Bài số 17 – Nương tựa Tam Bảo – The Threefold Refuge – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 17 – Nương tựa Tam Bảo – The Threefold Refuge

 

When travelers are caught in a storm, they need to find shelter.

Once they have found it and they feel safe, they call out to others,

“Come,

And take refuge with us under this shelter! It’s safe here!”

When people see trouble in life, they may also want to find shelter.

Some of them take refuge in the Buddha (the founder),

Dharma (the teachings)

And the Sangha (monks and nuns).

Khi người đi du lịch gặp bão, họ cần tìm một chỗ an toàn để trú ẩn.

Một khi họ tìm ra nơi trú ẩn an toàn.

Họ gọi những người khác,

“Hãy đến đây trú ẩn với chúng tôi. Đây là nơi trú ẩn an toàn.

Khi mọi người thấy rắc rối trong cuộc sống, họ cũng tìm nơi trú ẩn.

Một vài người trú ẩn ở Phật (người sáng lập Đạo Phật),

Pháp (những bài giảng)

Và Tăng đoàn (tỳ kheo và tỳ kheo ni).

 

Together they are called the Triple Gem,

As they represent qualities which are precious like gems.

You take refuge once you recognize the value of the Triple Gem,

And when you are confident that it can help lead you towards happiness,

Or enlightenment.

You are then known as a Buddhist.

It is the understanding of the Buddha’s teachings that makes you want to take refuge, not just faith alone.

Đạo Phật gọi hành động trú ẩn này là nương tựa Tam Bảo (Ba ngôi báu),

đại diện cho ba điều quý giá của Đạo Phật.

Họ nương tự khi họ nhận ra giá trị của Tam Bảo và niềm tin Tam Bảo giúp đạt được hạnh phúc

Hay là sự giác ngộ.

Khi họ nương tựa Tam Bảo, họ  được coi như là một Phật tử.

Hiểu lời dạy của Đức Phật làm cho họ có được

nơi nương tựa, với sự thành kính.

 

Now, let us take an example of a traveler who wants to visit a distant city, where he has never been. He will need a guide to lead him towards his destination. He will need a path to follow. He may also wish to have travelling companions on the trip. A Buddhist working towards getting happiness and enlightenment is like a traveler trying to reach that distant city. The Buddha is his ‘guide’, Dharma his ‘path’ and the Sangha his ‘travelling companions’.

Ví dụ về một người đi du lịch, người muốn đi thăm một thành phố xa xôi chưa bao giờ đặt chân đến. Người ấy sẽ cần hướng dẫn để đi đến đích. Anh ta cần biết con đường phải đi. Anh ta cũng cần có một người bạn đồng hành. Việc một Phật tử đạt đến hạnh phúc và giác ngộ giống người du hành cố gắng khai phá vùng xa xôi nào đó. Đức Phật là người hướng dẫn cho họ. Pháp là đường để dẫn họ đi. Tăng là người bạn đồng hành với họ.

 

1. Taking Refuge in the Buddha – Nương tựa với Phật

 

The Buddha, having reached enlightenment, is seen as the best guide for Buddhists heading towards the same goal.  Therefore, all Buddhists take refuge in the Buddha. The Buddha knew what is good and what is not good for all beings.  In pointing out the path that leads to the end of suffering, he made the Threefold Refuge for Buddhists to follow.

Sự giác ngộ của Đức Phật, là tấm gương cho Phật tử noi theo. Bởi vậy, tất cả Phật tử phải nuơng tựa Đức Phật. Đức Phật biết những gì là tốt và những gì là không tốt cho tất cả chúng sinh. Trong việc chỉ ra những con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ, ngài đã quy y Tam Bảo cho Phật tử noi theo.

 

2. Taking Refuge in Dharma – Nương tựa Pháp

 

The Dharma that Buddhists take as their refuge is like a path that has been well laid down. Such a path may include signposts to show directions, bridges for crossing rivers and steps for climbing mountains. In the same way, Dharma includes the rules of good conduct to help Buddhists avoid bad actions and ways to help them overcome difficulties.  It also teaches them how to overcome ignorance and gain Enlightenment.

Pháp là con đường để Phật tử nương tựa trở thành người tốt. Vì vậy, con đường này sẽ bao gồm những biển báo chỉ hướng, cầu bắc qua con sông và từng bậc thang leo lên núi. Cũng như vậy, Pháp bao gồm những giới luật thực hành để giúp Phật tử tránh khỏi những hành động xấu xa và cách để giúp Phật tử vượt qua những khó khăn. Pháp cũng giúp Phật tử có được trí tuệ và đạt được giác ngộ.

 

3. Taking Refuge in the Sangha – Nương tựa Tăng đoàn

 

Taking Refuge in the Sangha is like having good travelling companions. They care for each other when they are sick and encourage one another when they are tired. The Sangha, like ideal travelling companions, help the laity to cleanse their bad ideas and correct their behavior through good advice and proper guidance. They also encourage the laity to continue their journey to happiness or Enlightenment.

Nương tựa Tăng đoàn giống như có một người bạn đồng hành tốt trong chuyến đi du hành. Họ sẽ chăm sóc lẫn nhau khi bị bệnh, hoặc động viên nhau khi họ bị mệt mỏi. Tăng đoàn giống như là người bạn lữ hành tốt, giúp cư sĩ dẹp bỏ mọi ý nghĩ xấu và có những hành vi đúng đắn thông qua những lời khuyên tốt và hướng dẫn chính xác. Họ cũng khuyên khích các cư sĩ tiểp tục hành trình đi đến hạnh phúc và giác ngộ.

 

4. Becoming a Buddhist – Để trở thành Phật t

There is a very special ceremony for taking the Threefold Refuge. A Buddhist monk or nun says the following three times and you recite it after him or her:

I go to the Buddha for refuge. 
I go to Dharma for refuge. 
I go to the Sangha for refuge.

Once you have done this sincerely, you have become a Buddhist.

Có một buổi lễ đặc biệt để tiếp nhận Tam Bảo. Một tỳ kheo hoặc tỳ ni nói những lời sau đây ba lần và bạn nhắc lại lời của vị thầy.

Con xin nương tựa Phật 
Con xin  nương tựa Pháp
Con xin  nương tựa Tăng

Một khi bạn làm điều này với sự thành kính, bạn đã trở thành phật tử.

 

5. The Five Moral Precepts – Năm giới hạnh

When children become pupils of a new school, they have to follow the rules of that school. When people become Buddhists, they willingly follow the Five Precepts which are the rules for Buddhists.

The Five Precepts are:

 1. Avoid Killing 
  2. Avoid Stealing 
  3. Avoid Misusing Sex 
  4. Avoid Lying 
  5. Avoid Using Intoxicants

Khi đứa trẻ trở thành học sinh của một trường mới, chúng phải theo những nguyên tắc, luật lệ của trường. Khi một người trở thành Phật tử, họ hoan hỉ noi theo năm giới hạnh hay còn gọi đó là năm giới luật của Phật tử.

Năm giới:

 1. Tránh sát sinh
 2. Tránh ăn cắp
 3. Tránh tà dâm
 4. Tránh nói dối
 5. Tránh uống rượu

 

1. The First Precept: Avoid killing

    Giới thứ nhất Tránh sát sinh

The Buddha said, “Life is dear to all.” All beings fear death and value life, we should therefore respect life and not kill anything. This precept forbids not only killing people but also any creature, especially if it is for money or sport.  We should have an attitude of loving-kindness towards all beings, wishing them to be always happy and free. Caring for the Earth, its rivers, forests and air, is also included in this precept.

Đức Phật dạy “Cuộc sống quý giá với tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều sợ chết và luyến tiếc cuộc sống. Vì vậy, chúng ta nên bảo vệ cuộc sống và không giết hại bất kỳ sinh vật nào.” Giới Luật này cấm không chỉ giết người mà tất cả sinh vật, đặc biệt với mục đích mưu sinh hoặc vui chơi giải trí thể thao. Chúng ta có thái độ yêu thương với tất cả chúng sinh, mong chúng sinh được hạnh phúc và tự do. Chăm sóc trái đất, con sông, rừng cây, không khí cũng được đề cập trong giới luật này.

 

2. The Second Precept: Avoid stealing

Giới thứ hai: Tránh ăn cắp

 

We have the right to own things and give them away as we wish. However, we should not take things that do not belong to us by stealing or cheating. Instead, we should learn to give to help others, and always take good care of the things that we use, whether they belong to us or to the public. In a broader sense, this precept means being responsible. If we are lazy and neglect our studies or work, we are said to be ‘stealing time’.

Chúng ta có quyền sở hữu đồ vật và cho chúng đi nếu chúng ta muốn. Tuy nhiên, chúng ta không sử dụng đồ vật do chúng ta ăn cắp hoặc lừa dối mà có được. Mặt khác, chúng ta phải học cách giúp đỡ người khác và luôn luôn quan tâm đến đồ vật chúng ta đã dùng, dù nó thuộc về sở hữu riêng hay thuộc sở hữu tập thể.

Theo cách nghĩ rộng hơn, giới này đề cập đến trách nhiệm của Phật tử. Nếu chúng ta lười biếng, lơ đễnh học tập hoặc làm việc, chúng ta đang đánh cắp thời gian.

 

This precept also encourages us to be generous.  Buddhists give to the poor and the sick and make offerings to monks and nuns to practise being good.  Buddhists are usually generous to their parents, teachers and friends to show gratitude for their advice, guidance and kindness. Buddhists also offer sympathy and encouragement to those who feel hurt or discouraged. Helping people by telling them about the Dharma is considered to be the highest form of giving.

Giới này cũng khuyên chúng ta sống rộng lượng, Người Phật tử nên thực hành để trở thành người tốt thông qua việc cứu tế cho người nghèo, người ốm và cúng dường cho các tỳ kheo ni và tỳ  kheo.

Người Phật tử phải luôn rộng lượng với cha mẹ, thầy giáo, bạn bè và bày tỏ sự biết ơn với những lời khuyên, lời hướng dẫn tốt bụng của họ.
Phật tử nên chia sẽ tình cảm chân thành với những người bị tổn thương về tình cảm. Giúp đỡ họ bằng cách giảng Pháp cho họ. Đây là hành động cúng dường cao nhất.

 

3. The Third Precept: Avoid misusing sex 

     Giới thứ ba – Tránh tà dâm

Avoiding the misuse of sex is respect for people and personal relationships. Much unhappiness arises from the misuse of sex and from living in irresponsible ways. Many families have been broken as a result, and many children have been victims of sexual abuse. For the happiness of ourselves as well as others, sex should be used in a caring and loving manner.

Tránh tà dâm là tôn trọng con người và các mối quan hệ riêng tư. Nhiều sự bất hạnh  gây ra bởi hành động tà dâm hoặc từ lối sống vô trách nhiệm. Nhiều gia đình tan nát và nhiều trẻ em là nạn nhân của xâm phạm tình dục. Để hạnh phúc hơn cho chúng ta cũng như người khác, tình dục chỉ ở trong khuôn khổ có sự yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.

 

When observing this precept, sexual desires should be controlled, and husbands and wives should be faithful towards each other. This will help to create peace in the family. In a happy family, the husband and wife respect, trust and love each other. With happy families, the world would be a better place for us to live in.
Young people should keep their minds and bodies pure to develop their goodness. It is up to them to make the world a better place in which to live.

Thực hành giới này, nhu cầu tình dục sẽ được kiểm soát, vợ chồng chân thành với nhau. Điều này giúp tạo ra sự thoải mái trong gia đình. Trong một gia đình hạnh phúc, vợ chồng mong chờ sự yêu thương thật sự lẫn nhau. Với mỗi gia đình hạnh phúc, nhân loại sẽ hòa bình hơn, vì mỗi chúng ta là phần tử của nhân loại.
Người trẻ cũng giữ gìn ý thức và thân thể trong sáng để phát triển thành người tốt. Điều đó làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.

 

4. The Fourth Precept: Avoid lying.

Giới thứ Tư: Tránh nói dối

 

We should respect each other and not tell lies or gossip. This would result in fewer quarrels and misunderstandings, and the world would be a more peaceful place. In observing the fourth precept, we should always speak the truth.

Chúng ta phải tôn trọng mọi người và không nói dối, nói lê, nói mách. Tránh nói dối hạn chế được cãi vã và hiểu lầm, và thế giới sẽ có nhiều hòa bình hơn. Để thực hành giới thứ Tư này chúng ta luôn nói sự thật.

 

5. The Fifth Precept: Avoid using intoxicants

    Giới thứ Năm: Tránh sử dụng các chất độc hại.

 

The fifth precept is based on self-respect. It guards against losing control of our mind, body and speech. Many things can become addictive. They include alcohol, drugs, smoking and unhealthy books. Using any of these will bring harm to us and our family.

Giới thứ Năm dựa trên cơ sở tôn trọng bản thân. Nó bảo vệ chúng ta không rơi vào trạng thái mất kiểm soát trong ý thức, cơ thể và lời nói. Nhiều thứ có thể trở nên gây nghiện. Bao gồm rượu, ma túy, thuốc lá và sách báo đồi trụy. Sử dụng những chất này làm cho chúng ta và gia đình chúng ta bị tổn thương.

 

One day, the Buddha was speaking Dharma to the assembly when a young drunken man staggered into the room. He tripped over some monks who were sitting on the floor and started cursing aloud. His breath stank of alcohol and filled the air with a sickening smell. Mumbling to himself, he staggered out of the door.

Một ngày kia, Đức Phật đang nói về Pháp với một nhóm người, thì một người đàn ông trẻ say rượu, khật khưỡng bước vào phòng. Ông ấy vấp phải  tỳ kheo đang ngồi trên sàn nhà và ông ấy bắt đầu chửi rủa to tiếng. Hơi thở của ông ta nồng nặc mùi rượu và không khí trong phòng đầy mùi kinh tởm. Ông ta lầm bầm trong miệng, khật khưởng đi ra ngoài.

 

Everyone was shocked at his rude behavior, but the Buddha remained calm,

“Great Assembly!” he said, “Take a look at this man! I can tell you the fate of a drunkard. He will certainly lose his wealth and good name. His body will grow weak and sickly. Day and night, he will quarrel with his family and friends until they leave him. The worst thing is that he will lose his wisdom and become confused.”

By observing this precept, we can keep a clear mind and have a healthy body.

Mọi người quá kinh hãi với hành vi thô lỗ của anh ta, nhưng Đức Phật vẫn điềm tỉnh nói “Một hành động tồi tệ!” Ngài nói, “Hãy nhìn vào người đàn ông này! Ta có thể nói cho các con hậu quả khôn lường của người say rượu. Ông ta chắc chắn giảm sút sức khỏe và thanh danh của mình. Thân thể của anh sẽ ngày càng suy yếu và bệnh hoạn. Suốt ngày, ông ấy sẽ tranh cãi với gia đình và bạn bè, đến khi họ bỏ rơi ông ấy. Điều tệ hại nhất là ông ta sẽ đánh mất sự thông thái, sáng suốt và trở nên rối trí ngớ ngẫn.

Lọi ích của thực hành giới này là chúng ta giữ cho tâm hồn tỉnh táo và thân thể khỏe mạnh.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://storder.org/dharma-bytes/climbing-zen-mountain-ii
 2. http://www.wikihow.com/Become-a-Buddhist
 3. https://www.pinterest.com/pin/313492824031005627/
 4. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350