Bài số 4- Lời tiên tri của A Tư Đà – Asita’s prediction – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

Bài số 4- Lời tiên tri của A Tư Đà – Asita’s prediction

 

In the distant mountains lived Asita,

A wise man who could see into the future.

One day he saw a bright glow all around the palace

And knew that a mighty prince had been born.

Trên đỉnh núi cao hiểm trở, có một người tên là A Tư Ðà sinh sống,

Nguời này rất thông thái có thể đoán trước tương lai.

Một ngày kia, ông ấy nhìn thấy hào quang tỏa sáng rực rỡ mọi nơi

Và biết rằng có một thái tử thiên tài đã được sinh ra.

“Rejoice, O King and Queen, a very special child has been born to you!

“Xin chúc mừng nhà vua và hoàng hậu, đã sinh hạ được cháu bé tài giỏi”

 

He came down from the mountain and went to the palace.

The proud and happy king showed him his amazing son.

“Rejoice, O King and Queen, a very special child has been born to you!

Asita said joyfully. Then he went into deep thought.

Suddenly he began to shed tears.

Ông ấy xuống núi đi đến cung điện,

Báo cho nhà vua sự ra đời của thái tử thiên tài.

“Xin chúc mừng nhà vua và hoàng hậu, đã sinh hạ được cháu bé tài giỏi”

A Tư Đà nói với vẻ vui mừng.

Rồi bất chợt ông ấy thở dài, chảy nước mắt.

 

The king was troubled. He asked, “Will some misfortune befall the Prince?”

Asita answered:

“I foresee no harm to the child. He is born to bring happiness to the world. He will be a great leader among men. I shed tears of joy that he has been born in our land. Many wonderful things will happen. I shed tears of sad-ness because I shall soon die and not be able to honor him or learn from him. He will go forth in the world and become a Buddha.”

Nhà vua lo sợ hỏi: “Liệu sẽ có điều không may với cháu bé?”

A Tư Đà trả lời:

“Thần không thấy điều gì có thể làm tổn thương cháu bé. Cháu bé này được sinh ra để mang lại hạnh phúc cho thế giới. Cháu bé sẽ trở thành thủ lĩnh của mọi người. Thần khóc bởi hạnh phúc, vì cháu được sinh ra trên mảnh đất của chúng ta. Nhiều điều kì diệu sẽ xảy ra. Thần khóc bởi vì thần chết sớm và không được vinh dự học hỏi từ người. Người này sẽ ngự trị khắp thế giới và trở thành Đức Phật.

 

The baby was given the name Siddhartha, which means “a wish fulfilled”, and his family name was Gautama.

 

The holy man said no more, he went back to his cave in the snow-capped mountains. The king and the queen were very upset when they heard this.

The baby was given the name Siddhartha, which means “a wish fulfilled”, and his family name was Gautama.

Vị thông thái không nói gì thêm ông lui về hang động của mình trên đỉnh núi tuyết phủ. Đức vua và hoàng hậu rất buồn khi nghe điều này. 
Cháu bé được đặt tên là Tất Đạt Đa có nghĩa là điều ước được thỏa mãn, và họ là Cồ Đàm.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.slideshare.net/zoewebs/00-lifeofbuddha-140901-rev06-part1
  2. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350