyền năng thôi. Họ dùng sự mê tín và sợ hãi để lừa thiên hạ và gìn giữ phép thuật. Họ được các nhà quý tộc cung phụng, giúp đỡ sai khiến các chiến binh. Đó là sự liên minh để quyền lực chỉ nằm trong tay vài người thôi.

 

The time and the culture Pedro remembered may have been ancient, but the techniques of control and the political alliances formed to gain and maintain power are timeless. The ambitions of men never seem to change. “How do they use superstitions to delude the people?” “They blame the gods for natural events. Then they blame the people for angering or displeasing the gods . . . so the people become responsible for natural events, like floods or droughts or earthquakes or volcanic eruptions.

Thời gian và nền văn hóa đó có lẽ rất cổ. Nhưng phương pháp để nắm quyền hành và sự liên minh chính trị được hình thành để cai trị thì không bao giờ xưa cũ, tham vọng của đàn ông hình như không bao giờ thay đổi. Tôi hỏi lại Pedro: – Làm sao mà họ dùng sự mê tín để đánh lừa thiên hạ được? – Họ nói thần linh phải có trách nhiệm với thiên nhiên. Rồi họ đổ lỗi cho con người làm cho thần linh giận dữ hoặc không làm thần linh hài lòng… Do đó, con người phải chịu trách nhiệm về sự kiện thiên nhiên, như lũ lụt, hạn hán, núi lửa, động đất.

 

When the people are not to blame at all . . . and neither the gods. . .. These are events of nature and not the actions of angry gods . . . but the people do not realize this. They stay ignorant and fearful-fearful because they feel responsible for these calamities.” Pedro paused for a few moments, then he continued. “It’s a mistake to externalize our problems, our calamities, to the gods. This gives the priests and nobles too much power. . .. We understand more about natural events than the people do. We usually know when they begin and when they end. We understand about the cycles. An eclipse is a natural event that can

be calculated and predicted. It’s not an act of anger or punishment by the gods . . . but that is what they tell the people.”

Pedro ngừng lại một lát, rồi anh tiếp tục kể: – Thật ngu xuẩn khi lộ ra cho thần linh biết những tai ương, thảm họa của chúng tôi. Chúng tôi hiểu về các sự kiện thiên nhiên giỏi hơn con người. Chúng tôi biết khi nào chúng bắt đầu, khi nào chúng kết thúc. Chúng tôi thông thạo vòng luân chuyển này. Nhật thực là hiện tượng thiên nhiên mà chúng tôi có thể đếm và đoán trước được. Nó không phải là hành động giận dữ hay trường phạt bởi các thần linh… Nhưng họ nói là thần linh giận dữ và trừng phạt con người.

 

Pedro was speaking rapidly now; words and concepts poured from him without my prodding. “The priests hold themselves out as the communicators to the gods. They tell the people they are the only intermediaries, that they know what the gods want. I know this is not true. … I am one of the priests.” He thought silently for a moment. “Go on,” I suggested. “The priests have developed a cruel and elaborate system of sacrifices to appease the gods.”

Pedro nói nhanh hơn, từ ngữ và các ý niệm tuôn ra mà không cần tôi thúc giục. – Thầy tu tự cho mình là người liên lạc với thần linh. Họ nói rằng họ là người trung gian duy nhất, họ biết thần linh muốn điều gì. Tôi biết đó không phải là sự thật… Vì tôi cũng là thầy tu trong số họ. Pedro yên lặng suy nghĩ một chút. Tôi đề nghị: – Nói tiếp đi. – Các thầy tu xây dựng một hệ thống tế thần tỉ mỉ tàn nhẫn để xoa dịu thần linh.

 

His voice dropped to a whisper. “Even sacrifices of people.” “Of people?” I echoed. “Yes,” he whispered. “They do not have to do this often, because it strikes such fear into the people. There are rituals for drowning and rituals for slaying…. As if gods need human blood!” Pedro’s voice was rising as anger crept in. “They manipulate the people with rituals of fear. They even choose who is to be sacrificed. This gives them as much power as their gods. They choose who is to live and who must die.”

Giọng anh trầm xuống như thì thầm: – Thậm chí vật tế là con người. Tôi hỏi lại:

– Con người? Anh thì thầm: – Đúng vậy. Họ không cần làm điều này thường xuyên, vì nó sẽ khiến người ta khiếp sợ. Có nghi lễ nhấn nước, nghi lễ giết người dã man… như thể thần linh cần uống máu người. Giọng Pedro tăng cao khi cơn giận len lỏi vào tâm trí. – Họ điều khiển con người bằng những nghi lễ kinh hoàng. Thậm chí họ còn chọn người nào để làm vật tế thần. Điều này ban cho họ nhiều năng lực như thần linh của họ. Họ chọn người nào phải sống, người nào phải chết.

 

“Do you have to take part in the ritual sacrifices?” I cautiously asked him. “No,” he answered. “I do not believe in them. They let me stay with my observations and calculations.” “I do not even believe that these gods exist,” he whispered in a confidential way. “You don’t?” “No. How can gods be as petty and foolish as people? When I observe the heaven and the beautiful harmony of the sun and moon, the planets and the stars . . . how can such an intelligence, such a wisdom, be petty and foolish at the same time? It makes no sense. We give these so-called gods our own qualities. Fear, anger, jealousy, hatred-these are ours and we project them onto these gods. I believe the real god is far beyond human emotions. The real god does not need our rituals and sacrifices.”

Tôi dè dặt hỏi lại anh: – Anh có tham gia trong các buổi tế thần không? Anh thầm thì một cách rất tự tin: – Tôi còn không tin sự tồn tại của thần linh. – Anh không tham gia à? – Ồ, không. Làm sao mà thần linh lại tầm thường và ngu đần như vậy? Khi tôi quan sát trời cao và nét đẹp hài hòa của mặt trời và mặt trăng, của các hành tinh và các vì sao… Làm sao mà sự thông minh như vậy, trí tuệ như vậy lại có sự tầm thường và ngu xuẩn xuất hiện cùng một lúc? Thật vô lý. Chúng tôi ban tặng cái gọi là thần linh cho khả năng riêng của mình. Sợ hãi, giận dữ, ghen tị, thù hận, đều là của chúng tôi, và chúng tôi tạo ra cho con người nghĩ rằng đó là thần linh. Tôi tin thần linh đích thực ở rất xa, ngoài cảm xúc của loài người. Thần linh đích thực không cần nghi lễ hay vật tế thần của chúng ta.

 

This ancient incarnation of Pedro possessed great wisdom. He talked easily, even of taboo subjects, and he did not seem tired, so I decided to press ahead. “Do you ever become more influential as a priest?” I asked. “Do you gain more power in that lifetime?” “No, I don’t,” he responded. “I would not rule like that if I had power. I would educate the people. I would let them learn for themselves. I would stop the sacrifices.”

Lần hiện thân trong thời cổ đại này Pedro đã sở hữu một trí tuệ vượt bậc. Anh nói chuyện thoải mái, cả những điều cấm kỵ. Dường như anh không hề mệt mỏi, nên tôi muốn anh tiếp tục. Tôi hỏi: – Anh có đạt được năng lực siêu phàm trong kiếp sống đó không? – Không, tôi không có. Tôi không muốn nắm quyền lực theo kiểu đó. Nếu tôi có năng lực siêu phàm tôi sẽ giáo dục con người, tôi sẽ để họ học hỏi cho chính bản thân họ. Tôi sẽ chấm dứt cái trò tế thần.

 

“But the priests and nobles might lose their power,” I objected. “What if the people stopped listening?” “They would not,” he said. “Real power comes from knowledge. Real wisdom is applying that knowledge in a caring and benevolent manner. The people are ignorant, but that can change. They are not stupid.” The priest was teaching me about spiritual politics, and I could feel the truth in his words. “Go on,” I requested, after another period of silence. “There is no more,” Pedro answered. “I have left that body, and I am resting.”

– Nhưng thầy tu và các nhà quý tộc có thể sẽ mất quyền lực. Nếu con người không nghe lời họ nữa thì sao? – Họ không thể. Sức mạnh thật sự đến từ sự thông thái. Trí tuệ đích thực là áp dụng sự thông thái đó trong cách cư xử nhân đạo và quan tâm đến con người. Con người khờ dại, nhưng có thể sửa đổi được. Họ không quá ngu xuẩn.Vị thầy tu đang rao giảng cho tôi nghe về chính sách tinh thần, và tôi có thể cảm nhận được sự thật trong từng lời nói đó. Sau một thoáng yên lặng, tôi yêu cầu thêm: – Nói tiếp đi. – Chẳng còn gì nữa. Tôi đã lìa khỏi thể xác đó rồi. Tôi đang nghỉ ngơi.

 

This surprised me. I had not asked him to leave. We had not experienced a death scene, and there was no jarring or traumatic event that might have spontaneously dislodged him. I remembered that he had entered this lifetime in an unusual way, confronting the huge stone face of the god of rain. Perhaps there was nothing more to be gained from examining that lifetime any further, and Pedro’s higher mind knew this. And so he left. He would have been a marvelous ruler.

Anh làm tôi ngạc nhiên. Tôi không hề yêu cầu anh rời bỏ. Chúng tôi không trải qua giai đoạn chết, không hề có sự kiện bi thảm hay khó chịu tự ý đánh bật anh ra khỏi đó. Tôi nhớ là anh đã bước vào kiếp sống đó một cách không bình thường, đối diện với gương mặt to lớn lạnh như đá của thần mưa. Có lẽ cũng không có gì hơn để thu thập thêm trong kiếp sống đó, và ở mức độ tâm thức cao hơn, Pedro biết được như vậy, nên anh rời bỏ. Chắc hẳn anh đã từng là nhà cầm quyền vĩ đại.

 

 * * *

 

 

   On February 13, 1633, Italian philosopher, astronomer and

   mathematician Galileo Galilei arrives in Rome to face charges of heresy

   for advocating Copernican theory, that the Earth moves around the Sun.

 

 

 

   The timeline of the Galileo spacecraft spans its

   launch in 1989 to the conclusion of its mission when it dove

   into and destroyed itself in the atmosphere of Jupiter in 2003.

 

 

 

   359 years later, the Church finally agreed. At a ceremony

   in Rome, Pope John Paul II officially declared that Galileo was right.

In November of 1992, Galileo was exonerated by the Church for his “accursed heresy,” which held that the earth was not the nucleus of the universe but that in fact the earth revolved around the sun. The investigation that cleared Galileo began in 1980 and lasted for twelve and one-half years. The work of the Inquisition in 1633 was finally undone three hundred and fifty-nine years later. Unfortunately, closed-mindedness is often undone even more slowly. All institutions seem to be closed-minded. Individuals who never question their assumptions and belief systems are similarly closed-minded. How can they assimilate new observations and new knowledge when their minds are blinded by beliefs and by untested old ideas? Years ago, while in a deep trance state, Catherine told me, “Our task is to learn, to become God-like through knowledge. We know so little. . .. By knowledge we approach God, and then we can rest. Then we come back to teach and help others.” Knowledge can only flow into minds that are open.

Năm 1992, Galileo được Giáo hội miễn tội “dị giáo”. Tư tưởng dị giáo này cho rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ, thật ra, trái đất quay chung quanh mặt trời. Việc điều tra để làm sáng tỏ tội danh của Galileo bắt đầu năm 1980 và kéo dài mười hai năm rưỡi. Tổ chức tòa án dị giáo năm 1633 cuối cùng được mở lại sau ba trăm năm mươi chín năm. Thật không may, tư tưởng hẹp hòi thường được cởi bỏ rất ư là chậm chạp. Dường như mọi thể chế đều mang tính hẹp hòi. Cá nhân con người không bao giờ đặt giả định và đức tin của họ hẹp hòi như vậy. Làm sao mà họ có thể hấp thụ những thông tin mới mẻ, những hiểu biết mới mẻ khi tâm trí họ quá u mê bởi những niềm tin và tư tưởng lỗi thời thiếu sự kiểm chứng? Sự thông thái chỉ có thể đi vào tâm trí khi tư tưởng rộng mở.

 

Sources:

Tài Liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/images/file/YRPlCFHe1ggQANQv/chuyentinhquanhieukiepluanhoi.pdf
  2. https://tienvnguyen.net/images/file/3LljBlHe1ggQAFM5/onlyloveisreal.pdf
  3. http://thuvienhoasen.org/images/file/KD6h3bSo0QgQAKUC/chuyen-tinh-qua-nhieu-kiep-luan-hoi.pdf
  4. Photo 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
  5. Photo 3a: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galileo_trajectory_Ida.svg
  6. Photo 3b: https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Galileo_(spacecraft)
  7. Photo 3c: https://www.newscientist.com/article/mg13618460-600-vatican-admits-galileo-was-right/