Các con không được ích kỷ – The Fox and the Otters – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

 

Con Cáo và Rái cá – The Fox and the Otters

 

 

“A fox’s wife wanted to eat some fresh fish.

He foxes tried to find some for her near the river.

He saw two otters at the river dragging along a big fish.

Both wanted the best parts of the fish.

The fox watched them for a short time.

Then he went up to ask if he could divide the fish for them.

The otters were delighted.

Vợ của cáo muốn ăn một ít cá tươi.

Cáo cố tìm cá tươi cho vợ trên khúc sống gần đó.

Cáo nhìn thấy hai con rái cá đang giành nhau một con cá to tại bờ sông.

Cả hai ai cũng muốn mình được hưởng phần cá tốt nhất.

Cáo quan sát hai con rái cá đang giành nhau một lúc.

Rồi cáo đi đến và hỏi liệu cáo có thể giúp chúng chia cá được không.

Hai con rái cá vui vẻ nhận lời.

 

“The fox divided the fish into three pieces.

He gave the head to one otter

And the tail to the other.

While the otters were thinking,

How the fox would divide the best part of the fish,

The fox ran away with it.

The otters had only themselves

To blame for being so selfish.”

Cáo chia cá làm ba phần.

Cáo đưa phần đầu cho con rái cá này,

Còn khúc đuôi đưa cho con rái cá kia.

Trong khi hai con rái cá đang suy nghĩ,

Cáo chia phần cá ngon nhất cho mình,

Cáo đã bỏ chạy với phần cá ngon nhất trên tay.

Cả hai con rái cá chỉ biết

Trách mình vì đã trở nên quá ích kỷ.

 

Advice – Lời khuyên

 

Do not be selfish, share with others.

Không được ích kỷ, hãy chia phần cho những người khác.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://mommybaby.net/article/377/the-fox-and-the-otters.html
  2. https://br.pinterest.com/pin/323555554448463590/
  3. http://thuvienhoasen.org/p114a3534/nhung-cau-chuyen-duc-phat
  4. https://bhikkhucintita.files.wordpress.com/2016/08/keystageone.pdf