Bài số 18: Phật tử – The Laity – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

Bài số 18: Phật tử – The Laity

The Laity – Phật tử: “The yellow robes are the Sangha; the grey ones are Laities.”

“Áo choàng vàng là Tăng Đoàn, màu xám là Cư Sĩ Phật Tử.”

 

The Buddhist Community consists of two groups of people:

  • The Sangha
  • The Laity.

The word ‘Sangha’ means ‘friendly community’.

It usually refers to the Buddhist monks and nuns.

They live in monasteries.

The laity includes Buddhist men and women,

Who do not become Monks and Nuns.

They usually live at home with their families.

Cộng đồng Phật tử bao gồm hai nhóm người:

  • Tăng đoàn và
  • Cư sĩ.

Từ Tăng đòan có nghĩa là cộng đồng bạn bè.

Nó đề cập đến tỳ kheo và tỳ kheo ni.

Họ sống trong tu viện.

Cư sĩ bao gồm người Cư sĩ nam và Cư sĩ nữ,

Những người không trở thành Tỳ kheo và Tỳ kheo ni.

Họ sống trong gia đình với người thân họ.

 

 

The first step to becoming a member of the Laity is to go for refuge in the Triple Gem (the Buddha, Dharma and Sangha). Then, they willingly observe the Five Precepts in their daily life.

Bước đầu tiên để trở thành Cư sĩ là phải đi theo nương tựa vào Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng).  Sau đó người Cư sĩ hoan hỉ thực hành năm giới trong cuộc sống hàng ngày.

 

The laity play an important role in Buddhism, as they care for and support the Sangha. They build the temples and monasteries. They give offerings of food, clothing, bedding and medicine to the Sangha. In return, the Sangha carries on the work of Buddhism and teaches the laity on the Dharma. In this way the Sangha and the laity benefit each other and together, they keep Dharma alive.

Cư sĩ đóng vai trò quan trọng trong Đạo Phật, vì họ chăm sóc và tài trợ cho Tăng đòan. Họ xây chùa và tu viện. Họ cúng dường thực phẩm, áo quần, giường và thuốc men cho Tăng đoàn. Ngược lại, Tăng đòan phục vụ công tác Phật sự và dạy cho cư sĩ về Pháp. Với cách này, Tăng và cư sĩ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau giữ cho Pháp sống mãi.

Whether one is a member of the Sangha or the laity, all Buddhists should do their best to live an honest life, show compassion to all living beings and set a good example.  Even when they are working or meditating, it should be for the benefit of others as well as for themselves.

Cho dù là thành viên của Tăng đòan hay Cư sĩ, tất cả các tín đồ Đạo Phật phải làm việc tốt hơn để sống một cuộc sống chân thật, Bày tỏ lòng thương hại đối với tất cả các chúng sinh và là gương sáng cho chúng sinh noi theo. Thậm chí lúc làm việc hoặc thiền định đều vì lợi ích của người khác cũng như với bản thân họ.

 

“Ngài bảo con gì…có phải ngài muốn con ngồi thiền không?”

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.wikihow.com/Become-a-Buddhist#/Image:Become-a-Buddhist-Step-12.jpg
  2. http://dhammawheel.com/viewtopic.php?t=41&start=2840
  3. http://www.amareway.org/holisticliving/03/meditating-cat/