Bài số 13 – Những cư sĩ nổi tiếng – Outstanding Lay Followers – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

 

Bài số 13 – Những cư sĩ nổi tiếng – Outstanding Lay Followers

 

1. Yasa met the Buddha – Da Xá gặp đức Phật.

Yasa’s father had been searching for Yasa after he had left home and entered the Sangha. Eventually, he came upon the Buddha who explained Dharma to him. He listened with growing enthusiasm and became the first lay follower to take the Threefold Refuge in the Buddha, the Dharma and the Sangha.

Cha của Da Xá đang đi tìm Da Xá sau khi ông ấy bỏ nhà đi và gia nhập Tăng đoàn. Cuối cùng, ông ấy tìm đến Da Xá đang tu hành và được nghe Đức Phật giảng dạy về Pháp. Ông ấy lắng nghe với sự yêu thích và trở thành người cư sĩ đầu tiên quy y về Tam Bảo noi theo Phật, Pháp, Tăng.

At the invitation of Yasa’s father, the Buddha and Yasa went for a meal at his house. The Buddha talked about Dharma after the meal and Yasa’s mother was also listening.  She was so impressed that she took the Threefold Refuge and became the Buddha’s first woman lay follower.

Theo lời mời của cha Da Xá, Đức Phật và Da Xá đi đến dùng cơm tại nhà của cha mình. Sau bữa ăn, Đức Phật giảng Pháp cho mẹ của Da Xá nghe. Bà ta quá ấn tượng, đã nguyện đi theo Tam Bảo và trở thành cư sĩ nữ đầu tiên.

 

2. Anathapindika – Cấp cô độc

In Savatthi, there lived a very wealthy merchant by the name of Sudatta. Generous in nature, he often gave food and shelter to orphans, the old and the poor. Hence, he was popularly known as Anathapindika, which means “giver of alms to the unprotected.”    

Ở Xá Vệ, có một người thương nhân giàu có tên là Tu Đạt Đa sinh sống. Nổi tiểng khắp nơi, ông ta thường phân phát thức ăn, áo quần cho người cô đơn, người già, người nghèo. Vì vậy, ông ta nổi tiếng như là một Cấp Cô Độc, có nghĩa là “bố thí đến những người không được che chở.”

 

While Anathapindika was doing some business in Rajagaha, he heard about the Buddha. So eager was Anathapindika to meet the Buddha that he got up and set off to see him in the middle of the night. On the way, he had to walk through a cemetery but he continued his journey in spite of his fear.

Khi Cấp Cô Độc đang buôn bán ở Thành Vương Xá, ông ấy nghe câu chuyện về Đức Phật. Vì muốn được diện kiến Đức Phật, Cấp Cô Độc dậy sớm và ra đi từ lúc nữa đêm. Trên đường đi, ông ấy đã đi ngang qua một nghĩa trang nhưng ông ta vẫn tiếp tục hành trình dù rất sợ hãi.

 

By daybreak, he reached the park where the Buddha was. He was so glad to see the Buddha that he at once prostrated himself before him and said, “I hope the Buddha is living at ease.”

Lúc trời rạng sáng, ông ấu đến khu vườn nơi Đức Phật đang ở. Ông ta quá đỗi vui mừng lễ sát đất trước Đức Phật và nói,” Con mong muốn Đức Phật có cuộc sống thanh thản.”

 

Yes, always at ease he lives. Untouched by desire, he has entered the ideal state of Nirvana. While being free from all attachments, he has removed all suffering. In his mind, he is calm.” the Buddha replied.

Đức Phật trả lời, “Đúng rồi, ta luôn luôn thanh thản trong cuộc sống. Không mưu cầu danh lợi, ta đã đạt đến trạng thái niết bàn. Khi vất bỏ những ràng buộc, ta vất bỏ hết khổ đau. Trong ý thức, ta rất bình thản.

 

After hearing the Buddha’s words, Anathapindika took the Threefold Refuge and became a lay follower. He invited the Buddha to a meal and requested him to visit his home-town of Savatthi. The Buddha accepted this invitation.

Sau khi nghe lời dạy của Đức Phật. Cấp Cô Độc tiếp nhận Tam Bảo và trở thành cư sĩ. Ông ta đã mời Đức Phật đến thăm nhà và dùng cơm tại nhà ông ta ở thành Xá V. Đức Phật nhận lời mời.

 

Back in Savatthi, Anathapindika went around looking for a suitable place for the Buddha to stay. He spotted a grove belonging to Prince Jeta, which seemed ideal for a monastery. However, Prince Jeta was reluctant to sell the grove even for the high price of a hundred thousand pieces of gold.

Sau khi trở về Xá Vệ, Cấp Cô Độc đã đi tìm kiếm nơi thích hợp để Đức Phật tu hành. Ông ta chọn một khu rừng của Thái tử Kỳ Đà (Jeta) cai quản, nơi rất lý tưởng để xây dựng tu viện. Tuy nhiên, Thái tử Kỳ Đà không muốn bán khu rừng cho dù với giá rất cao hàng trăm ngàn lượng vàng.

 

When Anathapindika persisted in asking the price of the grove, the prince decided to discourage him. He imposed a condition of sale which he thought Anathapindika would find impossible to satisfy. Prince Jeta declared that he would sell the grove for the amount of gold pieces needed to cover every inch of it.

 

Khi Cấp Cô Độc, vẫn khăng khăng muốn mua khu rừng của thái tử, thái tử đã quyết định ngăn cản Cấp Cô Độc. Thái tử đưa ra điều kiện mua bán mà thái tử nghĩ Cấp Cô Độc sẽ không có khả năng để đáp ứng. Thái tử Kỳ Đà tuyên bố rằng thái tử sẽ bán khu rừng với số vàng cần để trải kín hết diện tích của khu rừng.

 

Taking the prince’s words in earnest, Anathapindika immediately instructed his men to bring the gold pieces and lay them on the ground of the grove. Except for the space occupied by the trees, the whole grove was soon completely covered.

Ngay sau khi Thái tử ra điều kiện, Cấp Cô Độc lập tức sai ngươi hầu mang vàng ra trải xuống khu rừng. Ngoại trừ diện tích bị chiếm bởi cây cối, toàn bộ khu rừng đã được phủ vàng ngay sau đó.

 

Prince Jeta was struck by Anathapindika’s determination to fulfill his condition on the sale.  When he came to know that the grove was being bought for the Buddha, he said to Anathapindika, “The land is yours but the trees are mine. I give away the trees as my share of the offering to the Buddha.”

Thái tử Kỳ Đà sửng sốt bởi Cấp Cô Độc đã quyết tâm đáp ứng điều kiện của mình. Khi thái tử biết rằng khu rừng đã được mua cho Đức Phật, ông ấy nói với Cấp Cô Độc, “Đất là của ông nhưng cây cối là của ta. Ta sẽ  biếu tặng những cây trong rừng như là phần cúng dường của ta cho Đức Phật.”

 

In honor of the prince, the grove was known as the Jeta Grove. There, Anathapindika built a monastery for the use of the Buddha and his disciples. This was later known as Anathapindika Monastery.

Thái tử Kỳ Đà sửng sốt bởi Cấp Cô Độc đã quyết tâm đáp ứng điều kiện của mình. Khi thái tử biết rằng khu rừng đã được mua cho Đức Phật, ông ấy nói với Cấp Cô Độc, “Đất là của ông nhưng cây cối là của ta. Ta sẽ biếu tặng những cây trong rừng như là phần cúng dường của ta cho Đức Phật.”

 

3. Visakha – Nữ cư sĩ Tì Xá Khư (Tỳ Sái Ca)

 

Visakha was declared by the Buddha to be foremost among those who had devoted their services to the Order. When she was seven years old, the Buddha happened to visit the place of her birth. Since then, she was always happy to hear the teachings of the Buddha.

Tỳ Sái Ca được Đức Phật đánh giá là người cống hiến lớn cho Tăng đoàn. Khi Tỳ Sái Ca lên bảy tuổi, Đức Phật tình cờ viếng thăm nơi bà ta sinh ra, Từ đó, Tỳ Sái Ca luôn hoan hỉ nghe theo lời dạy của Đức Phật.

 

When she grew up, she married the son of a wealthy man in Savatthi. She offered daily alms to the monks and nuns when they came to her house. In the morning and afternoon, she visited the monastery to care for the needs of the monks and nuns, as well as listen to the sermons of the Buddha.

Khi lớn lên, bâ ấy kết hôn với một người đàn ông giàu có ở Xá Vệ. Bà ấy cúng dường hàng ngày cho các tỳ kheo và tỳ kheo ni khi họ đi ngang qua nhà. Vào buổi sáng và buổi chiều, bà đến thăm tu viện để chăm lo những nhu cầu thiêt yếu của tỳ kheo và tỳ kheo ni, cũng như lắng nghe những bài thuyết pháp của Đức Phật.

 

One day, she happened to visit the monastery wearing a very costly headdress. Out of respect for the Buddha, she removed it before seeing him and handed it over to a servant, who forgot to take it with him. Ananda found it and showed it to the Buddha who asked him to keep it for her.

Một ngày kia, bà ấy tình cờ mang theo một cái mũ đắt tiền khi đến thăm tu viện. Để tỏ lòng ngưỡng mộ Đức Phật, bà ta đã tháo nó ra trước khi đến diện kiến Đức Phật và trao nó cho người hầu giữ. Người hầu lơ đễnh đánh rơi cái mũ. An Na Đà tìm thấy và  Đức Phật yêu cầu An Na Đà giữ nó giúp cho bà ấy.

 

When Visakha came to know that it was with Ananda, she decided not to take it back but to sell it for the benefit of the Order. The Buddha asked her to build a monastery in the eastern part of Savatthi with the money from the sale.  The monastery she built became very famous.

Khi Tỳ Sái Ca biết điều đó, bà ta quyết định không nhận lại chiếc mũ nữa mà bán nó để làm quỹ cho Tăng đoàn. Đức Phật yêu cầu bà ta xây dựng một tu viện  phía đông từ số tiền có được do bán chiếc mũ ở thành Xá Vệ. Tu viện bà xây dựng trở nên nổi tiếng.

 

Visakha was outstanding among the women lay followers. Being a devout lay follower, she played an important role in the affairs of the Order of Nuns, and from time to time, she was asked by the Buddha to sort out disputes among the nuns.

Tỳ Sái Ca nổi tiếng trong số các cư sĩ nữ và là cư sĩ được mọi người kinh trọng. Là một cư sĩ sùng đạo, bà đã đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề của Dòng Nữ tu, và theo thời gian, cô được yêu cầu của Đức Phật để sắp xếp ra tranh chấp giữa các nữ tu.

The Buddha asked her to build a monastery in the eastern part of Savatthi with the money from the sale.  The monastery she built became very famous.

Đức Phật yêu cầu bà ta xây dựng một tu viện ở phía đông từ số tiền có được do bán chiếc mũ ở thành Xá Vệ. Tu viện bà xây dựng trở nên nổi tiếng.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350
  2. http://www.thientinhmat.net/news.php?readmore=637
  3. http://giacngo.vn/lichsu/2010/08/11/777053/