Bài số 5 – Tuổi thơ của Thái tử – Childhood of the prince – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.


Bài số 5 – Tuổi thơ của Thái tử – Childhood of the prince

 

Queen Maya died,

Within seven days after the birth of her baby.

The Prince was brought up under;

The loving care of his stepmother, Maya’s sister – Maha Prajapati.

He grew up to be a happy child,

Thinking of her as his mother.

Hoàng hậu Ma Da qua đời,

Bảy ngày sau khi sanh.

Thái tử được nuôi nấng dưới sự;

Yêu thương bảo bọc của người mẹ kế, em của Ma Da – tên là Ba Xà Ba Ðề.

Thái tử khôn lớn và hạnh phúc,

Lúc nào cũng nghĩ người mẹ kế như người mẹ ruột của mình.

 

1. The Ploughing Festival – Lễ hội cấy cày

It was an ancient Indian tradition that every spring,

The king took part in the Ploughing Festival with his subjects.

The king would plough the first row in the fields for the spring planting.

Vào mỗi mùa xuân, một lễ hội truyền thống của người Ấn Độ.

Nhà vua tham gia lễ hội cấy cày với những cận thần,

Nhà vua sẽ cày đường đầu tiên trên đồng ruộng cho mùa gieo trồng vụ xuân.

 

That year, the king took the prince to the Ploughing Festival. Everyone was happy to see them. The men and boys shouted with joy as the king’s golden plough cut into the earth. Next, the royal ministers ploughed a row with their silver ploughs, and then the peasants took over the rest of the ploughing with their wooden ploughs. There were one thousand ploughs in all. As the peasants worked, sweat poured from their brows. They yelled and whipped the panting oxen that struggled to pull the heavy ploughs.

Năm đó, nhà vua dẫn thái tử đến dự lễ cày. Mọi người ai cũng vui sướng khi nhìn thấy nhà vua và thái tử. Người lớn và trẻ em reo hò khi những đường cày vàng của  nhà vua rẽ vào đất. Kế tiếp các vị quan lại cày với chiếc cày bạc của mình và những người nông dân sẽ tham gia những đường cày còn lại bằng cày gỗ. Có một ngàn đường cày như vậy. Lúc những người nông dân đang làm việc, mồ hôi túa ra từ trán của họ. Họ hò hét và quất mạnh vào những con trâu đang chịu đau đớn, cố gắng kéo những cái cày nặng kia.

 

Suddenly, the sky was filled with black crows circling over the freshly ploughed fields. “Caw! Caw!” they cried as they swooped down and plucked worms out of the earth with their sharp beaks. The prince tugged at his father’s arm, “Can’t anyone stop them?”

Thình lình, trên bầu trời xuất hiện nhiều con quạ đen lượn vòng trên những đám đất vừa cày xong. “Quạ!, quạ!” chúng kêu lên trong lúc đâm bổ xuống đất và gắp những con sâu lên khỏi mặt đất bằng chiếc mỏ sắc bén. Thái tử kéo tay cha và nói “Sao không có ai ngăn chúng lại?”

The king laughed heartily, “It is only natural!

The prince wandered off and sat under the shade of a rose-apple tree, meditating. He concentrated on his breath. His breath was like a bridge between his body and mind. When he concentrated on his breath for a while, his body became relaxed and his mind became quiet and peaceful.

Nhà vua cười vang, “Đó là điều tự nhiên!”

Thái tử bần thần bỏ đi và ngồi xuống dưới bóng râm của cây táo đỏ,

để thiền định. Thái tử quan tâm đến hơi thở của mình. Hơi thở của thái tử giống như cái cầu nối giữa thân thể và suy nghĩ. Khi thái tử tập trung vào hơi thở trong giây lát, thân thể của thái tử trở nên thoải mái nhẹ nhàng và tâm hồn trở nên bình lặng và thư thái.

 

When his father saw the prince sitting in meditation, he remembered Asita’s words. He wondered whether the prince’s kind, gentle and thoughtful nature would one day lead him to give up the world after all.

Khi nhà vua nhìn thấy thái tử ngồi thiền, nhà vua nhớ đến lời tiên đoán của A Tư Đà. Nhà vua nghĩ thầm, liệu lòng tốt, sự hào hiệp và suy nghĩ về chúng sinh, sẽ làm cho thái tử từ bỏ thế giới này trong ngày nào đó.

 

2. The wounded swan – Con thiên nga bị thương

One day when the prince and his cousin Devadatta were walking in the woods, they saw a swan. As quick as a flash, Devadatta drew his bow and shot the swan down.

The prince rushed to the wounded swan and pulled out the arrow.

He held the bird in his arms and stroked it.

Devadatta shouted angrily at the prince,

Give me the swan! I shot it!  It belongs to me!”

Một ngày kia khi thái tử và người em họ tên là Đề Bà Đạt Đa đang đi bộ trong rừng, họ thấy một con thiên nga. Nhanh như tia sáng, Đề Bà Đạt Đa rút cung tên và bắn rơi con thiên nga.

Thái tử tức tốc lao đến con thiên nga bị thương và lôi mũi tên ra.

Thái tử ôm thiên nga vào lòng và vỗ về.

Đề Bà Đạt Đa la lên giận dữ với thái tử

“Trả con thiên nga cho em, em đã bắn nó, nó thuộc về em”.

“I shall never give it to you. You will only kill it!” said the prince firmly.

They argued over the swan for some time, until Siddhartha made a suggestion.

Let’s ask the ministers of the court and let them decide.”

Thái tử nói, “Ta sẽ không bao giờ giao thiên nga cho em, vì em sẽ giết nó!”

Họ tranh cãi với nhau về con thiên nga, mãi đến khi Tất Đạt Đa đưa ra đề nghị,”

Hãy hỏi các quan ở tòa và để họ quyết định”.

The ministers all had different views.

Some said, “The swan should be given to Devadatta.”

Others said, “It should go to the prince.”

Các quan tòa có ý kiến khác nhau.

Một vài quan tòa nói,”Con thiên nga thuộc về Đề Bà Đạt Đa.”

Quan tòa khác nói,” Nó phải thuộc về thái tử.”

 

At last one minister who was especially wise stood up and said,

Life belongs to the one who saved it, not to one who will destroy it.

The swan goes to the prince.”

Cuối cùng, một quan tòa nổi tiếng thông thái đứng dậy nói, “Sự sống thuộc về người nào đã cứu nó, nó không thuộc về người đã hủy hoại nó.

Con thiên nga thuộc về thái tử.”

 

The prince took care of the swan until it could fly again.

Then he turned it loose so it could live freely with its own kind.

Devadatta was not happy. He shook his fist at his cousin,

One day, I will get even with you!”

Thái tử chăm sóc thiên nga cẩn thận, cho đến khi thiên nga có thể bay lại được.

Sau đó, thái tử thả nó bay để nó có thể sống với những con thiên nga khác.

Đề Bà Đạt Đa không bằng lòng. Đề Bà Đạt Đa thách thức thái tử,

“Một ngày kia, ta sẽ cho ngươi biết tay”.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.slideshare.net/zoewebs/00-lifeofbuddha-140901-rev06-part2
  2. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350