Cậu bé Trong Siêu Thị – The child in the supermarket – Song ngữ

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

 

Chương 1: Hoàn Hảo Và Khuyết Điểm – Perfection and guilt

 08. The child in the supermarket – Cậu bé Trong Siêu Thị

 

I tell my ‘jailbird buddies’ never to think of themselves as criminals, but as someone who has done a criminal act. Because if they are told they are criminals, if they are treated as criminals and if they believe they are criminals, they become criminals. That’s how it works.

Tôi nói với các tù nhân thân thiết “Jailbird buddies” của tôi là đừng bao giờ nghĩ mình là tội nhân, mà là người có hành động có lỗi nào đó. Bởi vì nếu họ được gọi là tội nhân, đối xử như một tội nhân và nghĩ rằng mình là tội nhân, họ sẽ trở thành tội nhân. Sự việc là như vậy đó.

 

A young boy dropped a carton of milk at the supermarket checkout and it split open, spilling milk all over the floor. ‘You stupid child!’ said the mother.

Có một cậu bé đánh rơi hộp sữa tại quầy tính tiền ở siêu thị. Hộp sữa văng tung tóe. Mẹ cậu la “Đồ hư!”

 

In the very next aisle, another boy dropped a carton of honey. It broke open too, spreading honey over the floor. ‘That was a stupid thing you did,’ said his mother.

Tại quầy kế bên có một cậu bé bị đánh rơi chai mật ong. Chai cũng bị vỡ và mật chảy ra sàn. Mẹ nó bảo: “Con đã làm điều hư”.

 

The first child has been classified stupid for life; the other has had only one fault pointed out. The first will probably become stupid; the other will learn to stop doing stupid things.

Cậu bé thứ nhất bị xếp vào hạng hư đốn; còn cậu thứ hai được chỉ ra lỗi hư của cậu. Cậu thứ nhất có thể sẽ trở nên hư đốn; còn cậu thứ hai sẽ học không làm những việc hư hại nữa.

 

I ask my jailbird buddies what else they did the day of their crime? What else did they do the other days of that year? What else did they do the other years of their life? Then I repeat the story of my brick wall. There are other bricks in the wall that represent our life apart from our crimes. In fact, the good bricks are always many, many more than the bad. Now, are you a bad wall deserving destruction? Or are you a good wall with a couple of bad bricks, just like the rest of us?

Tôi hỏi các bạn tù của tôi rằng họ có làm điều gì khác không trong hôm họ gây tội? Họ có làm điều gì khác không trong những ngày khác của năm đó? Họ có làm điều gì khác trong những năm khác của cuộc đời họ? Rồi tôi thuật lại câu chuyện bằng chuyện bức tường có 2 viên gạch lệch” (xem chuyện “Hai viên gạch lệch”, số 1). Trên tường có nhiều viên gạch khác tượng trưng cho cuộc đời ta ngoại trừ hai viên gạch lệch. Vả lại có nhiều và rất nhiều so với gạch lệch. Vậy thì bạn có phải là bức tường xấu đáng được phá hủy chăng? Hay là bạn là bức tường tốt với vài viên lệch, như hầu hết chúng ta?

 

A few months after I became abbot and stopped visiting jails, I received a personal phone call from one of the prison officers. He asked me to come back. He gave me a compliment I will always treasure. He told me that my jailbird buddies, my students, once they had finished their sentences, never returned to jail.

Vài tháng sau tôi trở thành sư trụ trì nên không còn ghé thăm các nhà tù nữa. Ngày nọ tôi nhận được cú điện thoại của một nhân viên quản tù mời tôi trở lại với lời ca tụng mà tôi luôn luôn trân quý. Ông nói rằng các bạn tù của tôi, các học trò của tôi, không có ai trở vô tù nữa sau khi họ mãn hạn.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a878/chuong-1-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://sebgrynko.medium.com/what-is-done-is-finished-3c983e44b57d
  4. https://lifehopeandtruth.com/change/repentance/how-to-deal-with-guilt-and-shame/
  5. https://www.crowdstreet.com/resources/topics/investing/class-a-b-c