Các con không được đánh nhau – The Snake’s Head and Tail – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way group.

 

Đuôi rắn và đầu rắn – The Snake’s Head and Tail – Do not fight with each other.

 

 

It hurts both sides when you quarrel

Sẽ làm tổn thương cả hai nếu chúng ta tranh cãi nhau.

 

“The snake’s tail had a fight with its head.

The tail said, “You have led me for so long.

Now it’s time for me to lead you.”

“Đuôi rắn đã đánh nhau với đầu rắn.

Đuôi rắn nói, “Ngươi đã dẫn ta đi quá lâu rồi.

Bây giờ đến lượt ta sẽ dẫn ngươi đi.”

 

The head said,

“I should be the leader. I have eyes and a mouth.”

The tail said,

“You need me to move. Without me, you can’t go anywhere.”

Đầu rắn nói,

“Ta là chỉ huy, ta có mắt và có miệng.”

Đuôi rắn đáp lại,

“Ngươi cần ta để bò, nếu không có ta, ngươi không thể đi đến bất kì nơi đâu.”

 

Then the tail grabbed a tree branch and would not let go.

The snake’s head gave up and let the tail be the leader.

The head did not want to help the tail.

The tail could not see where it was going.

Then, it fell into a fire pit. The snake was burnt to death.

Không may đuôi rắn bị mắc kẹt trong cành cây và không thể thoát ra được.

Đầu rắn từ chối giúp đỡ và để cho đuôi rắn chỉ huy.

Đầu rắn không muốn giúp đỡ đuôi rắn.

Đuôi rắn không thể nhìn thấy đường để đi.

Rồi rắn rơi vào đám lửa. Rắn bị cháy đến chết.

 

Advice – Lời khuyên

 

It hurts both sides when you quarrel.

Sẽ làm tổn thương cả hai nếu chúng ta tranh cãi nhau.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.huffingtonpost.com/paul-rosolie/on-filming-eaten-alive-in_b_6251208.html
  2. http://srelherp.uga.edu/snakes/diapun.htm
  3. http://www.chilehumor.com/peleas-de-animales/
  4. http://thuvienhoasen.org/p114a3534/nhung-cau-chuyen-duc-phat
  5. https://bhikkhucintita.files.wordpress.com/2016/08/keystageone.pdf