Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ – Repaying One’s Parents – Song ngữ

English: Nyanaponika Thera – Bhikkhu Bodhi

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến

Compile: Lotus group

 

Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ – Repaying One’s Parents

 

 

I declare, O monks, that there are two persons one can never repay. What two? One’s mother and father.

Nầy các Tỳ Kheo, Như Lai nói rằng có hai người mà ta không bao giờ có thể đền đáp công ơn hết được. Hai người đó là hai người nào? Đó là mẹ và cha.

 

Even if one should carry about one’s mother on one shoulder and one’s father on the other, and while doing so should live a hundred years, reach the age of a hundred years; and if one should attend to them by anointing them with salves, by massaging, bathing and rubbing their limbs, and they should even void their excrements there – even by that would one not do enough for one’s parents, one would not repay them.

Cho dù khi ta cõng bà mẹ trên một vai và cõng ông bố trên vai kia suốt một trăm năm, sống cho đến khi một trăm tuổi; cho dù khi ta săn sóc bố mẹ, xoa bóp dầu nóng để bố mẹ khỏi đau nhức, đấm bóp, tắm rửa, chà rửa tay chân, ngay cả lau dọn phân và nước tiểu do bố mẹ phóng uế, như thế cũng vẫn chưa làm tròn bổn phận để trả công ơn cha mẹ.

 

Even if one were to establish one’s parents as the supreme lords and rulers over this earth so rich in the seven treasures, one would not do enough for them, one would not repay them. What is the reason for this? Parents do much for their children: they bring them up, feed them, and guide them through this world.

Giả dụ ta có thể đưa bố mẹ lên làm vua chúa, hay là làm người lãnh đạo cầm quyền giầu có với bẩy loại báu vật, như thế cũng vẫn chưa làm tròn bổn phận để trả công ơn bố mẹ. L‎ý do tại sao như thế? bởi vì bố mẹ đã tạo nhiều công ơn cho con cái: bố mẹ đã nuôi nấng cho con khôn lớn, và dẫn dắt con trên đường đời.

But, O monks, one who encourages his unbelieving parents, settles and establishes them in faith; who encourages his immoral parents, settles and establishes them in virtue; who encourages his stingy parents, settles and establishes them in generosity; who encourages his ignorant parents, settles and establishes them in wisdom – such a one, O monks, does enough for his parents: he repays them and more than repays them for what they have done.

Nầy các Tỳ Kheo, tuy nhiên, đối với những bố mẹ không có niềm tin, người con có thể khuyến khích bố mẹ bằng cách tạo cơ hội và gây dựng cho bố mẹ có niềm tin vững chắc vào Tam Bảo; đối với những bố mẹ không sống theo đạo đức, người con có thể khuyến khích bố mẹ bằng cách tạo cơ hội và gây dựng cho bố mẹ sống đời đức hạnh; đối với những bố mẹ sống keo kiệt, người con có thể khuyến khích bố mẹ bằng cách tạo cơ hội và gây dựng cho bố mẹ sống đời rộng lượng; đối với những bố mẹ sống thiếu hiểu biết, người con có thể khuyến khích bố mẹ bằng cách tạo cơ hội và gây dựng cho bố mẹ sống đời hiểu biết và khôn ngoan – nầy các Tỳ Kheo, được như thế, những người con nầy đã làm đầy đủ bổn phận: họ đã hoàn toàn trả hiếu, bởi vì công ơn của những người con nầy nay đã hơn hẳn công ơn của bố mẹ họ đã làm.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.bps.lk/olib/wh/wh155-u.html#S12
  2. http://tienvnguyen.net/p154a284/bao-dap-cong-on-cha-me-kinh-tang-chi-bo-repaying-one-s-parents-anguttara-nikaya
  3. https://www.google.com/search?q=Báo+Đáp+Công+Ơn+Cha+Mẹ+images