Buddhist Study Stage II – Phật Học Cấp II

English: Jing Yin Ken Hudson

Vit ng: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Middle Way Group

00. Mc Lc – Pht Hc Cp II – Buddhist Study Stage II – Song ng

pastedGraphic.png

  00. Mc Lc – Pht Hc Cp II – Song ng

Pht Hc Cp II – Buddhist Study Stage II

Mc Lc – Contents 

0I. Li gii thiu Introduction

ĐC PHT THE BUDDHA 

1. Nơi ra đi ca thái t  The birth place of the prince 
2. Tui thơ ca thái t Childhood of the prince 
3. Thi niên thiếu và vic hc tp ca thái t Youth and education of the prince 
4. Bn cái nhìn The four sights 
5. S t b Renunciation 
6. Câu hi The quest 
7. Giác ng Enlightenment
8. Lãnh đo các tỳ kheo Chief monks 
9. Lãnh đo tỳ kheo ni Chief nuns 
10. Nhng cư sĩ xut chúng Outstanding Lay Followers 
11. Nhng ngày cui cùng ca Đc Pht The Buddha’s Last Days 

THE DHARMA – PHÁP

1. Chân lý cao quý th Nht: S kh đau 
The First Noble Truth: Suffering (Dukkha) 
2. Chân lý cao quý th Hai: Nguyên nhân ca s kh đau
The Second Noble Truth: The cause of suffering 
3. Chân lý cao quý th Ba: Chm dt kh đau
The Third Noble Truth: The end of suffering 
4. Chân lý cao quý th Tư: Con đường chm dt kh đau
The Fourth Noble Truth: Path leading to the end of suffering 

TĂNG ĐOÀN – THE SANGHA  
Nương ta Tam bThe Threefold Refuge
Năm gii hnh The Five Moral Precepts 
Biu tượng Đo PhSymbols in Buddhism
Cư sĩ The Laity 
L hi Pht giáo Buddhist Festivals 
Đo Pht trên thế giBuddhism in the World 

NHNG CÂU CHUYN V ĐO PHT – THE BUDDHIST STORIES
Ki Sa Gau Ta Mi Kisa Gautami Chân lý cao quý thứ Nhất — Khổ đau The First Noble Truth — Suffering (Dukkha) 
Cái by kh The Monkey Trap Chân lý cao quý thứ Hai — Nguyên nhân của khổ đau The Second Noble Truth — The cause of suffering 
Người tỳ kheo hnh phúc A Happy Monk
Chân lý cao quý thứ Ba— Chấm dứt khổ đau The Third Noble Truth — The end of suffering 
Cái bè Raft Chân lý cao quý thứ Tư — Con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ 
The Fourth Noble Truth — Path leading to the end of suffering 
Ngươi không th làm bn bàu tri You Cannot Dirty the Sky
Nói đúng — Tránh dùng những từ ngữ thô lỗ khi nói chuyện 
Right Speech — Avoid using harsh words in speech 
Con chim cút dũng cm The Brave Quail
Giới thứ Nhất  — Không sát sinh The First Precept — No killing 
Thói quen xu ca người ln Habit of Committing Adultery
Giới thứ Ba — Không quan hệ tình dục bừa bãi The Third Precept — No sexual misconduct 
Con rui và con voi A Fly and an Elephant
Giới thứ Năm  — Tránh uống rượu và sử dụng chất ma túy The Fifth Precept — Avoiding intoxicant drinks and drugs 
Người cư sĩ vi phm Năm gii lut A Layman who Violates the Five Precepts
Sự tuan trọng của giữ giới luật The importance of keeping to the precepts 
Con voi  Na La Gi Ri The Elephant Nalagiri
Yêu thương – lòng từ bi Loving-Kindness 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. NGHIÊN CỨU ĐẠO PHẬT – SÁCH DÀNH CHO THIẾU NHI
    Nguồn dịch: Sách của Quỹ Giáo Dục Đạo Phật Anh Quốc
  2. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350