Bài số 8 – Xuất gia – Renunciation – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

 

Bài số 8 – Xuất gia – Renunciation

1. Leaving the palace – Rời cung điện

 

The king said to Siddhartha,

I am growing old and am no longer able to rule the kingdom alone.

It is time for you to rule.

Vua nói với Tất Đạt Đa,

“Ta đã già và không còn sức để cai trị triều đình nữa.

Đây là lúc con phải thay ta.”

 

Siddhartha said, “I shall gladly do so if you can promise me three things — that I would never become old, that I would never get sick, and that I would never die. If you cannot fulfill these wishes, then let me go.”

Tất Đạt Đa nói, “Thưa cha, con rất vui để làm việc đó, nếu vua cha có thể hứa cho con ba điều. Đó là con sẽ không bao giờ già, không bao giờ bị ốm và không bao giờ chết. nếu cha không làm được những điều này thì hãy cho con làm theo ý con.”

 

The king knew that he could not make such promises.  Still he could not bear to part with his son. “Guard the gates day and night so the prince cannot escape,” he ordered the guards. But this did not make the prince change his mind about seeking the truth.

Nhà vua biết rằng không thể thực hiện những điều hứa như vậy. Nhưng nhà vua không thể cam lòng, nên đã ra lệnh cho lính “Hãy canh cổng ngày đêm và không để thái tử bỏ trốn.” Điều này vẫn không làm cho thái tử từ bỏ ý định tìm kiếm chân lý cho mình.

 

One night, Siddhartha quietly entered the chamber where Yasodhara and Rahula were sleeping. He wanted to have one last look at his wife and son. He did not wake them up for fear that Yasodhara would try to persuade him to stay. With great sadness, he left the room. His decision to leave the palace did not mean that he did not love his wife and son; it meant that his love for the beings in the world was greater.

Một ngày kia, Tất Đạt Đa lặng lẽ vào phòng công chúa và Ra Hu La đang ngủ. Thái tử muốn  nhìn thấy vợ và con mình lần cuối. Thái tử không đánh thức họ dạy, vì sợ rằng Da Du Đa La sẽ cố thuyết phục thái tử ở lại. Thái tử rời phòng ngủ với tâm trạng buồn bã. Thái tử quyết định rời cung điện. Điều đó, không có nghĩa rằng thái tử không yêu thương vợ con mình, mà là tình yêu của thái tử ở trong thế giới lớn hơn.

 

In the still of night, Siddhartha and Channa quietly slipped away from the palace, riding Kanthaka. The palace guards had fallen asleep. Kanthaka jumped over the city wall, carrying Siddhartha and Channa on his back. Once out of the city, Siddhartha stopped for a last look at Kapilavatthu, the place he had spent so many happy years, now bathed in moonlight. His decision had been made.

Mãi đến khuya, Tất Đạt Đa và Cha Na cưỡi trên con Kan Tha Ka lặng lẽ trốn khỏi cung điện. Lúc này, lính canh cung điện đang say ngủ. Kan Tha Ka nhảy qua cổng thành, mang theo thái tử và Chan Na trên lưng. Ra khỏi cung điện, Tất Đạt Đa dừng lại nhìn lần cuối cùng điện, nơi thái tử trải qua những năm tháng hạnh phúc. Lúc này ánh trăng tỏa sáng mọi nơi. Quyết định xuất gia của Thái tử đã được thực hiện.

2. A wandering holy man – Người đạo sĩ hành đạo

 

All night, they travelled south. At dawn, they came to the banks of a river. Kanthaka crossed it in one leap.

Once across, Siddhartha said, “We’re safe here. Let us stop and rest.”

Suốt đêm, họ đi về phía Nam. Lúc bình minh, họ đã đến bên bờ sông.

Sau khi Kan Tha Ka nhảy qua sông,

Tất Đạt Đa nói, “Chúng ta đã an tòan ở đây. Chúng ta hãy dừng và nghĩ ngơi.”

 

Siddhartha took his sword and cut off his princely locks. Then he exchanged his royal clothes for the garment of a hunter who was passing by. He handed his hair and royal ornaments to Channa saying, “Return to the palace with Kanthaka and give these to the king. Tell him that what I am doing is for the benefit of all beings.” Siddhartha was twenty-nine years old. From then on he was known as the sage, Gautama.

Tất Đạt Đa lấy gươm và cắt lọn tóc của mình và cởi bỏ áo quần hòang tộc, cải trang thành  người đi săn thú. Thái tử cầm lọn tóc của mình và vật trang sức hoàng gia đưa cho Chan Na và nói “ Hãy trở về cung điện với Kan Tha Ka  và đưa những thứ này cho nhà vua. Nói với nhà vua rằng, ta làm đang làm những điều đem lại lợi ích cho mọi người.”Lúc bấy giờ, Tất Đạt Đa 29 tuổi. Kể từ đó Tất Đạt Đa được biết với cái tên nhà hiền triết, Gau Ta Ma. (Cồ Ðàm)

 

When the king heard the news of his son becoming a sage, he said to his guards, “Go and bring the prince back.” Gautama had been wandering from one place to another, so it took the guards a while to find him. When they saw him, they begged, “Please return to the palace.

Khi nhà vua nghe tin con trai của mình trở thành một hiền triết, nhà vua sai các lính canh, “ Đi tìm và mang thái tử về cho ta”.  Gau Ta Ma đã đi từ nơi này đến nơi khác vì vậy lính canh phải tốn nhiều công sức đi tìm. Khi thấy thái tử, họ cầu xin, “Xin thái tử hãy trở về cung điện”

 

Gautama refused. “Only after I have realized the truth and found the way to help end suffering of the world shall I return.” Five of the men remained with him.

Gau Ta Ma từ chối và nói “Sau khi ta tìm thấy chân lý và cách thức chấm dứt  khổ  đau của con người ta, sẽ trở về nhà.” Không thể lay chuyển được ý chí của thái tử, năm người lính tự nguyện đi theo làm bạn tu hành cùng thái tử.

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350
  2. http://www.slideshare.net/zoewebs/00-lifeofbuddha-140901-rev06-part3