Buông bỏ cảm giác tội lỗi, mãi mãi – Letting go of guilt, forever – Song ngữ

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.


Chương 1: Hoàn Hảo Và Khuyết Điểm – Perfection and guilt

 10. Letting go of guilt, forever – Buông bỏ cảm giác tội lỗi, mãi mãi

 

The most difficult stage of the journey out of guilt is convincing ourselves that we deserve to be forgiven. The stories given so far are there to assist us, but the final step out of the prison is made alone.

Cái bước khó nhất để ra khỏi tội lỗi là thuyết phục chính mình rằng mình đáng được tha thứ. Những câu chuyện tôi kể trên chỉ để hỗ trợ cho chúng ta còn bước cuối cùng để thoát ra phải được mỗi cá nhân thực hiện.

 

When he was still a young boy, a friend of mine was playing with his best friend on a pier. For a joke, he pushed his friend into the water. The friend drowned. For many years that young man lived with crippling guilt. The drowned friend’s parents lived next door. He grew up knowing that he had deprived them of their son. Then one morning, as he told it to me, he realized he didn’t need to feel guilty any more. He walked out of his own prison into the warm air of freedom.

Hồi nhỏ tôi có người bạn cùng chơi với một bạn thân của anh trên cầu tàu. Giỡn, anh xô bạn mình xuống sông. Bạn anh bị chết đuối. Trong nhiều năm chàng thanh niên trẻ này sống với mặc cảm tội lỗi làm què quặt tuổi xuân anh. Cha mẹ của anh bạn bị chết đuối sống cạnh nhà anh. Anh cứ nghĩ mình đã giết mất đứa con của họ. Rồi vào một buổi sáng nọ lúc anh kể chuyện đó với tôi, anh nhận thức rằng mình không cần phải mặc cảm tội lỗi nữa. Anh đã bước ra khỏi ngục tù của chính mình để đi vào không khí ấm áp của tự do.

 

End chapter 1 – Hết chương 1

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a878/chuong-1-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://www.tamigreen.com/blog/2019/4/13/letting-go-of-guilt
  4. https://www.newyorker.com/magazine/2019/04/22/guantanamos-darkest-secret