Bài số 3 – Sanh hạ trong vườn Lâm Tỳ Ni – The birth in Lumbini Park- Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

 

Bài số 3 – Sanh hạ trong vườn Lâm Tỳ Ni – The birth in Lumbini Park

Queen Maya returned to her parents’ home;

To give birth as that was the custom in India.

The king had the roads along the way cleaned

And decorated with flowers

And bright silk banners fluttering in the warm breeze from the hills.

Hoàng hậu Ma Da trở về nhà cha mẹ của mình,

Chuẩn bị sanh nở theo phong tục Ấn Độ.

Nhà vua ra lệnh dọn dẹp,

trang trí hoa và băng rôn dọc đường.

When the royal party came to Lumbini Park, the queen said:

We shall stop and rest for the night in this grove of beautiful trees.”

It was the month of May.

The flowers in the park were in full bloom, scenting the air with a sweet smell. Birds chirped their lovely songs and butterflies darted along the path where the queen and her attendants walked. The daylight began to fade and a silvery full moon rose above the treetops.

Khi đoàn tùy tùng đến vườn Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu nói,

“Chúng ta dừng chân và nghỉ ngơi đêm nay trong vườn cây sum sê kia”.

Bây giờ là tháng Năm.

Những bông hoa trong vườn nở rộ, tỏa mùi hương thơm ngát. Nhưng con chim líu lo vang lừng, những con bướm dập dìu dọc lối đi của hoàng hậu và đoàn tùy tùng. Ánh sáng ban ngày bắt đầu lui dần, Mặt trăng sáng vằng vặc đang cao dần trên ngọn cây.

 

Queen Maya stopped under a Sala-tree. She reached up to a branch to pluck a flower. As she did, a shining baby boy was born from her. His body shone with a dazzling light and he was perfect in every way. A soft rain fell and the night air was filled with heavenly music. Showers of perfumed petals rained down. Everyone was delighted at the birth.  The deer and other animals in the park, sensing something special, came and looked in wonder at the prince.

Hoàng hậu dừng chân dưới cây Sa La. Hoàng hậu với tay hái bông hoa. Ngay lúc đó, một bé trai khôi ngô, được sanh hạ từ hoàng hậu. Thân thể của bé trai phát ánh sáng chói lòa và khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, với nhiều vẻ đẹp. Bầu trời tràn ngập hương thơm và những âm thanh thần tiên. Mọi người ai cũng vui mừng lúc thái tử được sanh hạ. Những con hươu và muôn thú trong vườn, ý thức về sự kiện đặc biệt đã đến và ngắm nhìn thái tử.

To everyone’s amazement, the baby prince spoke a verse,

“I am the highest in the world. I am the foremost in the world.

This is my last birth.

Then he smiled and took seven steps in each of the four directions.

Lotuses sprang open under his feet as he walked.

Mọi người ngạc nhiên, khi thái tử cất tiếng nói

“Ta là người cao quý nhất thế giới. Ta là người thông thái nhất thế giới.

Đây là lần sinh cuối cùng của ta.

Rồi thái tử mỉm cười và đi bảy bước chân về bốn hướng.

Hoa sen nở dưới chân khi thải tử đi qua.

Afterwards, the royal party returned to the palace.

When the king saw his son, he said,

“I am filled with great joy. Let everyone in the world rejoice.”

Lúc đoàn tùy tùng về đến cung điện.

Nhà vua nhìn thấy con mình và nói,

“Ta rất vui sướng. Hãy để cho mọi người vui sướng với ta”.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350
  2. http://bodhimandala1.blogspot.com/2011/12/his-life-in-prince-of-siddhattha-buddha.html
  3. http://www.dhammatalks.net/Articles/Life_of_the_Buddha_in_Pictures.htm
  4. http://www.slideshare.net/zoewebs/00-lifeofbuddha-140901-rev06-part1