Bài số 2 – Giấc mơ của hoàng hậu Ma Da – The dream of Queen Maya – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

 

Bài số 2 – Giấc mơ của hoàng hậu Ma Da – The dream of Queen Maya

 

The king had a beautiful wife named Maya,

Who was kind and loved by everyone.

The king and queen were very happy,

Except for one thing.

They did not have any children.

Nhà vua có người vợ tên là Ma Da,

Xinh đẹp, tốt bụng và yêu quý mọi người.

Nhà Vua và hoàng hậu rất hạnh phúc,

Ngoại trừ một điều. Họ chưa có con.

 

On a full-moon night,

Queen Maya dreamed of a big white elephant with six tusks.

The wise men predicted,

You will give birth to a wonderful child.

Vào một đêm trăng tròn,

Hoàng hậu Ma Da mơ thấy một con voi trắng với sáu ngà.

Những vị thông thái tiên đoán rằng

“Hoàng hậu sẽ sinh hạ một thái tử tài đức song toàn.”

 

Everyone in the kingdom celebrated when they heard that a child was to be born to their queen.

Mọi người trong cung điện chúc mừng khi nghe tin hoàng hậu sẽ sanh hạ thái tử.

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350
  2. https://www.pinterest.com/pin/403635185326266072/
  3. http://thanhsiang.org/kl/articles/sd0/sd003.htm
  4. http://old.thuvienhoasen.org/dharmaforkids-keystage-2.htm#2