Bài số 15a – Bát Chánh Đạo – The Noble Eightfold Path – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

Bài số 15a – Bát Chánh Đạo – The Noble Eightfold Path

 

 The way to end suffering is to follow the ‘Noble Eightfold Path’.

Con đường chấm dứt khổ đau là làm theo Tám điều cao quý (Bát chánh đạo).

 

1. Right Understanding: Hiểu đúng

 

Means to have a correct understanding of oneself and the world. Although we may have our own view of the world, it may not always be right. If we understand things as they really are, we would be able to live a happier and more meaningful life. For example, students who understand that it is to their own benefit to learn would work hard to learn more and do better. When they do well, everyone will be happy, including their parents and teachers.

Có nghĩa là hiểu chính xác bản chất của sự vật hoặc hiện tượng. Mặc khác, cho dù chúng ta có quan điểm của chúng ta về sự vật hoặc hiện tượng, nhưng không phải lúc nào cũng luôn luôn đúng. Nếu chúng ta hiểu mọi vật đúng bản chất, chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn và cuộc sống có ý nghĩa hơn. Chẳng hạn, nếu người học sinh hiểu rằng bản thân họ sẽ có lợi ích từ việc học thì người học sinh đó sẽ chăm chỉ và cố gắng làm bài tốt hơn. Khi họ học tốt, cha mẹ và thầy giáo của họ sẽ hạnh phúc.

 

2. Right Thought: Nghĩ đúng

 

“To practice non-grasping at the six sense organs is to cause the entire Eightfold Path to arise immediately. The Buddha considered this a short cut.”

“Để thực hành không bám chấp vào sáu giác quan là để làm cho toàn bộ Bát Chánh Đạo phát sinh ngay lập tức. Đức Phật xem đây là đường đi tắt.”

 

Means to think in the right way. Those who harbor thoughts of greed and anger will easily get into trouble. But if we think correctly, we would end up doing the right things. For example, if students harbor the right thoughts, they will know that being lazy may make them fail in exams. This would mean spending another year doing the same things. So they would decide to work hard rather than be grumpy about schoolwork.

Có nghĩa là suy nghĩ một cách đúng đắn. Những người nuôi dưỡng ý thức tham lam hoặc giận dữ, dễ dàng đối mặt các rắc rối. Nhưng nếu chúng ta nghĩ đúng, chúng ta sẽ nỗ lực làm việc đến cùng cho những việc đúng đắn. Chẳng hạn, nếu học sinh luôn suy nghĩ đúng đắn, họ sẽ biết lười biếng có thể làm cho họ thi rớt. Điều này có nghĩa sẽ tốn thêm một năm học khác để học lại những nội dung đã học. Vì vậy họ quyết định làm việc chăm chỉ, hơn là có thái độ gắt gỏng không bằng lòng với các bài tập ở trường.

 

3. Right Speech: Nói đúng

 

Means to avoid lying, tale telling, gossiping, backbiting, idle talk and harsh words. Harsh words can wound more deeply than weapons, while gentle words can change the heart of a hardened criminal.  This shows the effect on others in the way we speak. The Buddha said, “Pleasant speech is as sweet as honey; truthful speech is beautiful like a flower; and wrong speech is unwholesome like filth.” Therefore, we should speak words that are truthful, meaningful and with good will.

Có nghĩa là tránh nói dối, nói cường điệu, nói huyên thuyên, nói xấu sau lưng, nói ám chỉ, nói những lời nặng nề. Nói lời nặng nề có thể làm tổn thương hơn bất kỳ vũ khí nào. Một câu nói lịch sự có thể làm thay đổi trái tim của một người nhẫn tâm phạm tội. Điều này cho thấy tác dụng trong cách chúng ta nói chuyện. Đức Phật nói, Nói lời làm hài lòng như sự dịu ngọt của mật ong, nói lời chân thật nó đẹp như bông hoa và nói lời thô bạo là một thứ rác ruởi.” Bởi vậy, chúng ta sẽ nói lời chân thật, có nghĩa và có thiện chí.

 

4. Right Action: Hành động đúng

 

Means not to harm or destroy any life, Not to steal and not to use sex in a harmful way.

Có nghĩa là không làm tổn thương, hủy hoại cuộc sống của bất kỳ sinh vật nào. Không ăn cắp hoặc không lạm dụng tình dục làm tổn hại người khác.

 

5. Right Livelihood: Phương kế sinh nhai đúng

 

Means not to live on work that would in any way bring harm to living beings. Buddhists are discouraged from engaging

In the following five kinds of livelihood:

Trading people, weapons, animals for slaughter,

Intoxicating drinks and drugs.

The Buddha said:

“Do not earn your living by harming others.

Do not seek happiness by making others unhappy.”

Có nghĩa là không sống bằng các công việc gây hại đến cuộc sống của kẻ khác. Đức Phật không khuyến khích các Phật tử

Làm các công việc liên quan đến:

Buôn người, vũ khí, động vật

Phục vụ tiêu khiển, các thức uống độc hại, và ma túy.

Đức Phật nói:

“Không kiếm tiền bằng cách làm tổn thương kẻ khác.

Không tìm kiếm hạnh phúc bởi làm cho kẻ khác đau khổ.”

 

6. Right Effort: Nỗ lực đúng

 

Means to do our best to become a better person.

Examples of this are to work hard at school,

And to drop bad habits such as:

 • laziness,
 • quick temper,
 • smoking and

Có nghĩa là làm chúng ta trở thành người tốt hơn.

Chẳng hạn, học tập chăm chỉ ở trường.

và từ bỏ những thói quen xấu như là:

 • lười biếng,
 • nóng nảy,
 • hút thuốc lá và
 • sử dụng ma túy

7. Right Mindfulness: Sự quan tâm đúng đắn

Means to be always aware and attentive.

We should always be aware of what we think,

Say and do.

We must concentrate on everything we do before

We can do it well.

For instance,

If we concentrate in class, we would not miss anything the teacher says.

Có nghĩa là chúng ta luôn ý thức và ân cần chu đáo.

Chúng ta sẽ luôn ý thức về điều chúng ta suy nghĩ,

điều chúng ta nói và điều chúng ta làm.

Chúng ta phải tập trung vào mọi thứ chúng ta đang làm

để chúng ta có thể làm tốt.

Chẳng hạn,

nếu chúng ta tập trung trong lớp học,

chúng ta sẽ không bỏ sót những điều thầy giảng.

 

8. Right Meditation: Suy nghĩ đúng đắn

 

Means to keep the mind steady

And calm in order to see clearly the true nature of things.

This type of mental practice can make us

Become more understanding and a happier person.

Có nghĩa là chúng ta giữ cho tâm chúng ta vững chắc

Và bình thản với mục đích nhìn rõ về bản chất của sự vật.

Đây là thực tập tinh thần có thể giúp cho chúng ta

Trở nên hiểu biết và là người hạnh phúc hơn nữa.

 

The Noble Eightfold Path

Can help us prevent problems

Or deal with any problems we may come across in our daily life.

If we follow it,

We are on the way to less suffering and more happiness.

Làm theo Tám điều cao quý (Bát chánh đạo)

Có thể giúp chúng ta ngăn ngừa những rắc rối

Hoặc xử lý với bất kỳ những rắc rối nào,

Để có thể vượt qua cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Nếu chúng ta làm theo nó,

Chúng ta luôn đi trên đường có ít đau khổ và có nhiều hạnh phúc.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://posttraditionalbuddhism.com/2013/04/09/eightfold-path-right-speech-part-1/
 2. http://www.dhammatalks.net/samahita/What_is_Right_Effort.htm
 3. https://www.youtube.com/watch?v=6XDpIjwBmto
 4. https://bhikkhucintita.wordpress.com/2010/page/4/
 5. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350
 6. http://danslov.blogspot.com/2013/03/understanding-buddhas-teaching.html