Bài số 12 – Lảnh đạo Tỳ kheo ni – Chief nuns – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

 

Bài số 12 – Lảnh đạo Tỳ kheo ni – Chief nuns

 

1. Pajapati became a nun – Ba Xà Đề trở thành Tỳ kheo ni

 

In the fifth year after his Enlightenment, the Buddha returned to Kapilavattu with his disciples when he heard that his father was seriously ill. After his father passed away, Queen Pajapati told the Buddha, “Yasodhara, my ladies-in-waiting and I wish to become nuns.”

Năm th năm sau khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật cùng các đệ tử của Ngài trở về Ca Tỳ La Vệ khi nghe tin rằng cha của ngài bị ốm nặng. Sau khi cha ngài qua đời, Hoàng hậu Ba Xà Bà Đề nói với Đức Phật, “Công chúa Da Du Đà La, các người hầu và ta đã mong ước trở thành người tu hành.”

 

 At first the Buddha refused and explained, “The life we lead is far too harsh for women. The Buddha’s teachings can be followed anywhere. It is not necessary to leave the comfort of your home and family.” After that, the Buddha went to Vesali.

Đây là lần đầu tiên Đức Phật từ chối thu nhận đệ tử và ngài giải thích, “Cuộc sống tu hành rất khắc nghiệt với phụ nữ. Vì vậy, không nhất thiết phải từ bỏ nhà cửa và gia đình. Lời dạy của Đức Phật có thể học ở mọi nơi. Sau đó, Đức Phật đi Vệ Xá (Vesali).

 

However, Pajapati was not discouraged by the Buddha’s comment. She cut her hair, put on a yellow robe and accompanied by Yasodhara and other Sakyan women, walked to Vesali. The long journey caused their feet to swell.  Looking weary and with their clothes covered in dust, they finally arrived at the monastery where the Buddha was preaching. In tears, Pajapati spoke to Ananda, a personal attendant of the Buddha, “Please ask the Buddha to let us become nuns.”

 

Tuy nhiên, Ba Xà Bà Đề đã không nản chí vì lời từ chối của Đức Phật. Bà ta cắt tóc, mặc áo choàng vàng, cùng với công chúa Da Du Đà La và những người phụ nữ dòng họ Thích Ca đi bộ đến Vệ Xá. Hành trình dài làm chân họ bị sưng lên đau đớn. Khi đến được nơi Đức Phật đang thuyết pháp, mọi người ai cũng mệt mỏi và áo quần đầy bụi bẩn. Trong nước mắt, Ba Xà Bà Đề nói  với A Nan Đà, người đi theo hầu hạ Đức Phật,“ Xin  ngài thưa với Đức Phật, cho chúng ta trở thành tỳ kheo ni.”

 

It was Ananda who saw their determination to join the Order. He asked the Buddha, “Can women lead a holy life and become Arahants if they become nuns?

A Nan Đà người thấy rõ quyểt tâm của họ xin quy y. A Nan Đà thưa Đức Phật, “Thưa ngài, những người phụ nữ có thể theo cuộc sống tu hành và có thể đắc quả Bồ Tát khi họ là  tỳ kheo ni.”

 

The Buddha answered, “Yes Ananda, they can even in this very life. Tell Pajapati and the others that I will accept them into the Order.” This was how Pajapati, Yasodhara, and their companions became the first nuns. Thus, the Order of Nuns was formed.

Đức Phật trả lời, “A Nan Đà, phụ nữ có thể theo cuộc sống tu hành. Hãy báo với Ba Xà Đề và những người phụ nữ trong đoàn ta chấp nhận truyền giới cho họ.” Như vậy, Ba Xà Đề, Da Du Đà La và những người đi theo đoàn trở thành tỳ kheo ni. Từ đó, tăng đoàn tỳ kheo ni đã được thành lập.

 

2. Vaidehi became Bhikkhuni Khema – Vi Đề Hy trở thành Tỳ Kheo Ni Thái Hòa

Vaidehi, the queen of King Bimbisara of Magadha, was a beauty, and she admired beautiful things. The king often urged her, “Come with me to meet the Buddha.” The queen would say, “I prefer the beautiful surroundings of the palace.”

Vi Đề Hy hoàng hậu của vua Tần Bà Sa La ở Ma Ga Đà Ha, một người xinh đẹp và cũng ưa thích cái đẹp. Vua Tần Bà Sa La thường giục hoàng hậu, “Hãy di với ta đến gặp Đức Phật.” Hoàng hậu nói, “Thiếp thích những âm thanh trong cung điện hơn.”

 

In that case, I will bring the beauty of the forest to you,” replied the king. And he did just that. He had poets compose poems about the loveliness and peacefulness of the forest where the Buddha was staying. The poems were sung at the palace to entertain the queen.

Nhà vua đáp, “Nếu vậy, ta sẽ mang vẻ đẹp của núi rừng về cho hoàng hậu.” Và vua đã làm đúng như vậy. Vua làm thơ về vẻ đẹp và sự tỉnh lặng của núi rừng, nơi Đức Phật đang ở. Thơ của nhà vua được đọc cho hoàng hậu giải trí.

 

The poems touched her heart and she became enchanted by them. One day she asked King Bimbisara to take her to the forest to see its beauty. There, sitting under a flowering tree, was the Buddha. A maiden even more beautiful than the queen was fanning him. “I have never seen anyone so beautiful!” exclaimed the queen as she moved nearer to get a closer look.

Những bài thơ đánh thức trái tim của hoàng hậu và hoàng hậu trở nên vui thích. Một ngày kia hoàng hậu xin vua Tần Bà Sa La đưa hoàng hậu vào rừng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi  rừng. Lúc đó, Đức Phật ngồi dưới cây hoa. Người hầu Đức Phật đẹp hơn cả hoàng hậu đang quạt cho ngài “Ta chưa bao giờ thấy một người nào đẹp như vậy!” Hoàng hậu thốt lên khi đến gần để quan sát.

 

As Vaidehi was gazing at her, the beautiful maiden began to turn into an ugly old woman with wrinkled skin and grey hair. She grew older and older, weaker and weaker until she sank to the ground and died. Although this was only a vision, Vaidehi hid her face in horror. The Buddha pitied her and said, “Beauty does not last. Those attached to beauty are like a spider entangled in its own web — the spider has no way out. Not being attached is true freedom.

Lúc Vi Đề Hy  đang ngắm nhìn, người hầu xinh đẹp bắt đầu trở thành người phụ nữ già nua, da nhăn nheo và tóc bạc. Bà ta già đi và càng lúc càng yếu đi mãi đến khi bà ta lăn xuống đất và chết. Mặc dù chỉ nhìn thấy, Vi Đề Hy  không giấu nỗi sợ hãi của mình. Đức Phật, thuơng xót cho Vi Đề Hy  và nói,” Sắc đẹp không kéo dài mãi. Ưa chuộng sắc đẹp như con nhện giăng tơ quanh người nó. Con nhện sẽ không có lối thoát. Không có sự ràng buộc nào là tự do thật sự.

 

Vaidehi understood, and gave up her desire for beauty.  She followed the Buddha and became a nun by the name of Khema.

Vi Đề Hy hiểu lời dạy của Đức Phật và từ bỏ đam mê sắc đẹp của mình. Bà ta đi theo Đức Phật và trở thành nữ tu sĩ với tên gọi là Thái Hòa.

 

Bhikkhuni Khema – Tỳ Kheo Ni Thái Hòa

– Name of one of the two first nuns of Nun Buddhist Order. The Elder Sister Khema was one of the pre-eminent female disciples that the Buddha considered as chief among those of great wisdom in the Order of Nuns.

– Tên của một trong hai vị Ni Trưởng đầu tiên của Phật giáo. Tỳ Kheo Ni Thái Hòa là một trong những nữ đệ tử xuất chúng mà Đức Phật xem như đệ nhất giữa những vị có trí tuệ lớn trong hàng Tỳ Kheo Ni.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.bbcid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=763&Itemid=76
  2. http://www.slideshare.net/zoewebs/00-lifeofbuddha-150501-rev07-part6?next_slideshow=1
  3. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350