Bài số 6 – Tuổi trẻ và học tập của thái tử – Youth and education of the prince – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

 

Bài số 6 – Tuổi trẻ và học tập của thái tử – Youth and education of the prince

 

1. Going to school – Đi học

Siddhartha was now eight years old. He was happy because this was his first day of school. He got up early and scrubbed his face very clean and neatly combed his hair. He heard footsteps down the hall. He stood up on his toes so he would look taller and smiled from ear to ear. He was ready to meet his teacher. The wisest teacher in the kingdom had been chosen and Siddhartha was eager to learn many things. He had his long writing stick and slate ready.

Khi Tất Đạt Đa lên 8 tuổi. Thái tử rất vui mừng khi biết thái tử sẽ bắt đầu được đi học. Thái tử dậy sớm, rửa mặt và chải tóc gọn gàng. Thái tử lắng nghe tiếng chân bước vào cung điện. Thái tử đứng nhón chân cho cao hơn và lắng nghe. Thái tử đang chờ được gặp thầy giáo. Người thầy thông thái nhất trong cung điện được chọn để dạy thái tử và Tất Đạt Đa hăm hở muốn học được nhiều thứ. Thái tử có một cây bút dài và một bàn đá để học.

 

A gentle man with sparkling eyes entered the room.

He spoke in a kind voice, “My name is Visvamitra.

I shall teach you about the sun, moon and stars in the heavens.

We shall gather rocks and learn the signs for rain.

You will learn to copy the calls of animals and learn how they live.

I shall teach you to write verses about the seasons,

And much more.

You will also learn good manners.”

Một người đàn ông lịch thiệp với cặp mắt sáng bước vào phòng.

Ông ấy thân mật nói,“Thầy tên  là Tỳ Xa Mật Đa La.

Thầy sẽ dạy cho thái tử về mặt trời, mặt trăng và các vì sao trên trời.

Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và học về hiện tượng mưa.

Thái tử cũng sẽ học cách bắt chước tiếng kêu và cách sống của động vật.

Thầy sẽ dạy cho thái tử viết những bài văn về các mùa trong năm,

Và nhiều điều khác nữa.

Thái tử cũng học để đối xử tốt hơn.”

 

2. Meeting Kanthaka horse – Gặp ngựa Kan Than Ka

One day the king came into the classroom,

Siddhartha, I have a surprise for you. Look out the window.”

Siddhartha clapped his hands with joy,

For there, poking its head through the window,

Một ngày kia, nhà vua ghé vào lớp học nói,

“Tất Đạt Đa, cha có điều bất ngờ dành cho con. Con hãy nhìn ra ngòai cửa sổ.”

Tất Đạt Đa vỗ tay vui thích,

Khi nhìn ra ngòai của số, thấy một con ngựa trắng như tuyết.

 

Oh, thank you! What a wonderful present!”

At first the horse was afraid,

So Visvamitra taught Siddhartha how to feed it and stroke its head.

“I shall call you Kanthaka.”

Soon Kanthaka was encouraging Siddhartha to run and play with him.

“Ồ, cảm ơn cha! Đây là món quà tuyệt với.”

Thọat đầu, con ngựa sợ hãi,

Thầy Sằn Ðề Ðề Bà đã dạy cho Tất Đạt Đa làm thể nào để cho ăn và thuần dưỡng. “Con sẽ gọi con ngựa này tên là Kan Tha Ka.”

Không lâu, Kan Tha Ka đã bằng lòng cho Tất Đạt Đa chạy và chơi với nó.

Siddhartha studied harder than ever now,

So that he would have time after his lessons to ride with his teacher.

They would ride quietly through the forests and follow animal tracks high into the foothills. Often they would come across animals that were hungry or hurt.

Visvamitra taught Siddhartha how to take care of them.

He learnt to ride Kanthaka very well.

They leapt across wide rivers and raced like the wind.

Tất Đạt Đa học chăm chỉ hơn lúc nào hết,

Để dành thời gian sau khi học tập, cưỡi ngựa với thầy giáo.

Họ lặng lẽ cưỡi ngựa băng qua những khu rừng và đuổi theo những con thú vào tận rừng sâu. Họ thường bắt gặp những con thú bị đói hoặc bị thương.

Thầy giáo Tỳ Xa Mật Đa La dạy cho Tất Đạt Đa làm thế nào để chăm sóc chúng.

Thái tử học cưỡi con Kan Tha Ka rất giỏi.

Họ băng qua những con sông và chạy nhanh như gió.

 

3. Training as a warrior – Huấn luyện như là một chiến binh

 

The king shook his head and said to Visvamitra,

My son is too kind-hearted.

I want him to become a fearless warrior,

So he can defend the kingdom.

It is time for him,

To learn to fight.”

Nhà vua trầm ngâm nói với Tỳ Xa Mật Đa La,

“Con trai ta có trái tim quá nhân hậu.

Ta muốn thái tử trở thành một chiến binh can đảm

Để có thể bảo vệ ngai vàng.

Từ bây giờ,

Thầy hãy dạy cho thái tử cách chiến đấu.

 

The prince learnt to shoot arrows and drive chariots.

He was taught how to use swords and clubs and how to wrestle. All this training made him strong. He was always a good sport and never boasted of his strength as the other young princes did. His playmates played fighting games, but Siddhartha never joined them. They jeered at him for being a coward and told the king:

Siddhartha is not a good fighter.”

Thái tử học bắn cung và đánh xe ngựa.

Thái tử cũng học làm thế nào sử dụng gươm và gậy và làm thế nào để vật ngã đối phương. Tất cả những bài huấn luyện này làm cho thái tử mạnh mẽ. Thái tử luôn đam mê thể thao và không bao giờ khoe khoan sức mạnh của mình với các em của mình. Các bạn học của thái tử chơi những trò đánh nhau nhưng Tất Đạt Đa không bao giờ tham gia. Họ chế giễu thái tử là hèn nhát và thưa với nhà vua:

”Tất Đạt Đa không phải là một chiến binh giỏi.”

 

Elephants were used in war at that time so the prince learnt the art of riding them. He treated them kindly, unlike other princes who were cruel to them.

Thái tử học cách cưỡi những con voi được dùng trong chiến tranh. Thái tử đối xử với chúng tốt bụng, không giống như các thái tử khác, luôn thô lỗ với chúng.

One day Visvamitra spoke to the king, “I have taught Siddhartha all that he needs to know to become a future king. He is brave and strong, yet gentle. He is wise and treats everyone fairly. As a student, he has been considerate towards his classmates and has never failed to pay due respect to his teacher.”

Một ngày kia, thầy giáo Sằn Ðề Ðề Bà tâu với vua,” Thần đã dạy tất cả những điều mà thái tử cần biết để trở thành một vị vua trong tương lai. Thái tử can đảm, mạnh mẽ và lịch thiệp. Thái tử thông minh và đối xử với mọi người công bằng. Khi đi học, thái tử coi trọng các bạn trong lớp và không bao giờ thất lễ với thầy giáo của mình.

 

4. The three palaces Ba cung điện

Siddhartha’s kind and thoughtful nature greatly disturbed the king, who often thought about the prediction of Asita.  He decided to make absolutely certain that his son did not see any sign of unhappiness that would one day make him give up his royal pleasures. The king did everything he could to make his son happy. He told Queen Pajapati, “I shall have three royal palaces built for the prince. The first will be built from perfumed wood. It will be warm in the winter season. The second will be built of cool marble, to be used during summer. The third will be of brick, for the rainy season.”

Lòng tốt và lòng thương người của Tất Đạt Đa làm nhà vua bối rối, luôn nghĩ đến lời tiên đoán của A Tư Đà. Nhà vua quyết định bằng mọi cách không để thái tử nhìn thấy những hình ảnh không vui, có thể làm thái tử từ bỏ những hoa lệ của cung đình vào ngày nào đó. Nhà vua làm  mọi thứ để thái tử hạnh phúc, nhà vua nói với Hòang hậu Ba Xà Đề,“ Ta sẽ xây ba cung điện cho thái tử. Cái thứ nhất được làm bằng gỗ thơm, nó sẽ ấm cúng vào mùa đông. Cái thứ hai sẽ được xây bằng đá cẩm thạch, được dùng vào mùa hè. Cái thứ ba sẽ được xây bằng gạch, dùng cho mùa mưa.

To make life even more pleasant, the king created beautiful parks with lovely pools where swans and fish swam and lotus flowers bloomed. He told the servants, “Clear away all the old flowers and dead leaves in the garden.” He did not want the Prince to see anything ugly.

Để cuộc sống  thoải mái, nhà vua ra lệnh làm một công viên đẹp có hồ nước dễ thương, có thiên nga và cá bơi tung tăng và hoa sen nở rộ. Nhà vua bảo người hầu “ Dọn sạch tất cả những bông hoa già và những chiếc là rụng trong vườn.” Nhà vua không muốn thái tử nhìn thấy bất kỳ điều không hài lòng nào.

 

All the servants in the palaces were young, healthy and beautiful. Royal entertainers had been ordered to sing and dance all day. They were never to appear tired or unhappy.  No one was allowed to talk about pain or suffering.

The king ordered walls to be built around the palaces.  He instructed the guards, “Siddhartha is not to leave without my consent!”

Tất cả người hầu trong cung điện đều trẻ, khỏe và đẹp. Những người phục vụ giải trí trong cung điện được lệnh ca  hát và nhảy múa suốt ngày. Họ không được biểu lộ sự mệt mỏi hoặc buồn rầu. Không một người nào nói chuyện về bệnh tật và đau ốm.

Vua ra lệnh xây các bức tường quanh cung điện. Lệnh cho lính canh, “ Tất Đạt Đa không được ròi khỏi cung điện mà không có lệnh của ta.”

He instructed the guards, “Siddhartha is not to leave without my consent!”

Lệnh lính canh, “Tất Đạt Đa không được ròi khỏi cung điện mà không có lệnh của ta.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.pinterest.com/pin/360076932682336727/
  2. http://www.slideshare.net/zoewebs/00-lifeofbuddha-140901-rev06-part2
  3. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350