Bài số 21: Đạo Phật trên thế giới – Buddhism in the World – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

 

Bài số 21: Đạo Phật trên thế giới – Buddhism in the World

 

The Buddha is the founder of Buddhism. He lived and taught in northern India some 2,500 years ago. He had shown people how to live wisely and happily and his teachings soon spread all over India. The Buddha passed away in 543 BCE, but his teachings have spread from India throughout Asia, and beyond.

Đức Phật là người sáng lập ra Đạo Phật. Ngài tu hành và giảng đạo ở phía Bắc Ấn Độ khoảng 2,500 năm cách đây. Ngài chỉ cho mọi người cách sống vị tha và hạnh phúc. Lời dạy của ngài nhanh chóng lan rộng khắp Ấn Độ. Đức Phật băng hà vào năm 543 trước Công nguyên. Nhưng lời dạy của ngài đã lan truyền từ Ấn Độ đến Châu Á và các nơi xa xôi khác.

People in the West had heard of the Buddha

And his teaching as early as the 13th century

When Marco Polo (1254–1324),

The Italian traveler who explored Asia,

Wrote accounts on Buddhism in his book, ‘Travels of Marco Polo’.

Mọi người ở phương Tây biết

Và học tập lời dạy của Đức Phật

Vào đầu thể kỷ 13 khi Marco Polo (1254–1324),

Người du hành Ý đặt chân đến châu Á.

Ông viết về nhật ký về Phật trong sổ ghi chép của ông ta.

 

From the 18th century onwards, Buddhist texts were brought to Europe and translated into English, French and German.

Từ thế kỉ thứ 18 về sau, bài viết của Đạo Phật được lan truyền đến châu Âu và dịch sang tiếng Anh, Pháp, Đức.

 

At the beginning of the 20th century, Alan Bennett, an Englishman, went to Burma to become a Buddhist monk. He was renamed Ananda Metteya. He returned to Britain in 1908. He was the first British person to become a Buddhist monk. He taught Dharma in Britain.

Đầu thế kỷ thứ 20, một người Anh tên là Alan Bennett, đi đến Burma và trở thành một tu sĩ phật giáo. Ông ấy đổi tên là An Nan Da Met Tya.  Ông ấy trở lại Anh năm 1908. Ông ấy là người Anh đầu tiên trở thành tu sĩ Phật giáo. Ông ấy giảng dạy đạo Pháp ở Anh quốc.

 

Since then, Buddhist monks and nuns from Sri Lanka, Thailand, Japan, China and other Buddhist countries in Asia have come to the West, particularly over the last seventy years. Many of these teachers have kept to their original customs while others have adapted to some extent to meet the demands of living in a western society.

Từ đó, các tu sĩ  Phật giáo từ Sri La La, Thái Lan, Nhật, Trung Quốc và các quốc gia Đạo Phật khác ở châu Á truyền bá mạnh mẽ Đạo Phật  đến các nước phương Tây, đặc biệt là cuối năm 70. Nhiều tu sĩ vẫn giữ được phong tục truyền thống, trong khi số khác mô phỏng cải biến để đáp ứng nhu cầu cuộc sống xã hội phương tây.

 

In recent years, there has been a marked growth of interest in Buddhism in Europe. The membership of existing societies has increased and many new Buddhist centers have been established. Their members include large numbers of professionals and scholars. Today, Britain alone has over 140 Buddhist centers found in most major cities.

Những năm gần đây, có sự phát triển của Đạo Phật ở châu Á. Các tổ chức Phật giáo liên quan đến vấn đề xã hội và trung tâm Phật học đã được thiết lập. Thành viên bao gồm đông đảo các giáo sư và các học giả. Ngày nay, chỉ tính riêng mỗi nước Anh đã có hơn 140 trung tâm Phật học được thành lập hầu hết các thành phố lớn.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.enchantedlearning.com/explorers/page/p/polo.shtml
  2. http://www.buddhanet.net/e-learning/history/bstatt10.htm
  3. http://www.slideshare.net/ksumatarted/companion-guide-of-6th-grade-buddhism-mandalas
  4. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350
  5. Ananda Metteya By courtesy of the Buddhist Society, London.