Chapter 13 – Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi – Only Love Is Real, The Story Of Soulmates Reunited – Song ngữ

English: Dr. Brian L. Weiss – 1996.

Việt ngữ: Vương Thị Minh Tâm.

Compile: Lotus group.


Chapter 13 – Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi – Only Love Is Real, The Story Of Soulmates Reunited

 

   William Wordsworth (7 April 1770 – 23 April 1850) was an English

   Romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, helped to launch the

   Romantic Age in English literature with joint publication Lyrical Ballads (1798).

 

Our birth is but a sleep and a forgetting;

The Soul that rises with us, our life’s star,

Hath had elsewhere its setting,

And cometh from afar,

Sống chỉ là giấc ngủ,

Linh hồn như ngôi sao chiếu mạng

Đứng bên ta, đang tỏa sáng,

Từ rất xa.

 

Not in entire forgetfulness

And not in utter nakedness,

But trailing clouds of glory do we come

From God who is our home.

Heaven lies about us in our infancy!

Không hoàn toàn quên lãng,

Không bày tỏ ngu ngơ.

Những áng mây lộng lẫy lượn quanh

Trên trời xanh, là nơi ta trú ngụ

Thiên đường rộng mở

Chờ đón ta từ thuở còn ngây thơ.

 

William Wordsworth

 

*   *   *

 

Despite her success in recalling several past lives, Elizabeth still ached with grief. Intellectually, she had begun to accept the concept of the continuity of the soul and the recurrence of consciousness in subsequent physical bodies. She had experienced the reunion of soul companions along this journey. But memories did not bring her mother back, not physically. She could not hug her and talk to her. She missed her mother dearly.

Dù thành công nhiều lần trong sự gợi nhớ về kiếp quá khứ, Elizabeth vẫn còn đau khổ. Về mặt tinh thần, cô bắt đầu chấp nhận khái niệm linh hồn bất diệt, sự tái hiện ý thức trong thân thể vật chất tiếp nối nhau. Cô đã trải nghiệm cuộc tái hợp của linh hồn trong các chuyến du hành này. Nhưng ký ức không mang người mẹ về lại cho cô, không theo quy luật tự nhiên. Cô không thể ôm bà hay nói chuyện với bà được nữa. Cô rất nhớ mẹ.

 

As Elizabeth came into the office for today’s session, I decided to try something different, something I had done with varying degrees of success with other patients. As usual, I would help her achieve a state of deep relaxation. I would then guide her in visualizing a beautiful garden, have her walk into the garden, and rest. As she was resting, I would suggest that a visitor was joining her in the garden and that Elizabeth could communicate with this visitor in thoughts, voice, vision, feelings, or in any other way.

Hôm nay cô đến phòng khám, tôi quyết định tìm điều gì khác biệt, điều gì mà tôi đã làm theo nhiều mức độ có hiệu quả cho bệnh nhân. Như thường lệ, tôi giúp cô đạt đến tình trạng hoàn toàn thư giãn. Rồi tôi hướng dẫn cô nhìn thấy một khu vườn đẹp, đưa cô đi dạo trong vườn, và nghỉ ngơi. Khi cô đang nghỉ, tôi đề nghị rằng có một vị khách đang ở cùng với cô trong khu vườn, và cô có thể nói chuyện với vị khách này qua tư tưởng, giọng nói, xúc cảm, hoặc bất cứ cách nào khác cũng được.

 

Everything that Elizabeth experienced after this point would come from her own mind, not from my suggestions. She sank deeply into the familiar leather recliner and quickly entered the tranquil hypnotic state. I counted backward from ten to one, deepening her level even more. She imagined herself walking down a spiral staircase. As she reached the bottom of the steps, she visualized the garden in front of her. She walked into the garden and found a place to rest. I told her about the visitor, and we waited.

Mọi chuyện mà Elizabeth trải nghiệm là tâm điểm sẽ đến từ trong tâm trí của cô, chứ không phải theo sự chỉ dẫn của tôi. Cô chìm sâu trong cái ghế tựa quen thuộc, rồi nhanh chóng đi vào tình trạng thôi miên yên tĩnh. Tôi đếm ngược từ mười xuống một, đào sâu thêm nữa mức độ của cô. Cô tưởng tượng mình đi xuống cầu thang xoắn. Khi cô vừa chạm đất, cô nhìn thấy khu vườn trước mặt cô. Cô bước vào khu vườn và tìm một nơi ngồi nghỉ. Tôi nói với cô về vị khách, và chúng tôi cùng đợi.

 

After a short while, she became aware that a beautiful light was approaching her. In the quiet office, Elizabeth began to cry softly. “Why are you crying?” I questioned. “It’s my mother. … I can see her in the light. She looks so beautiful, so young.” Now speaking directly to her mother, she added, “It’s so good to see you.” Elizabeth was smiling and crying at the same time. “You can talk to her; you can communicate with her,” I reminded Elizabeth. I did not say anything more at this point as I didn’t want to interfere with the reunion. Elizabeth was not recalling a memory, nor was she re-experiencing some event that had already occurred. This experience was happening now.

Một lúc sau, cô nhận ra một luồng ánh sáng tuyệt diệu đang tiến đến phía cô. Trong văn phòng yên tĩnh, Elizabeth bắt đầu khóc rưng rức. Tôi hỏi: – Sao cô lại khóc? – Đó là mẹ tôi… tôi có thể nhìn thấy mẹ trong ánh sáng. Trông bà rất trẻ và rất đẹp. Cô quay lại nói chuyện trực tiếp với mẹ cô: – Gặp mẹ con mừng quá. Cô vừa nói, vừa cười, vừa khóc. Tôi nhắc cô: – Cô nên nói chuyện với bà. Ngay lúc này, tôi không muốn nói gì thêm, tôi không nên xen vào cuộc tái hợp này. Elizabeth không phải đang gợi lại ký ức, không phải trải nghiệm nhiều sự kiện đã xảy ra trước đây. Cuộc trải nghiệm này hiện đang xảy ra.

 

The meeting with her mother was taking place vividly and emotionally in Elizabeth’s mind. That their reunion existed so powerfully in her mind conferred a considerable degree of reality to her experience. The potential to help her heal her grief was now present. We sat quietly for several minutes; the silence sometimes punctuated by small sighs. At times I could see a tear roll down Elizabeth’s cheek. She smiled frequently. Finally, she began to speak. “She is gone now,” Elizabeth said very calmly. “She had to go, but she will be back.”

Cuộc gặp gỡ với mẹ cô rất sống động, và trong tâm trí cô tràn đầy cảm xúc. Sự tái hợp của họ vốn đã tồn tại trong tư tưởng cô quá mạnh, cho nên đã mang lại một mức độ thực thụ đáng kể đối với cuộc trải nghiệm này. Một tiềm năng giúp cô chữa lành vết thương lòng đang hiện hữu. Chúng tôi ngồi yên vài phút, sự yên lặng đôi khi bị ngắt quãng bởi những tiếng thở dài nhè nhẹ. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô hay mỉm cười. Cuối cùng cô bắt đầu kể, rất bình tĩnh: – Mẹ tôi đã đi rồi. Mẹ phải đi, nhưng sẽ trở lại.

 

Elizabeth remained deeply relaxed with her eyes still closed as we continued to talk. “Did she communicate with you?” I asked. “Yes, she told me many things. She told me to trust in myself. She said, ‘Trust in yourself. I have taught you everything you need to know!’ ““What does this mean to you?” “That I must believe in my own feelings and not let others influence me all the time . . . especially men,” she replied emphatically. “She said that men have taken advantage of me because I didn’t believe in myself enough, and I let them. I gave them too much power, robbing myself at the same time. I must stop doing this. “ ‘We are all the same,’ she told me. ‘Souls are not male or female. You are as beautiful and as powerful as any other soul in the universe. Do not forget this; do not become distracted by their physical forms.’ This is what she said.”

Elizabeth còn rất thư giãn, đôi mắt cô khép hờ,chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện. Tôi hỏi: – Bà có nói chuyện với cô không? – Có. Bà nói rất nhiều. Bà dặn tôi phải tự tin lên. Bà nói rằng: “Hãy tin vào chính mình. Mẹ đã dạy con mọi thứ mà con cần phải biết!” – Điều này có nghĩa gì với cô không? Cô nhấn mạnh: – Rằng tôi phải tin vào cảm giác của chính mình. Không để người khác ảnh hưởng mình mọi lúc… nhất là đối với đàn ông. Bà nói rằng đàn ông hay lợi dụng tôi, vì tôi không đủ tự tin, và tôi để họ lợi dụng. Tôi ăn cắp sức mạnh của chính mình rồi đem cho họ quá nhiều. Tôi phải dừng lại thôi. Mẹ tôi nói rằng: “Chúng ta đều giống nhau. Linh hồn thì không có giới tính. Con cũng đẹp và đầy quyền năng biến hóa như mọi linh hồn trong vũ trụ. Đừng quên điều này: đừng bối rối vì hình thái vật chất.” Đó là những gì mẹ tôi đã nói.

 

“Did she tell you anything else?” “Yes, there is more,” she answered, but did not elaborate. “What?” I prodded. “That she loves me dearly,” Elizabeth added in a delicate way. “That she is fine. She is helping many souls on the other side. . . . She will still always be there for me. . .. There was one more thing.” “What is that?” “To be patient. Something will happen very soon, something important. And I must trust in myself.”

– Bà còn nói gì nữa không? – Vâng, còn nữa. Cô trả lời, nhưng không kể chi tiết. Tôi hỏi dồn: – Còn gì nữa? – Rằng mẹ rất thương tôi. Elizabeth nói thêm với vẻ rất tinh tế: – Rằng bà rất khỏe. Bà đang giúp đỡ nhiều linh hồn khác trong một cõi khác… Bà sẽ luôn luôn ở đó vì tôi… Còn một điều nữa. – Đó là gì vậy? – Hãy kiên nhẫn. Có điều gì đó sẽ đến với tôi, rất sớm thôi. Điều gì đó rất quan trọng. Tôi phải tin vào bản thân mình.

 

“What will happen?” “I don’t know,” she answered softly. “But when it does, I will trust myself,” she added with a resolve I had never noticed in her before.

– Cái gì sẽ đến? Cô dịu dàng trả lời: – Tôi không biết. Khi nó đến, tôi sẽ tự tin hơn. Cô nói trong quyết tâm, điều mà trước đây tôi chưa hề nhận thấy nơi cô.

 

*   *   *

 

Sitting in the green room of the “Donahue” show, I witnessed a stunningly surrealistic scene. There was Jenny Cockell, a forty-one-year-old woman from England, sitting with her son, Sonny, age seventy-five, and her daughter, Phyllis, who was sixty-nine years old at the time. Their story is far better and more convincing than Bridey Murphy’s, a famous landmark reincarnation case.

 

Ever since her early childhood, Jenny knew that in a recent past life she had died suddenly, leaving her eight children virtual orphans. She knew detailed facts about their early-twentieth-century lives in rural Ireland. Her name in that life was Mary.

 

Jenny’s family humored her, but there were not enough funds or interest to investigate the child’s fantastic stories of a life of crushing poverty and tragedy in Ireland decades ago. Jenny grew up not knowing if her vivid recollections were real or not.

 

Finally, Jenny had the resources to begin her research. She found five of the eight children of Mary Sutton, an Irish woman who died in 1932 from complications after the birth of her eighth child. Mary Sutton’s children confirmed many of Jenny’s incredibly detailed memories. They seemed convinced that Jenny was indeed Mary, their “dead” mother.

 

And I was watching their ongoing reunion, there in the green room of the “Donahue” show.

 

My mind shifted gears and I saw the beginning sequence of the old “Ben Casey” television show. This was a medical show in the late fifties or early sixties. My mother, in her subtle way, encouraged me to watch this program, relentlessly influencing me to choose medicine as my career.

 

The “Ben Casey” show always began with universal symbols, and the aged neurosurgeon mentor of the young Dr. Ben Casey intoned, “Man . . . Woman . . . Birth . . . Death . . . Infinity.” Or something very much like this. Universal mysteries, unanswerable riddles. Sitting in the green room just prior to going on “Donahue” as an expert on past-life memories, I was getting the answers that had eluded young Ben Casey and all the others.  

 

Man? Woman? In the course of our lifetimes, we change sexes, religions, and races in order to learn from all sides. We are all in school here. Birth? If we never really die, then we are never really born. We are all immortal, divine, and indestructible. Death is nothing more than walking through a door into another room. We keep returning in order to learn certain lessons, or traits, such as love . . . forgiveness . . . understanding . . . patience . . . awareness . . . nonviolence. . . . We have to unlearn other traits, such as fear . . . anger . . . greed . . . hatred . . . pride . . . ego . . . which result from old conditioning. Then we can graduate

and leave this school. We have all the time in the world to learn and unlearn. We are immortal; we are infinite; we have the nature of God.

 

As I watched Jenny and her aged children, even more came to me.

 

“Whatsoever a man soweth, that shall he also reap.” The concept of karma is stated virtually word for word in all the great religions. This wisdom is ancient. We are responsible to ourselves, to others, to the community, and to the planet.

 

Propelled by her need to care for and to protect her children, Jenny was pulled back to them once again. We never lose our loved ones. We keep coming back, together and together again. What a powerful reuniting energy love is.

 

 

Sources:

Tài Liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/images/file/YRPlCFHe1ggQANQv/chuyentinhquanhieukiepluanhoi.pdf
  2. https://tienvnguyen.net/images/file/3LljBlHe1ggQAFM5/onlyloveisreal.pdf
  3. http://thuvienhoasen.org/images/file/KD6h3bSo0QgQAKUC/chuyen-tinh-qua-nhieu-kiep-luan-hoi.pdf
  4. Photo 2: https://en.wikipedia.org/wiki/William_Wordsworth